Czerwony ołówek.

Elżbieta Isakiewicz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Perspektywa

0,0 (brak ocen)

Hen­ryk Sła­wik, Ślą­zak, de­le­ga­t rzą­du lon­dyń­skie­go, tak jak szwedz­ki dy­plo­ma­ta Ra­oul Wal­len­berg dzia­łał na Wę­grzech. Tak jak on oca­lił ty­sią­ce Ży­dów. Fa­bu­ła te­go z pa­sją...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:17,60
Cena katalogowa22,00

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Dodaj do koszyka i wybierz cenę
Do koszyka

Ustna harmonijka. Relacje Żydów których uratowali od Zagłady Polacy

Elżbieta Isakiewicz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Perspektywa

0,0 (brak ocen)

„Ust­na har­mo­nij­ka” jest książ­ką do­ku­men­tal­ną, wol­ną od ko­men­ta­rzy i pu­bli­cy­sty­ki. Dzię­ki te­mu prze­ma­wia do nas z jesz­cze więk­szą si­łą. Czy­ta się ją jed­nym tchem. „To...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:18,07
Cena katalogowa22,59

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Dodaj do koszyka i wybierz cenę
Do koszyka
Kaprys (przy)powieść o kobiecie i mężczyźnie

Kaprys (przy)powieść o kobiecie i mężczyźnie

Elżbieta Isakiewicz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Perspektywa

0,0 (brak ocen)

„Ka­prys” to książ­ka o mi­ło­ści, w któ­rej nie pa­da sło­wo „mi­łość”. To przy­po­wieść o dwóch od­wiecz­nych sa­mot­no­ściach: ko­bie­cej i mę­skiej. Ona — skon­cen­tro­wa­na na...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:18,01
Cena katalogowa22,51

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Dodaj do koszyka i wybierz cenę
Do koszyka
Ulicznica

Ulicznica

Elżbieta Isakiewicz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Perspektywa

6,7 (ocen: 3)

Czy­tel­nik po­wi­nien być uprze­dzo­ny, że w książ­ce Elż­bie­ty Isa­kie­wicz na­tra­fi na anio­łów, że przy­naj­mniej raz ktoś z tam­te­go świa­ta de­li­kat­nie, lecz wy­raź­nie in­ge­ru­je w...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:17,71
Cena katalogowa22,14

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
Dodaj do koszyka i wybierz cenę
Do koszyka

Fani tego autora