Ochrona środowiska w gospodarce gminy. PORADNIK (ebook) –	Stanisław Rabiej, Czesław WachnickiPromocja

E-book

Ochrona środowiska w gospodarce gminy. PORADNIK

Pobierz bezpłatny fragment:

PDF

Opis publikacji

Niniejsza książka – poradnik jest przeznaczona dla osób zatrudnionych w samorządach szczebla podstawowego, którym ustawowo przypisane są, wymagające odpowiednio przygotowanej kadry, obowiązki w zakresie ochrony środowiska naturalnego. W szczególności znowelizowana w ubiegłym roku ustawa „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U. z dnia 20 czerwca 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) zobowiązuje samorządy m.in. do samodzielnego wydawania „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego”, która ma poprzedzać inne rodzaje zezwoleń, niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji, w tym finalnego pozwolenia na budowę. Większość tego rodzaju decyzji mają wydawać wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast.
Według opinii często wyrażanych przez samych zainteresowanych, a także ich przełożonych, wiele gmin, w szczególności mniejszych, nie posiadających najczęściej specjalistów z zakresu ochrony środowiska, nie jest właściwie przygotowana do realizacji takich zadań.
Książka ma służyć uzupełnieniu wiedzy pracowników samorządów tego szczebla w zakresie ochrony środowiska naturalnego, przydatnej m.in. w opracowaniu takich decyzji.
Autorom chodziło o zgromadzenie w niej informacji z dziedziny ekologii i ochrony środowiska, także proekologicznych technologii, służących modernizacji istniejących lub budowie nowych instalacji, sieci i urządzeń funkcjonujących w komunalnej infrastrukturze technicznej na szczeblu gminy.
Ten pierwszy temat potraktowano wyłącznie informacyjnie, wykorzystując w tym celu wiedzę zawartą w najbardziej zdaniem autorów istotnych dla charakteru książki publikacjach.
Drugi temat w większości obejmuje wiedzę zgromadzoną w publikacjach własnych autorów książki oraz częściowo kompilację informacji innych specjalistów z dziedziny proekologicznych technologii.
Z uwagi na raczej zróżnicowane wykształcenie pracowników samorządów, książka prezentuje wiedzę na poziomie popularno-technicznym, oczywiście w zakresie takim, jak na to pozwalała złożona problematyka. Może ona służyć jako poradnik w bieżącej pracy, także jako pomoc dydaktyczna na kursach doskonalenia kwalifikacji zawodowych, fachowych warsztatach itp., organizowanych dla pracowników merytorycznych gmin.
W rozdziale I omówione zostały definicje i pojęcia w zakresie niezbędnym dla przyswojenia sobie prezentowanej wiedzy fachowej, a także stan skażenia środowiska naturalnego w skali globalnej oraz programy zapobiegania jego dalszej dewastacji. W jego opracowaniu oparto się na piśmiennictwie wymienionym na końcu rozdziału, a w szczególności na pozycjach [1, 6] tego wykazu.
W rozdziale II omówiono proekologiczne technologie dla instalacji i sieci funkcjonujących w komunalnej infrastrukturze technicznej.
W rozdziale III scharakteryzowano odnawialne źródła energii oraz przedstawiono możliwości rozwoju ich zastosowań w Polsce.
Rozdział IV jest poświęcony działaniom Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Szczególnie te ostatnie uznawane są za najbardziej skuteczne jeśli chodzi o ich skalę, angażowane środki finansowe i efekty.
W rozdziale V scharakteryzowano zadania samorządów szczebla podstawowego w zakresie ochrony środowiska, wynikające z obowiązujących regulacji prawnych na dzień 30 czerwca 2006 r.
Na końcu zamieszczono opracowane w Ministerstwie Gospodarki materiały dotyczące obowiązków gminy związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
Załącznikiem do książki – poradnika jest płyta CD z nagranymi pełnymi tekstami ustaw, także niektórych uregulowań niższego rzędu, dotyczących omówionej w rozdziale piątym problematyki prawnej.

Informacje szczegółowe

Język publikacji

polski

Typ produktu

E-book w formacie PDF

Rozmiary plików

Typ zabezpieczenia

znak wodny

Warunki dostępu

nielimitowany użytek własny, kopiowanie i udostępnianie zabronione

Wymagania sprzętowe

aby otworzyć plik, należy posiadać urządzenie (czytnik e-ink, smartfon, tablet) obsługujące format PDF

Opinie czytelników:

Dodaj komentarz

Dodaj recenzję