ZAMKNIĘCIE ROKU ORAZ INSTRUKCJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015 R W JSFP (ebook) –	Maria Jasińska, Grzegorz Kurzątkowski

E-book

ZAMKNIĘCIE ROKU ORAZ INSTRUKCJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015 R W JSFP

Pobierz bezpłatny fragment:

PDF

Opis ebooka

Od właściwego zamknięcia ksiąg zależy prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego. W publikacji wskazano m.in.:
- jakich rozliczeń należy dokonać na koniec roku (rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji, korekta odpisu na ZFŚS, rozliczenie zaliczek udzielonych pracownikom, rozliczenie jednostki organizacyjnej z właściwym budżetem),
- jak prawidłowo ewidencjonować koszty i zobowiązania na przełomie roku,
- jak prawidłowo ewidencjonować rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów,
- jak prawidłowo ewidencjonować odsetki za zwłokę,
- jak prawidłowo ewidencjonować odpisy aktualizujące wartość należności, odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- jak ująć zdarzenia po dniu bilansowym i jak skorygować popełnione błędy.

W 2015 r. wprowadzono zmiany we wzorze „Rachunku zysków i strat” i czy zmiany te obowiązują już przy sprawozdaniu za 2015 r.? W publikacji znajduje się szczegółowy instruktaż wypełniania wszystkich części sprawozdania finansowego:
- bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (dołączono specyfikację do sald kont bilansowych),
- rachunku zysków i strat,
- zestawienia zmian w funduszu oraz bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Po kolei opisano każdą pozycję całego sprawozdania finansowego – wskazano powiązanie poszczególnych pozycji z kontami księgowymi i paragrafami klasyfikacji budżetowej, podano wskazówki sporządzania informacji uzupełniających. Zaprezentowano przykłady wykazów wzajemnych rozliczeń, podlegających wyłączeniu w poszczególnych częściach (elementach) łącznego sprawozdania finansowego. Ponadto wskazano, w jaki sposób należy sprawdzić spójność sprawozdania finansowego z poszczególnymi jego elementami, ze sprawozdaniami budżetowymi oraz ze sprawozdaniami w zakresie operacji finansowych.

Szczegóły

Język ebooka

polski

Format ebooka

Ebook w formacie PDF

Rozmiary plików

Typ zabezpieczenia

znak wodny

Warunki dostępu

nielimitowany użytek własny, kopiowanie i udostępnianie zabronione

Wymagania sprzętowe

aby otworzyć plik, należy posiadać urządzenie (czytnik e-ink, smartfon, tablet) obsługujące format PDF

Opinie