WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Wydawnictwo Otwarte Sp. z o.o., Oddział w Krakowie, ul. Smolki 5/103, 30-513 Kraków, adres poczty elektronicznej: woblink@woblink.com.

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 


/proszę uzupełnić/

 


/data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)/

 


/imię i nazwisko konsumenta(-ów)/

 


/adres konsumenta(-ów)/

 


/podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)/

 


/data/

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Pobierz w PDF