Ustna harmonijka. Relacje Żydów których uratowali od Zagłady Polacy (ebook) –	Elżbieta  Isakiewicz

E-book

Ustna harmonijka. Relacje Żydów których uratowali od Zagłady Polacy

Pobierz bezpłatny fragment:

EPUBMOBI

Opis ebooka

„Ust­na har­mo­nij­ka” jest książ­ką do­ku­men­tal­ną, wol­ną od ko­men­ta­rzy i pu­bli­cy­sty­ki. Dzię­ki te­mu prze­ma­wia do nas z jesz­cze więk­szą si­łą. Czy­ta się ją jed­nym tchem. „To mą­dra i po­trzeb­na książ­ka. Gdy­bym mógł de­cy­do­wać, to wpi­sał­bym ją bez chwi­li na­my­słu na li­stę obowiąz­ko­wych lek­tur szkol­nych. W Izra­elu i w Pol­sce.” (Sta­ni­sław M. Jan­kow­ski na Fo­rum Ży­dzi, Chrze­ści­ja­nie, Mu­zuł­ma­nie). „Ust­na har­mo­nij­ka” zo­sta­ła uho­noro­wa­na Na­gro­dą Mi­ni­stra Kul­tu­ry Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go.

Szczegóły

Język ebooka

polski

Liczba stron wydania papierowego

0

Format ebooka

Ebook w formatach: EPUB, MOBI

Rozmiary plików

1.55 MB (MOBI), 1.32 MB (EPUB)

Typ zabezpieczenia

znak wodny

Warunki dostępu

nielimitowany użytek własny, kopiowanie i udostępnianie zabronione

Wymagania sprzętowe

aby otworzyć plik, należy posiadać urządzenie (czytnik e-ink, smartfon, tablet) obsługujące któryś z wymienionych formatów: EPUB, MOBI

Opinie