Książki prawnicze - oprawa twarda

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Jurysprudencja 18/2022. Brak zagrożenia dla dobra prawnego a przestępstwa abstrakcyjnego narażenia, Książka | Mateusz Filipczak

  To nowatorskie opracowanie z zakresu teorii i dogmatyki prawa karnego, obejmujące kompleksowe przedstawienie autorskiego modelu teoretycznego zasad odpowiedzialności karnej za przestępstwa abstrakcyjnego narażenia w kontekście zagrożenia dóbr prawnych i znaczenia jego braku. Adresowane jest przede wszystkim do teoretyków i dogmatyków prawa karnego, ale wnioski praktyczne wynikające z przedstawionego modelu teoretycznego mogą być również przydatne dla adwokatów, radców prawnyc...

  Promocja
  okładka Kodeks pracy. Pracownicze plany kapitałowe. Ubezpieczenia. 50 innych aktów prawnych wyd. 4, Książka |

  Stan prawny: 25 stycznia 2024 r.Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie:Kodeks pracy: Nowy tj. z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465).Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej:Nowy tj. z dnia 2 października 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2190).Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w...

  Promocja
  okładka Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii 3, Książka |

  Stan prawny: 1 stycznia 2024 r.Książka dotyczy problemów prawnych związanych z posługiwaniem się nowymi technologiami i sztuczną inteligencją. Autorzy przedstawiają różne aspekty funkcjonowania nowoczesnych technologii występujące zarówno w prawie administracyjnym, ochronie danych osobowych, prawie własności intelektualnej, prawie gospodarczym, jak i naukach nieprawniczych.W publikacji omówiono m.in. zagadnienia związane z etycznym użytkowaniem nowych technologii, moralnością...

  Promocja
  okładka Veritas in iurisprudentia. Księga dedykowana Profesorowi Mieczysławowi Omyle, Książka |

  Oddawana do rąk Czytelników monografia dedykowana jest Panu Profesorowi Mieczysławowi Omyle, długoletniemu pracownikowi Katedry Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Stanowi wyraz podziękowania kadry akademickiej Wydziału za lata pracy Pana Profesora w zakresie nauki i dydaktyki akademickiej.

  Promocja
  okładka Podatki 2024, Książka |

  Kompleksowy zbiór podatkowych aktów prawnych z aktualnym stanem prawnym.Stan prawny: 4 stycznia 2024 r.W publikacji zamieszczono następujące ustawy podatkowe:Ordynację podatkową,ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych,ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,ustawę o podatku od towarów i usług,ustawę ...

  Promocja
  okładka Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych wyd. 2024, Książka |

  Stan prawny: 2 stycznia 2024 r.Książka objaśnia krok po kroku postępowanie cywilne z punktu widzenia obowiązków i uprawnień zawodowego pełnomocnika procesowego. W siódmym wydaniu uwzględniono najnowsze nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego z 9.03.2023 r. (Dz.U. poz. 614) i 7.07.2023 r. (Dz.U. poz. 1860). Do licznie powołanych orzeczeń Sądu Najwyższego zostały dodane nowe, wydane w latach 2020–2023.W komentarzu omówiono m.in. zmiany w zakresie:doręczeń, w tym elektroniczn...

  Promocja
  okładka Mediacja w rozwiązywaniu indywidualnych sporów pracowniczych. Ujęcie modelowe, Książka |

  Książka opisuje instytucję mediacji jako jedną z alternatywnych metod rozwiązywania sporów wynikających ze stosunku pracy. Celem tej publikacji jest wyodrębnienie modelu dopuszczalności mediacji w sporach pracowniczych, z uwzględnieniem specyfiki tychże sporów oraz form ich rozwiązywania.Autorka analizuje podstawy prawne funkcjonowania mediacji zarówno w zakresie prawa krajowego, jak i unijnego czy międzynarodowego. Zwraca również uwagę na aspekt proceduralny w postępowaniu c...

  Promocja
  okładka Ochrona informacji niejawnych. Komentarz, Książka |

  Komentarz stanowi kompleksowe i praktyczne omówienie zagadnień dotyczących m.in.:• klasyfikowania i przetwarzania informacji niejawnych,• organizacji ochrony informacji niejawnych,• bezpieczeństwa osobowego,• kancelarii tajnych i środków bezpieczeństwa fizycznego,• bezpieczeństwa teleinformatycznego,• bezpieczeństwa przemysłowego.Autorzy publikacji wskazali na wątpliwości i trudności, które mogą pojawić się w związku ze stosowaniem przepisów komentowanej ustawy. W przystępny ...

  Promocja
  okładka Metodyka reprezentacji małoletniego pokrzywdzonego w sprawach przestępstw seksualnych, Książka |

  W publikacji przedstawiono kwestie związane z prowadzeniem spraw dotyczących przestępczości seksualnej na szkodę małoletnich:• zjawisko oraz typy czynów zabronionych składające się na przestępczość o charakterze seksualnym;• zasady reprezentowania małoletnich pokrzywdzonych czynami seksualnymi w postępowaniu karnym, z uwzględnieniem różnych ról, które mogą odgrywać radca prawny i adwokat (pełnomocnik, reprezentant dziecka, dawniej: kurator reprezentujący dziecko);• zagadnieni...

  Promocja
  okładka Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, Książka |

  Stan prawny: 1 stycznia 2024 r.Książka przedstawia zagadnienia dotyczące klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Analiza tej normy na gruncie krajowym i międzynarodowym oraz omówienie dotychczasowej praktyki pozwala na dostrzeżenie problemów związanych z jej stosowaniem, a zestawienie teorii i praktyki daje możliwość dokonania oceny konstytucyjności jej przepisów.Autor szczegółowo charakteryzuje każdy z warunków, który musi być spełniony, aby klauzula przeciwko unikaniu op...

  Promocja
  okładka Związki osób tej samej płci. Konsekwencje braku regulacji w prawie polskim, Książka |

  Książka poświęcona jest problematyce związków osób tej samej płci w sytuacji braku regulacji ochrony ich praw na gruncie prawa polskiego. Omówiono w niej najczęstsze problemy wynikające z braku regulacji statusu par jednopłciowych na gruncie prawa cywilnego, rodzinnego, karnego i administracyjnego, z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego, zabezpieczenia społecznego i przepisów o opiece społecznej. Uwzględniając rosnącą globalną mobilność pracowników, funkcjonowanie Polsk...

  Promocja
  okładka Świadczenia rodzinne. Komentarz, Książka |

  Publikacja stanowi kompleksowe ujęcie problematyki świadczeń rodzinnych, przygotowane pod kątem potrzeb praktyki administracyjnej. Zawiera pogłębioną analizę przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych i omawia zarówno klasyczne, jak i najnowsze problemy administrowania w tej sferze, a także te dotyczące kontroli sądów administracyjnych (a w pewnym zakresie – również kontroli sprawowanej przez Trybunał Konstytucyjny).Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany w stanie prawnym, w t...

  Promocja
  okładka EDYCJA HANDLOWA. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo upadłościowe. 12 innych aktów prawnych wyd. 38, Książka | Opracowanie zbiorowe

  Stan prawny: 20 września 2023 r.Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie:Kodeks spółek handlowych:Nowy tekst jednolity z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467),13.10.2022 r. - Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 807),10.12.2022 r. - Ustawa o medycynie laboratoryjnej z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2280),15.12.2022 r. - Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Reje...

  Promocja
  okładka Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii 2, Książka | Opracowanie zbiorowe

  Jest to jedna z nielicznych na polskim rynku publikacji dotyczących nowych technologii i sztucznej inteligencji poruszających zarówno prywatnoprawne, jak i publicznoprawne aspekty tego zagadnienia. Opracowanie jest kontynuacją wydanej w 2021 r. pozycji pt. Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii.Myślą przewodnią książki jest konieczność stworzenia mechanizmów gwarantujących ochronę praw jednostek w kontekście działania nowych technologii i sztucznej inteligencji, ta...

  Promocja
  okładka Negocjacje z organami podatkowymi jako forma rozwiązywania sporów. Czy negocjowanie podatków jest sprawiedliwe?, Książka |

  Metody i procedury alternatywnego rozwiązywania sporów (ADR) są powszechnie stosowane w wielu dziedzinach, ale ich wykorzystanie w sprawach podatkowych budzi wątpliwości i zastrzeżenia.Przez polubowne, oparte na ugodzie (porozumieniu, konsensusie), rozstrzygnięcie sporu podatkowego można osiągnąć wiele korzyści. Jest ono skuteczne i efektywne pod względem zaangażowanych zasobów, a przy tym zaspokaja słuszne interesy obu pozostających w sporze stron.Książka jest próbą odpowied...

  Promocja
  okładka Opodatkowanie pochodnych instrumentów finansowych, Książka | Mateusz Lewandowski

  Monografia przedstawia zasady opodatkowania pochodnych instrumentów finansowych na gruncie pięciu rodzajów podatków: PIT, CIT, VAT, a także PCC oraz podatku od spadków i darowizn.W książce czytelnik znajdzie odpowiedź na następujące pytaniajak na gruncie prawa podatkowego definiować poszczególne rodzaje pochodnych instrumentów finansowych?jakie  cechy  pochodnego  instrumentu  finansowego  determinują zasady jego opodatkowania?jakie wydatki można uznać za związane z nabyciem ...

  Promocja
  okładka Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Postępowanie rozpoznawcze. Artykuły 1-124, Książka | Opracowanie zbiorowe

  Stan prawny: 1 lipca 2023 r.Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy tom najnowszego wydania dużego komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego. Autorstwo najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego oraz długoletnia obecność dzieła na rynku wydawniczym gwarantują najwyższy poziom merytoryczny i edytorski publikacji. Ten klasyczny komentarz od wielu lat stanowi swoisty kanon literatury prawniczej.W tomie I skomentowano art. 1-124 Kodeksu postępowania cywil...

  Promocja
  okładka Prawo deliktowe wobec nowych technologii, Książka | Opracowanie zbiorowe

  Publikacja omawia rolę prawa czynów niedozwolonych w społeczeństwie wykorzystującym rozwijające się dynamicznie technologie cyfrowe, przede wszystkim sztuczną inteligencję.Autorzy – specjaliści w dziedzinie prawa zobowiązań, a w szczególności prawa deliktowego – omawiają m.in.:• prawa i interesy chronione prawem deliktów;• właściwości technologii cyfrowych istotne dla stosowania prawa deliktowego;• odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;• pojęcie wi...

  Promocja
  okładka Notatki 2014–2020, czyli sześć lat tłusto-chudych, Książka |

  Książka stanowi unikalny zapis wspomnień z sześciu lat (2014–2020) życia sędziego zaangażowanego w kształtowanie oraz obronę pozycji Sądu Najwyższego. Jest to kalendarium wydarzeń zawierające opinie i odczucia bezpośredniego uczestnika walki o nadrzędność wartości konstytucyjnych i unijnych, o zachowanie zasady trójpodziału władzy, jednym słowem: o prawe prawo.Autor przywołuje kluczowe dla tamtego czasu wydarzenia dotyczące sądownictwa, polityki, gospodarki, kultury czy sport...

  Promocja
  okładka Psychologia kryminalistyczna. Teoria i praktyka śledczo-sądowa. Tom 1. Sprawcy i ofiary przestępstw wyd. 5, Książka | Brunon Hołyst

  Psychologia kryminalistyczna stanowi nową dziedzinę psychologii stosowanej, mającą własny obszar badań i charakteryzującą się ścisłymi powiązaniami z tradycyjnie rozróżnianymi działami psychologii. Zakres psychologii kryminalistycznej obejmuje psychologiczne aspekty kryminalistyki, czyli nauki o metodach ustalania faktu przestępstwa, sposobu jego popełniania, wykrywania sprawców i zapobiegania przestępstwom oraz innym ujemnym zjawiskom społecznym. Specyfika psychologii krymi...

  Promocja
  okładka Psychologia kryminalistyczna. Teoria i praktyka śledczo-sądowa. Tom 2. Postępowanie karne i profilaktyka wyd. 5, Książka | Brunon Hołyst

  Psychologia kryminalistyczna stanowi nową dziedzinę psychologii stosowanej, mającą własny obszar badań i charakteryzującą się ścisłymi powiązaniami z tradycyjnie rozróżnianymi działami psychologii. Zakres psychologii kryminalistycznej obejmuje psychologiczne aspekty kryminalistyki, czyli nauki o metodach ustalania faktu przestępstwa, sposobu jego popełniania, wykrywania sprawców i zapobiegania przestępstwom oraz innym ujemnym zjawiskom społecznym. Specyfika psychologii krymi...

  Promocja
  okładka Skarga na przewlekłość postępowania cywilnego, Książka |

  Właściwa interpretacja przepisów ustawy z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, zwanej ustawą o skardze na przewlekłość, jest zagadnieniem niełatwym. Wynika to m.in. z konieczności uwzględnienia w procesie wykładni Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz dorobku orzeczniczego Europejskiego Trybunału Praw Cz...

  Promocja
  okładka Ściganie przestępstwa zgwałcenia. Aspekty dogmatyczne i praktyczne, Książka |

  Książka jest kompleksowym opracowaniem problematyki dotyczącej materialnych i procesowych aspektów ścigania przestępstwa zgwałcenia. Autor poddał analizie m.in. takie zagadnienia jak:• obowiązek zawiadomienia o przestępstwie i tryb ścigania,• warunki przesłuchiwania pokrzywdzonych,• rola i zadania biegłych psychologów i lekarzy w procedurze ścigania przestępstwa zgwałcenia,• obraz statystyczny ścigania zgwałceń w Polsce.W publikacji przedstawiono zarówno instytucje krajowe, j...

  Promocja
  okładka Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz wyd. 5, Książka |

  W komentarzu przedstawiono zarówno przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jak i innych ustaw mających związek z ich funkcjonowaniem: Prawa spółdzielczego, Kodeksu postępowania cywilnego, a także ustaw: o własności lokali, o ochronie praw lokatorów, o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.W publikacji dużo uwagi poświęcono zagadnieniom takim jak:– opłaty oraz ich podwyższanie przez spółdzielnie mieszkaniowe,– fundusz remontowy,– wygaśnięcie prawa do lokalu,– odr...

Co to jest książka?

Książka jest dokumentem piśmienniczym, obszernym zazwyczaj zapisem wszelkiej ludzkiej myśli. Występuje w postaci wielostronicowej publikacji o określonej liczbie stron i trwałym charakterze.

Postać dzisiejszej książki drukowanej ma formę kodeksu będącego zbiorem kartek połączonych grzbietem. Taki sposób utrwalania zapisu w momencie upowszechnienia pergaminu zastąpił wcześniejszą formę dokumentu piśmienniczego, jakim był zwój.

Według definicji Słownika języka polskiego PWN książka jest złożonym oraz oprawionym arkuszem papieru zadrukowanym tekstem o charakterze literackim, użytkowym bądź naukowym. Jednak współcześnie definicja ta powinna zostać poszerzona o książki elektroniczne będące cyfrowym odpowiednikiem tych drukowanych. Do książek elektronicznych zaliczane są zarówno ebooki, jak i audiobooki. Treść utrwaloną w formie elektronicznej można odczytać za pomocą odpowiedniego oprogramowania na laptopach, tabletach, smartfonach, a przede wszystkim na przeznaczonych do tego celu czytnikach.

E-książki odgrywają bardzo dużą rolę. Podjęty jakiś czas temu proces digitalizacji książek umożliwia dostęp do światowych zasobów wiedzy znacznie większej liczbie osób. Zbiory ksiąg to niepodważalne światowe dziedzictwo kultury, jednak ze względu na ograniczoną możliwość szybkiego dostępu do przechowywanych w księgozbiorach publikacji, a także brak możliwości jakiegokolwiek dostępu do dzieł o znacznej wartości historycznej proces digitalizacji daje szansę na udostępnianie światowych dzieł szerokiej masie odbiorców.

Co znajdziesz w kategorii: Prawo

Publikacje znajdujące się w kategorii „Prawo” w księgarni internetowej Woblink.com dotyczą przede wszystkim systemu norm prawnych, dyrektyw postępowania, funkcjonowania państwa, działania społeczeństwa, ustaleń organów władzy, odpowiedzialności publicznej oraz działania służb związanych z prawidłowym funkcjonowaniem państwa. Znajdują się tu również kodeksy prawne, zbiory przepisów czy ustaw, informacje dotyczące spraw kadrowych i prawa pracy, a także wszelkie publikacje opisujące znaczące zmiany zachodzące w prawie. Kategoria „Prawo” zawiera takie pozycje jak „Świadczenia dla pracowników – podatki, ZUS, ewidencja”, „Jakie są konsekwencje wycofania środka trwałego z prowadzonej działalności gospodarczej”, „Jakie są skutki zastosowania nieprawidłowej stawki podatku u sprzedawcy i nabywcy”, „KPA Komentarz – Kodeks Postępowania Administracyjnego”, „RODO w szkole i przedszkolu. Praktyczny przewodnik wdrażania nowych przepisów krok po kroku”, „Jak udzielać urlopu dla poratowania zdrowia od stycznia 2018. Wskazówki, procedury, wzory dokumentów”, „Perspektywa rozwoju podejścia procesowego. Szanse i ograniczenia”, „Prawa człowieka i ich granice”, „Polskie interpretacje ustroju i prawa Trzeciej Rzeszy (1933–1989)”, „Wzorcowy plan kont w kontekście polityki rachunkowości” czy „Nagroda jubileuszowa oraz dodatek za wysługę lat w oświacie. Jak prawidłowo wyliczyć staż pracy”. Znalazły się tu również następujące publikacje: „7 powodów, dla których warto podpisać z pracownikiem umowę o powierzeniu mienia” Piotra Szulczewskiego, „Jak prawidłowo tworzyć przepisy zakładowe” Sebastiana Kryczki oraz „Zakaz reformationis in peius w ogólnym postępowaniu administracyjnym” Agnieszki Skóry.