Wirtualne Targi

Książki prawnicze - oprawa miękka

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka KPC. Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy towarzyszące wyd. 11, Książka |

  Zbiór zawiera:Kodeks postępowania cywilnego,Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks postępowania cywilnego,Ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,Ustawę o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowaniaUstawę o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym,Ustawę o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania spraw...

  Promocja
  okładka Kodeks wyborczy wyd. 3, Książka |

  Książka zawiera:Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 112). Tekst jednolity z dnia 11 października 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2408),
  Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 113),
  Indeks rzeczowy.
  Seria "Twoje Prawo" zawiera:Boldowanie najnowszych zmian
  Przypisy od Redakcji
  Czytelne hasła i teksty
  Indeks rzeczowy

  Promocja
  okładka Od kodeksu do cybertekstu prawa, Książka |

  Technologia wpływa na praktykę tworzenia, stosowania i komunikacji prawa. Obecnie ma to szczególne znaczenie. Nowoczesne narzędzia IT i ICT, umożliwiające digitalizację i wirtualizację rzeczywistości, przyczyniły się bowiem do powstania różnego rodzaju hipertekstów i cybertekstów prawnych. Obserwujemy wzrost popularności elektronicznych systemów informacji prawnej oraz rozwój takich koncepcji, jak między innymi machine consumable legislation czy smart contracts. W r...

  Promocja
  okładka Ubezpieczenia społeczne wyd. 16, Książka |

  Publikacja zawiera m.in.:Ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych,13 rozporządzeń,Indeks rzeczowy.Seria "Twoje Prawo" zawiera:Boldowanie najnowszych zmianPrzypisy od RedakcjiCzytelne hasła i tekstyIndeks rzeczowy

  Promocja
  okładka Prawo konstytucyjne w pigułce wyd. 2, Książka |

  Prawo konstytucyjne w pigułce + testy onlinePublikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa konstytucyjnego. Opracowanie zostało podzielone na 4 działy tematyczne, w których znajdziesz 12 części omawiających m.in:Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela,Źródła prawa,Władzę ustawodawczą,Władzę wykonawcząWładzę sądowniczą,Organy kontroli państwowej,Finanse publiczne,Posz...

  Promocja
  okładka Karta Nauczyciela wyd. 17, Książka |

  Książka zawiera:Tekst ustawy Karta Nauczyciela,
  Rozporządzenia,
  Indeks rzeczowy.
  Seria "Twoje Prawo" zawiera:Boldowanie najnowszych zmian
  Przypisy od Redakcji
  Czytelne hasła i teksty
  Indeks rzeczowy

  Promocja
  okładka Prawo budowlane. Warunki techniczne wyd. 39, Książka |

  Publikacja zawiera:Tekst ustawy Prawo budowlane,
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  Indeks rzeczowy.
  Seria "Twoje Prawo" zawiera:Boldowanie najnowszych zmian
  Przypisy od Redakcji
  Czytelne hasła i teksty
  Indeks rzeczowy

  Promocja
  okładka Testamenty. Spadki. Darowizny wyd. 4, Książka |

  Książka zawiera:Zagadnienia ogólneKodeks cywilny - wyciągDziedziczenie ustawoweKodeks cywilny – wyciągTestamentKodeks cywilny – wyciąg,Kodeks postępowania cywilnego – wyciągRozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie testamentów wojskowychZachowekKodeks cywilny – wyciągPrzyjęcie i odrzucenie spadkuKodeks cywilny – wyciąg,Kodeks postępowania cywilnego – wyciąg,Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości – Regulamin urzędowania sądów powszechnych – wyciągStwierdzenie nabycia...

  Promocja
  okładka Transgraniczny charakter przestępstwa handlu ludźmi. Zagadnienia prawnokarne i kryminologiczne, Książka |

  Problematyka handlu ludźmi z dogmatycznego, karnoprawnego i kryminologicznego punktu widzenia stanowi przedmiot aktywnej międzynarodowej, europejskiej oraz krajowej działalności prawodawczej i żywego zainteresowania nauki prawa. Książka jest syntezą zagadnień związanych z analizą tego zjawiska zarówno w zakresie prawa karnego materialnego, jak i kryminologii. Jest najbardziej aktualnym kompendium wiedzy w tematyce handlu ludźmi na polskim rynku wydawniczym. Skierowana jest pr...

  Promocja
  okładka KP. Kodeks pracy oraz ustawy towarzyszące wyd. 16, Książka |

  Publikacja zawiera:Kodeks pracy,Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,Ustawa o dniach wolnych od pracy,Ustawa o organizacjach pracodawców,Ustawa o związkach zawodowych,Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami, stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy, pracy i chorób zawodowych,Ustawa o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powst...

  Promocja
  okładka Prawo własności przemysłowej wyd. 18, Książka |

  Książka zawiera:Tekst ustawy Prawo własności przemysłowej,
  Rozporządzenia,
  Indeks rzeczowy.
  Seria "Twoje Prawo" zawiera:Boldowanie najnowszych zmian
  Przypisy od Redakcji
  Czytelne hasła i teksty
  Indeks rzeczowy

  Promocja
  okładka Polskie prawo podatkowe, Książka | Opracwanie zbiorowe

  Stan prawny: 1.2024Polskie prawo podatkowe jest złożone i dynamiczne, a jego funkcjonowanie zależy m.in. od zmian w polityce podatkowej, sytuacji gospodarczej kraju czy wpływu standardów Unii Europejskiej. Wymaga ono ciągłego monitorowania i analizy, aby umożliwić skuteczne i efektywne stosowanie przepisów podatkowych oraz zapewnić ochronę praw i interesów podatników.Książka składa się z 52 rozdziałów, w których autorzy omówili zagadnienia dotyczące m.in.:• źródeł prawa podat...

  Promocja
  okładka Rodzina zastępcza, Książka |

  Promocja
  okładka Zbiór karny PLUS 2024, Książka |

  Stan prawny: 1 stycznia 2024 r.Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów obejmuje: K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.W.R.N., U.Ś.K., U.O.P.P.Ś. oraz U.O.P.Z., U.O.K., U.W.T.P.A., U.P.N.K.K. – do katalogu funkcjonariuszy publicznych dodano inspektorów Inspekcji Wodnej; wprowadzono przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę w ruchu lądowym; zmieniono zasady odpowiedzialności za szpiegostwo; poszerzono możliwości odpowiedzialności karnej nieletnich;...

  Promocja
  okładka Zbiór cywilny PLUS 2024, Książka |

  Stan prawny: 3 stycznia 2024 r.Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów obejmuje:K.C., K.P.C., K.R.O., P.P.M., K.S.C., P.A.S.C., K.W.H., K.S.H., U.K.S., U.K.K.K.C. – uwzględniono zmiany dotyczące m.in. wzmocnienia sytuacji prawnej spadkobierców (zwłaszcza osób małoletnich i całkowicie ubezwłasnowolnionych), umów pożyczki zawartych z osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rolne oraz wprowadzenia instytucji fundacji rodzinnej.K.P.C. – najnowsze zmiany dotyczą m.in. przeprowa...

  Promocja
  okładka Prawo karne 2023. Last Minute, Książka |

  Książka uwzględnia istotne zmiany wprowadzone nowelizacjami z 7 lipca 2022 r. oraz 7 lipca 2023 r., które dotycząc zarówno prawa karnego materialnego, jak i prawa karnego procesowego.Publikacja zawiera ogromną zmianę kodeksu karnego wprowadzoną ustawą o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600), która wchodzi w życie 1 października tego roku.Stan prawny : październik 2023 r.Metoda na egzamin z Kodeksu karnego...

  Promocja
  okładka Kodeks wyborczy 08. 2023, Książka |

  Stan prawny sierpień 2023Broszura Kodeks wyborczy zawiera tekst jednolity ustawy na dzień 21 sierpnia 2023 r. W tekście uwzględniono jako ostatnie zmiany legislacyjne dokonane ustawą z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 497). Stan prawny 21 sierpnia 2023 r.

  Promocja
  okładka Zatrudnienie funkcjonariuszy publicznych na podstawie stosunku służbowego, Książka |

  Stan prawny: 1 stycznia 2024 r.Publikacja przedstawia tematykę zatrudnienia na podstawie stosunku służbowego, w jakim pozostają funkcjonariusze służb mundurowych (zmilitaryzowanych) oraz żołnierze zawodowi.Omówiono w niej m.in. następujące zagadnienia:• nawiązanie, przekształcenie oraz ustanie stosunku służbowego;• uprawnienia funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych, takie jak: uposażenie i inne świadczenia pieniężne z tytułu pełnienia służby, rodzaje urlopów, a także uprawnie...

  Promocja
  okładka Kodeks karny 10. 2023, Książka |

  Stan prawny na 1 października 2023 roku

  Promocja
  okładka Proces karny Last Minute wyd. 2024, Książka |

  Skuteczna powtórka przed egzaminem z Kodeksu postępowania karnego Proces karny śni Ci się po nocach, a egzamin z KPK wywołuje dreszcze? Potrzebujesz sprawdzonego rozwiązania, dzięki któremu szybko i bez kłopotu powtórzysz cały materiał i uporządkujesz wiadomości. Książka z popularnej serii Last minute to gwarancja solidnej dawki wiedzy przedstawionej w zwięzły i zapadający w pamięć sposób. Oprócz omówienia przepisów KPK w vademecum zawarto również wybrane zagadnienia dotycząc...

  Promocja
  okładka Prawo handlowe. Zbiór przepisów 2024, Książka |

  Stan prawny: 5 stycznia 2024r.Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH:15 września 2023 r. – ustawa z 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1705)1 października 2023 r. – ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania...

  Promocja
  okładka Prawo administracyjne. Zbiór przepisów 2024, Książka |

  Stan prawny: 1 stycznia 2024r.Praktyczny zbiór najważniejszych aktów prawnych z zakresu prawa administracyjnego. Zawiera informacje o uwzględnionych zmianach. Zastosowany system oznaczania nowych przepisów znacznie ułatwia codzienną pracę prawnika. Skorowidze do ustaw i tytuliki towarzyszące poszczególnym artykułom, poręczny format, miękka oprawa to dodatkowe atuty książki.Najważniejsze zmiany dotyczą m.in.:usprawnienia działań wierzyciela i organu egzekucyjnego w zakresie ni...

  Promocja
  okładka Prawo pracy. Zbiór przepisów 2024, Książka |

  Stan prawny: 4 stycznia 2024 r.Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:USTAWA O MINIMALNYM WYNAGRODZENIU ZA PRACĘ:1 stycznia 2024 r. – ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1667)ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYSOKOŚCI MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ ORAZ WYSOKOŚCI MINIMALNEJ STAWKI GODZINOWEJ:1 stycznia 2024 r. – rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagro...

  Promocja
  okładka Komentarz do Konstytucji RP art. 79, Książka | Marcin Dąbrowski, Mariusz Bidziński

  Przedstawiamy kolejny komentarz do Konstytucji RP. W tym tomie zawarto analizę jednego z najbardziej istotnych artykułów z punktu widzenia możliwości realizacji ochrony praw i wolności człowieka i obywatela. W art. 79 określono, iż każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd...

Co to jest książka?

Książka jest dokumentem piśmienniczym, obszernym zazwyczaj zapisem wszelkiej ludzkiej myśli. Występuje w postaci wielostronicowej publikacji o określonej liczbie stron i trwałym charakterze.

Postać dzisiejszej książki drukowanej ma formę kodeksu będącego zbiorem kartek połączonych grzbietem. Taki sposób utrwalania zapisu w momencie upowszechnienia pergaminu zastąpił wcześniejszą formę dokumentu piśmienniczego, jakim był zwój.

Według definicji Słownika języka polskiego PWN książka jest złożonym oraz oprawionym arkuszem papieru zadrukowanym tekstem o charakterze literackim, użytkowym bądź naukowym. Jednak współcześnie definicja ta powinna zostać poszerzona o książki elektroniczne będące cyfrowym odpowiednikiem tych drukowanych. Do książek elektronicznych zaliczane są zarówno ebooki, jak i audiobooki. Treść utrwaloną w formie elektronicznej można odczytać za pomocą odpowiedniego oprogramowania na laptopach, tabletach, smartfonach, a przede wszystkim na przeznaczonych do tego celu czytnikach.

E-książki odgrywają bardzo dużą rolę. Podjęty jakiś czas temu proces digitalizacji książek umożliwia dostęp do światowych zasobów wiedzy znacznie większej liczbie osób. Zbiory ksiąg to niepodważalne światowe dziedzictwo kultury, jednak ze względu na ograniczoną możliwość szybkiego dostępu do przechowywanych w księgozbiorach publikacji, a także brak możliwości jakiegokolwiek dostępu do dzieł o znacznej wartości historycznej proces digitalizacji daje szansę na udostępnianie światowych dzieł szerokiej masie odbiorców.

Co znajdziesz w kategorii: Prawo

Publikacje znajdujące się w kategorii „Prawo” w księgarni internetowej Woblink.com dotyczą przede wszystkim systemu norm prawnych, dyrektyw postępowania, funkcjonowania państwa, działania społeczeństwa, ustaleń organów władzy, odpowiedzialności publicznej oraz działania służb związanych z prawidłowym funkcjonowaniem państwa. Znajdują się tu również kodeksy prawne, zbiory przepisów czy ustaw, informacje dotyczące spraw kadrowych i prawa pracy, a także wszelkie publikacje opisujące znaczące zmiany zachodzące w prawie. Kategoria „Prawo” zawiera takie pozycje jak „Świadczenia dla pracowników – podatki, ZUS, ewidencja”, „Jakie są konsekwencje wycofania środka trwałego z prowadzonej działalności gospodarczej”, „Jakie są skutki zastosowania nieprawidłowej stawki podatku u sprzedawcy i nabywcy”, „KPA Komentarz – Kodeks Postępowania Administracyjnego”, „RODO w szkole i przedszkolu. Praktyczny przewodnik wdrażania nowych przepisów krok po kroku”, „Jak udzielać urlopu dla poratowania zdrowia od stycznia 2018. Wskazówki, procedury, wzory dokumentów”, „Perspektywa rozwoju podejścia procesowego. Szanse i ograniczenia”, „Prawa człowieka i ich granice”, „Polskie interpretacje ustroju i prawa Trzeciej Rzeszy (1933–1989)”, „Wzorcowy plan kont w kontekście polityki rachunkowości” czy „Nagroda jubileuszowa oraz dodatek za wysługę lat w oświacie. Jak prawidłowo wyliczyć staż pracy”. Znalazły się tu również następujące publikacje: „7 powodów, dla których warto podpisać z pracownikiem umowę o powierzeniu mienia” Piotra Szulczewskiego, „Jak prawidłowo tworzyć przepisy zakładowe” Sebastiana Kryczki oraz „Zakaz reformationis in peius w ogólnym postępowaniu administracyjnym” Agnieszki Skóry.