Prawo administracyjne ebooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (PDF), Ebook | Barbara Adamiak, Janusz Borkowski

  W podręczniku zaprezentowano koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. Wykład zawiera systematyczne przedstawienie całości rozwiązań prawnych, od kształtowania praw jednostki wobec organów administracji publicznej, gwarancje ochronyna drodze sądowej, po konstrukcję prawną przymusu państwowego stosowanego na drodze admin...

  Promocja
  okładka Prawo administracyjne - testy, kazusy, pytania sprawdzające (pdf), Ebook | Konrad Kędzierski, Ewa Kubas

  Książka ma na celu przybliżenie studentom prawa, administracji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego, a także aplikantom oraz pracownikom organów administracji publicznej najważniejszych zagadnień z zakresu prawa administracyjnego w prosty i przejrzysty sposób. W tym celu każdy z dziewiętnastu rozdziałów został podzielony na trzy bloki: testy, kazusy oraz pytania sprawdzające. Zdaniem Autorów taki układ pozwala na powtórzenie informacji teoretycznych zawartych w podręcznikach z za...

  Promocja
  okładka Kodeks wyborczy, Ebook | Agnieszka Kaszok

  Kodeks Wyborczy jest fundamentalnym zbiorze zasad regulujących demokratyczny proces wyborczy. Ten dokument stanowi podstawę dla uczciwych, przejrzystych i sprawiedliwych wyborów, które są fundamentem każdego zdrowego społeczeństwa demokratycznego. Kodeks Wyborczy gwarantuje równość głosu, zapewnia ochronę praw wyborczych obywateli oraz określa procedury, które mają na celu zapewnienie uczciwości całego procesu wyborczego. Jego celem jest promowanie zaufania do demokratycznych...

  Promocja
  okładka Prawo w diagramach. Proces administracyjny i sąd, Ebook | Angelika Drelichowska, Paweł Razowski, Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska

  Prawo w diagramach to innowacyjna seria charakteryzującasię przejrzystą formą i zwięzłym przedstawieniemwszystkich potrzebnych informacji. Doświadczony zespółautorów i zastosowana formuła sprawią, że przygotowaniado egzaminu będą szybsze i skuteczniejsze, i to nie tylkodla osób o pamięci wzrokowej.Aktualny stan prawny i liczne odwołania do konkretnychwyroków i postanowień sprawiają, że w oparciuo książkę można dowolnie pogłębiać swoją wiedzę. Nakońcu rozdziałów zamieszczono t...

  Promocja
  okładka Kodeks postępowania administracyjnego. Przepisy (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Najnowsze, 37. wydanie książki zawiera ujednolicony tekst ustawy, uwzględniający zmiany wynikające z ustawy z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych.W publikacji zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane tłem tytuły przed artykułami Kodeksu postępowania administracyjnego objaśniają ich sens.Książka jest przeznaczona dla osób...

  Promocja
  okładka Prawo administracyjne - część ogólna i zagadnienia ustrojowe. Przed egzaminem (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Monika Augustyniak, Jarosław Czerw, Piotr Ruczkowski

  Książka omawia zagadnienia z zakresu instytucji ustrojowych prawa administracyjnego w przystępnej formie pytań, które najczęściej pojawiają się na egzaminach z tego przedmiotu. Jest to nowoczesny niezbędnik do nauki i powtórki materiału – czytelnik uczy się poprzez formułowanie odpowiedzi na pytania i ich porównanie z tymi, które znajdują się w książce. Taka forma angażuje czytelnika, który aktywnie zdobywa i weryfikuje swoją wiedzę. Informacje uzyskane za pośrednictwem takie...

  Promocja
  okładka Postępowanie administracyjne. Przed egzaminem (pdf), Ebook | Artur Mudrecki, Redakcja naukowa: Monika Augustyniak, Jarosław Czerw

  Książka omawia zagadnienia z zakresu postępowania administracyjnego w przystępnej formie pytań i odpowiedzi, które najczęściej pojawiają się na egzaminach z tego przedmiotu. Jest to nowoczesny niezbędnik do nauki i powtórki materiału – czytelnik uczy się poprzez zadawanie pytań, formułowanie własnych odpowiedzi, a następnie ich weryfikację z tymi, które znajdują się w książce. Taka forma angażuje czytelnika, który aktywnie zdobywa i weryfikuje swoją wiedzę. Informacje uzyskan...

  Promocja
  okładka Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez sądy administracyjne (pdf), Ebook | Janusz Stanisław Trzciński

  Publikacja stanowi wybór artykułów wybitnego autorytetu w dziedzinie konstytucjonalizmu – prof. Janusza Trzcińskiego – wieloletniego sędziego mającego doświadczenie orzecznicze zarówno w Trybunale Konstytucyjnym, jak i w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.Autor na przykładzie orzecznictwa administracyjnego przedstawił następujące zagadnienia:– znaczenie Konstytucji jako ustawy zasadniczej,– stosowanie przez sądy administracyjne zasad naczelnych Konstytucji, m.in. demokratyczne...

  Promocja
  okładka System Prawa Sądownictwa Administracyjnego, Tom 1. Zagadnienia ogólne (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Grzegorz Łaszczyca, Wojciech Piątek

  Pierwszy tom Systemu Prawa Sądownictwa Administracyjnego jest punktem odniesienia dla dalszych badań o istocie sądownictwa administracyjnego. Obejmuje on zagadnienia ogólne: natury konstytucyjnej, prawnoporównawczej, prawnoustrojowej oraz proceduralnej, w odniesieniu do zasad ogólnych postępowania sądowoadministracyjnego. To bogate merytorycznie wprowadzenie do kolejnych tomów Systemu Prawa Sądownictwa Administracyjnego (II–IV), w których podjęta zostanie tematyka dotycząca w...

  Promocja
  okładka Ochrona danych osobowych. Poradnik praktyczny (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Dominik Lubasz, Adam Szkurłat

  Publikacja jest kompleksowym opracowaniem praktycznych aspektów obowiązywania przepisów o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.Struktura książki została podzielona na zagadnienia ogólne, odpowiadające zasadniczym kwestiom unormowanym w przepisach RODO, oraz zagadnienia szczegółowe, obejmujące wybrane obszary działalności administratora, mające swoje specyficzne regulacje na styku RODO i krajowych aktów prawnych (kodeksu pr...

  Promocja
  okładka Prawo administracyjne. Eseje i testy z odpowiedziami (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Grzegorz Dudek, Mariusz Oleś, Przemysław Wszołek

  Prawo administracyjne to obowiązkowy przedmiot na studiach prawniczych. Jego specyfika jako gałęzi prawa, a jednocześnie dyscypliny naukowej to skomplikowana materia do samodzielnego studiowania.W publikacji przekrojowo, przystępnie zaprezentowano podstawowe kwestie prawa administracyjnego. W każdym rozdziale zawarto kanon zagadnień w formie esejów oraz powiązanych z nimi tematycznie pytań testowych wraz z proponowanymi odpowiedziami.Książka będzie pomocna przede wszystkim st...

  Promocja
  okładka Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Marlena Sakowska-Baryła

  W komentarzu przedstawiono poszczególne uprawnienia kształtujące prawo dostępu do informacji publicznej oraz tryby, w jakich odbywa się ich realizacja.Publikacja zwiera szczegółowe omówienie procedury zapewniania dostępu do informacji w trybie wnioskowym oraz w trybach bezwnioskowych, w tym liczne wskazówki dotyczące postępowania z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, zasad pobierania opłat, wydawania decyzji i rozstrzygnięć. Ponadto dokonywanie czynności material...

  Promocja
  okładka Pojęcie strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym (pdf), Ebook | Grzegorz Łaszczyca

  W publikacji omówiono pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym będące jednym z najważniejszych zagadnień tego postępowania. Przedstawiono jego definicję, charakter oraz konstrukcję prawną. Przeanalizowano problemy zdolności administracyjnoprawnej, ze wskazaniem podstawowych i uzupełniających podmiotów, którym taka zdolność przysługuje. Wyjaśniono fundamentalne pojęcie interesu prawnego, zwłaszcza w aspekcie jego źródeł oraz cech i uwarunkowań. Wyodrę...

  Promocja
  okładka Samorządowe centra usług wspólnych, Ebook | Marta Banach

  „Samorządowe centra usług wspólnych” to publikacja, która wyjaśnia zasady tworzenia centrów usług wspólnych oraz ich funkcjonowania. Autorka przedstawia m.in. modele funkcjonowania CUW, obowiązki i uprawnienia, a także kompetencje kierowników w podziale na jednostki obsługiwane i jednostki obsługujące. Poruszone zostały również kwestie związane z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie działalności wykonywanej przez CUW. Pokaz...

  Promocja
  okładka Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz (pdf), Ebook | Joanna Wegner, Zbigniew Kmieciak, Maciej Wojtuń

  Komentarz zawiera przekrojową i wyczerpującą analizę przepisów w przedmiocie postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego (ogólnego), skarg i wniosków, wydawania zaświadczeń oraz rozstrzygania sporów o właściwość w obrębie administracji publicznej, jak również administracyjnych kar pieniężnych i europejskiej współpracy administracyjnej. Uwzględniono w nim nie tylko ustalenia nauki prawa, orzecznictwa sądowego i doświadczenia praktyki administracyjnej, lecz także bogaty mate...

  Promocja
  okładka Doręczenia elektroniczne. Komentarz (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Błażej Kwiatek, Agnieszka Skóra

  Ustawa o doręczeniach elektronicznych z 18 listopada 2020 r. to podstawowy akt normatywny ustanawiający nowe zasady doręczeń korespondencji drogą elektroniczną przez podmioty publiczne i do podmiotów publicznych.W publikacji przedstawiono:• terminy i zasady przyjęcia fikcji prawnej doręczenia zastępczego w publicznej usłudze rejestrowanego doręczenia elektronicznego, kwalifikowanej usłudze rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usłudze hybrydowej;• zasady rekl...

  Promocja
  okładka Prawo administracyjne. Zbiór przepisów (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Zbiór obejmuje zmiany opublikowane do dnia 2 stycznia 2023 r. KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO27 września 2022 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. poz. 2000)10 listopada 2022 r. – ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (...

  Promocja
  okładka Ochotnicze straże pożarne. Komentarz (pdf), Ebook | Kała Dariusz

  Komentarz zawiera wytyczne dotyczące stosowania nowej ustawy o ochotniczych strażach pożarnych w praktyce (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490).Autor omawia m.in. takie zagadnienia jak:– zakres, wysokość i formy finansowania ochotniczych straży pożarnych,– rodzaje świadczeń dla strażaków ochotników,– relacje pomiędzy gminą a strażami, państwową strażą pożarną a ochotniczą strażą pożarnąW komentarzu przedstawiono najnowsze orzecznictwo dotyczące poruszonej tematyki, jak również postulat...

  Promocja
  okładka Obrona Ojczyzny. Komentarz (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Hubert Królikowski

  Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, wydatki na poziomie 3% PKB, zmiany w finansowaniu i system zachęt do służby, uelastycznienie awansów w wojsku – to najważniejsze rozwiązania zawarte w ustawie o obronie Ojczyzny, która weszła w życie 23 kwietnia 2022 r., uchylając jednocześnie 14 ustaw z tego zakresu.Prezentowany komentarz omawia problematykę służby wojskowej i świadczeń na potrzeby obrony państwa, w szczególności:• przedmiotowy i podmiotowy zakres obowiązku obrony Ojczy...

  Promocja
  okładka Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-27. Komentarz (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Rafał Poździk Redakcja naukowa: Maciej Perkowski,

  Komentarz omawia zagadnienia związane z procedurą wyboru projektów do wsparcia z funduszy unijnych, ich realizacją, kontrolą i rozliczaniem w perspektywie finansowej 2021–2027. Analizie poddano przepisy ustawy, w kontekście aktów prawnych składających się na system źródeł prawa polskiego i unijnego w zakresie dystrybucji funduszy unijnych, orzecznictwo sądów, poglądy doktryny oraz doświadczenia instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy unijnych. Autorzy przedstawiają wi...

  Promocja
  okładka Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Maciej Kruś, Lucyna Staniszewska, Marek Szewczyk

  Publikacja dotyczy coraz większego skomplikowania spraw będących przedmiotem orzekania organów administracji publicznej oraz sądów administracyjnych. Wybór tematu publikacji jest wyrazem przekonania, że problemy efektywności jurysdykcji administracyjnej i sądowoadministracyjnej, tj. takiego ich wykonywania, które zapewni w możliwie najwyższym stopniu realizację celów działania administracji publicznej, mają podstawowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania państwa.Polska dokt...

  Promocja
  okładka Sytuacja administracyjnoprawna człowieka w stanie terminalnym (pdf), Ebook | Mateusz Kruczkowski

  Przedmiotem pracy jest analiza polskiego prawa administracyjnego w zakresie opieki paliatywnej.Zasadnicza część tej analizy polega na określeniu pozycji prawnej człowieka w stanie terminalnym, w tym m.in.:• jego sytuacji administracyjnoprawnej w świetle zasady poszanowania i ochrony godności ludzkiej;• zapewnienia opieki paliatywnej oraz poprawa jakości życia człowieka w stanie terminalnym jako zadania administracji publicznej;• praw człowieka w stanie terminal...

  Promocja
  okładka Karta Nauczyciela. Komentarz, Ebook | Agata Piszko

  Komentarz do ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela uwzględnia stan prawny obowiązujący na dzień 1 września 2022 r. Omówiono w nim najnowsze zmiany, w tym wprowadzone przepisami: ■ ustawy z 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, ■ ustawy z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, ■ ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. W opraco...

  Promocja
  okładka Prawo administracyjne. Zagadnienia ustrojowe (pdf), Ebook | Janusz Sługocki

  W książce przedstawione zostały podstawowe zagadnienia ustrojowego prawa administracyjnego, w tym m.in.:• podstawy prawne działania naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, administracji rządowej w terenie, samorządu terytorialnego,• podział terytorialny kraju,• organizacja kontroli administracji,• zasady funkcjonowania służby cywilnej.Omówiono przesłanki kształtowania się konkretnych instytucji w Polsce. Przedstawiono także europejski kontekst polsk...

Czym są ebooki?

Ebooki to książki, których treść została zapisana w formie elektronicznej. Są nazywane również e-książkami, publikacjami elektronicznymi czy książkami elektronicznymi. Ebooki można odczytywać na komputerach i laptopach, ale są one przeznaczone głównie do czytania na urządzeniach przenośnych takich jak smartfony, tablety i przede wszystkim czytniki książek elektronicznych. Ebooki posiadające swoje pierwowzory w formie papierowej są jej odwzorowaniem. Posiadają wszystkie elementy obecne w „tradycyjnej” wersji, takie jak okładkę, ilustracje, spis treści, przypisy itp.

Niepodważalną zaletą ebooków jest to, że w odróżnieniu od drukowanej książki można w nich zmieniać rodzaj oraz wielkość czcionki, formatować tekst, a w zależności od posiadanego czytnika istnieje też możliwość wyszukiwania pojedynczych słów w tekście, dodawania zakładek i robienia notatek.

Formaty ebooków

Ebooki są dostępne w wielu formatach. Najpopularniejsze z nich, będące standardem dla publikacji elektronicznych, to EPUB, MOBI i PDF.

Epub

To nowoczesny format będący standardem publikacji ebooków. Format EPUB umożliwia zmienianie wielkości fontu, co pomaga dopasować jego rozmiar do ekranu. Ebooki w tym formacie najlepiej odczytywać na urządzeniach posiadających ekran eINK (elektroniczny papier), chociaż można je odczytać także na smartfonie czy tablecie. Format EPUB jest możliwy do odczytania na komputerze, jednak do tego celu konieczne jest zainstalowanie właściwego oprogramowania.

Mobi

Jest formatem ebooków wykorzystywanym przez czytniki firmy Amazon – Kindle (oraz na innych urządzeniach i programach dostępnych na rynku). Publikacje MOBI są zapisane w formacie Mobipocket, można więc pobrać je na dowolny sprzęt elektroniczny posiadający oprogramowanie umożliwiające odczytanie plików MOBI. Format ten jest oparty na języku HTML, dlatego jego wyświetlanie jest możliwe na urządzeniach mobilnych.

PDF

To format zapewniający taki sam wygląd strony jak w wersji papierowej – w tym formacie podział na strony jest sztywny. PDF służy do długoterminowego archiwizowania elektronicznych danych i może być odczytywany na większości komputerów, laptopów, smartfonów, czytników czy tabletów.