Prawo administracyjne - Ebooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  okładka Samorząd terytorialny. Pionowy podział władzy (pdf), Ebook | Hubert Izdebski

  Podręcznik szczegółowo omawia zagadnienia prawne, polityczne i ekonomiczne dotyczące różnych obszarów samorządu terytorialnego, takie jak:doktrynalne podstawy samorządności terytorialnej,przestrzenne ramy działalności samorządu terytorialnego,zadania samorządu terytorialnego i sposoby ich wykonywania,unormowanie materialnych podstaw wykonywania zadań i statusu pracowników samorządowych,zagadnienia ustrojowo-organizacyjne samorządu terytorialnego,nadzór nad działalnością samor...

  Nowość
  okładka Samorządowe centra usług wspólnych, Ebook | Marta Banach

  „Samorządowe centra usług wspólnych” to publikacja, która wyjaśnia zasady tworzenia centrów usług wspólnych oraz ich funkcjonowania. Autorka przedstawia m.in. modele funkcjonowania CUW, obowiązki i uprawnienia, a także kompetencje kierowników w podziale na jednostki obsługiwane i jednostki obsługujące. Poruszone zostały również kwestie związane z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie działalności wykonywanej przez CUW. Pokaz...

  okładka Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz (pdf), Ebook | Joanna Wegner, Zbigniew Kmieciak, Maciej Wojtuń

  Komentarz zawiera przekrojową i wyczerpującą analizę przepisów w przedmiocie postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego (ogólnego), skarg i wniosków, wydawania zaświadczeń oraz rozstrzygania sporów o właściwość w obrębie administracji publicznej, jak również administracyjnych kar pieniężnych i europejskiej współpracy administracyjnej. Uwzględniono w nim nie tylko ustalenia nauki prawa, orzecznictwa sądowego i doświadczenia praktyki administracyjnej, lecz także bogaty mate...

  okładka Doręczenia elektroniczne. Komentarz (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Błażej Kwiatek, Agnieszka Skóra

  Ustawa o doręczeniach elektronicznych z 18 listopada 2020 r. to podstawowy akt normatywny ustanawiający nowe zasady doręczeń korespondencji drogą elektroniczną przez podmioty publiczne i do podmiotów publicznych.W publikacji przedstawiono:• terminy i zasady przyjęcia fikcji prawnej doręczenia zastępczego w publicznej usłudze rejestrowanego doręczenia elektronicznego, kwalifikowanej usłudze rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usłudze hybrydowej;• zasady rekl...

  okładka Prawo administracyjne. Zbiór przepisów (pdf), Ebook | opracowanie redakcyjne

  Zbiór obejmuje zmiany opublikowane do dnia 2 stycznia 2023 r. KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO27 września 2022 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. poz. 2000)10 listopada 2022 r. – ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (...

  okładka Ochotnicze straże pożarne. Komentarz (pdf), Ebook | Kała Dariusz

  Komentarz zawiera wytyczne dotyczące stosowania nowej ustawy o ochotniczych strażach pożarnych w praktyce (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490).Autor omawia m.in. takie zagadnienia jak:– zakres, wysokość i formy finansowania ochotniczych straży pożarnych,– rodzaje świadczeń dla strażaków ochotników,– relacje pomiędzy gminą a strażami, państwową strażą pożarną a ochotniczą strażą pożarnąW komentarzu przedstawiono najnowsze orzecznictwo dotyczące poruszonej tematyki, jak również postulat...

  okładka Obrona Ojczyzny. Komentarz (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Hubert Królikowski

  Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, wydatki na poziomie 3% PKB, zmiany w finansowaniu i system zachęt do służby, uelastycznienie awansów w wojsku – to najważniejsze rozwiązania zawarte w ustawie o obronie Ojczyzny, która weszła w życie 23 kwietnia 2022 r., uchylając jednocześnie 14 ustaw z tego zakresu.Prezentowany komentarz omawia problematykę służby wojskowej i świadczeń na potrzeby obrony państwa, w szczególności:• przedmiotowy i podmiotowy zakres obowiązku obrony Ojczy...

  okładka Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-27. Komentarz (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Rafał Poździk Redakcja naukowa: Maciej Perkowski,

  Komentarz omawia zagadnienia związane z procedurą wyboru projektów do wsparcia z funduszy unijnych, ich realizacją, kontrolą i rozliczaniem w perspektywie finansowej 2021–2027. Analizie poddano przepisy ustawy, w kontekście aktów prawnych składających się na system źródeł prawa polskiego i unijnego w zakresie dystrybucji funduszy unijnych, orzecznictwo sądów, poglądy doktryny oraz doświadczenia instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy unijnych. Autorzy przedstawiają wi...

  okładka Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Maciej Kruś, Lucyna Staniszewska, Marek Szewczyk

  Publikacja dotyczy coraz większego skomplikowania spraw będących przedmiotem orzekania organów administracji publicznej oraz sądów administracyjnych. Wybór tematu publikacji jest wyrazem przekonania, że problemy efektywności jurysdykcji administracyjnej i sądowoadministracyjnej, tj. takiego ich wykonywania, które zapewni w możliwie najwyższym stopniu realizację celów działania administracji publicznej, mają podstawowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania państwa.Polska dokt...

  okładka Sytuacja administracyjnoprawna człowieka w stanie terminalnym (pdf), Ebook | Mateusz Kruczkowski

  Przedmiotem pracy jest analiza polskiego prawa administracyjnego w zakresie opieki paliatywnej.Zasadnicza część tej analizy polega na określeniu pozycji prawnej człowieka w stanie terminalnym, w tym m.in.:• jego sytuacji administracyjnoprawnej w świetle zasady poszanowania i ochrony godności ludzkiej;• zapewnienia opieki paliatywnej oraz poprawa jakości życia człowieka w stanie terminalnym jako zadania administracji publicznej;• praw człowieka w stanie terminal...

  okładka Karta Nauczyciela. Komentarz, Ebook | Agata Piszko

  Komentarz do ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela uwzględnia stan prawny obowiązujący na dzień 1 września 2022 r. Omówiono w nim najnowsze zmiany, w tym wprowadzone przepisami: ■ ustawy z 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, ■ ustawy z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, ■ ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. W opraco...

  okładka Prawo administracyjne. Zagadnienia ustrojowe (pdf), Ebook | Janusz Sługocki

  W książce przedstawione zostały podstawowe zagadnienia ustrojowego prawa administracyjnego, w tym m.in.:• podstawy prawne działania naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, administracji rządowej w terenie, samorządu terytorialnego,• podział terytorialny kraju,• organizacja kontroli administracji,• zasady funkcjonowania służby cywilnej.Omówiono przesłanki kształtowania się konkretnych instytucji w Polsce. Przedstawiono także europejski kontekst polsk...

  okładka Postępowanie sądowoadministracyjne (pdf), Ebook | Praca zbiorowa

  W podręczniku przedstawiono zagadnienia sądowej kontroli administracji stanowiącej instrument gwarantujący zgodne z prawem działanie organów administracji publicznej w stosunkach z podmiotami zewnętrznymi. Szcze­gółowo omówiono m.in. cechy charakterystyczne sądowych modeli kontroli administracji, ze szczególnym uwzględnieniem modelu mieszanego, oraz zagadnienia postępowania sądowoadministracyjnego. Układ opracowania jest ściśle powiązany z obecnym w p...

  okładka Kryteria pozaprawne w sądowej wykładni prawa (pdf), Ebook | Leszek Leszczyński

  Publikacja omawia role, jakie pełnią kryteria pozaprawne, związane głównie z wartościami oraz normami moralnymi, politycznymi i ekonomicznymi, w procesie sądowej wykładni prawa w ramach polskiego porządku prawnego. Zaprezentowane wnioski są wynikiem wieloletnich badań orzecznictwa sądów polskich – działających zarówno w warunkach systemu autokratycznego, jak i demokratyczno-rynkowego – oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.„...

  okładka Prawo administracyjne w służbie jednostki i wspólnoty (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Zofia Duniewska, Maria Karcz-Kaczmarek, Przemysław Wilczyński

  Publikacja zestawia pogłębione i zróżnicowane przedmiotowo refleksje nad służebną rolą prawa administracyjnego wobec jednostki i jej wspólnot. Została podzielona na cztery części, omawiające:• służebną rolę prawa administracyjnego,• instytucje ogólne prawa administracyjnego i normy ustrojowe w służbie jednostki i wspólnoty,• jednostkę i wspólnotę jako podmioty służby w materialnym prawie administracyjnym,• prawo procesowe w służbie jednostce i wspólnocie.Autorzy nawiązują m.i...

  okładka Prawo rolne (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Paweł Czechowski

  Prawo rolne to kontynuacja znanego podręcznika wydawanego przez lata pod redakcją Profesora Andrzeja Stelmachowskiego.W książce kompleksowo zaprezentowano zagadnienia objęte zakresem prawa rolnego oraz ewolucję polskiego ustawodawstwa w tej materii. Przedstawiono modele rozwiązywania kluczowych problemów agrarnych w skali prawnoporównawczej oraz sposoby regulowania zagadnień praktycznych – m.in. kształtowanie ustroju rolnego, obrót nieruchomościami rolnymi, wsparcie ...

  okładka Przesłuchanie świadka i strony w postępowaniu administracyjnym (pdf), Ebook | Zbigniew Kmiecik

  W publikacji omówiono problematykę dowodu z przesłuchania świadka i strony w postępowaniu administracyjnym.Oprócz zagadnień administracyjnoprawnych, takich jak:• pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym,• wezwanie do złożenia zeznań,• obowiązek zeznawania i niedopuszczalność zeznawania,• prawo odmowy zeznań i skutki nieuzasadnionej odmowy zeznań,• koszty stawiennictwa w celu złożenia zeznań,• administracyjnoprawne konsekwencje fałszywych zeznań,w książce poruszone zosta...

  okładka Udostępnianie informacji publicznej przez podmioty prywatne (pdf), Ebook | Mariusz Rypina

  Celem dostępu do informacji publicznej jest realizacja zasady przejrzystości działalności państwa. Ma ona kluczowe znaczenie dla funkcjonowania demokracji jako ustroju rzeczywistej partycypacji obywateli w sprawowaniu władzy. Autor całościowo omówił problematykę udostępniania informacji publicznej przez pod-mioty prywatne, skupiając się głównie na praktycznych aspektach stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz opierając się na bogatym orzecznictwie...

  okładka Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych (pdf), Ebook | Aleksandra Cempura, Anna Kasolik

  Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów pism – nie tylko wszczynających postępowanie, lecz także stanowiących środki odwoławcze od wydanych rozstrzygnięć. Zaprezentowano w niej najważniejsze pisma procesowe: pozwy, apelacje, akty oskarżenia sporządzane w toku postępowań oraz propozycje czynności, które należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia.Wzory pism przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem przykładów czynności podej...

  okładka Cmentarze w Polsce. Zagadnienia administracyjnoprawne (pdf), Ebook | Paweł Sularz

  W publikacji omówiono kwestie dotyczące stosowania przepisów kształtujących sferę funeralną w Polsce, w szczególności:• zakładanie, rozszerzanie i zamykanie cmentarzy komunalnych;• budowa grobów, nagrobków, pomników na cmentarzach komunalnych a prawo budowlane;• zarządzanie cmentarzami i grobami zabytkowymi;• wymogi sanitarno-budowlane względem cmentarzy komunalnych;• stwierdzenie zgonu, przechowywanie zwłok w domu przedpogrzebowym i sposób pochowania zwłok;• ekshumacja i pon...

  okładka Prawo administracyjne. Zbiór przepisów (pdf) Stan prawny: 9 sierpnia 2022 r. Wydanie: 40, Ebook | opracowanie redakcyjne

  Zbiór obejmuje zmiany opublikowane do dnia 9 sierpnia 2022 r., w tym m.in.:Kodeks postępowania administracyjnego:• ustawa z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz.U. poz. 1301)Ordynacja podatkowa:• ustawa z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz.U. poz. 1301)• ustawa z 9 czerwca 2022 r...

  okładka Alfabet prawa administracyjnego (pdf), Ebook | Jan Zimmermann

  Publikacja zawiera ponad sto esejów dotyczących kluczowych pojęć z zakresu części ogólnej prawa administracyjnego. Autor podaje definicję danego hasła, a następnie dzieli się przemyśleniami i wyjaśnia wiele często nieoczywistych kwestii związanych z danym zagadnieniem. Taka formuła książki z pewnością ułatwi czytelnikowi poruszanie się po złożonej materii prawa administracyjnego i administracji publicznej oraz pozwoli uporządkować i rozwinąć wiedzę z tego zakresu.„Po 50 latac...

  okładka Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Komentarz (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Witold Antoni Klaus

  W komentarzu omówiono zagadnienia związane z zapewnieniem pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych znaleźli się na terytorium państwa polskiego.Opracowanie wyjaśnia m.in.:- zagadnienia związane z legalizacją i rejestracją pobytu osób uciekających z Ukrainy;- udostępnione Ukraińcom formy wsparcia w zakresie pomocy społecznej, edukacji i pracy;- organizację działań pomocowych przez różne agendy publiczne zarówno rządowe, jak i samorządowe;- przepisy upoważni...

  okładka Analiza ryzyka w ochronie danych osobowych (pdf), Ebook | Andrzej Krasuski, Przemysław Siembida

  Publikacja przedstawia analizę zastosowania konstrukcji prawnej konkretyzacji obowiązków prawnych, opartej na kryterium ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.W opracowaniu zostały omówione m.in.:- przyczyny stosowania norm prawnych opartych na analizie ryzyka,- sposoby konkretyzacji obowiązków prawnych w prawie powszechnie obowiązującym,- akt konkretyzacji obowiązku prawnego na podstawie kryterium ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych i jego wykona...

Czym są ebooki?

Ebooki to książki, których treść została zapisana w formie elektronicznej. Są nazywane również e-książkami, publikacjami elektronicznymi czy książkami elektronicznymi. Ebooki można odczytywać na komputerach i laptopach, ale są one przeznaczone głównie do czytania na urządzeniach przenośnych takich jak smartfony, tablety i przede wszystkim czytniki książek elektronicznych. Ebooki posiadające swoje pierwowzory w formie papierowej są jej odwzorowaniem. Posiadają wszystkie elementy obecne w „tradycyjnej” wersji, takie jak okładkę, ilustracje, spis treści, przypisy itp.

Niepodważalną zaletą ebooków jest to, że w odróżnieniu od drukowanej książki można w nich zmieniać rodzaj oraz wielkość czcionki, formatować tekst, a w zależności od posiadanego czytnika istnieje też możliwość wyszukiwania pojedynczych słów w tekście, dodawania zakładek i robienia notatek.

Formaty ebooków

Ebooki są dostępne w wielu formatach. Najpopularniejsze z nich, będące standardem dla publikacji elektronicznych, to EPUB, MOBI i PDF.

Epub

To nowoczesny format będący standardem publikacji ebooków. Format EPUB umożliwia zmienianie wielkości fontu, co pomaga dopasować jego rozmiar do ekranu. Ebooki w tym formacie najlepiej odczytywać na urządzeniach posiadających ekran eINK (elektroniczny papier), chociaż można je odczytać także na smartfonie czy tablecie. Format EPUB jest możliwy do odczytania na komputerze, jednak do tego celu konieczne jest zainstalowanie właściwego oprogramowania.

Mobi

Jest formatem ebooków wykorzystywanym przez czytniki firmy Amazon – Kindle (oraz na innych urządzeniach i programach dostępnych na rynku). Publikacje MOBI są zapisane w formacie Mobipocket, można więc pobrać je na dowolny sprzęt elektroniczny posiadający oprogramowanie umożliwiające odczytanie plików MOBI. Format ten jest oparty na języku HTML, dlatego jego wyświetlanie jest możliwe na urządzeniach mobilnych.

PDF

To format zapewniający taki sam wygląd strony jak w wersji papierowej – w tym formacie podział na strony jest sztywny. PDF służy do długoterminowego archiwizowania elektronicznych danych i może być odczytywany na większości komputerów, laptopów, smartfonów, czytników czy tabletów.