Prawo karne - Ebooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  okładka Proces karny. Zarys systemu (pdf), Ebook | Stanisław Waltoś, Piotr Hofmański
  okładka Proces karny. Zarys systemu (pdf), Ebook | Stanisław Waltoś, Piotr Hofmański

  Oddajemy do rąk Czytelników kolejne – już piętnaste – wydanie znanego i lubianego przez studentów podręcznika akademickiego stanowiącego wykład postępowania karnego. Omówienie tła historycznego i prawnoporównawczego, analiza warstwy empirycznej, odesłania do praktyki, najnowsze dostępne dane statystyczne, a także bogate zestawienia literatury oraz indeks rzeczowy umożliwiają pogłębienie przedstawianych tematów.Ozdobą książki są rysunki Szymona Kobylińskiego, które mimo upływu...

  okładka Prawo karne. Zarys problematyki (pdf), Ebook | Jerzy Lachowski, Andrzej Marek
  okładka Prawo karne. Zarys problematyki (pdf), Ebook | Jerzy Lachowski, Andrzej Marek

  Podręcznik w sposób zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze instytucje części ogólnej prawa karnego oraz wybrane typy przestępstw. Uregulowania te zostały poddane dogłębnej analizie, wskazano również na praktyczne implikacje ich zastosowania oraz zaproponowano konkretne rozwiązanie kwestii problemowych.W piątym wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone do Kodeksu karnego ustawą z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów...

  Nowość
  okładka Prawo karne Wykład akademicki (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Teresa Dukiet-Nagórska, Olga Sitarz
  Nowość
  okładka Prawo karne Wykład akademicki (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Teresa Dukiet-Nagórska, Olga Sitarz

  W podręczniku Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa obszernie omówiono podstawowe zagadnienia prawa karnego z uwzględnieniem nie tylko bogatego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale też najnowszych zmian ustawodawczych, które w szerokim zakresie objęły prawo karne. W podręczniku oprócz informacji podstawowych znajdują się odniesienia historyczne, rozważania teoretyczne wykorzystujące wieloletni d...

  Nowość
  okładka System Prawa Karnego Procesowego. Tom 9. Środki przymusu (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Tomasz Grzegorczyk, Dariusz Świecki, Piotr Hofmański (redaktor naukowy serii)
  Nowość
  okładka System Prawa Karnego Procesowego. Tom 9. Środki przymusu (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Tomasz Grzegorczyk, Dariusz Świecki, Piotr Hofmański (redaktor naukowy serii)

  Tom IX Systemu Prawa Karnego Procesowego zawiera kompleksowe omówienie trudnej materii, jaką są środki przymusu - kodeksowe i pozakodeksowe. Znakomici autorzy - teoretycy łączący pracę naukową z zawodem sędziego, radcy prawnego czy adwokata, pod przewodnictwem redaktorów naukowych Tomasza Grzegorczyka i Dariusza Świeckiego i opieką redaktora naczelnego Systemu PKK Piotra Hofmańskiego - w 16 rozdziałach omówili m.in. następujące zagadnienia:pojęci...

  Nowość
  okładka Chuligaństwo stadionowe, Ebook | Kamiński Marcin
  Nowość
  okładka Chuligaństwo stadionowe, Ebook | Kamiński Marcin

  Monografia w sposób kompleksowy prezentuje problematykę chuligaństwa stadionowego jako zjawiska społecznego i prawnego. Jej zasadniczą część stanowią analizy związane z krajowymi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi chuligaństwa na stadionach; szczególną uwagę poświęcono regulacjom mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych. W monografii zaprezentowano dane statystyczne dotyczące chuligaństwa stadionowego – zebrane zarówno przez instytucje państ...

  Nowość
  okładka Prawo karne wykonawcze (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Anna Gerecka-Żołyńska
  Nowość
  okładka Prawo karne wykonawcze (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Anna Gerecka-Żołyńska

  Podręcznik w sposób usystematyzowany przedstawia najważniejsze zagadnienia prawa karnego wykonawczego w tym m.in. zagadnienia dotyczące postępowania wykonawczego oraz wpływ zobowiązań międzynarodowych na kształt krajowych rozwiązań w zakresie prawa karnego wykonawczego ze szczególnym podkreśleniem zasady humanitaryzmu. W opracowaniu zaprezentowano m.in.:• uczestników postępowania wykonawczego wraz z omówieniem ich pozycji w tym postępowaniu,• wyczerpujące informacje doty...

  Nowość
  okładka Zbiór karny PLUS (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe
  Nowość
  okładka Zbiór karny PLUS (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronnyOchrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Opłaty w sprawach karnych. Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Przeciwdziałanie narkomaniiOddawany do rąk Czytelników zbiór przepis...

  okładka Prawo karne wykonawcze (pdf), Ebook | Zbigniew Hołda, Joanna Hołda, Jerzy Migdał, Beata Żórawska
  okładka Prawo karne wykonawcze (pdf), Ebook | Zbigniew Hołda, Joanna Hołda, Jerzy Migdał, Beata Żórawska

  Kolejne, 6. wydanie popularnego podręcznika do Prawa karnego wykonawczego.Opracowanie zawiera najważniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego, zaktualizowane i uzupełnione o najnowsze dostępne dane statystyczne. Omówione w nim zagadnienia dotyczą m.in.:źródeł oraz zasad prawa karnego wykonawczego,postępowania wykonawczego,wykonywania środków karnych i zabezpieczających,wykonywania kary grzywny, ograniczenia wolności i pozbawienia wolności, także w systemie ...

  okładka Prawo karne skarbowe. Schematy. Tabele. Komentarze. Orzecznictwo. Testy. Kazusy (pdf), Ebook | Olaf Włodkowski
  okładka Prawo karne skarbowe. Schematy. Tabele. Komentarze. Orzecznictwo. Testy. Kazusy (pdf), Ebook | Olaf Włodkowski

  W publikacji zaprezentowano zagadnienia prawa karnego skarbowego w sposób umożliwiający przygotowanie się do egzaminu.Podręcznik pomoże w:• przyswojeniu wiedzy oraz uporządkowaniu informacji do zapamiętania – dzięki schematom, tabelom, komentarzom i orzecznictwu;• sprawdzeniu i powtórzeniu znajomości zagadnień – dzięki testom;• utrwaleniu zdobytej wiedzy – dzięki kazusom i pytaniom kontrolnym.Czwarte wydanie zostało zaktualizowane, uzupełnione i poprawione. Uwzględnia zm...

  okładka Proces karny (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Jarosław Zagrodnik
  okładka Proces karny (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Jarosław Zagrodnik

  W podręczniku szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące:• teorii procesu karnego,• międzynarodowych i konstytucyjnych uwarunkowań procesu karnego,• zagadnień części ogólnej prawa karnego procesowego, a także• przebiegu procesu karnego, z uwzględnieniem jego zasadniczych odmian.W publikacji przedstawiono konkretne rozwiązania kwestii spornych w praktyce. Omawiane zagadnienia, w tym te najbardziej złożone, zostały przedstawione jasno i zrozumiale.Trzecie wydanie podręcznika&nb...

  okładka Poszukiwania osób zaginionych (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Ewa Gruza, Ireneusz Sołtyszewski
  okładka Poszukiwania osób zaginionych (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Ewa Gruza, Ireneusz Sołtyszewski

  Książka zawiera wyniki kompleksowych badań dotyczących zjawiska zaginięć ludzi w Polsce w ostatnich 20 latach, przeprowadzone przez Fundację Itaka - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych oraz Wydziały Prawa i Administracji Uniwersytetów Warszawskiego i Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.Prace badawcze miały na celu stworzenie mechanizmu skutecznego poszukiwania i identyfikacji osób zaginionych, adekwatnego wsparcia ich bliskich oraz usprawnienie działań służb odpowiedzialn...

  okładka Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze (pdf), Ebook | Janusz Sawicki, Grzegorz Skowronek
  okładka Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze (pdf), Ebook | Janusz Sawicki, Grzegorz Skowronek

  W podręczniku kompleksowo omówiono:• część ogólną materialnego prawa karnego skarbowego dotyczącą zasad odpowiedzialności i systemu środków penalnych,• część szczególną grupującą przestępstwa i wykroczenia skarbowe: podatkowe, celne, dewizowe i hazardowe, a także• zagadnienia procesowego i wykonawczego prawa karnego skarbowego. Drugie wydanie poszerzono o prezentację wybranych zagadnień, takich jak:• brak możliwości stosowania w prawie karnym skarbowym instytucji st...

  okładka Kodeks wykroczeń. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Jerzy Lachowski
  okładka Kodeks wykroczeń. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Jerzy Lachowski

  W komentarzu kompleksowo, szczegółowo i praktycznie omówiono wszystkie instytucje Kodeksu wykroczeń przy uwzględnieniu dorobku literatury oraz judykatury. W sposób pogłębiony przedstawiono interpretację rozwiązań zawartych w części ogólnej.Opracowanie przepisów części szczególnej podporządkowano systematyce ustawowych znamion czynu zabronionego, na którą składa się: przedmiot ochrony, podmiot czynu zabronionego, a także strona podmiotowa i przedmiotowa. Ni...

  okładka Wzory pism prokuratora w sprawach karnych (pdf), Ebook | Agnieszka Goździk, Tomasz Tutkaj
  okładka Wzory pism prokuratora w sprawach karnych (pdf), Ebook | Agnieszka Goździk, Tomasz Tutkaj

  Prezentowana publikacja to obszerny zbiór pond 150 wzorów pism prokuratora stosowanych w jego codziennej pracy.Wzory opracowano w sposób umożliwiający jak najszersze praktyczne ich wykorzystanie. W ten tym celu opatrzono je wyczerpującymi komentarzami. Aktualne wydanie rozszerzono o wzory związane z nowymi instytucjami, które w ostatnim czasie wprowadzono do procesu karnego, w tym m.in.:postanowienie o zakazie zbliżania się do pokrzywdzonego będącego ...

  okładka Kodeks postępowania karnego. Tom III. Komentarz do art. 297-424 (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Ryszard A. Stefański, Stanisław Zabłocki
  okładka Kodeks postępowania karnego. Tom III. Komentarz do art. 297-424 (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Ryszard A. Stefański, Stanisław Zabłocki

  Komentarz zawiera bardzo szczegółowe omówienie dwóch niezwykle ważnych etapów procedury karnej: postępowania przygotowawczego (Dział VII k.p.k.) oraz postępowania przed sądem pierwszej instancji (Dział VIII k.p.k.). Czytelnik znajdzie w nim dogłębną, popartą bogatą literaturą i obszernym orzecznictwem, analizę najczęściej pojawiających się problemów praktycznych związanych m.in. z:- wszczęciem, przebiegiem oraz zamknięciem śledztwa,- nadzorem prokuratora nad prowadz...

  okładka Ustawa o broni i amunicji. Komentarz (pdf), Ebook | Cezary Kąkol
  okładka Ustawa o broni i amunicji. Komentarz (pdf), Ebook | Cezary Kąkol

  Komentarz kompleksowo omawia praktyczne aspekty prawa do posiadania broni i amunicji wskazane nie tylko w samej ustawie o broni i amunicji, lecz także w aktach wykonawczych do tej ustawy. W opracowaniu zawarto odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. zasad i warunków:– wydawania i cofania pozwoleń na broń,– rejestracji broni,– dysponowania bronią i amunicją,– przewozu broni i amunicji przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,– przywozu z zagranicy i wywozu zza granicę bro...

  okładka Kryminalistyka i archeologia sądowa w procesie poszukiwania ukrytych zwłok (pdf), Ebook | Maciej Trzciński
  okładka Kryminalistyka i archeologia sądowa w procesie poszukiwania ukrytych zwłok (pdf), Ebook | Maciej Trzciński

  Książka jest pierwszą na rynku pozycją dotyczącą współcześnie wykorzystywanych metod poszukiwania ukrytych zwłok i szczątków ofiar przestępstw.Autor przedstawia liczne rozwiązania wypracowane przez kryminalistykę i archeologię sądową oraz omawia praktyczne możliwości ich stosowania.Opisane zagadnienia dotyczą zarówno poszukiwania zwłok ofiar współczesnych zbrodni, jak również ofiar zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstw wojennych popełnianych przed laty. W p...

  okładka Czynności operacyjno-rozpoznawcze a prawa i wolności jednostki (pdf), Ebook | Tomasz Miłkowski
  okładka Czynności operacyjno-rozpoznawcze a prawa i wolności jednostki (pdf), Ebook | Tomasz Miłkowski

  W książce wyczerpująco przedstawiono, kiedy i w jakim zakresie mogą być prowadzone takie czynności jak: kontrola operacyjna, zakup kontrolowany czy przesyłka niejawnie nadzorowana. Omówiono również, na czym polega praca „pod przykryciem” i jaką rolę pełnią poufne osobowe źródła informacji.Wskazano ponadto na ograniczenia formalne i faktyczne dotyczące pozyskiwania informacji i korzystania z nich przez służby policyjne oraz specjalne. Ponadto szeroko zaprezentow...

  okładka Klauzule czynnego żalu w polskim prawie karnym (pdf), Ebook | Łukasz Kielak
  okładka Klauzule czynnego żalu w polskim prawie karnym (pdf), Ebook | Łukasz Kielak

  Jest to pierwsza na rynku publikacja przybliżająca kompleksowo instytucję czynnego żalu na gruncie polskiego Kodeksu karnego.Autor poddał analizie dotychczasowy dorobek naukowy doktryny oraz orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego pod kątem zastosowania czynnego żalu, a także przeprowadził własne badania empiryczne. W monografii omówiono m.in. następujące zagadnieniapojęcie czynnego żalu,warunki przedmiotowe i podmiotowe klauzul czynnego ża...

  okładka Wzorce osobowe w prawie karnym (pdf), Ebook | Konrad Lipiński
  okładka Wzorce osobowe w prawie karnym (pdf), Ebook | Konrad Lipiński

  Publikacja prezentuje szczegółową analizę pojęcia wzorca osobowego wraz z propozycją procedury posługiwania się nim przy rozwiązywaniu problemów o charakterze teoretycznym czy dogmatycznym. Opracowanie przedstawia m.in.:sposób wyznaczenia treści powinnego zachowania przy użyciu wzorca osobowego;rolę wzorca w ustalaniu stanu świadomości sprawcy czynu zabronionego;zagadnienie przypisania odpowiedzialności karnej sprawcy charakteryzującemu się szczególną wiedzą lu...

  okładka Kryminalistyka. Czyli o współczesnych metodach dowodzenia przestępstw (pdf), Ebook | Mieczysław Goc, Ewa Gruza, Jarosław Moszczyński
  okładka Kryminalistyka. Czyli o współczesnych metodach dowodzenia przestępstw (pdf), Ebook | Mieczysław Goc, Ewa Gruza, Jarosław Moszczyński

  Publikacja kompleksowo omawia współczesne zastosowanie oraz możliwości taktyki i techniki kryminalistycznej, a także kierunki ich rozwoju. Jest napisana jasnym, komunikatywnym językiem, zaś przedstawiane rozważania teoretyczne poparto przykładami z praktyki, wzbogaconymi o liczne schematy i barwne ilustracje.Autorzy – uznani przedstawiciele nauki kryminalistyki, będący jednocześnie biegłymi i ekspertami w swoich dziedzinach – uwzględniają najnowsze os...

  okładka Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz. Orzecznictwo (pdf), Ebook | Dariusz Świecki
  okładka Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz. Orzecznictwo (pdf), Ebook | Dariusz Świecki

  Publikacja podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich zawiera klasyczny komentarz do wybranych artykułów Kodeksu postępowania karnego, opatrzony dodatkowo wyborem orzecznictwa (ze wskazaniem linii orzeczniczych i orzeczeń odmiennych) i informacją o przepisach powiązanych. W drugiej natomiast umieszczono suplement zawierający wzory apelacji uwzględniające poszczególne podstawy odwoławcze, w tym w sprawach o wykroczenia i w sprawach karnych skarbowych. W opracowaniu znajdu...

  okładka Akta karne dla aplikantów (pdf), Ebook | Małgorzata Młodawska-Piaseczna, Anna Wielgolewska, Igor Tuleya
  okładka Akta karne dla aplikantów (pdf), Ebook | Małgorzata Młodawska-Piaseczna, Anna Wielgolewska, Igor Tuleya

  Książka zawiera zbiór starannie wybranych materiałów do ćwiczeń, które pomogą aplikantom adwokackim i radcowskim przygotować się do egzaminu zawodowego.Opracowanie składa się z czterech części.W pierwszej znajdują się uwagi ogólne dotyczące sposobu przygotowania projektu apelacji oraz opinii prawnej o braku podstaw do jej wniesienia wraz z praktycznymi objaśnieniami i wzorami.W drugiej części zamieszczono materiały do wybranych spraw karnych i przedstawiono je w formie kazusó...

  okładka Przesłuchanie małoletnich i ofiar przestępstw seksualnych (pdf), Ebook | Kamil Federowicz
  okładka Przesłuchanie małoletnich i ofiar przestępstw seksualnych (pdf), Ebook | Kamil Federowicz

  W książce omówiono przesłanki dopuszczalności stosowania szczególnych trybów przesłuchań określonych w art. 185a–185c k.p.k. Dużo uwagi poświęcono ustawie z 19 lipca 2019 r., która znowelizowała m.in. przepisy dotyczące przesłuchania pokrzywdzonych przestępstwami seksualnymi oraz zawiera przepisy przejściowe mające wpływ na wskazane regulacje.Opracowanie prezentuje także przyczyny wprowadzenia obowiązujących przepisów oraz klasyfikację przesłanek warunkujących zastosowanie ka...

Czym są ebooki?

Ebooki to książki, których treść została zapisana w formie elektronicznej. Są nazywane również e-książkami, publikacjami elektronicznymi czy książkami elektronicznymi. Ebooki można odczytywać na komputerach i laptopach, ale są one przeznaczone głównie do czytania na urządzeniach przenośnych takich jak smartfony, tablety i przede wszystkim czytniki książek elektronicznych. Ebooki posiadające swoje pierwowzory w formie papierowej są jej odwzorowaniem. Posiadają wszystkie elementy obecne w „tradycyjnej” wersji, takie jak okładkę, ilustracje, spis treści, przypisy itp.

Niepodważalną zaletą ebooków jest to, że w odróżnieniu od drukowanej książki można w nich zmieniać rodzaj oraz wielkość czcionki, formatować tekst, a w zależności od posiadanego czytnika istnieje też możliwość wyszukiwania pojedynczych słów w tekście, dodawania zakładek i robienia notatek.

Formaty ebooków

Ebooki są dostępne w wielu formatach. Najpopularniejsze z nich, będące standardem dla publikacji elektronicznych, to EPUB, MOBI i PDF.

Epub

To nowoczesny format będący standardem publikacji ebooków. Format EPUB umożliwia zmienianie wielkości fontu, co pomaga dopasować jego rozmiar do ekranu. Ebooki w tym formacie najlepiej odczytywać na urządzeniach posiadających ekran eINK (elektroniczny papier), chociaż można je odczytać także na smartfonie czy tablecie. Format EPUB jest możliwy do odczytania na komputerze, jednak do tego celu konieczne jest zainstalowanie właściwego oprogramowania.

Mobi

Jest formatem ebooków wykorzystywanym przez czytniki firmy Amazon – Kindle (oraz na innych urządzeniach i programach dostępnych na rynku). Publikacje MOBI są zapisane w formacie Mobipocket, można więc pobrać je na dowolny sprzęt elektroniczny posiadający oprogramowanie umożliwiające odczytanie plików MOBI. Format ten jest oparty na języku HTML, dlatego jego wyświetlanie jest możliwe na urządzeniach mobilnych.

PDF

To format zapewniający taki sam wygląd strony jak w wersji papierowej – w tym formacie podział na strony jest sztywny. PDF służy do długoterminowego archiwizowania elektronicznych danych i może być odczytywany na większości komputerów, laptopów, smartfonów, czytników czy tabletów.