Prawo karne - Ebooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  okładka Proces karny (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Jarosław Zagrodnik

  W podręczniku szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące:• teorii procesu karnego,• międzynarodowych i konstytucyjnych uwarunkowań procesu karnego,• zagadnień części ogólnej prawa karnego procesowego, a także• przebiegu procesu karnego, z uwzględnieniem jego zasadniczych odmian.W publikacji przedstawiono konkretne rozwiązania kwestii spornych w praktyce. Omawiane zagadnienia, w tym te najbardziej złożone, zostały przedstawione jasno i zrozumiale.Trzecie wydanie podręcznika&nb...

  okładka Prawo karne materialne. Kazusy (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Jerzy Lachowski

  Książka zawiera kazusy z zakresu prawa karnego materialnego odnoszące się do wszystkich części Kodeksu karnego, w tym do części wojskowej. Zostały one ułożone zgodnie z systematyką ustawy. Wszystkie stany faktyczne opatrzono odesłaniem do przepisów, których zastosowanie należy rozważyć podczas rozwiązywania zadania. Większość kazusów została także wzbogacona orzecznictwem sądów powszechnych, w którym należy szukać odpowiedzi na zadane pytania. Niekiedy teza lub uzasadnienie o...

  okładka Prawo karne. Zarys problematyki (pdf), Ebook | Andrzej Marek, Jerzy Lachowski

  Podręcznik w sposób zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze instytucje części ogólnej prawa karnego oraz wybrane typy przestępstw. Uregulowania te zostały poddane do głębnej analizie, wskazano również na praktyczne implikacje ich zastosowania oraz zaproponowano konkretne rozwiązania kwestii problemowych.W szóstym wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone do Kodeksu karnego ustawą z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw i wchodz...

  okładka Prawnokarna ochrona przed nieuczciwą konkurencją w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (pdf), Ebook | Anna Zientara

  Publikacja jest pierwszym od wielu lat tak obszernym opracowaniem problematyki prawnokarnej ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Zawiera bogate omówienie wielu spornych problemów o istotnym znaczeniu dla praktyki z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i piśmiennictwa.Oprócz szczegółowej analizy znamion przepisów penalnych (karnych i wykroczeniowych) zawartych w ustawie z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w pracy omówiono także problematykę:- wpływu przep...

  okładka Kodeks postępowania karnego. Przepisy (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Najnowsze, 16. wydanie książki zawiera ujednolicony tekst ustawy, uwzględniający m.in. ostatnie zmiany wynikające z ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1860).Uwzględniono nowe regulacje dotyczące:- wprowadzono możliwość kontynuowania rozprawy w sprawie rozpatrywanej w składzie kolegialnym w razie z...

  okładka Kodeks karny. Przepisy (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  KODEKS KARNY13 maja 2023 r. – ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 818)18 maja 2023 r. – ustawa z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Dz.U. poz. 2339)20 maja 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 852)14 lipca 2023 r. – ustawa z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz.U....

  okładka Współczesne oblicza prawa karnego, prawa wykroczeń, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Violetcie Konarskiej-Wrzosek (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Janusz Czesław Bojarski, Natalia Daśko, Jerzy Lachowski, Tomasz Oczkowski, Agata Ziółkowska

  Opracowanie zatytułowane „Współczesne oblicze prawa karnego, prawa wykroczeń, kryminologii i polityki kryminalnej” dedykowane Pani Profesor Violetcie Konarskiej-Wrzosek zostało przygotowane z inicjatywy najbliższych Jej współpracowników, zatrudnionych w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stanowi ono wyraz uznania środowiska polskich karnistów oraz kryminologów dla wielkiego dorobku Jubilatki i zasług dla roz...

  okładka Meritum Postępowanie karne (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Dariusz Świecki

  „MERITUM Postępowanie karne”, podobnie jak wszystkie publikacje tej serii wydawniczej, ma charakter ściśle praktyczny.Konstrukcja opracowania odzwierciedla układ materii w Kodeksie postępowania karnego. Sposób jej prezentacji umożliwia czytelnikowi wygodne korzystanie, zawiera bowiem liczne przykłady, schematy, tabele, a materiał jest podzielony na stosunkowo niewielkie fragmenty opisujące poszczególne instytucje. System numerów bocznych, do którego odwołują się hasła szczegó...

  okładka Przeciwdziałanie przemocy domowej. Komentarz (pdf), Ebook | Sylwia Spurek

  W publikacji szczegółowo przedstawione zostały m.in. następujące zagadnienia:• procedura "Niebieskie Karty" oraz działanie zespołów interdyscyplinarnych;• zapewnienie dziecku ochrony przez pracownika socjalnego;• instrumenty izolacji sprawcy od ofiary - nakaz opuszczenia lokalu, zakaz zbliżania się i kontaktowania oraz zakaz wstępu do określonych miejsc.W opracowaniu omówiono także wprowadzone do porządku prawnego w 2020 r. i w 2023 r. zmiany kluczowe z punktu widzenia bezpie...

  okładka Kodeks Karny. Przepisy stosowane w sprawach medycznych. Komentarz. art. 150-152, 155-157a, 160-162, 192, 228, 271 k.k. (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Radosław Tymiński

  Komentarz omawia wyłącznie regulacje kodeksu karnego, dotyczące osób wykonujących zawody medyczne. Przepisy wyselekcjonowano na podstawie analizy 300 orzeczeń sądowych w sprawach karnych medycznych, autorzy przedstawili interpretacje, uwzględniając stany faktyczne stanowiące podstawy formułowania zarzutów wobec lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Odnieśli się również do kwestii praktycznych, m.in. takich jak przedawnienie czy zbieg z innymi przepisami.Publikacja, n...

  okładka Kradzież szczególnie zuchwała (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Marek Mozgawa

  W książce szczegółowo omówione zostały m.in.:• ustawowe znamiona kradzieży szczególnie zuchwałej (z uwzględnieniem wątpliwości dotyczących definicji legalnej zawartej w art. 115 § 9a k.k. oraz próbą określenia przedmiotu czynności wykonawczej analizowanego przestępstwa);• zbieg przepisów;• rozumienie kradzieży szczególnie zuchwałej w orzecznictwie SN;• problematyka wymiaru kary.Poruszono także kwestie historyczne, prawnoporównawcze, kryminalistyczne, psychologiczne i statysty...

  okładka Opiniowanie w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Piotr Krzemień, Kazimierz Pawelec

  W publikacji przedstawiono problematykę opiniowania zdarzeń drogowych, w tym rekonstrukcji zderzeń pojazdów, potrąceń pieszych, identyfikacji sytuacji zagrożenia, a także ujawniania zdarzeń pozorowanych. Opracowanie omawia zarówno analizę przypadków zaczerpniętych z badań empirycznych autorów, jak i prowadzonych oraz opiniowanych przez nich spraw. Przedstawiono w nim różne rodzaje opinii, w tym: biologiczną, kryminalistyczną, medyczną, psychologiczną i tok...

  okładka Kryminalistyka (pdf), Ebook | Brunon Hołyst

  Nowoczesny podręcznik, jakim jest Kryminalistyka, analizuje nie tylko bieżące zmiany w zakresie metod śledztwa, lecz także inspiruje nowe koncepcje dotyczące represji i profilaktyki. Uzupełnieniem treści wykładu są okienka problemowe, które ilustrują aktualne problemy kryminalistyki. Szybki rozwój nauk technicznych i przyrodniczych wpływa na powstawanie nowych metod identyfikacji osób i rzeczy, które zostały poddane naukowej analizie. Dotyczy to w szczególności...

  okładka Kodeks karny. Komentarz (pdf), Ebook | Marek Mozgawa, Magdalena Budyn-Kulik, Patrycja Kozłowska-Kalisz, Marek Kulik

  W komentarzu zawarto konkretne rozwiązania problemów pojawiających się na tle stosowania regulacji kodeksowych. W kwestiach budzących wątpliwości interpretacyjne autorzy proponują odpowiedzi wsparte argumentacją zarówno własną, jak i innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego, z przywołaniem orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.W najnowszym wydaniu zostały omówione m.in. zmiany dokonane tzw. dużą nowelizacją Kodeksu karnego, dotyczące:• wydłużenia ok...

  okładka Ekspertyza sądowa (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Maria Kała, Dariusz Wilk, Józef Wójcikiewicz, Dariusz Zuba

  W książce omówiono różne rodzaje ekspertyz sądowych, m.in. antropologiczną, daktyloskopijną, toksykologiczną, alkohologiczną, genetyczną, entomologiczną, fizykochemiczną, mechanoskopijną, traseologiczną, biomechaniczną, śladów krwawych, balistyczną, wypadku drogowego, pisma ręcznego, dokumentów, dzieł sztuki, informatyczną, fonoskopijną, wariograficzną, osmologiczną, psychologiczną, psychiatryczną i quasi-świadków. Uwzględniono najnowsze światowe osiągnięcia nauk sądowych.Prz...

  okładka Prawo karne. Wykład akademicki (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Teresa Dukiet-Nagórska, Olga Sitarz

  Podręcznik Prawo karne. Wykład akademicki zawiera prezentację wszystkich kluczowych zagadnień prawa karnego materialnego. Znajdują się w nim – oprócz informacji podstawowych – rozważania teoretyczne, wykorzystujące wieloletni dorobek polskiej doktryny prawa karnego, oraz orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także informacje dodatkowe dla zainteresowanych czytelników.Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany ustawoda...

  okładka Kodeks karny wykonawczy. Komentarz (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Anna Gerecka-Żołyńska

  Komentarz omawia nie tylko regulacje Kodeksu karnego wykonawczego, ale również przepisy Kodeksu postępowania karnego dotyczące wykonywania orzeczeń w sprawach karnych w ramach współpracy między państwami członkowskimi UE oraz na podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych.Publikacja zawiera obszerne wprowadzenie opisujące elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych wykonawczych. Zaprezentowano w niej też problemy postępowania wykona...

  okładka Prawo o prokuraturze. Komentarz (pdf), Ebook | Piotr Turek

  Komentarz zawiera szczegółową analizę przepisów ustawy – Prawo o prokuraturze z uwzględnieniem standardów międzynarodowych i norm konstytucyjnych, a także analogicznych uregulowań dotyczących ustroju sądów i statusu sędziów w Polsce oraz ustroju prokuratury i statusu prokuratorów we Francji (skąd instytucja prokuratury się wywodzi i gdzie przybrała formę uważaną za klasyczną).Odwołując się do orzecznictwa i doktryny, a także przedstawiając własne poglądy, autor omawia po...

  okładka Wspieranie i resocjalizacja nieletnich. Komentarz (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Violetta Konarska-Wrzosek, Piotr Górecki, Paweł Kobes

  W komentarzu szczegółowo i przystępnie omówiono przepisy nowej ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która zastąpiła dotychczasową ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich.Nowe przepisy wprowadzają m.in. następujące zmiany:- nieletni, którzy popełnili najpoważniejsze przestępstwa, np. gwałt czy zabójstwo, są obligatoryjnie umieszczani w zakładach poprawczych;- sąd będzie mógł objąć nadzorem kuratorskim każdego, która opuszcza zakład poprawczy, w przypadku wątpli...

  okładka Medycyna sądowa dla prawników (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Ewa Gruza, Paweł Krajewski, Ireneusz Sołtyszewski

  Książka jest jedyną na rynku wydawniczym publikacją obejmującą aktualny stan wiedzy i możliwości badawczych z zakresu medycyny sądowej dla prawników. Stanowi interdyscyplinarne kompendium wiedzy z obszaru problematyki medyczno-sądowej i nauk pokrewnych. Zagadnienia zostały wybrane przez grupę wybitnych naukowców-praktyków i omówione zgodnie z potrzebami prawników praktyków. Szczegółowo i przystępnie zaprezentowano zagadnienia m.in. z zakresu toksykologii, genetyki, suicy...

  okładka Wzory pism procesowych w sprawach karnych dla obrońców i pełnomocników z objaśnieniami (pdf), Ebook | Dorota Czerwińska, Redakcja naukowa: Jerzy Skorupka, Dominika Czerniak

  Publikacja zawiera ponad 90 wzorów pism procesowych w sprawach karnych najczęściej występujących w codziennej pracy adwokatów i radców prawnych, w tym m.in.:wniosków,skarg,zażaleń,apelacji,kasacji,sprzeciwów,oświadczeń.Autorzy wskazują, w jaki sposób – od strony formalnej – sporządzić pismo procesowe. Przedstawiają też praktyczne porady oraz najważniejsze i najbardziej przydatne orzeczenia sądów krajowych i międzynarodowych, mając na uwadze również przepisy unijne, ...

  okładka Prawo karne materialne. Nauka o przestępstwie, ustawie karnej i karze (pdf), Ebook | Krystyna Patora, Redakcja naukowa: Jan Kulesza, Mateusz Filipczak

  Podręcznik stanowi wykład części ogólnej prawa karnego, podzielony według klasycznego schematu na naukę o przestępstwie, naukę o ustawie karnej oraz naukę o karze.Autorzy omawiają ewolucję zasad odpowiedzialności karnej, wskazują odniesienia do systemów karnych innych państw i odwołania do dawnego polskiego prawa karnego.Publikacja uwzględnia zmiany m.in. zaostrzające kary za przestępstwa wprowadzone ustawą z 07.07.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz n...

  okładka Prawo karne. Zbiór przepisów (pdf)  Stan prawny: 8 marca 2023 r. Wydanie: 66, Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Zbiór obejmuje zmiany opublikowane do dnia 8 marca 2023 r., w tym m.in.:Kodeks karny:• ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 289)• ustawa z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Dz.U. poz. 2339)• ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)Kodeks postępowania karnego:• ustawa z 27 października...

  okładka Nadużycie uprawnień procesowych przez prokuratora i sędziego w procesie karnym (pdf), Ebook | Paweł Wiliński

  Tematyka nadużycia uprawnień procesowych przez prokuratora i sędziego rzadko jest poruszana i omawiana. W pracy przedstawiono zachowania wykonywane w ramach formalnie dopuszczalnych działań podmiotu uprawnionego do dokonania ważnej czynności procesowej, która często prowadzi do nadmiernej swobody działania organów procesowych, trudnej do uchwycenia i do oceny dla uczestnika postępowania karnego. Jest to więc w pewnym sensie książka o nadużyciu władzy. Obejmuje te je...

Czym są ebooki?

Ebooki to książki, których treść została zapisana w formie elektronicznej. Są nazywane również e-książkami, publikacjami elektronicznymi czy książkami elektronicznymi. Ebooki można odczytywać na komputerach i laptopach, ale są one przeznaczone głównie do czytania na urządzeniach przenośnych takich jak smartfony, tablety i przede wszystkim czytniki książek elektronicznych. Ebooki posiadające swoje pierwowzory w formie papierowej są jej odwzorowaniem. Posiadają wszystkie elementy obecne w „tradycyjnej” wersji, takie jak okładkę, ilustracje, spis treści, przypisy itp.

Niepodważalną zaletą ebooków jest to, że w odróżnieniu od drukowanej książki można w nich zmieniać rodzaj oraz wielkość czcionki, formatować tekst, a w zależności od posiadanego czytnika istnieje też możliwość wyszukiwania pojedynczych słów w tekście, dodawania zakładek i robienia notatek.

Formaty ebooków

Ebooki są dostępne w wielu formatach. Najpopularniejsze z nich, będące standardem dla publikacji elektronicznych, to EPUB, MOBI i PDF.

Epub

To nowoczesny format będący standardem publikacji ebooków. Format EPUB umożliwia zmienianie wielkości fontu, co pomaga dopasować jego rozmiar do ekranu. Ebooki w tym formacie najlepiej odczytywać na urządzeniach posiadających ekran eINK (elektroniczny papier), chociaż można je odczytać także na smartfonie czy tablecie. Format EPUB jest możliwy do odczytania na komputerze, jednak do tego celu konieczne jest zainstalowanie właściwego oprogramowania.

Mobi

Jest formatem ebooków wykorzystywanym przez czytniki firmy Amazon – Kindle (oraz na innych urządzeniach i programach dostępnych na rynku). Publikacje MOBI są zapisane w formacie Mobipocket, można więc pobrać je na dowolny sprzęt elektroniczny posiadający oprogramowanie umożliwiające odczytanie plików MOBI. Format ten jest oparty na języku HTML, dlatego jego wyświetlanie jest możliwe na urządzeniach mobilnych.

PDF

To format zapewniający taki sam wygląd strony jak w wersji papierowej – w tym formacie podział na strony jest sztywny. PDF służy do długoterminowego archiwizowania elektronicznych danych i może być odczytywany na większości komputerów, laptopów, smartfonów, czytników czy tabletów.