Prawo karne - Ebooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Nowość
  okładka Odpowiedzialność karna w Polsce za czyny zabronione popełnione za granicą (pdf), Ebook | Bartłomiej Filek

  Książka przedstawia wiele aspektów praktycznych dotyczących odpowiedzialności karnej w Polsce za przestępstwa i wykroczenia za granicą. Znaczenie odpowiedzialności karnej za czyny popełnione za granicą znacznie wzrosło w ostatnim czasie. Przyczyną tego są w szczególności przeobrażenia, które nastąpiły po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej i związane są m.in. ze swobodą przepływu osób.W publikacji czytelnik znajdzie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:– czy przed polsk...

  Nowość
  okładka Prawo karne. Zbiór przepisów (pdf)  Stan prawny: 10 października 2022 r. Wydanie: 65, Ebook | opracowanie redakcyjne

  Zbiór obejmuje zmiany opublikowane do dnia 10 października 2022 r., w tym m.in.:Kodeks karny:• ustawa z 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (Dz.U. poz. 1726)Kodeks postępowania karnego:• ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1855)Kodeks karny wykonawczy:• ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy&nbs...

  Nowość
  okładka Stosowanie tymczasowego aresztowania. Analiza praktyczna (pdf), Ebook | Praca zbiorowa

  Nadużywanie tymczasowego aresztowania jest stałym problemem polskiego procesu karnego, który w praktyce oznacza, że wystarczy kilka wersów uzasadnienia, aby pozbawić człowieka wolności. Opracowanie jest zbiorem wniosków i rekomendacji wynikających z badania na temat stosowania w Polsce w ostatnich latach tymczasowego aresztowania, które Fundacja Court Watch Polska przeprowadziła w 2019 r. Objęło ono próbę 310 przypadków zastosowania tymczasowego aresztowan...

  Nowość
  okładka Polskie postępowanie karne (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Radosław Olszewski., Dariusz Świecki

  Polskie postępowanie karne to znany i ceniony od lat podręcznik autorstwa wybitnych procesualistów Tomasza Grzegorczyka i Janusza Tylmana. Jubileuszowe 10. wydanie zostało zaktualizowane i uzupełnione przez zespół pracowników Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.Podręcznik stanowi kompendium wiedzy o postępowaniu karnym. Zaprezentowano w nim dorobek nauki prawa karnego procesowego oraz propozycje rozstrzygnię...

  okładka Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych (pdf), Ebook | Dariusz Świecki

  To publikacja przygotowana z myślą o adwokatach i radcach prawnych występujących przed sądami w sprawach karnych, a także aplikantach adwokackich i radcowskich. Będzie przy­datna również innym osobom wykonującym inne zawody prawnicze. Stanowi kompendium wiedzy o procesie karnym, objaśnia poszczególne instytucje procesowe, zgodnie z systematyką Kodeksu postępowania karnego.W książce przedstawiono praktyczne wskazówki podejmowania czynności na poszczegól­nych eta...

  okładka Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych (pdf), Ebook | Aleksandra Cempura, Anna Kasolik

  Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów pism – nie tylko wszczynających postępowanie, lecz także stanowiących środki odwoławcze od wydanych rozstrzygnięć. Zaprezentowano w niej najważniejsze pisma procesowe: pozwy, apelacje, akty oskarżenia sporządzane w toku postępowań oraz propozycje czynności, które należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia.Wzory pism przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem przykładów czynności podej...

  okładka Polski proces karny (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Paweł Wiliński

  Polski proces karny ukazuje uniwersalne wartości procesu karnego i jego podstawowe założenia konstrukcyjne.Wydanie 2. zawiera omówienie m.in. zmian wprowadzonych do postępowania karnego w związku z pandemią COVID-19, w tym dotyczących zdalnych posiedzeń aresztowych, ograniczenia dostępu do akt, wydłużenia okresu przedawnienia karalności czynu oraz modyfikacji składów orzekających.Podręcznik jest ilustrowany infografikami, zawiera też wiele schematów, które ułatwiają z...

  okładka Proces karny (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Jerzy Skorupka

  W książce kompleksowo omówiono obszerną problematykę prawa karnego procesowego, obejmującą zagadnienia teorii procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości oraz przebiegu postępowania karnego we wszystkich odmianach i trybach. Szczegółowo zaprezentowano m.in. funkcję gwarancyjną przepisów procesowych, a także granice dozwolonej działalności procesowej organów władzy publicznej.W 4. wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone ustawami:- z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych ...

  okładka Postępowanie karne (pdf), Ebook | Katarzyna Dudka, Hanna Paluszkiewicz

  W podręczniku przedstawiono współczesny model postępowania karnego ukształtowany przez ostatnie nowelizacje zarówno Kodeksu postępowania karnego, jak i powiązanych aktów prawnych, m.in. Kodeksu karnego, ustawy o Sądzie Najwyższym, Prawa o prokuraturze.Autorki omawiają ostatnie zmiany dotyczące m.in.:• wyznaczania posiedzenia wstępnego oraz rozprawy głównej;• listu żelaznego;• zabezpieczenia majątkowego;• wzmocnienia pozycji procesowej prokuratora w polskim procesie ...

  okładka Zbiór karny PLUS (pdf)  Stan prawny: 12 sierpnia 2022 r. Wydanie: 21, Ebook | opracowanie redakcyjne

  Zbiór karny PLUS. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny. Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Opłaty w sprawach karnych. Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Przeciwdziałanie narkomanii.Oddawany do rąk Czyt...

  okładka Postępowanie karne. Przed egzaminem (pdf), Ebook | Kazimierz Leżak

  Prezentowane opracowanie to niezbędnik do nauki i powtórki przed egzaminem z zakresu postępowania karnego.Forma pytań i odpowiedzi sprzyja szybkiemu przyswojeniu, powtórzeniu i usystematyzowaniu wiedzy.Zawarte informacje to najczęściej pojawiające się zagadnienia na egzaminie i zaliczeniu. Nowoczesna szata graficzna – infografiki i wykresy – ułatwia zaś poruszanie się po prezentowanej problematyce.W publikacji omówiono zarówno przepisy, jak i zagadnienia z zakresu t...

  okładka Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów (pdf), Ebook | Joanna Mierzwińska-Lorencka

  Publikacja jest zbiorem kazusów wraz z rozwiązaniami, zarówno z części ogólnej, jak i szczególnej Kodeksu karnego. W kazusach wykorzystano przykłady rzeczywistych spraw, z którymi autorka spotkała się w pracy zawodowej, oraz stany faktyczne przygotowane specjalnie na potrzeby publikacji. Tematyka została dobrana tak, aby rozwiać wątpliwości najczęściej pojawiające się w praktyce.Zagadnienia przedstawiono przystępnym językiem, choć odnoszą się do skomplikowanych stanów prawnyc...

  okładka Swoboda wypowiedzi osoby przesłuchiwanej w procesie karnym (pdf), Ebook | Radosław Koper

  Zachowanie swobody wypowiedzi osoby przesłuchiwanej jest istotne w aspekcie przestrzegania zasady praworządności. Zapewnia ona wiarygodność przesłuchania, prawidłowość orzekania, a także chroni jej godność.Rozważania zawarte w publikacji ściśle łączą się z potrzebą poszanowania praw obywatelskich, zagwarantowanych przede wszystkim w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.Autor zwraca uwagę na niewłaściwą praktykę organów procesowych podczas przeprowadzania przesłuchania, a tak...

  okładka Prawo karne materialne. Kazusy (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Jerzy Lachowski

  Książka zawiera kazusy z zakresu prawa karnego materialnego odnoszące się do wszystkich części Kodeksu karnego, w tym do części wojskowej. Zostały one ułożone zgodnie z systematyką ustawy. Wszystkie stany faktyczne opatrzono odesłaniem do przepisów, których zastosowanie należy rozważyć podczas rozwiązywania zadania. Większość kazusów została także wzbogacona orzecznictwem sądów powszechnych, w którym należy szukać odpowiedzi na zadane pytania. Niekiedy teza lub uzasadnienie o...

  okładka Prawo karne. Prawo karne skarbowe. Prawo karne wykonawcze. Kazusy z rozwiązaniami (pdf), Ebook | Igor Zgoliński, Krzysztof Kurowski

  Książka jest zbiorem blisko 50 kazusów z zakresu prawa karnego: materialnego, procesowego, skarbowego oraz wykonawczego, wraz z obszernymi odpowiedziami.Opracowanie pozwala na analizę schematów działania prawa w konkretnych okolicznościach. Dzięki temu czytelnik nauczy się samodzielnego, swobodnego posługiwania się przepisami sensu largo prawa karnego. Publikacja odnosi się przy tym do najbardziej istotnych kwestii, które wywołują odmienności interpretacyj...

  okładka Analiza porównawcza modelu rozprawy głównej: między kontradyktoryjnością a inkwizycyjnością (pdf), Ebook | Hanna Kuczyńska

  Książka przedstawia jeden z najbardziej kluczowych i aktualnych problemów procedury karnej – wybór między inkwizycyjnością a kontradyktoryjnością modelu rozprawy głównej. Omówiono w niej nie tylko kształt normatywny wybranych instytucji procesowych, lecz także przybliżono dyskusję w doktrynie poszczególnych państw dotyczącą efektywności i zasadności danego rozwiązania. Poddano również analizie konsekwencje określonego ukształtowania procedury karnej .W opracowaniu omówiono uk...

  okładka Kryminologia (pdf), Ebook | Brunon Hołyst

  Kryminologia jako nauka multidyscyplinarna skupia się na człowieku i jego środowisku. Jej przedmiotem są problemy w wymiarze jednostkowym i społecznym – w mikroskali rozpatruje indywidualne zachowania przestępne, w makroskali zaś – przestępczość jako zjawisko społeczne.Holistyczne podejście do skomplikowanej problematyki patologii społecznej wyznacza kryminologii rangę nauki dominującej w rozpoznawaniu obszarów zagrożeń. Światowe powiązania przestępcze istnieją w każdej dzied...

  okładka Przestępstwo zmuszania (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Marek Mozgawa

  Publikacja zawiera interdyscyplinarne omówienie problematyki przestępstwa zmuszania, w tym rozważania dogmatyczne, kryminologiczne, psychologiczne oraz prawnoporównawcze.Analiza przepisów kodeksu karnego penalizujących zmuszanie (bądź czynów zabronionych, w przypadku których zmuszanie występuje jako ich znamię) została pogłębiona rozważaniami dotyczącymi m.in.:• przestępstwa zmuszania jako formy przemocy w rodzinie;• zagadnień prawnoporównawczych;• przestępstwa zmuszania dzie...

  okładka Aktualne problemy i perspektywy prawa karnego (pdf), Ebook | Marek Mozgawa, Piotr Poniatowski, Krzysztof Wala

  Książka dotyczy istoty, celu i kształtu prawa karnego materialnego w polskim systemie prawnym. Opracowania w niej zawarte są próbą poszukiwania odpowiednich kierunków zmian legislacyjnych w zakresie zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych.Wśród zagadnień poruszonych przez autorów są m.in.:• standardy konstytucyjne odnoszące się do prawa karnego;• możliwe kierunki zmian prawa karnego z punktu widzenia teorii kryminalizacji;• problematyka granicy między umyślnością a...

  okładka Prawo karne. Zbiór przepisów (pdf)     Stan prawny: 10 czerwca 2022 r. Wydanie: 64, Ebook | opracowanie redakcyjne

  Zbiór obejmuje zmiany opublikowane do dnia 10 czerwca 2022 r., w tym m.in.:Kodeks postępowania karnego:• ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 655)Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia• ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 655)Kodeks karny wykonawczy• ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 655)Opłaty w sprawach karnych• ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 655)Przeciwdziałanie narkomanii:• ust...

  okładka Odpowiedzialność osób zarządzających podmiotami gospodarczymi. Ujęcie publicznoprawne (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Jadwiga Glumińska-Pawlic, Marek Mikuła, Artur Oleś

  Odpowiedzialność osób fizycznych zarządzających podmiotami zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego uregulowana jest w szeregu ustaw obowiązujących w ramach polskiego porządku prawnego. Zaniechania lub działania tych osób mogą rodzić konsekwencje nie tylko cywilnoprawne, ale także karne, karno-skarbowe, administracyjne, czy też podatkowe. Monografia stanowi kompendium wiedzy dla kadry zarządzającej o zasadach odpowiedzialności i sankcjach za naruszenie przepisów – niez...

  okładka Instytucja listu żelaznego w polskim postępowaniu karnym (pdf), Ebook | Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska

  List żelazny jest tradycyjną instytucją procesu karnego, której założeniem jest udzielenie podejrzanemu lub oskarżonemu przebywającemu poza granicami Polski, który zdecyduje się wrócić do kraju, gwarancji odpowiadania z tzw. wolnej stopy.Monografia przedstawia list żelazny z perspektywy jego praktycznego stosowania na podstawie wniosków wynikających z analizy spraw toczących się w wybranych sądach okręgowych w Polsce. Wyniki badań empirycznych wskazują między innymi na niedoc...

  okładka Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa, w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń (pdf), Ebook | Andrzej Depko, Piotr Gałecki, Krzysztof Eichstaedt, Aleksandra Krasowska

  Publikacja dostarcza niezbędnej wiedzy z zakresu mechanizmów sporządzania opinii psychiatrycznej, psychologicznej i seksuologicznej. Zawarta w niej treść pozwoli prawnikom formułować rzeczowe pytania do biegłych oraz ocenić ich merytoryczną treść, zaś biegłym poznać nie tylko elementy, jakie powinna zawierać opinia, ale także kryteria, według których powinna być sporządzona.Opracowanie prezentuje też zagadnienia z prawa karnego procesowego, które powinien znać każdy biegły są...

  okładka Prawo karne. Testy i kazusy (pdf), Ebook | Anna Jaworska-Wieloch

  Publikacja jest zbiorem pytań testowych z zakresu prawa karnego materialnego, koncentrujących się na problematyce części ogólnej Kodeksu karnego. Pytania mają charakter kazusów i zawierają cztery warianty odpowiedzi. Zmierzają do sprawdzenia umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce, na tle konkretnych stanów faktycznych, przy użyciu kilku instytucji prawa karnego. Na początku każdego testu jest cytowany odpowiedni przepis Kodeksu karnego, potrzebny do rozwiązania kazusu.Ka...

Czym są ebooki?

Ebooki to książki, których treść została zapisana w formie elektronicznej. Są nazywane również e-książkami, publikacjami elektronicznymi czy książkami elektronicznymi. Ebooki można odczytywać na komputerach i laptopach, ale są one przeznaczone głównie do czytania na urządzeniach przenośnych takich jak smartfony, tablety i przede wszystkim czytniki książek elektronicznych. Ebooki posiadające swoje pierwowzory w formie papierowej są jej odwzorowaniem. Posiadają wszystkie elementy obecne w „tradycyjnej” wersji, takie jak okładkę, ilustracje, spis treści, przypisy itp.

Niepodważalną zaletą ebooków jest to, że w odróżnieniu od drukowanej książki można w nich zmieniać rodzaj oraz wielkość czcionki, formatować tekst, a w zależności od posiadanego czytnika istnieje też możliwość wyszukiwania pojedynczych słów w tekście, dodawania zakładek i robienia notatek.

Formaty ebooków

Ebooki są dostępne w wielu formatach. Najpopularniejsze z nich, będące standardem dla publikacji elektronicznych, to EPUB, MOBI i PDF.

Epub

To nowoczesny format będący standardem publikacji ebooków. Format EPUB umożliwia zmienianie wielkości fontu, co pomaga dopasować jego rozmiar do ekranu. Ebooki w tym formacie najlepiej odczytywać na urządzeniach posiadających ekran eINK (elektroniczny papier), chociaż można je odczytać także na smartfonie czy tablecie. Format EPUB jest możliwy do odczytania na komputerze, jednak do tego celu konieczne jest zainstalowanie właściwego oprogramowania.

Mobi

Jest formatem ebooków wykorzystywanym przez czytniki firmy Amazon – Kindle (oraz na innych urządzeniach i programach dostępnych na rynku). Publikacje MOBI są zapisane w formacie Mobipocket, można więc pobrać je na dowolny sprzęt elektroniczny posiadający oprogramowanie umożliwiające odczytanie plików MOBI. Format ten jest oparty na języku HTML, dlatego jego wyświetlanie jest możliwe na urządzeniach mobilnych.

PDF

To format zapewniający taki sam wygląd strony jak w wersji papierowej – w tym formacie podział na strony jest sztywny. PDF służy do długoterminowego archiwizowania elektronicznych danych i może być odczytywany na większości komputerów, laptopów, smartfonów, czytników czy tabletów.