Prawo własności intelektualnej - Ebooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  PromocjaNowość
  okładka Prawne i etyczne aspekty reklamy adwokackiej (pdf), Ebook | Piotr F. Piesiewicz
  PromocjaNowość
  okładka Prawne i etyczne aspekty reklamy adwokackiej (pdf), Ebook | Piotr F. Piesiewicz

  Książka jest kompleksowym opracowaniem problematyki reklamy adwokackiej. Uwzględnia zarówno zagadnienia etyczne, jak i prawne na poziomie krajowym, w tym również obowiązujące przedstawicieli palestry regulacje unijne dotyczące tego zagadnienia oraz omawia relacje między nimi. Płynące z tej analizy wnioski wraz z analizą prawną pokazują, jakie możliwości ma adwokat chcący kształtować swój wizerunek w przestrzeni publicznej, a przede wszystkim, jakie obowiązki ma w tym zak...

  Promocja
  okładka Karnoprawna ochrona znaku towarowego. Teoria i praktyka. Teoria i praktyka (pdf), Ebook | Dariusz Kuberski
  Promocja
  okładka Karnoprawna ochrona znaku towarowego. Teoria i praktyka. Teoria i praktyka (pdf), Ebook | Dariusz Kuberski

  Publikacja stanowi pomoc w ujawnianiu i kwalifikowaniu naruszeń oznaczeń towarowych oraz ustalaniu, czy doszło do naruszenia przepisów karnych ustawy – Prawo własności przemysłowej, Kodeksu karnego lub Kodeksu wykroczeń. Zawiera prezentację najczęściej występujących problemów, które napotykają organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W książce wskazano często występujące błędy w rozpoznawaniu spraw dotyczących naruszenia przepisów karnych p.w.p. i k.k., takie jak: błędne pr...

  Promocja
  okładka Prawo autorskie. Komentarz (pdf), Ebook | Adrian Niewęgłowski
  Promocja
  okładka Prawo autorskie. Komentarz (pdf), Ebook | Adrian Niewęgłowski

  Książka stanowi praktyczny komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych uwzględniający orzecznictwo polskich sądów cywilnych i administracyjnych, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak również aktualne poglądy doktryny.W opracowaniu przedstawiono m.in. następujące zagadnienia: - pojęcie utworu i przedmiotów praw pokrewnych, - dozwolony użytek utworów (osobisty i publiczny), - problematykę umów przenoszących prawa autorskie i pokrewne,&n...

  Promocja
  okładka Prawna ochrona treści cyfrowych (pdf), Ebook | Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
  Promocja
  okładka Prawna ochrona treści cyfrowych (pdf), Ebook | Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz

  Publikacja kompleksowo omawia wszystkie aspekty związane z posługiwaniem się treścią cyfrową będącą nowym przedmiotem regulacji prawnych, w tym w szczególności:• wyzwania i zagrożenia związane z jednolitym rynkiem cyfrowym,• ochronę autorskoprawną treści cyfrowych,• regulację dyrektywy o udostępnianiu treści cyfrowych,• zagadnienia związane z cyfrowym dziedzictwem kulturowym. Czytelnik znajdzie w publikacji odpowiedzi m.in. na następujące pytania:• Kto jest wła...

  Promocja
  okładka Prawo własności intelektualnej. Teoria i praktyka (pdf), Ebook | Zofia Zawadzka, Monika Nowikowska, Magdalena Rutkowska-Sowa
  Promocja
  okładka Prawo własności intelektualnej. Teoria i praktyka (pdf), Ebook | Zofia Zawadzka, Monika Nowikowska, Magdalena Rutkowska-Sowa

  Publikacja omawia polskie, europejskie i międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Obejmuje zagadnienia z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej. Przedstawia postępowanie przed Urzędem Patentowym RP, przed sądami administracyjnymi, a także przed sądami powszechnymi dotyczące prawa własności intelektualnej. Opracowanie zawiera ilustracje i inne elementy graficzne, które ułatwiają zrozumienie prezentowanej problematyki....

  Promocja
  okładka Metodyka pracy pełnomocnika w sprawach cywilnych z zakresu prawa własności intelektualnej (pdf), Ebook | Katarzyna Jasińska, Zbigniew Pinkalski, Justyna Rasiewicz, Anna Sokołowska-Ławniczak
  Promocja
  okładka Metodyka pracy pełnomocnika w sprawach cywilnych z zakresu prawa własności intelektualnej (pdf), Ebook | Katarzyna Jasińska, Zbigniew Pinkalski, Justyna Rasiewicz, Anna Sokołowska-Ławniczak

  W publikacji przedstawiono metodykę pracy pełnomocnika w zakresie wszystkich cywilistycznych reżimów ochrony własności intelektualnej, tj. do roszczeń opartych na prawie własności przemysłowej, prawie autorskim oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.Opracowanie zawiera również analizę przepisów o postępowaniu w sprawach z zakresu własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych środków dowodowych (zabezpieczenie środków dowodowych, wyja...

  Promocja
  okładka Prawo własności intelektualnej (pdf), Ebook | Krzysztof Czub
  Promocja
  okładka Prawo własności intelektualnej (pdf), Ebook | Krzysztof Czub

  W publikacji usystematyzowano i przystępnie omówiono zagadnienia prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej.Zakres opracowania obejmuje m.in.:• utwory w rozumieniu prawa autorskiego,• przedmioty praw pokrewnych (artystyczne wykonania, fonogramy i wideogramy, nadania programów, pierwsze wydania, wydania naukowe i krytyczne),• przedmioty własności przemysłowej (w szczególności wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, ozn...

  Promocja
  okładka Postępowanie cywilne w sprawach własności intelektualnej. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Bartosz Karolczyk
  Promocja
  okładka Postępowanie cywilne w sprawach własności intelektualnej. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Bartosz Karolczyk

  Książka stanowi praktyczny przewodnik dla zawodowych pełnomocników i sędziów w zakresie postępowań przed wyspecjalizowanymi sądami własności intelektualnej.Komentarz, przygotowany przez grupę praktyków z doświadczeniem procesowym w sprawach własności intelektualnej, problemowo analizuje kluczowe zmiany wprowadzone przez ustawę z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw wprowadzającej postępowanie odrębne w sprawach własnoś...

  Promocja
  okładka Prawo autorskie i prawa pokrewne (pdf), Ebook | Ryszard Markiewicz, Janusz Barta
  Promocja
  okładka Prawo autorskie i prawa pokrewne (pdf), Ebook | Ryszard Markiewicz, Janusz Barta

  Książka jest przewodnikiem po polskim i międzynarodowym prawie autorskim. Prezentuje całość problematyki tej gałęzi prawa (łącznie z kwestiami organizacji zbiorowego zarządzania i sui generis ochrony baz danych) w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego. Omówiono także wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kontekście ich wpływu na stosowanie prawa polskiego.Najnowsze wydanie zawiera omówienie m.in:• zmian do Kodeksu postępowania cywilnego polegających na wprow...

  Promocja
  okładka Ustalenie kwoty stosownego wynagrodzenia za naruszenie autorskich praw majątkowych (pdf), Ebook | Łukasz Maryniak
  Promocja
  okładka Ustalenie kwoty stosownego wynagrodzenia za naruszenie autorskich praw majątkowych (pdf), Ebook | Łukasz Maryniak

  W publikacji sformułowano katalog okoliczności wpływających na wysokość stosownego wynagrodzenia, jakiego z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych może żądać uprawniony. Okoliczności te autor dzieli na:obiektywne, tj. rynkowe, ustalane między innymi z uwzględnieniem tabel organizacji zbiorowego zarządzenia lub opinii biegłego,subiektywne (indywidualne), jak np. stopień zawinienia naruszyciela.Katalog ten można traktować jak zbiór wytycznych dla sądu ustalającego wysoko...

  Promocja
  okładka Domeny internetowe. Teoria i praktyka (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Ireneusz Matusiak
  Promocja
  okładka Domeny internetowe. Teoria i praktyka (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Ireneusz Matusiak

  Publikacja zawiera omówienie aktualnych problemów praktycznych powstających na tle stosowania regulacji dotyczących domen internetowych. Stanowi jednocześnie podsumowanie kilkunastoletniej pracy Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie. Książka porusza m.in. zagadnienia:rejestracji i utrzymywania nazwy domeny internetowej,adresu internetowego jako znaku towarowego,nazwy domeny internetowej jako składnika przed...

  Promocja
  okładka Test trójstopniowy w prawie autorskim Paradygmaty prawa autorskiego (pdf), Ebook | Piotr Niezgódka
  Promocja
  okładka Test trójstopniowy w prawie autorskim Paradygmaty prawa autorskiego (pdf), Ebook | Piotr Niezgódka

  Rozważania zawarte w książce wpisują się w aktualną dyskusję na temat istoty prawa autorskiego, a więc pytania, czy jego celem jest ochrona interesów autorów, czy też może zapewnienie równowagi tych interesów i interesu publicznego.Publikacja zawiera szczegółową analizę testu trójstopniowego, który wiąże możliwość korzystania z cudzego utworu chronionego autorskimi prawami majątkowymi bez zgody uprawnionego (dozwolony użytek) z wymogiem spełnienia trzech ogólnych przesłanek:o...

  Promocja
  okładka Prawo mediów (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Piotr Ślęzak
  Promocja
  okładka Prawo mediów (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Piotr Ślęzak

  W publikacji szczegółowo zaprezentowano kwestie prawne dotyczące szeroko rozumianych mediów: prasy drukowanej, radia, telewizji oraz Internetu, odwołując się do regulacji krajowych i europejskich. Omówiono m.in.:zasadę wolności słowa;instytucję sprostowania prasowego;regulacje dotyczące funkcjonowania nadawców radiowych i telewizyjnych, w tym dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie;reklamę w mediach;ochronę dóbr osobistych w działalności medi...

  Promocja
  okładka Prawo filmowe (pdf), Ebook | Jacek Sobczak, Ksenia Kakareko, Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
  Promocja
  okładka Prawo filmowe (pdf), Ebook | Jacek Sobczak, Ksenia Kakareko, Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz

  W publikacji wyczerpująco omówiono regulacje prawne związane z funkcjonowaniem rynku filmowego. Szczegółowo przedstawiono m.in:zagadnienia autorskoprawne, w tym związane z rekonstrukcją cyfrową dzieła filmowego,status i prawa twórców filmowych, w tym producentów, reżyserów, scenarzystów,wykorzystanie internetu i zagrożenia związane z piractwem,zmieniające się sposoby eksploatacji filmu w mediach tradycyjnych (lokowanie produktu, transmedia),rolę władzy publiczn...

  Promocja
  okładka Prawo autorskie. Zarys problematyki (pdf), Ebook | Maria Poźniak-Niedzielska, Jerzy Szczotka
  Promocja
  okładka Prawo autorskie. Zarys problematyki (pdf), Ebook | Maria Poźniak-Niedzielska, Jerzy Szczotka

  Książka zawiera syntetyczną prezentację całości problematyki polskiego prawa autorskiego i praw pokrewnych. W przystępny sposób omówiono m.in.:treść autorskich praw osobistych i majątkowych,dozwolony użytek osobisty i publiczny utworów,ochronę prawną wizerunku,prawa pokrewne, w tym prawa do artystycznych wykonań i prawa do fonogramów i wideogramów.Publikacja zawiera także analizę wiążących Polskę umów międzynarodowych w dziedzinie prawa autorskiego i praw ...

  Promocja
  okładka Ilustrowane prawo reklamy (pdf), Ebook | Katarzyna Grzybczyk
  Promocja
  okładka Ilustrowane prawo reklamy (pdf), Ebook | Katarzyna Grzybczyk

  W książce zostały omówione najważniejsze regulacje z zakresu prawa reklamy, w tym:ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,ustawa - Prawo własności przemysłowej.W najnowszym wydaniu publikacja została wzbogacona o liczne ilustracje, dzięki czemu czytelnicy mogą łatwiej zapoznać się z różnymi postaciami reklamy i mechanizmami wykorzystywanymi w działalności reklamowe...

  Promocja
  okładka Tłumaczenie w prawie autorskim (pdf), Ebook | Jakub Doliński
  Promocja
  okładka Tłumaczenie w prawie autorskim (pdf), Ebook | Jakub Doliński

  W publikacji zaprezentowano autorską koncepcję nowego podgatunku dzieła inspirowanego, tzw. utworu autonomicznego. Problematykę oryginalności i zależności tłumaczenia w stosunku do utworu macierzystego zobrazowano licznymi przykładami z literatury, muzyki i filmu. W monografii omówiono m.in. takie zagadnienia jak:prawne aspekty tłumaczeń komputerowych,status „pirackich” napisów do filmów umieszczanych w internecie,ochrona autorskoprawna tłumaczeń mechanicznych dokonywany...

  Promocja
  okładka Ustawy autorskie. Komentarze Tom I i II (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe
  Promocja
  okładka Ustawy autorskie. Komentarze Tom I i II (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe

  "To książka, jaką zawsze chciałem mieć" – prof. Ryszard MarkiewiczPublikacja stanowi odpowiedź na potrzebę nowego obszernego komentarza z zakresu prawa autorskiego, które jest najdynamiczniej rozwijającą się dziedziną w polskim systemie prawa. O wyjątkowości opracowania stanowi to, że jako jedyne na polskim rynku omawia aż trzy powiązane ze sobą tematycznie ustawy:o prawie autorskim i prawach pokrewnych,o ochronie baz danych orazo zbiorowym zarządzaniu prawami ...

  Promocja
  okładka Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe
  Promocja
  okładka Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe

  W komentarzu przeanalizowano m.in.:pozycję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w strukturze organów państwa,problematykę kształtowania programów radiowych i telewizyjnych przez nadawców,zagadnienia przekazów handlowych (w tym reklam) w mediach,zadania publicznej radiofonii i telewizji,kwestie koncesji w zakresie rozpowszechniania programów,audiowizualne usługi medialne na żądanie,odpowiedzialność prawną za naruszenie przepisów ustawy. Adresaci:Książka jest adresowana do...

  Promocja
  okładka Ochrona wzorów użytkowych (pdf), Ebook | Marcin Balicki
  Promocja
  okładka Ochrona wzorów użytkowych (pdf), Ebook | Marcin Balicki

  W książce przenalizowano instytucję wzoru użytkowego uregulowaną w ustawie Prawo włas­ności przemysłowej – w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone ustawą z 16.09.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej. Szczególnie zwrócono uwagę na ukształ­towanie przedmiotu ochrony, przesłanki przemysłowej stosowalności i nowości oraz przebieg postępowania przed Urzędem Patentowym RP.Przybliżono także wątpliwości związane ze sposobem wykładni zastrzeżeń ochr...

  Promocja
  okładka Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 (pdf), Ebook | Ryszard Markiewicz
  Promocja
  okładka Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 (pdf), Ebook | Ryszard Markiewicz

  Publikacja stanowi jedyne na polskim rynku wydawniczym kompleksowe omówienie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, która zasadniczo zmieni polskie prawo autorskie.W opracowaniu szczegółowo zaprezentowano regulacje dyrektywy, w tym zwłaszcza dotyczące:rozszerzenia dozwolonego użytku (eksploatacja tekstów i danych, korzystanie z utworów w działalności dyda...

  Promocja
  okładka Wpływ decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na postępowanie cywilne w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej (pdf), Ebook | Arkadiusz Sadza
  Promocja
  okładka Wpływ decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na postępowanie cywilne w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej (pdf), Ebook | Arkadiusz Sadza

  W publikacji omówiono sporne w literaturze postępowania cywilnego zagadnienie prejudycjalności. Autor poddał szczególnej analizie kwestie związania sądu decyzją Urzędu Patentowego RP oraz zawieszenia postępowania cywilnego z uwagi na zależność wyroku od decyzji tego organu (art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c.).W książce uwzględniono zmiany polegające na wprowadzeniu do Kodeksu postępowania cywilnego z dniem 1 lipca 2020 r. nowego postępowania odrębnego, tj. postępowania w sprawach włas...

  Promocja
  okładka Prawo własności przemysłowej. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Mariusz Kondrat
  Promocja
  okładka Prawo własności przemysłowej. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Mariusz Kondrat

  W komentarzu autorzy przedstawili w sposób przystępny i praktyczny skomplikowane zagadnienia prawa znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych i użytkowych. Książka została napisana z uwzględnieniem doświadczeń zawodowych autorów, od wielu lat specjalizujących się w tej gałęzi prawa.W publikacji szczegółowo omówiono m.in.:• zakres praw wynikających z patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy i znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, topografii uk...

  Promocja
  okładka Prawo autorskie. Wzory umów z komentarzem (pdf), Ebook | Piotr Ślęzak
  Promocja
  okładka Prawo autorskie. Wzory umów z komentarzem (pdf), Ebook | Piotr Ślęzak

  Publikacja przedstawia wzory ponad 60 typów umów z zakresu prawa autorskiego z komentarzami oraz ogólne zasady ich zawierania. Czwarte wydanie zostało rozszerzone o rozdział dotyczący nowych technologii, zawierający wzory i objaśnienia do umów:• o dygitalizację utworu,• o korzystanie ze sztucznej inteligencji,• o udział w stworzeniu gry komputerowej i o rozpowszechnieniu jej w Internecie,• o stworzenie i rozpowszechnienie bazy danych,• o udostępnienie utworów o...

Czym są ebooki?

Ebooki to książki, których treść została zapisana w formie elektronicznej. Są nazywane również e-książkami, publikacjami elektronicznymi czy książkami elektronicznymi. Ebooki można odczytywać na komputerach i laptopach, ale są one przeznaczone głównie do czytania na urządzeniach przenośnych takich jak smartfony, tablety i przede wszystkim czytniki książek elektronicznych. Ebooki posiadające swoje pierwowzory w formie papierowej są jej odwzorowaniem. Posiadają wszystkie elementy obecne w „tradycyjnej” wersji, takie jak okładkę, ilustracje, spis treści, przypisy itp.

Niepodważalną zaletą ebooków jest to, że w odróżnieniu od drukowanej książki można w nich zmieniać rodzaj oraz wielkość czcionki, formatować tekst, a w zależności od posiadanego czytnika istnieje też możliwość wyszukiwania pojedynczych słów w tekście, dodawania zakładek i robienia notatek.

Formaty ebooków

Ebooki są dostępne w wielu formatach. Najpopularniejsze z nich, będące standardem dla publikacji elektronicznych, to EPUB, MOBI i PDF.

Epub

To nowoczesny format będący standardem publikacji ebooków. Format EPUB umożliwia zmienianie wielkości fontu, co pomaga dopasować jego rozmiar do ekranu. Ebooki w tym formacie najlepiej odczytywać na urządzeniach posiadających ekran eINK (elektroniczny papier), chociaż można je odczytać także na smartfonie czy tablecie. Format EPUB jest możliwy do odczytania na komputerze, jednak do tego celu konieczne jest zainstalowanie właściwego oprogramowania.

Mobi

Jest formatem ebooków wykorzystywanym przez czytniki firmy Amazon – Kindle (oraz na innych urządzeniach i programach dostępnych na rynku). Publikacje MOBI są zapisane w formacie Mobipocket, można więc pobrać je na dowolny sprzęt elektroniczny posiadający oprogramowanie umożliwiające odczytanie plików MOBI. Format ten jest oparty na języku HTML, dlatego jego wyświetlanie jest możliwe na urządzeniach mobilnych.

PDF

To format zapewniający taki sam wygląd strony jak w wersji papierowej – w tym formacie podział na strony jest sztywny. PDF służy do długoterminowego archiwizowania elektronicznych danych i może być odczytywany na większości komputerów, laptopów, smartfonów, czytników czy tabletów.