Prawo pracy i kodeks pracy - Ebooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  PromocjaNowość
  okładka ZFŚS 2022. Komentarz, Ebook | Mariusz Pigulski

  Publikacja zawiera praktyczne objaśnienia do każdego artykułu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Szczegółowo omówiono w niej obowiązki związane z prowadzeniem działalności socjalnej, jakie mają pracodawcy. Wyjaśnienia zostały poparte licznymi praktycznymi przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym. W komentarzu uwzględniono – obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. – zmiany dotyczące m.in. wysokości odpisu na z...

  PromocjaNowość
  okładka Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Krzysztof W. Baran

  Podręcznik stanowi kompleksowy obraz dwóch dyscyplin prawa związanych z zatrudnieniem. Omówiono w nim w przystępny sposób wszystkie istotne instytucje i zagadnienia prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.Publikacja składa się z pięciu zasadniczych działów:– części ogólnej prawa pracy,– indywidualnego prawa pracy,– zbiorowego prawa zatrudnienia,– procesowego prawa pracy,– prawa ubezpieczeń społecznych. W 4. wydaniu podręcznika uwzględniono zmiany w prawie pracy i ubezpi...

  Promocja
  okładka Kodeks pracy. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Tom I, Tom II (pdf), Ebook | Józef Iwulski

  Ogromna liczba orzeczeń dostępnych w elektronicznych zbiorach danych nie ułatwia pracy prawnikom praktykom. Autorski wybór orzecznictwa do Kodeksu pracy dokonany przez Józefa Iwulskiego, czynnego sędziego Sądu Najwyższego, wieloletniego przewodniczącego wydziału i prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN, który brał udział w wydaniu kilkuset orzeczeń Sądu Najwyższego, będąc sędzią sprawozdawcą, z pewnością wyjdzie naprzeciw ich oczekiwaniom.W publikacji przywołano najw...

  Promocja
  okładka Zakaz dyskryminacji na etapie nawiązywania stosunku pracy (pdf), Ebook | Justyna Tlatlik

  Zjawisko dyskryminacji w powszechnym rozumieniu wiąże się z gorszym traktowaniem niektórych osób ze względu na ich odmienność od reszty społeczeństwa. Nierówne traktowanie występuje również w dostępie do zatrudnienia i w związku z pozostawaniem w zatrudnieniu.Publikacja zawiera prawną analizę zjawiska dyskryminacji osób ubiegających się o zatrudnienie, do której może dojść zarówno na etapie podejmowania przez pracodawcę czynności poprzedzających nawiązanie stosunku pracy – re...

  Promocja
  okładka Akty prawa miejscowego dotyczące świadczeń rodzinnych oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Przewodnik z wzorami (pdf), Ebook | Jakub Wilk

  Opracowanie w sposób kompleksowy przedstawia podstawy prawne do stanowienia aktów prawa miejscowego uregulowanych w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.Autor scharakteryzował ogólne zasady stanowienia aktów prawa miejscowego, które powinny być wykorzystywane przez osoby przygotowujące projekty uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Uwzględnił aktualne kwoty świadczeń oraz pośrednio oddziału...

  Promocja
  okładka Zatrudnianie i zwalnianie pracowników.Obowiązki pracodawców, Ebook | Praca zbiorowa

  Jest to kompleksowe opracowanie, które przedstawia krok po kroku zasady zatrudniania pracowników oraz rozwiązywania umów o pracę. Uwzględniono w nim nowe obowiązki w zakresie ochrony tzw. sygnalistów, a także szczególne rozwiązania wprowadzone w czasie epidemii COVID-19. W książce objaśniono również, w jaki sposób obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. zmiany w zakresie zasiłków wpływają na rozwiązywanie umów bez wypowiedzenia w trybie art. 53 Kodeksu pracy, tj. z p...

  Promocja
  okładka Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022, Ebook | Praca zbiorowa

  Poradnik przystępnie przedstawia uprawnienia, z jakich mogą korzystać zarówno rodzice, jak i inni członkowie najbliższej rodziny w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem. Kompleksowo omawia zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem lub adopcją, a także zasady ich rozliczania oraz ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów. Od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego, a tak...

  Promocja
  okładka Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz (pdf), Ebook | Karolina Stopka

  W komentarzu przystępnie i kompleksowo omówiono zasady stosowania przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Uwzględnione zostały poglądy prezentowane w piśmiennictwie i orzecznictwie sądowym, jak również inne akty prawne, do których odsyła ustawa, w tym przepisy wykonawcze. Autorka przedstawia najnowsze zmiany wprowadzone do ustawy zasiłkowej, oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie istotn...

  Promocja
  okładka Wynagrodzenia 2022. Rozliczanie płac w praktyce, Ebook | Izabela Nowacka

  W książce szczegółowo wyjaśniono kwestie związane z obliczaniem wynagrodzenia za pracę w 2022 r. Przystępnie przedstawiono zasady dokonywania potrąceń oraz sporządzania listy płac – zarówno dla pracowników, jak i zleceniobiorców – po rewolucyjnych zmianach wprowadzonych przez Polski Ład. Objaśniono także, jak prawidłowo rozliczać wpłaty do PPK. Uwzględniono przy tym przepisy szczególne obowiązujące w czasie epidemii COVID-19. Ustalenie wysokości wynagrodzenia ...

  Promocja
  okładka Czas pracy 2022. Planowanie, rozliczanie i ewidencja, Ebook | Praca zbiorowa

  Prawidłowe rozliczanie czasu pracy często sprawia problemy i wywołuje wątpliwości. Trudności przysparza też wybór najoptymalniejszego systemu czasu pracy. Zagadnienia te są bardzo istotne dla każdego pracodawcy. Nieznajomość obowiązujących zasad może okazać się kosztowna, ponieważ naruszenie przepisów o czasie pracy jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, za które grozi kara grzywny od 1000 zł do nawet 30 000 zł. Nasza publikacja ułatwi pracodawcom pla...

  Promocja
  okładka Polski ład w praktyce Przewodnik po zmianach 2022. Prawo pracy , ZUS, Ebook | Praca zbiorowa

  W 2022 r. weszły w życie rewolucyjne zmiany dotyczące prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Polski Ład zmienił sposób rozliczania wynagrodzeń pracowniczych. W praktyce bowiem wprowadzające go regulacje w znaczący sposób zmodyfikowały zasady opodatkowania i oskładkowania pensji pracownika. Ponadto od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się zasady ustalania prawa do świadczeń chorobowych i ich rozliczania. Poradnik pomaga zapoznać się m.in. ze zmianami: ● w rozlic...

  Promocja
  okładka Dokumentacja pracownicza. Wzory. Komentarze (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Krzysztof W. Baran, Mariusz Lekston, Marcin Wujczyk

  Publikacja zawiera wzory pism dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze stronywww.dokumentacja-pracownicza-wzory.wolterskluwer.plpo wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.  Książka zawiera ponad 220 wzorów pism z dziedziny indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Każdy wzór został opatrzony komentarzem przedstawiającym kwestie budzące największe wątpliwości w praktyce oraz stanowisk...

  Promocja
  okładka Kodeks Pracy 2022., Ebook | Praca zbiorowa

  „Kodeks pracy 2022. Praktyczny komentarz z przykładami” to kompleksowe i przystępne objaśnienie wszystkich przepisów podstawowego aktu prawnego w zakresie prawa pracy. Najnowsze wydanie publikacji – cieszącej się od lat uznaniem Czytelników – przedstawia aktualne rozwiązania w zakresie prawa pracy obowiązujące w czasie pandemii COVID-19. Komentarz uwzględnia również najnowsze regulacje w zakresie prawa pracy wchodzące w życie w 2022 r. Omówiono w nim m.in.: ...

  Promocja
  okładka Obowiązek wykonywania pracy przez pracownika (pdf), Ebook | Agnieszka Zwolińska

  Zaprezentowana w książce koncepcja pracowniczego obowiązku pracy uwzględnia specyfikę stosunku pracy, w szczególności trwałość i osobisty charakter zobowiązania pracownika oraz ochronną funkcję prawa pracy.Głównym celem autorki jest odpowiedź na pytania:• jakiego rodzaju zachowania pracownika stanowią pracę;• czy obowiązek pracy zostaje spełniony w danym momencie trwania stosunku pracy przez pozostawianie pracownika w gotowości do wykonywania pracy.Odpowiedź na te pytania sta...

  Promocja
  okładka Kodeks pracy. Przepisy (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Książka zawiera tekst ustawy - Kodeks pracy oraz wyciągi najważniejszych ustaw tzw. covidowych. W najnowszym 46. wydaniu książki uwzględniono zmiany wprowadzające m.in. zmiany przepisów regulujących rozliczenie świadczeń przyznanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz ochrony miejsc pracy w ramach pomocy państwa w związku z epidemią COVID-19.W publikacji zamieszczono skorowidz przedmiotowy do Kodeksu pracy ułatwiający odnalezienie poszczególnych zagadni...

  Promocja
  okładka Prawo pracy. Zbiór przepisów (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Zbiór uwzględnia zmiany opublikowane do 4 stycznia 2022 r., w tym: Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:• ustawa z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1834) Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:• ustawa z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy pań...

  Promocja
  okładka Autonomiczne źródła prawa pracy (pdf), Ebook | Łukasz Pisarczyk

  Książka przedstawia kompleksową analizę charakteru prawnego autonomicznych źródeł prawa pracy, w szczególności układów i innych porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów. Są to swoiste akty, niepochodzące od organów państwa, tworzone przez partnerów społecznych lub pracodawców, które regulują różne materie należące do prawa pracy, w tym zwłaszcza prawa i obowiązki stron stosunku pracy.To specyficzne dla prawa pracy zjawisko prawne jest przedstawione nie tylko z perspektyw...

  Promocja
  okładka Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Komentarz, wzory pism (pdf), Ebook | Małgorzata Mędrala

  Publikacja stanowi kompleksowe omówienie teoretycznych i praktycznych aspektów regulacji prawnych związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Autorka w przystępny sposób wyjaśnia poszczególne przepisy, odwołując się przy tym do innych aktów prawnych, a także przywołując orzecznictwo sądowe i poglądy doktryny dotyczące omawianej problematyki.W komentarzu uwzględniono m.in.:• szczególne rozwiązania w zakresie prowadzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych prz...

  Promocja
  okładka Meritum Prawo Pracy 2022 (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Kazimierz Jaśkowski

  19. wydanie cenionego przez czytelników kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy, w którym w sposób przystępny omówiono zasady stosowania przepisów w praktyce. Czytelnik znajdzie tu kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynając od momentu przyjęcia pracownika do pracy na ustaniu stosunku pracy kończąc. Meritum. Prawo pracy 2022 – nowości:• omówienie przepisów umożliwiających wykonywanie pracy (w formie zdalnej)...

  Promocja
  okładka Różne oblicza dyskryminacji w zatrudnieniu (pdf), Ebook | Opracowanie zbiorowe, Redakcja naukowa: Joseph Roger Carby-Hall, Zbigniew Góral, Aneta Tyc

  Zasada niedyskryminacji jest jednym z najbardziej aktualnych tematów w prawie pracy w skali globalnej. Celem książki jest ukazanie problematyki dyskryminacji w zatrudnieniu w sposób wielopłaszczyznowy, z uwzględnieniem standardów prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego. Monografia oferuje dogłębną analizę dyskryminacji nie tylko z teoretycznego, lecz także praktycznego punktu widzenia, z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Eu...

  Promocja
  okładka Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Krzysztof W. Baran

  Komentowana ustawa w szerokim zakresie reguluje stosunki pracy w korpusie służby cywilnej, odnosząc się zarówno do pracowników mianowanych, jak i kontraktowych. Celem opracowania jest nie tylko przedstawienie wykładni obowiązujących przepisów, lecz także udzielenie odpowiedzi na pytania prawne dotyczące ich stosowania. Książka uwzględnia starannie wybrane orzecznictwo sądowe oraz literaturę prawa pracy. Czytelnik może zapoznać się z oryginalną argumentacją prawniczą, któ...

  Promocja
  okładka Status prawny działaczy związkowych i innych przedstawicieli zatrudnionych (pdf), Ebook | Krzysztof W. Baran

  Książka prezentuje zagadnienia statusu prawnego przedstawicieli zatrudnionych w stosunkach pracy. Jej tematyka odnosi się do mechanizmów ochronnych, które przysługują:• działaczom związkowym,• członkom rad pracowników,• społecznym inspektorom pracy,• członkom organów przedstawicielskich europejskich struktur partycypacyjnych, np. europejskich rad zakładowych. Książka jest przeznaczona dla prawników zajmujących się obsługą pracodawców oraz osób reprezentujących zatru...

  Promocja
  okładka Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach ZUS – rewolucja w rozliczeniach, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Publikacja jest praktycznym objaśnieniem istotnych zmian w systemie ubezpieczeń społecznych, z których część obowiązuje już od 18 września 2021 r., a część wejdzie w życie od 2022 r. W odniesieniu do każdej zmiany nie tylko wyjaśniono, na czym ona polega, lecz także podano jej ocenę – jako pozytywnej, negatywnej lub neutralnej dla podmiotów, których dotyczy. Ponadto poszczególne zmiany zostały opatrzone komentarzem eksperta. Celem tej nowelizacji jest: • u...

  Promocja
  okładka Prawo pracy. Zbiór przepisów (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:KODEKS PRACY:1 grudnia 2021 r. – ustawa z 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (Dz.U. poz. 1162)USTAWA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA:5 października 2021 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 ze zm.)USTAWA O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRA...

Czym są ebooki?

Ebooki to książki, których treść została zapisana w formie elektronicznej. Są nazywane również e-książkami, publikacjami elektronicznymi czy książkami elektronicznymi. Ebooki można odczytywać na komputerach i laptopach, ale są one przeznaczone głównie do czytania na urządzeniach przenośnych takich jak smartfony, tablety i przede wszystkim czytniki książek elektronicznych. Ebooki posiadające swoje pierwowzory w formie papierowej są jej odwzorowaniem. Posiadają wszystkie elementy obecne w „tradycyjnej” wersji, takie jak okładkę, ilustracje, spis treści, przypisy itp.

Niepodważalną zaletą ebooków jest to, że w odróżnieniu od drukowanej książki można w nich zmieniać rodzaj oraz wielkość czcionki, formatować tekst, a w zależności od posiadanego czytnika istnieje też możliwość wyszukiwania pojedynczych słów w tekście, dodawania zakładek i robienia notatek.

Formaty ebooków

Ebooki są dostępne w wielu formatach. Najpopularniejsze z nich, będące standardem dla publikacji elektronicznych, to EPUB, MOBI i PDF.

Epub

To nowoczesny format będący standardem publikacji ebooków. Format EPUB umożliwia zmienianie wielkości fontu, co pomaga dopasować jego rozmiar do ekranu. Ebooki w tym formacie najlepiej odczytywać na urządzeniach posiadających ekran eINK (elektroniczny papier), chociaż można je odczytać także na smartfonie czy tablecie. Format EPUB jest możliwy do odczytania na komputerze, jednak do tego celu konieczne jest zainstalowanie właściwego oprogramowania.

Mobi

Jest formatem ebooków wykorzystywanym przez czytniki firmy Amazon – Kindle (oraz na innych urządzeniach i programach dostępnych na rynku). Publikacje MOBI są zapisane w formacie Mobipocket, można więc pobrać je na dowolny sprzęt elektroniczny posiadający oprogramowanie umożliwiające odczytanie plików MOBI. Format ten jest oparty na języku HTML, dlatego jego wyświetlanie jest możliwe na urządzeniach mobilnych.

PDF

To format zapewniający taki sam wygląd strony jak w wersji papierowej – w tym formacie podział na strony jest sztywny. PDF służy do długoterminowego archiwizowania elektronicznych danych i może być odczytywany na większości komputerów, laptopów, smartfonów, czytników czy tabletów.