Prawo pracy i kodeks pracy - Ebooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Nowość
  okładka Czas pracy 2024. Planowanie, rozliczanie i ewidencja, Ebook | Praca zbiorowa

  Organizacja czasu pracy pracowników oraz jego rozliczanie i ewidencjonowanie należą do podstawowych obowiązków pracodawców. Czas pracy to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Generalnie czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Pracownikowi ponadto przysługuje w każ...

  Nowość
  okładka Wynagrodzenia 2024.Rozliczanie płac w praktyce, Ebook | Izabela Nowacka

  Jak w 2024 r. obliczać wynagrodzenie za pracę oraz ustalać wysokość wszelkiego rodzaju dodatków, odpraw i odszkodowań? Szczegółowo i w praktyczny sposób wyjaśniono to w poradniku „Wynagrodzenia 2024. Rozliczanie płac w praktyce”. Omówiono w nim też kwestie związane z obliczaniem wynagrodzenia za nadgodziny oraz za okresy nieobecności, m.in. z powodu urlopu wypoczynkowego, zwolnień okolicznościowych, niezdolności do pracy z powodu choroby i macierzyństwa. Przed...

  Nowość
  okładka Umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2024 r., Ebook | Praca zbiorowa

  Poradnik „Umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2024 r.” przystępnie objaśnia najpopularniejsze cywilnoprawne formy zatrudnienia, w szczególności umowę zlecenia, umowę o dzieło, kontrakt menedżerski, w tym zawierane w ramach działalności gospodarczej. Zaletą publikacji jest kompleksowe ujęcie tej tematyki – w aspekcie prawnym, składkowym, podatkowym i zasiłkowym. Są tu ponadto rekomendacje w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy zatrudnienia – wraz ze wskazanie...

  Nowość
  okładka Jak przygotować się do zmian 2024.Podatki, rachunkowość, prawo pracy, ZUS, Ebook | Praca zbiorowa

  Autorzy publikacji „Jak przygotować się do zmian 2024” omawiają nie tylko nowe, już uchwalone regulacje, lecz także tzw. przepisy przejściowe. Wyjaśniają, od kiedy i w jaki sposób należy stosować zmienione przepisy. Przystępnie przedstawiają działania i decyzje, jakie należy podjąć, aby optymalnie dostosować się do nowych regulacji. W przepisach VAT zmiany dotyczą m.in.: ● wprowadzenia obowiązku przesyłania faktur do KSeF, czego efektem jest zmiana zasad ...

  Nowość
  okładka Zawieranie umów cywilnoprawnych z własnym pracownikiem - dopuszczalność i zasady rozliczeń, Ebook | Mariusz Pigulski

  Zawieranie dodatkowych umów cywilnoprawnych z własnym pracownikiem jest dość powszechne. Powoduje jednak często problemy w zakresie rozliczeń składkowo-podatkowych. Na podstawie dodatkowej umowy cywilnej nie można też zatrudniać pracownika do każdej pracy. Poradnik wyjaśnia m.in.: • kiedy można podpisać umowę zlecenia lub o dzieło z własnym pracownikiem, • czy trzeba przeprowadzać badania lekarskie i szkolenia bhp w przypadku podjęcia przez pracownika dod...

  okładka Praca zdalna z zagranicy – zasady kierowania pracowników i rozliczania wynagrodzeń, Ebook | Alicja Kozłowska

  Perspektywa wykonywania pracy poza siedzibą pracodawcy czy miejscem prowadzenia przez niego działalności jest bardzo popularnym rozwiązaniem, obecnie często traktowanym w kategorii benefitu pracowniczego. Możliwość świadczenia pracy z zagranicy często zwiększa szanse polskiego pracodawcy na pozyskanie pracowników z doświadczeniem międzynarodowym i jednocześnie pozwala firmom na rozwój. Porozumienie stron stosunku pracy odnośnie takiej możliwości wykonywania ...

  okładka Skutki przekroczenia limitów składkowo-podatkowych w 2023 r., Ebook | Mariusz Pigulski

  "W zakresie rozliczeń płacowych pracowników należy mieć na względzie obowiązujący roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz progi podatkowe. Autor szczegółowo analizuje konsekwencje ich przekroczenia i wpływ m.in. na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę czy ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych.Na uwagę zasługuje szczegółowość publikacji i jej praktyczne znaczenie (liczne przykłady, metodologia obliczeń), a także niezbę...

  okładka Benefity dla pracowników – skutki w zakresie PIT i ZUS, Ebook | Mariusz Pigulski

  Benefity pracownicze to już nie tylko prywatne ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie na życie czy karnet sportowy. Podążając za potrzebami pracowników, pracodawcy coraz częściej finansują im m.in. posiłki, przekąski, wsparcie psychologa, a nawet dietetyka czy innego terapeuty, czesne za żłobek lub przedszkole dla dzieci pracowników. Nadal sporą popularnością cieszy się oferta korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych. Wartość tych świadczeń w zdecyd...

  okładka Uzupełnienie oraz aktualizacja regulacji wewnątrzzakładowych po nowelizacjach Kodeksu pracy, Ebook | Ewa Łukasik

  Od 26 kwietnia 2023 r. obowiązuje duża nowelizacja Kodeksu pracy, tzw. work life-balance. Wcześniej od 7 kwietnia 2023 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników. W związku z tym pracodawcy muszą dokonać przeglądu, a następnie aktualizacji obowiązujących u nich regulacji wewnątrzzakładowych, takich jak np. regulamin pracy, zarządzenie o czasie pracy czy procedura ochrony danych osobowych, a także przygoto...

  okładka Prawo pracy (pdf), Ebook | Teresa Liszcz

  W książce kompleksowo omówiono problematykę prawa pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy, a także regulacji wynikających z przepisów unijnych dotyczących m.in.:• wskazania warunków oraz zasad wykonywania pracy zdalnej;• przepisów regulujących kontrolę trzeźwości pracowników;• zwiększenia zakresu ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy w związku z urlopem macierzyńskim, ojcowskim i rodzicielskim;• możliwości przedłużenia umowy o pracę na o...

  okładka Kodeks pracy. Przepisy (pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Najnowsze, 49. wydanie książki zawiera ujednolicony tekst ustawy, uwzględniający m.in. ostatnie zmiany wynikające z ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 641).W Kodeksie pracy uwzględniono nowe regulacje dotyczące:- pracy zdalnej,- badania trzeźwości pracowników,- poprawy przejrzystości i przewidywalności warunków pracy- ułatwienia pracownikom zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (w...

  okładka Dokumenty pracownicze. Wzory. Komentarze (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Krzysztof W. Baran, Mariusz Lekston, Marcin Wujczyk

  Książka zawiera wzory pism z dziedziny indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Każdy wzór został opatrzony komentarzem przedstawiającym kwestie budzące największe wątpliwości w praktyce oraz stanowisko doktryny w zakresie problemów pojawiających się na tle tworzenia i wprowadzania w życie aktów wewnątrzzakładowych.W publikacji znajdują się wzory dotyczące m.in.:• umów o pracę,• wykonywania pracy zdalnej,• wypowiadania lub rozwiązywania stosunku pracy,• zakładowych układów zb...

  okładka Kodeks pracy. Komentarz (pdf), Ebook | Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska

  W 13. wydaniu komentarza omówiono zmienione oraz nowe przepisy dotyczące w szczególności:umów na okres próbny i na czas określony,zatrudnienia równoległego (dodatkowego),kontroli trzeźwości pracownika,pracy zdalnej,licznych nowych obowiązków informacyjnych pracodawcy,elastycznej organizacji pracy orazurlopu opiekuńczego i innych uprawnień pracownika związanych z rodzicielstwem.Przepisy są komentowane przystępnie, bez nadmiernych rozważań teoretycznych, i zilustrowan...

  okładka Prawo pracy. Zbiór przepisów. Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe. Państwowa Inspekcja Pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki...(pdf), Ebook | Opracowanie redakcyjne

  Zbiór uwzględnia zmiany opublikowane do 28 sierpnia 2023 r., w tym:Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (U. poz. 1667)Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników:ustawa z 26 maja 2023 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółe...

  okładka Wynagrodzenia 2023 wydanie 2 ., Ebook | Izabela Nowacka

  Jak w 2023 r. obliczać wynagrodzenie za pracę oraz ustalać wysokość wszelkiego rodzaju dodatków, odpraw i odszkodowań? Szczegółowo i w praktyczny sposób wyjaśniono to w drugim – zaktualizowanym – wydaniu poradnika „Wynagrodzenia 2023. Rozliczanie płac w praktyce”. Omówiono w nim też kwestie związane z obliczaniem wynagrodzenia za nadgodziny oraz za okresy nieobecności, m.in. z powodu urlopu wypoczynkowego, zwolnień okolicznościowych, niezdolności do pracy z po...

  okładka Praca zdalna. Komentarz do nowelizacji Kodeksu pracy. Wzory (pdf), Ebook | Małgorzata Mędrala

  Książka stanowi kompleksowe omówienie przepisów dotyczących nowej instytucji w Kodeksie pracy, jaką jest praca zdalna. Autorka szczegółowo, a zarazem w praktyczny sposób wyjaśnia najbardziej kluczowe kwestie związane z nowymi regulacjami.W publikacji omówiono m.in. zagadnienia takie, jak:- różnice pomiędzy telepracą, pracą zdalną wprowadzoną w tzw. ustawie covidowej oraz pracą zdalną w normatywnym znaczeniu wynikającą z Kodeksu pracy,- formalne wdrożenie i organizacja pracy z...

  okładka Prawo pracy. Przed egzaminem (pdf), Ebook | Izabela Florczak, Anna Piszczek, Katarzyna Jaworska, Katarzyna Serafin

  Książka omawia zagadnienia z zakresu prawa pracy w przystępnej formie pytań i odpowiedzi, które najczęściej pojawiają się na egzaminach z tego przedmiotu. Jest to nowoczesny niezbędnik do nauki i powtórki materiału – czytelnik uczy się poprzez zadawanie pytań, formułowanie własnych odpowiedzi, a następnie ich weryfikację z tymi, które znajdują się w książce. Taka forma angażuje czytelnika, który aktywnie zdobywa i weryfikuje swoją wiedzę. Informacje uzyskane za pośr...

  okładka Ustawa o czasie pracy kierowców. Komentarz (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Krzysztof Baran, Monika Tomaszewska

  Prezentowany komentarz stanowi uniwersalne źródło wiedzy na temat mechanizmów prawnych regulujących czas pracy kierowców. Zawiera nie tylko wykładnię obowiązujących przepisów, lecz także dorobek judykatury oraz nauki prawa pracy z tej dziedziny.Autorzy uwzględnili zmiany wynikające z przyjętego na poziomie Unii Europejskiej tzw. pakietu mobilności, który wszedł w życie 2.02.2022 r.Składają się nań:• rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1054 z 15.07.2020 r....

  okładka Praca zdalna i hybrydowa. Aspekty organizacyjne i prawne (pdf), Ebook | Jarosław Marciniak

  Autor opisuje, jak krok po kroku opracować i wdrożyć zgodny z przepisami prawa i dobrymi praktykami system pracy zdalnej i hybrydowej, aby efektywnie wspierał pracowników i pracodawców.W książce omówiono zagadnienia, takie jak:- prawne aspekty i kontrola pracy zdalnej,- wyzwania organizacyjne związane z pracą na odległość,- pozyskiwanie zdalnych pracowników,- adaptacja i szkolenie pracowników,- budowanie optymalnego, zdalnego zespołu i zarządzanie nim,- ocena i rozliczanie zd...

  okładka Kodeks pracy 2023.Praktyczny komentarz z przykładami.Zmiany od 26 kwietnia, Ebook | Praca Zbiorowa

  Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami” to pierwsza na rynku wydawniczym publikacja, w której omówiono obowiązujące od 26 kwietnia 2023 r. rewolucyjne zmiany w prawie pracy. Dostosowują one polskie przepisy do dyrektywy work-life balance i tzw. dyrektywy rodzicielskiej. W komentarzu jest ponad 200 przykładów, a ponadto są w nim tabelaryczne zestawienia i wzory dokumentów. Właśnie dzięki temu z zawartych w komentarzu wyjaśnień skorzystają przede ...

  okładka Kodeks pracy 2023, Ebook | Praca zbiorowa

  Publikacja przedstawia najnowsze zmiany w zakresie prawa pracy i wynagrodzeń. Zawiera aktualną treść przepisów Kodeksu pracy oraz komentarz ekspertów, którzy przystępnie wyjaśniają konsekwencje zmian w regulacjach prawnych. Z opracowania Czytelnik dowie się m.in.: ■ jakie korzyści dla pracowników wprowadziło wdrożenie dyrektywy work-life balance, ■ czy nowe zasady kontroli trzeźwości dotyczą wszystkich pracowników, ■ jakich działań wymaga wdrożenie pr...

  okładka Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2023, Ebook | Praca zbiorowa

  Poradnik przystępnie przedstawia uprawnienia, z jakich mogą korzystać zarówno rodzice, jak i inni członkowie najbliższej rodziny w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem. Kompleksowo omówiono w nim zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem lub adopcją, a także zasady ich rozliczania oraz ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów. Od 1 lutego 2023 r. zmieniły się zasady przyznawania urlopów związanych z rodzicielstwem dl...

  okładka Zatrudnianie i zwalnianie pracowników .Obowiązki pracodawców 2023, Ebook | Praca zbiorowa

  Książka jest kompleksowym opracowaniem, które przedstawia krok po kroku zasady zatrudniania pracowników oraz rozwiązywania umów o pracę. Uwzględnia liczne zmiany wchodzące w życie w 2023 r. w wyniku dużych nowelizacji prawa pracy. W publikacji wyjaśniono m.in. nowe zasady obowiązujące przy zatrudnieniu pracownika na okres próbny. Czytelnicy zapoznają się też z nowymi obowiązkami informacyjnymi, jakie nałożono na pracodawców. Omówione są również zaostrzone p...

  okładka Zatrudnianie cudzoziemców. Procedury i rozliczenia, Ebook | Mariusz Makowski

  Zatrudnianie obcokrajowców w Polsce staje się coraz bardziej popularne. Należy jednak pamiętać, że zatrudnienie osoby z innego państwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej, jest dużo bardziej skomplikowane i czasochłonne niż zatrudnienie obywatela polskiego. Co do zasady zatrudnienie cudzoziemca wymaga uzyskania zezwolenia na pracę. Wybuch wojny w Ukrainie spowodował napływ uchodźców do Polski. W związku z tym konieczne stało się przyjęcie przepisów ułatwiając...

Czym są ebooki?

Ebooki to książki, których treść została zapisana w formie elektronicznej. Są nazywane również e-książkami, publikacjami elektronicznymi czy książkami elektronicznymi. Ebooki można odczytywać na komputerach i laptopach, ale są one przeznaczone głównie do czytania na urządzeniach przenośnych takich jak smartfony, tablety i przede wszystkim czytniki książek elektronicznych. Ebooki posiadające swoje pierwowzory w formie papierowej są jej odwzorowaniem. Posiadają wszystkie elementy obecne w „tradycyjnej” wersji, takie jak okładkę, ilustracje, spis treści, przypisy itp.

Niepodważalną zaletą ebooków jest to, że w odróżnieniu od drukowanej książki można w nich zmieniać rodzaj oraz wielkość czcionki, formatować tekst, a w zależności od posiadanego czytnika istnieje też możliwość wyszukiwania pojedynczych słów w tekście, dodawania zakładek i robienia notatek.

Formaty ebooków

Ebooki są dostępne w wielu formatach. Najpopularniejsze z nich, będące standardem dla publikacji elektronicznych, to EPUB, MOBI i PDF.

Epub

To nowoczesny format będący standardem publikacji ebooków. Format EPUB umożliwia zmienianie wielkości fontu, co pomaga dopasować jego rozmiar do ekranu. Ebooki w tym formacie najlepiej odczytywać na urządzeniach posiadających ekran eINK (elektroniczny papier), chociaż można je odczytać także na smartfonie czy tablecie. Format EPUB jest możliwy do odczytania na komputerze, jednak do tego celu konieczne jest zainstalowanie właściwego oprogramowania.

Mobi

Jest formatem ebooków wykorzystywanym przez czytniki firmy Amazon – Kindle (oraz na innych urządzeniach i programach dostępnych na rynku). Publikacje MOBI są zapisane w formacie Mobipocket, można więc pobrać je na dowolny sprzęt elektroniczny posiadający oprogramowanie umożliwiające odczytanie plików MOBI. Format ten jest oparty na języku HTML, dlatego jego wyświetlanie jest możliwe na urządzeniach mobilnych.

PDF

To format zapewniający taki sam wygląd strony jak w wersji papierowej – w tym formacie podział na strony jest sztywny. PDF służy do długoterminowego archiwizowania elektronicznych danych i może być odczytywany na większości komputerów, laptopów, smartfonów, czytników czy tabletów.