null null

Typ publikacji

Cena

Serie wydawnicze

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  okładka Zofia Rydet po latach. 1978-2018, Ebook | NULL
  okładka Zofia Rydet po latach. 1978-2018, Ebook | NULL

  Monografia Zofia Rydet po latach. 1978–2018 to niewątpliwie publikacja naukowa najwyższej próby. Na jej wyjątkową wartość naukową nie tyle ma wpływ poprawność warsztatowa, jasność i logika wywodu, a nawet temat, który dotychczas nie doczekał się wyczerpującego omówienia w literaturze przedmiotu, co przede wszystkim prezentacja nowych, a ściśle rzecz ujmując, z tej okazji specjalnie pozyskanych źródeł, które niewątpliwie spełnią rolę materiału badawczego dla refleksji współcze...

  okładka Mariaż nauki z praktyką, Ebook | null
  okładka Mariaż nauki z praktyką, Ebook | null

  Publikacja ta przedstawia realizację najlepszych praktyk w procesie wdrażania strategii marketingowych w wybranych firmach zagranicznych i polskich. Na tle teoretycznych rozważań dotyczących istoty, koncepcji i standardów najlepszych praktyk zobrazowane są strategie widziane okiem praktyka, teoretyka i analityka w przestrzeni zarówno rzeczywistej, jak i wirtualnej. Stąd też w przeprowadzonych analizach uwidacznia się mariaż nauki z biznesem. Przedstawione studia...

  okładka Zrozumieć terytorium, Ebook | NULL
  okładka Zrozumieć terytorium, Ebook | NULL

  Książka zawiera rozważania na temat terytorium i terytorialnego wymiaru rozwoju. Opisano czynniki, które decydują o dynamice tego rozwoju oraz warunków włączania się lokalnych gospodarek w szybki i skomplikowany proces globalizacji. Myślą przewodnią jest analiza relacji społeczeństwo – gospodarka, co w praktyce przekłada się na relacje terytorium lokalne – przedsiębiorstwo. Pokazano, w jaki sposób przestrzeń określa własną autonomię i logikę procesów rozwoju. Następuje odejśc...

  okładka Metodologie językoznawstwa 4, Ebook | NULL
  okładka Metodologie językoznawstwa 4, Ebook | NULL

  W maju 2004 r. Zakład Teorii Języka i Metodologii Językoznawstwa (obecnie Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego w Instytucie Anglistyki UŁ) zorganizował seminarium naukowe poświęcone metodologii szeroko pojętych badań nad językiem. Intencją organizatorów było przedstawienie najważniejszych podejść we współczesnych badaniach językoznawczych, a do wygłoszenia wykładów zaproszeni zostali wybitni przedstawiciele reprezentujący językoznawstwo generatywne i kognitywne, teor...

  okładka Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej, Ebook | NULL
  okładka Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej, Ebook | NULL

  Do przygotowania niniejszego opracowania skłoniły nas zarówno zapotrzebowanie ze strony studentów chemii na skrypt zawierający opis ćwiczeń wykonywanych w laboratorium chemii fizycznej, jak i wieloletnie doświadczenie zdobyte w czasie organizowania i prowadzenia zajęć z chemii fizycznej na kierunku chemicznym Wydziału Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego._x000D_ Zakres opisanych ćwiczeń laboratoryjnych jest dostosowany do trzydziestu dziewięciu zestawów ćwiczeniowych wykony...

  okładka Dają świadectwo prawdy, Ebook | NULL
  okładka Dają świadectwo prawdy, Ebook | NULL

  Książka jest podziękowaniem dla wszystkich tych, którzy oddali się bezinteresownej, zaangażowanej pracy w Oddziale łódzkim reaktywowanego Związku Sybiraków._x000D_ Stanowi trwałe świadectwo ich trzydziestoletnich, różnorodnych dokonań oraz ukazuje, jak można pożytecznie przysłużyć się popularyzacji prawdziwej historii i krzewieniu patriotyzmu._x000D_ Mamy nadzieję, że w tej publikacji każdy Czytelnik znajdzie dla siebie coś ciekawego, że będzie ona pomocna także w kształceniu...

  okładka Biotechnologia drobnoustrojów w laboratorium i w praktyce, Ebook | NULL
  okładka Biotechnologia drobnoustrojów w laboratorium i w praktyce, Ebook | NULL

  Biotechnologia, w tym biotechnologia drobnoustrojów, jest nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się obszarem wiedzy, integrującym osiągnięcia wielu dyscyplin naukowych z ich zastosowaniem w praktyce, w różnych obszarach działalności człowieka. Prezentowana publikacja odzwierciedla te relacje. Impulsem do przygotowana tej pozycji wydawniczej były przede wszystkim dwie książki opracowane uprzednio pod redakcją naukową Jerzego Długońskiego: Biotechnologia mikrobiologiczna. Ćwic...

  okładka Świat - Polska - Łódź, Ebook | NULL
  okładka Świat - Polska - Łódź, Ebook | NULL

  Publikacja jest zbiorem studiów dedykowanych profesorowi Uniwersytetu Łódzkiego Leszkowi Olejnikowi w związku z jego jubileuszem._x000D_ Liczne grono współpracowników Profesora przedstawiło w niej wyniki swoich badań i zebrało je w trzech częściach o stosunkowo szerokich ramach tematycznych. Ich zasięg chronologiczny obejmuje okres od początku XIX wieku aż po czasy współczesne._x000D_ W pierwszej części znajdują się teksty poświęcone wybranym zagadnieniom polityki międzynarod...

  okładka Integracja europejska a przemiany kulturowe w Europie, Ebook | NULL
  okładka Integracja europejska a przemiany kulturowe w Europie, Ebook | NULL

  Autorzy tekstów zawartych w książce zwracają uwagę na ważne zjawiska i procesy dokonujące się współcześnie w Europie Środkowej mające wpływ na przebieg procesów integracyjnych. Wykorzystują różne perspektywy badawcze, a swoje wywody osadzają w odpowiednio dobranych koncepcjach teoretycznych. Wykorzystują bogaty, umiejętnie zgromadzony materiał empiryczny. Rejestrują procesy zmian kulturowych na różnych poziomach i stawiają ważne pytania zarówno dla dalszych badań jak i dla pr...

  okładka Zdrowie w cyklu życia człowieka, Ebook | NULL
  okładka Zdrowie w cyklu życia człowieka, Ebook | NULL

  Monografia zawiera 19 rozdziałów (podzielonych na dwie części) przygotowanych_x000D_ przez autorów reprezentujących różne ośrodki akademickie. Część_x000D_ pierwsza, zatytułowana Czynniki sprzyjające zdrowiu, składa się z 11 artykułów._x000D_ Przedstawiono w nich m. in. kryteria zdrowia ujęte w cyklu życia człowieka,_x000D_ zdrowie psychiczne i prokreacyjne, zjawisko potraumatycznego wzrostu i jego_x000D_ determinanty. Kolejne artykuły koncentrują się na czynnikach warunkując...

  okładka Bezpośrednie formy partycypacji pracowniczej. Polska na tle starych krajów Unii Europejskiej, Ebook | NULL
  okładka Bezpośrednie formy partycypacji pracowniczej. Polska na tle starych krajów Unii Europejskiej, Ebook | NULL

  Rosnącą popularność bezpośrednich form partycypacji pracowniczej wiązać należy z szybkim rozwojem nauk o zarządzaniu. Narastająca konkurencja zmuszała pracodawców do poszukiwania nowych źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, wśród których dostrzeżono niewykorzystany dotychczas olbrzymi potencjał intelektualny pracowników. Wykorzystywanie tego potencjału zaowocowało wzrostem pracowniczego zaangażowania w problemy przedsiębiorstwa, przedsiębiorczości i kreatywności, i...

  okładka Sąsiedztwo i pogranicze - między konfliktem a współpracą. T. 2, Ebook | NULL
  okładka Sąsiedztwo i pogranicze - między konfliktem a współpracą. T. 2, Ebook | NULL

  Oddajemy do rąk Szanownych Czytelników drugi tom książki będącej efektem zbiorowego wysiłku kilkudziesięciu naukowców z Polski i zagranicy. Obszarem badawczym pozostają kwestie dotyczące sąsiedztwa i pogranicza oraz rywalizacji, konfliktu i współpracy we współczesnym świecie. We wciąż aktualnej debacie dotyczącej badanych kwestii czołowe miejsce zajmują sprawy dotyczące znaczenia i jakości granic w świecie naznaczonym stygmatem globalizacji. Przy tej refleksji, niesłusznie w ...

  okładka Matematyka po polsku 3. Podręcznik dla cudzoziemców, Ebook | NULL
  okładka Matematyka po polsku 3. Podręcznik dla cudzoziemców, Ebook | NULL

  Matematyka po polsku jest podręcznikiem dla trzech grup odbiorców: po pierwsze, dla cudzoziemców, którzy chcąc podjąć w Polsce studia uczą się języka polskiego jako obcego; po drugie, dla osób, które znając język polski w zakresie ogólnym muszą uzupełnić jego znajomość w zakresie matematyki; po trzecie wreszcie, dla tych osób kształconych poza Polską, którzy z racji różnic w programach szkolnych opanowały inny niż obowiązujący u nas zakres wiedzy z tego przedmiotu. Zakłada si...

  okładka Humanizacja pracy w warunkach współczesnego ładu gospodarczego, Ebook | NULL
  okładka Humanizacja pracy w warunkach współczesnego ładu gospodarczego, Ebook | NULL

  W publikacji zostały poruszone najważniejsze dylematy, jakie dziś wiążą się z szeroko rozumianym światem pracy. W swych rozważaniach autorzy koncentrują się m.in. na zagadnieniach dotyczących różnych form partycypacji pracowniczej. Mimo że na gruncie dyskursu neoliberalnego za główny cel funkcjonowania przedsiębiorstwa uznano generowanie zysku, a wszelką aktywność prospołeczną traktowano jako zbędną, to okazuje się, że ta wizja działalności gospodarczej jest nazbyt uproszczon...

  okładka Trwała obecność mitu w literaturze i kulturze, Ebook | NULL
  okładka Trwała obecność mitu w literaturze i kulturze, Ebook | NULL

  Przedmiot zainteresowania autorów monografii stanowią literatura i kultura odczytywane jako obszar odradzania się mitu. Zakres tematyczny tomu obejmuje takie zagadnienia, jak: teoretyczne ujęcia mitu w perspektywie antropologicznej, rewitalizacja mitu w kulturze współczesnej; przetworzenie paradygmatów czasu mitycznego i mitycznych modeli kosmicznych w tekstach kultury; hermeneutyka tekstów literackich, stanowiących artystyczną transpozycję archaicznych narracji mitycznych. ...

  okładka Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na gospodarkę i społeczeństwo, Ebook | NULL
  okładka Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na gospodarkę i społeczeństwo, Ebook | NULL

  Monografia jest efektem kilkuletnich badań realizowanych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. Zawiera ona wyniki analiz wykonanych na podstawie danych empirycznych pozyskanych w procesie badawczym. Książka przedstawia argumenty pozwalające zająć obiektywne stanowisko w sprawie wykorzystania specjalnych stref ekonomicznych jako narzędzia polityki gospodarczej. W szczególności w publikacji Czytelnik znajdzie odpowiedzi na pytania:_x000D_ • Co to jest efektywność Specjalnyc...

  okładka O literaturze i kulturze (nie tylko) popularnej, Ebook | NULL
  okładka O literaturze i kulturze (nie tylko) popularnej, Ebook | NULL

  Tematyka tomu koncentruje się wokół zagadnień literatury i kultury popularnej. Autorzy rozwijają wątki badawcze podejmowane przez Profesora Jakuba Z. Lichańskiego, Jubilata, któremu tom jest ofiarowany. Ten dialog dotyczy także metodologii oraz badawczego światopoglądu, dzięki czemu Czytelnik ma okazję zetknąć się z próbą całościowego oglądu dorobku naukowego w tej dziedzinie._x000D_ Wśród publikacji poświęconych literaturze/kulturze popularnej książka wyróżnia się zamierzoną...

  okładka Międzynarodowe oblicza terroryzmu, Ebook | NULL
  okładka Międzynarodowe oblicza terroryzmu, Ebook | NULL

  Celem monografii jest ukazanie ogromnego potencjału analitycznego zespołu ekspertów i badaczy skupionych w jednostkach działających w ramach Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, naukami o polityce, bezpieczeństwem narodowym, analizą mediów i komunikacją marketingową. Mamy nadzieję, iż niniejsze opracowanie stanie się inspiracją do dalszych badań interdyscyplinarnych oraz analiz zjawiska terro...

  okładka Sen, marzenie, zaświaty w literaturze i kulturze, Ebook | NULL
  okładka Sen, marzenie, zaświaty w literaturze i kulturze, Ebook | NULL

  Poddane oglądowi obiekty reprezentują zróżnicowane gatunki/formy wypowiedzi – od dramatów, poprzez inscenizacje, powieści, eseje, nowele, małe traktaty filozoficzne, pamiętniki, ankiety, wywiady i wiersze opisujące zjawiska oniryczne z perspektywy psychologii. Sen i zaświaty jawią się też jako przestrzeń chętnie zagospodarowywana z zachowaniem optyki religijnej, bez niej albo wręcz wbrew niej. Wszystkie te wizje podporządkowane są przekonaniu o istnieniu sił dobra i zła, któr...

  okładka Frontinus, Ebook | NULL
  okładka Frontinus, Ebook | NULL

  Teksty prezentowane w tym tomie wyszły spod pióra Sekstusa Iuliusa Frontinusa, słusznie uchodzącego za jedną z najwybitniejszych postaci swoich czasów. Karierę polityczną zaczął za Nerona, kontynuował za Flawiuszy, by ją zakończyć za panowania Nerwy jako jeden z jego najbliższych doradców. Sprawował najwyższe urzędy, był zdolnym dowódcą. Rozległe wykształcenie, jakie z pewnością zdobył w młodości, poparte późniejszą bogatą praktyką, uczyniły zeń wybitnego znawcę strategii, in...

  okładka Languages for Specific Purposes in Educational Contexts, Ebook | NULL
  okładka Languages for Specific Purposes in Educational Contexts, Ebook | NULL

  Scholarship in LSP studies is nowadays developing at an unprecedented rate reflecting the growing complexity, diversity and dynamicity of professional domains and their discourses. This volume sets out to disseminate the results of practicioners’ research carried out in various occupational and educational settings. Ranging from Business, Law and Logistics to Music, Medicine and Veterinary Medicine, the contributors examine in their chapters the numerous challenges faced when...

  okładka Literatura w cieniu fabrycznych kominów / Literatur im Schatten der Fabrikschornsteine, Ebook | NULL
  okładka Literatura w cieniu fabrycznych kominów / Literatur im Schatten der Fabrikschornsteine, Ebook | NULL

  Książka jest dwujęzyczną antologią kilkudziesięciu tekstów niemieckojęzycznych autorów z XIX i XX wieku, nieobecnych do tej pory w świadomości krytycznoliterackiej i czytelniczej, ale silnie zakorzenionych w łódzkiej tradycji. Redaktorzy tomu podjęli próbę rekonstrukcji literatury pisanej m.in. w charakterystycznej odmianie języka niemieckiego, tzw. Lodzer Deutsch/lodzerdeutsch, oraz zaprezentowania jej w tłumaczeniu na język polski. Teksty pochodzą głównie z prasy, tylko w n...

  okładka Helena Więckowska. Bibliotekarz, historyk, bibliolog, Ebook | NULL
  okładka Helena Więckowska. Bibliotekarz, historyk, bibliolog, Ebook | NULL

  Profesor Helena Więckowska (1897-1984) była z pewnością jedną z najbardziej znaczących postaci w polskim bibliotekarstwie, w okresie powojennym. Wniosła także istotny wkład w rozwój polskiej bibliologii i wydatnie przyczyniła się do ukształtowania systemu akademickiego kształcenia bibliotekarzy. Bibliografia Jej dorobku naukowego liczy 221 pozycji. Są w nim rozprawy, artykuły, recenzje, hasła w słownikach i encyklopediach. Jest to również dorobek zróżnicowany tematycznie, co ...

  okładka Bośnia i Hercegowina, Ebook | NULL
  okładka Bośnia i Hercegowina, Ebook | NULL

  W kolejnym tomie z serii „Bałkany XX/XXI” zaprezentowano przegląd zagadnień związanych ze współczesną Bośnią i Hercegowiną. Poszczególne rozdziały dotyczą różnych kręgów tematycznych: kultury, literatury, języka i polityki. W zamierzeniu autorów publikacja ma stanowić kompendium wiedzy o federacyjnym kraju, powstałym po krwawym rozpadzie Jugosławii._x000D_ Zebrane studia przybliżają wiedzę o Bośni i Hercegowinie. Badane z perspektywy zewnętrznej zjawiska zachodzące w literatu...

Co znajdziesz w katalogu?

W katalogu znajduje się cała oferta dostępna w serwisie Woblink.com obejmująca książki drukowane, ebooki oraz audiobooki. W katalogu można szukać książek z uwzględnieniem wszystkich aktualnych promocji, cen, formatów czy wydawcy. Można również wybrać dowolną kategorię, na przykład horror, klasykę literatury, kryminał i sensację czy komiks, i zawęzić wyszukiwanie w jej obrębie. Katalog jest na bieżąco aktualizowany i poszerzany o najnowsze publikacje.