Czytaj PL

Katalog

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

  Promocja
  okładka Zrównoważona konkurencyjność obszarów wiejskich w województwie małopolskim Ujęcie wielokryterialne, Książka | Krakowiak-Bal Anna
  Promocja
  okładka Zrównoważona konkurencyjność obszarów wiejskich w województwie małopolskim Ujęcie wielokryterialne, Książka | Krakowiak-Bal Anna

  Budowa konkurencyjności obszarów wiejskich, zwłaszcza w świetle założeń zrównoważonego rozwoju, jest współczesnym wyzwaniem zarówno praktycznym dla władz samorządo¬wych regionalnych i krajowych, jak i teoretycznym dla przedstawicieli różnych nauk, w tym: społecznych, przyrodniczych czy rolniczych. Jednocześnie konkurencyjność jest rezultatem działań wielu czynników i interesariuszy zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich. Głównym celem opracowania jest zdefiniowanie i ocen...

  Promocja
  okładka Depozyty gospodarstw domowych jako źródło płynności instytucji kredytowych w krajach strefy euro, Książka | Kochaniak Katarzyna
  Promocja
  okładka Depozyty gospodarstw domowych jako źródło płynności instytucji kredytowych w krajach strefy euro, Książka | Kochaniak Katarzyna

  Praca jest poświęcona depozytom gospodarstw domowych – ich roli w zakresie kształtowania płynności instytucji kredytowych w krajach strefy euro. W szczególności omówiono dostępność i stabilność depozytów gospodarstw domowych oraz ich znaczenie dla poszczególnych sektorów instytucji kredytowych w okresie destabilizacji rynków finansowania. Ważną częścią publikacji jest zaprezentowana analiza pokryzysowych regulacji UE, odnoszących się do kwestii płynności instytucji kredytowyc...

  Promocja
  okładka Ocena inwestycji międzypokoleniowych kryteria etyczne w ekonomicznej ocenie efektywności projektów, Książka | Foltyn-Zarychta Monika
  Promocja
  okładka Ocena inwestycji międzypokoleniowych kryteria etyczne w ekonomicznej ocenie efektywności projektów, Książka | Foltyn-Zarychta Monika

  Podejmowane współcześnie projekty inwestycyjne coraz częściej sięgają w odległą przyszłość. Nierzadko, jak w przypadku inwestycji przeciwdziałających zmianom klimatycznym, ich okres oddziaływania sięga setek lat. Wówczas efekty podejmowanych dziś działań dotyczyć będą głównie nienarodzonych jeszcze osób. Niniejsza książka jest odpowiedzią na liczne niedostatki narzędzi wykorzystywanych dla oceny efektywności takich inwestycji. Książka zawiera autorską propozycję modyfikacji t...

  Promocja
  okładka Współtworzenie wartości w marketingu. Przykład szkolnictwa wyższego, Książka | n. ekonom. Katarzyna Dziewanowska dr
  Promocja
  okładka Współtworzenie wartości w marketingu. Przykład szkolnictwa wyższego, Książka | n. ekonom. Katarzyna Dziewanowska dr

  Problematyka wartości, w tym także współtworzenia wartości stanowi w obszarze nauk o zarządzaniu bardzo ważny obiekt badań w ostatnich latach. Także w Polsce coraz bardziej przykuwa uwagę. Jest przedmiotem badań w różnych obszarach. W niewielkim stopniu była ona odnoszona do sektora szkolnictwa wyższego […]. Książka Katarzyny Dziewanowskiej pt. „Współtworzenie wartości w marketingu. Przykład szkolnictwa wyższego” jest rzetelną pracą naukową, zarówno z teoretycznego, jak i pra...

  Promocja
  okładka Leksykon retoryki prawniczej 100 podstawowych pojęć, Książka |
  Promocja
  okładka Leksykon retoryki prawniczej 100 podstawowych pojęć, Książka |

  Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć to lektura obowiązkowa dla każdego prawnika, który pragnie zarówno poznawać podstawy, jak i kształcić się oraz rozwijać w sztuce retoryki, tu będącej na usługach Temidy. Materia ta została w książce przedstawiona nie tylko w sposób nowoczesny, ale także z naciskiem na te aspekty retoryki, które dotyczą praktyki stosowania prawa. Leksykon przygotował zespół dwudziestu czterech Autorów – adwokatów i radców prawnych oraz praco...

  Promocja
  okładka Zarządzanie finansami Wprowadzenie, przykłady i zadania, Książka | Czerwonka Leszek
  Promocja
  okładka Zarządzanie finansami Wprowadzenie, przykłady i zadania, Książka | Czerwonka Leszek

  Autor prezentuje teorię finansów przedsiębiorstw, ilustrując omawiane zagadnienia przykładami, dzięki czemu możliwe jest zrozumienie nie zawsze prostych zasad, niezbędnych w procesie zarządzania finansami. Każdy rozdział jest zakończony zadaniami i odpowiedziami do nich, co ułatwia przyswojenie oraz utrwalenie materiału. Zakres podręcznika obejmuje podstawowe obszary przedmiotu zarządzania finansami przedsiębiorstw: podstawy analizy finansowej, zasady zarządzania kap...

  Promocja
  okładka Finanse dla niefinansistów Zmienna wartość pieniądza w czasie, Książka | Bednarz Krzysztof
  Promocja
  okładka Finanse dla niefinansistów Zmienna wartość pieniądza w czasie, Książka | Bednarz Krzysztof

  Promocja
  okładka Prognozowanie i symulacje w ekonomii i zarządzaniu, Książka | Jan B. Gajda
  Promocja
  okładka Prognozowanie i symulacje w ekonomii i zarządzaniu, Książka | Jan B. Gajda

  Książka niniejsza podsumowuje doświadczenia Autora zebrane w trakcie badań empirycznych oraz podczas wieloletnich cykli wykładów poświęconych modelowaniu zjawisk gospodarczych, ich prognozowaniu, a także wykorzystaniu symulacji do badania zjawisk gospodarczych i prognozowania. Program wykładu dostosowano do programu nauczania Prognozowania i symulacji na wydziałach ekonomii i zarządzania. W podręczniku wykorzystano fragmenty pracy Autora pt. „Prognozowanie i symulacje a decyz...

  Promocja
  okładka Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym Integracja różnorodności, Książka | Witkor Jan
  Promocja
  okładka Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym Integracja różnorodności, Książka | Witkor Jan

  Książka podejmuje pogłębioną, jednak syntetyczną refleksję nad koncepcją, strukturą i uwarunkowaniami zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym. Stanowi próbę zaprezentowania podstawowych zagadnień problematyki internacjonalizacji firmy w postaci swoistej integracji różnorodności – integracji podstawowych i na wskroś autonomicznych funkcji przedsiębiorstwa: marketingu, zasobów ludzkich, finansów i rachunkowości, ale i też integracji odmienności, jaką stanowi współczesny ś...

  Promocja
  okładka Logistyka w sektorze publicznym, Książka | Kauf Sabina
  Promocja
  okładka Logistyka w sektorze publicznym, Książka | Kauf Sabina

  Publikacja jest pierwszą na rynku monografią omawiającą w sposób kompleksowy możliwości zastosowania logistyki w sektorze publicznym i wskazującą na potencjał logistyki jako koncepcji zarządzania i dostarczania wartości dla interesariuszy. Autorka koncentruje się na kluczowych zagadnieniach zarządzania łańcuchem dostaw, zwracając uwagę na potencjały optymalizacji działań w sektorze publicznym. Zakres podejmowanych zagadnień został dobrany pod kątem problemów, z którymi samorz...

  Promocja
  okładka Transfery władzy własności i wartości w przedsiębiorstwach rodzinnych Efekt drugiego pokolenia, Książka | Zajkowski Robert
  Promocja
  okładka Transfery władzy własności i wartości w przedsiębiorstwach rodzinnych Efekt drugiego pokolenia, Książka | Zajkowski Robert

  ...warto od razu stwierdzić, że praca w pełni spełnia wymogi stawiane publikacjom naukowym i może być rekomendowana do wydania. Zarówno w odniesieniu do obszaru problemowego o dużej aktualności, zastosowanych narzędzi badawczych, sprawności posługiwania się aparatem pojęciowym przynależnym reprezentowanej dyscyplinie, czy umiejętnościom krytycznej analizy tekstów i formułowania wniosków nie budzi zastrzeżeń. Jest dziełem dojrzałym, wnoszącym istotny wkład w rozwój dyscy...

  Promocja
  okładka Statystyka opisowa, Książka | Sobczyk Mieczysław
  Promocja
  okładka Statystyka opisowa, Książka | Sobczyk Mieczysław

  Podejmowanie prawidłowych decyzji gospodarczych, demograficznych, społecznych itp. wymaga znajomości metod ilościowych, stąd statystyka opisowa jest ważnym przedmiotem, uwzględnionym w programach nauczania wyższych uczelni. Statystyka opisowa zajmuje się problemami programowania badań statystycznych, metodami obserwacji statystycznej, sposobami opracowywania i prezentacji materiału statystycznego oraz sumaryczną charakterystyką właściwości zbioru danych.

  Promocja
  okładka Rekrutacja i selekcja personelu, Książka | Suchar Marek
  Promocja
  okładka Rekrutacja i selekcja personelu, Książka | Suchar Marek

  Znaleźć, przyciągnąć i wybrać najlepszych kandydatów! Jakie błędy są najczęściej popełniane w procesie rekrutacji? Skąd czerpać informacje o kandydatach? Jakimi metodami można weryfikować ich umiejętności? Jakie korzyści i zagrożenia wiążą się z każdą z metod rekrutacyjnych? Co zrobić, żeby nie odrzucić najlepszych kandydatów na wstępie? Kiedy warto korzystać z pomocy zewnętrznej firmy rekrutacyjnej? Skuteczność w rekrutacji i selekcji wiąże się ze...

  Promocja
  okładka Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami Wiedza technologia konkurencja przedsiębiorstwo, Książka |
  Promocja
  okładka Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami Wiedza technologia konkurencja przedsiębiorstwo, Książka |

  Przedsiębiorczość należy do aktualnej i stale rozwijającej się problematyki prac naukowych, zarówno na polu rozważań teoretycznych badań podstawowych, jak i prac aplikacyjnych. Ukształtowana postawa przedsiębiorcza, aktywność przedsiębiorców i społeczeństwa, w decydującym stopniu wpływają na wzrost oraz podnoszenie konkurencyjności podmiotów gospodarczych, a także rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturowego układów regionalnych, czy krajowych. Dlatego na szczególne podkreśl...

  Promocja
  okładka Konsument na rynku usług, Książka | Rosa Grażyna
  Promocja
  okładka Konsument na rynku usług, Książka | Rosa Grażyna

  .

  Promocja
  okładka Zarządzanie instytucjami kredytowymi, Książka | Gospodarowicz Andrzej
  Promocja
  okładka Zarządzanie instytucjami kredytowymi, Książka | Gospodarowicz Andrzej

  .

  Promocja
  okładka Dostosowania strukturalne gospodarek do globalizacji, Książka | Zielińska-Głębocka Anna
  Promocja
  okładka Dostosowania strukturalne gospodarek do globalizacji, Książka | Zielińska-Głębocka Anna

  Książka zawiera bogaty zasób wiedzy o głównych kierunkach zmian strukturalnych zachodzących w gospodarce światowej oraz związanych z nimi wyzwaniach dla polityki dostosowań strukturalnych. Autorka prezentuje najnowsze koncepcje teoretyczne, dotyczące omawianych zagadnień, oraz ocenę procesów empirycznych zachodzących w różnych krajach i regionach świata. Dużo miejsca poświęcono zmianom zachodzącym w Chinach i innych krajach Azji Południowo-Wschodniej oraz w krajach Unii Europ...

  Promocja
  okładka Prawo pracy, Książka |
  Promocja
  okładka Prawo pracy, Książka |

  Najważniejsze zalety książki: przedstawia wszystkie istotne aspekty indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, może służyć zarówno do celów dydaktycznych, jak i jako poradnik dla osób stosujących prawo pracy w praktyce, jest dostosowana do wymogów programowych ćwiczeń, seminariów, konwersatoriów, a także do potrzeb studentów przygotowujących prace dyplomowe, zawiera aspekty ekonomiczno-finansowe, nawiązuje do międzynarodowego prawa pracy i standardów zachodn...

  Promocja
  okładka Mordowanie na ekranie, Książka | Dubois Jacek
  Promocja
  okładka Mordowanie na ekranie, Książka | Dubois Jacek

  Większość ludzi – co należy uznać za okoliczność raczej szczęśliwą – zna salę sądową wyłącznie z sali kinowej. Od przeszło stulecia filmy najsilniej kształtują nasze wyobrażenie o sprawiedliwości lub niesprawiedliwości, dziejących się za drzwiami sądu. Sam również mam podobne doświadczenia: to nie prawnicy, ale właśnie filmowcy byli moimi pierwszymi przewodnikami po świecie oskarżonych, świadków, ławników, prokuratorów, sędziów i adwokatów, a podglądane zza pleców matki w tel...

  Promocja
  okładka Ekonometria przestrzenna III Modele wielopoziomowe - teoria i zastosowania, Książka | Łaszkiewicz Edyta
  Promocja
  okładka Ekonometria przestrzenna III Modele wielopoziomowe - teoria i zastosowania, Książka | Łaszkiewicz Edyta

  Publikacja poświęcona jest omówieniu zasad modelowania wielopoziomowego z perspektywy analizy danych zlokalizowanych przestrzennie. Wykład dotyczący podstaw budowy i estymacji tradycyjnych modeli wielopoziomowych został uzupełniony prezentacją przestrzennych uogólnień tej klasy modeli. Możliwości wykorzystania modeli wielopoziomowych i ich przestrzennych rozwinięć zaprezentowano, wprowadzając liczne przykłady aplikacyjne, które mogą zostać odtworzone przez czytelnika w środow...

  Promocja
  okładka Podatki 2016, Książka |
  Promocja
  okładka Podatki 2016, Książka |

  Kompleksowy zbiór podatkowych aktów prawnych. W książce zamieszczono następujące ustawy podatkowe: Ordynację podatkową, ustawę o kontroli skarbowej, ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawę o podatku od towarów i usług ...

  Promocja
  okładka Modele inwestycyjne Zbiór przykładów i zadań, Książka | Krystian Pera, Rafał Buła, Marta Celej
  Promocja
  okładka Modele inwestycyjne Zbiór przykładów i zadań, Książka | Krystian Pera, Rafał Buła, Marta Celej

  Aktywność inwestycyjna, nie tylko na rynku finansowym, jest zbiorem rozważanych i podejmowanych decyzji oraz oczekiwaniem na ich finansowe rezultaty. Dlatego też powstaje potrzeba dobrego rozumienia tych zagadnień oraz praktycznej umiejętności ich zastosowania. Książka jest próbą odpowiedzi na strategiczne wezwania, jakie stoją przed inwestorem na rynku kapitałowym. Pozycja ta ma praktyczny charakter i – wraz z wydaną w 2014 roku nakładem Wydawnictwa Beck monografią pt. Model...

  Promocja
  okładka Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych, Książka | Agata Niemczyk, Renata Seweryn
  Promocja
  okładka Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych, Książka | Agata Niemczyk, Renata Seweryn

  Działania włodarzy miast wokół kształtowania pozytywnego wizerunku miejsca jawi się jako niezbędne, biorąc pod uwagę, że ten odgrywa znaczącą rolę w procesie podejmowania decyzji przez nabywcę. Dotyczy to zarówno turystów (odnośnie do wyboru miejsca docelowego podróży), jak i mieszkańców (odnośnie do miejsca zamieszkania – obecnego lub potencjalnego). Wielkie wydarzenia, do których należą Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, niewątpliwie kształtują wizerunek miasta organizatora...

  Promocja
  okładka Innowacje finansowe w przedsiębiorstwie Instrumenty, mechanizmy, efekty, Książka | Błach Joanna
  Promocja
  okładka Innowacje finansowe w przedsiębiorstwie Instrumenty, mechanizmy, efekty, Książka | Błach Joanna

  Książka jest pierwszym kompleksowym opracowaniem na temat możliwości zastosowania innowacji finansowych w przedsiębiorstwie (niefinansowym) z uwzględnieniem analizy motywów i konsekwencji ich implementacji dla sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz zdolności do kreacji wartości. W pracy przedstawiono: przegląd definicji i klasyfikacji oraz funkcji innowacji finansowych, analizowanych z perspektywy przedsiębiorstwa niefinansowego użytkownika innowacyjnych rozwiązań fi...

Co znajdziesz w katalogu?

W katalogu znajduje się cała oferta dostępna w serwisie Woblink.com obejmująca książki drukowane, ebooki oraz audiobooki. W katalogu można szukać książek z uwzględnieniem wszystkich aktualnych promocji, cen, formatów czy wydawcy. Można również wybrać dowolną kategorię, na przykład horror, klasykę literatury, kryminał i sensację czy komiks, i zawęzić wyszukiwanie w jej obrębie. Katalog jest na bieżąco aktualizowany i poszerzany o najnowsze publikacje.