Kupuj i wygrywaj

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„Wygraj bony na zakupy z okazji Wirtualnych Targów Książki”

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 1. Organizatorem Konkursu jest operator platformy Woblink spółka ECOM GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod: 30-303) przy ul. Madalińskiego 9 , NIP 6772392776, KRS 0000577375, zwana dalej „Organizatorem”.

 2. Fundatorem nagrody w konkursie w postaci 20 bonów na zakupy o wartości 50 zł każdy do wykorzystania w księgarni internetowej www.woblink.com jest Organizator.

 3. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem platformy Woblink (www.woblink.com). Regulamin Konkursu znajduje się na stronie:

http://woblink.com/pl/warszawskie-targi-ksiazki-konkurs

 1. Konkurs odbywa się w dniach 23-31.05.2022 r. (dalej: „Termin Trwania Konkursu”).

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU 

 

 1. Konkurs otwarty jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia.

 2. W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy oraz osoby pozostające w stosunku zlecenia lub innym stosunku cywilnoprawnym z Organizatorem/ Fundatorem.

 

§ 3. ZADANIE KONKURSOWE

       1. Aby wziąć udział w konkursie należy:

a) założyć profil czytelnika (rejestracja konta) na platformie Woblink (www.woblink.com) lub zalogować się do istniejącego konta;

b) w czasie trwania Konkursu dokonać zakupów o najwyższej wartości na platformie Woblink.

 

§ 4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 03.06.2022 r.

 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez jury w składzie wyłonionym przez Organizatora.

 3. Jury przy ocenie Zadania konkursowego będzie brało pod uwagę łączną wartość opłaconych zamówień uczestników w okresie 23-31.05.2022 r. na platformie Woblink.com, a w przypadku większej liczby uczestników, które dokonały zamówień o jednakowej wartości, pod uwagę będzie brana kolejność złożenia i opłacenia zamówień.

 4. Organizatorzy biorą pod uwagę zakupy dokonywane z jednego aktywnego konta na platformie Woblink poprzez: http://woblink.com, aplikację dla systemu Android.

 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone zwycięzcom 03.06.2022 r. i przekazane uczestnikom drogą mailową. Jeżeli zwycięzca w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania maila od platformy Woblink nie odpowie na niego, nagroda przepada.

 6. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na platformie Woblink.com, na którym organizowany jest konkurs. 

 7. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu Nagrodzone osoby przesyłają Organizatorowi na adres woblink@woblink.com wypełniony formularz dla zwycięzców stanowiącego załącznik do Regulaminu. W tytule maila należy podać nazwę konkursu. Formularz nie wymaga własnoręcznego podpisu. Niewysłanie formularza w terminie lub  wysłanie formularza nieuzupełnionego w całości jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej nagrody.

 

§ 5. NAGRODY

 

 1. Nagrodą w konkursie jest 20 bonów zakupowych o wartości 50,00 zł każdy. Łączna wartość nagrody to 1000,00 zł. 

 2. Dodatkowo, poza nagrodą określoną w pkt 1. Organizator przyzna nagrodzonemu uczestnikowi nagrodę pieniężną, którą odprowadzi w poczet podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygrania nagrody przez uczestnika. Dodatkowa nagroda nie podlega wypłacie uczestnikowi i wynosi 111,00 zł

 3. Laureaci nie mają prawa do wymiany nagrody w postaci bonów na gotówkę ani nagrody innego rodzaju. Nie przysługuje im także prawo do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

 4. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. W przypadku zrzeczenia się wygranej, nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatorów.

 5. Nagrody zostaną przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres e-mail, na który Uczestnik założył konto na woblink.com będzie przez Organizatora traktowany jako jego adres kontaktowy.

 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, nieprawidłowej rejestracji, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim wypadku nagroda przepada.

 7. W razie nieodebrania nagrody przez uczestnika jury konkursowe może przyznać  nagrody określone w pkt 1 i 2 innemu uczestnikowi spełniającemu warunki niniejszego regulaminu. 

 

§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajduje się w załączniku do regulaminu.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator może wykluczyć z Konkursu uczestnika, który wykonując zadania konkursowe narusza prawa osób  trzecich lub dobre obyczaje, wpływa w sposób nieuczciwy na wynik Konkursu albo postępuje w sposób sprzeczny z regulaminem.

 2. Każdy uczestnik, może wnieść na adres poczty elektronicznej woblink@woblink.com reklamację co do nieprawidłowego przeprowadzenia konkursu. Reklamacje można wnosić w terminie do 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu nawet w trakcie jego trwania pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszają praw nabytych Uczestników Konkursu.

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu : Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

DANE ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest eCom Group Sp. z o.o. ul. Madalińskiego 9, 30-303  Kraków.  Zgłaszanie wniosków związanych z danymi osobowymi odbywa się za pomocą poczty elektronicznej na adres: ksiegowosc@woblink.com

CELE PRZETWARZANIA

Dane Uczestników będą przetwarzane w celach: 

 1. przeprowadzenia Konkursu, w tym przyjmowania zgłoszeń, rozstrzygnięcia Konkursu i ogłoszenia wyników w sposób określony w regulaminie, wydania nagród i rozpatrywania reklamacji,  

 2. dochodzenia roszczeń lub obrony praw administratora.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora w postaci wykonania swoich zobowiązań wynikających z organizacji konkursu oraz ochrony swoich praw.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą być przekazywane innym osobom działającym na zlecenie  administratora: w zakresie usług księgowych, usług agencji marketingowych,  usług kurierskich/pocztowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane: 

 1. w przypadku danych zwycięzców zawartych w formularzu dla zwycięzcy -  przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Konkursu lub przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z wydania nagrody (w zależności które zdarzenie nastąpi później), przy czym po zakończeniu Konkursu będą przetwarzane wyłącznie dochodzenia roszczeń lub obrony własnych praw (dane osobowe nagrodzonych Uczestników).

 2. w przypadku danych pozostałych uczestników -  w terminie 30 dni od zakończenia konkursu z zastrzeżeniem pkt poniższego.

 3. w przypadku zadania konkursowego udostępnionego na profilu Organizatora -  do czasu zgłoszenia żądania jego usunięcia (sprzeciwu).


Okres przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony przez Organizatora jeżeli jest to potrzebne okres przedawnienia roszczeń wynikających z konkursu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 („RODO”). W zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Uczestnikom przysługuje sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

INFORMACJA DODATKOWA 


 1. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 2. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia przekazanie zwycięzcom nagród. 

 3. Z osobą odpowiedzialną za nadzorowanie procedur związanych z ochroną danych osobowych  można się kontaktować pod adresem e-mail iodo@znak.com.pl
Załącznik nr 2

FORMULARZ DLA ZWYCIĘZCÓW

„Święto E-papieru 2021”

 

Dane zwycięzcy:

Imię i nazwisko  …………………………………………………………………………..

Adres korespondencyjny …………………………………………………………………………..

Telefon * …………………………………………………………………………..

E-mail   …………………………………………………………………………..

 

* Tylko gdy otrzymałeś nagrodę rzeczową

 

Wysyłając formularz na adres woblink@woblink.com oświadczam, że dane w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą.