REGULAMIN KONKURSU 

„Literacka przygoda nie z tej Ziemi”

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Organizatorem Konkursu jest operator platformy Woblink spółka ECOM GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod: 30-303) przy ul. Madalińskiego 9 , NIP 6772392776, KRS 0000577375, zwana dalej „Organizatorem”.

 2. Fundatorem nagrody w konkursie w postaci trzech czytników e-booków jest firma PocketBook International S.A reprezentowana w Polsce przez panią Karinę Sękowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „PRcontext Karina Sękowska” z siedzibą w (01-390) Warszawie przy ul. Sucharskiego 10 m. 96, REGON: 146816412, NIP: 949-172-20-60, zwana dalej „Fundatorem”.

 3. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem serwisu Facebook na profilu: https://www.facebook.com/lubie.czytac.ksiazki.

 4. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani współorganizowany przez serwis Facebook. Tym samym wskazany serwis nie ponosi odpowiedzialności za realizację konkursu.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU 

 1. Konkurs otwarty jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia.

 2. W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy oraz osoby pozostające w stosunku zlecenia lub innym stosunku cywilnoprawnym z Organizatorem oraz Fundatorem.

 

§ 3. ZADANIE KONKURSOWE

 1. Aby wziąć udział w konkursie, każdy uczestnik powinien wykonać Zadanie konkursowe polegające na: Napisaniu pracy literackiej na temat: Opisz swoją przygodę nie z tej ziemi związaną z literaturą. Praca powinna być oryginalną wypowiedzią autora, zawierać między 150-300 słów i zostać umieszczona w komentarzu pod postem konkursowym na platformie Facebook między 25.11.2021 a 05.12.2021.

 2. Zadanie konkursowe można zgłaszać w okresie od dnia 25.11.2021 do 05.12.2021 roku do godz. 23.59.

 3. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedno Zadanie konkursowe.

 4. Zadania konkursowe niespełniające wymagań określonych w Regulaminie nie biorą udziału w Konkursie.

§ 4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 10.12.2021

 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez jury w składzie wyłonionym przez Organizatora.

 3. Jury przy ocenie Zadania konkursowego będzie brało pod uwagę: warsztat literacki, oryginalność w podejściu do zadania oraz jakość wykonania.

 4. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na profilu, na którym organizowany jest konkurs. 

 5. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu Nagrodzone osoby przesyłają Organizatorowi na adres woblink@woblink.com wypełniony formularz dla zwycięzców stanowiący załącznik do Regulaminu. W tytule maila należy podać nazwę konkursu. Formularz nie wymaga własnoręcznego podpisu. Niewysłanie formularza w terminie lub wysłanie formularza nieuzupełnionego w całości jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej nagrody

§ 5. NAGRODY

 1. Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród:

Miejsce w konkursie 

Opis nagrody

Wartość

I

Czytnik ebooków Touch HD 3 

bon do wykorzystania w księgarni internetowej Woblink

669 zł brutto

150 zł brutto

II

Czytnik ebooków Touch Lux 5 z okładką

bon do wykorzystania w księgarni internetowej Woblink

559 zł brutto

100 zł brutto

III

Czytnik ebooków Touch Lux 5

bon do wykorzystania w księgarni internetowej Woblink

519 zł brutto

50 zł brutto

 

 

 1. Nagrody rzeczowe zostaną przesłane za pośrednictwem kuriera lub poczty na adres wskazany w formularzu dla zwycięzców.

 2. W razie nieodebrania nagrody przez uczestnika jury konkursowe może przyznać tę nagrodę innemu uczestnikowi spełniającego warunki niniejszego regulaminu.

 3. Nagrody w postaci bonów zostaną przesłane na adres mailowy laureatów wskazanych przez nich po rozstrzygnięciu konkursu. 

 

§ 6. Ochrona danych osobowych

 1. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajduje się w załączniku do regulaminu.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator może wykluczyć z Konkursu uczestnika, który wykonując zadania konkursowe narusza prawa osób trzecich lub dobre obyczaje, wpływa w sposób nieuczciwy na wynik Konkursu albo postępuje w sposób sprzeczny z regulaminem.

 2. Każdy uczestnik, może wnieść na adres poczty elektronicznej woblink@woblink.com reklamację co do nieprawidłowego przeprowadzenia konkursu. Reklamacje można wnosić w terminie do 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania

 

Załącznik nr 1 do regulaminu : Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

DANE ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest eCom Group Sp. z o.o. ul. Madalińskiego 9, 30-303  Kraków.  Zgłaszanie wniosków związanych z danymi osobowymi odbywa się za pomocą poczty elektronicznej na adres: ksiegowosc@woblink.com

CELE PRZETWARZANIA

Dane Uczestników będą przetwarzane w celach: 

 1. przeprowadzenia Konkursu, w tym przyjmowania zgłoszeń, rozstrzygnięcia Konkursu i ogłoszenia wyników w sposób określony w regulaminie, wydania nagród i rozpatrywania reklamacji,  

 2. dochodzenia roszczeń lub obrony praw administratora

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora w postaci wykonania swoich zobowiązań wynikających z organizacji konkursu oraz ochrony swoich praw.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą być przekazywane innym osobom działającym na zlecenie  administratora: w zakresie usług księgowych, usług agencji marketingowych,  usług kurierskich/pocztowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane: 

 1. w przypadku danych zwycięzców zawartych w formularzu dla zwycięzcy -  przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Konkursu lub przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z wydania nagrody (w zależności które zdarzenie nastąpi później), przy czym po zakończeniu Konkursu będą przetwarzane wyłącznie dochodzenia roszczeń lub obrony własnych praw (dane osobowe nagrodzonych Uczestników).

 2. w przypadku danych pozostałych uczestników -  w terminie 30 dni od zakończenia konkursu z zastrzeżeniem pkt poniższego.

 3. w przypadku zadania konkursowego udostępnionego na profilu Organizatora -  do czasu zgłoszenia żądania jego usunięcia (sprzeciwu).

Okres przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony przez Organizatora jeżeli jest to potrzebne okres przedawnienia roszczeń wynikających z konkursu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 („RODO”). W zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Uczestnikom przysługuje sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

INFORMACJA DODATKOWA 

 1. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 2. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia przekazanie zwycięzcom nagród. 

 3. Z osobą odpowiedzialną za nadzorowanie procedur związanych z ochroną danych osobowych  można się kontaktować pod adresem e-mail iodo@znak.com.pl

 

 

 

 

Załącznik nr 2

FORMULARZ DLA ZWYCIĘZCÓW
Literacka przygoda nie z tej Ziemi

 

Dane zwycięzcy:

Imię i nazwisko  …………………………………………………………………………..

Adres korespondencyjny …………………………………………………………………………..

Telefon * …………………………………………………………………………..

E-mail   …………………………………………………………………………..

 

* Tylko gdy otrzymałeś nagrodę rzeczową

 

Wysyłając formularz na adres woblink@woblink.com oświadczam, że dane w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą.