Seria Akademicka. Podręczniki Obowiązkowe

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  okładka Zobowiązania. Część ogólna (pdf), Ebook | Adam Brzozowski, Jacek Jastrzębski, Maciej Kaliński, Elżbieta Skowrońska-Bocian
  okładka Zobowiązania. Część ogólna (pdf), Ebook | Adam Brzozowski, Jacek Jastrzębski, Maciej Kaliński, Elżbieta Skowrońska-Bocian

  Autorzy przystępnie, w usystematyzowany i pogłębiony sposób przedstawiają zagadnienia części ogólnej zobowiązań:• ich istotę, powstawanie, wykonanie, skutki niewykonania czy wygaśnięcia,• treść i rodzaje świadczeń,• kwestie dotyczące umów,• szkody i odszkodowania. Systematyka opracowania została oparta na podręczniku prof. Witolda Czachórskiego.Poszczególne zagadnienia omówiono w aktualnym stanie prawnym, z przywołaniem orzecznictwa oraz piśmiennictwa. Wywód te...

  okładka Konstytucja i prawo konstytucyjne. Zarys wykładu (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Autorami są pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
  okładka Konstytucja i prawo konstytucyjne. Zarys wykładu (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Autorami są pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Podręcznik prezentuje ogół zagadnień składających się na akademicki wykład prawa konstytucyjnego, w szczególności:• zasady i analizę stale kształtującej się praktyki ustrojowej,• modelowe i koncepcyjne założenia i rozwiązania systemowe,• wolności i prawa jednostki,• stany nadzwyczajne,• problemy i wątpliwości związane z praktycznym tworzeniem oraz stosowaniem postanowień Konstytucji i aktów rozwijających jej postanowienia w polskim porządku prawnym.Publikacja uwzględnia orzec...

  okładka Prawo cywilne i handlowe w zarysie (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Wojciech J. Katner
  okładka Prawo cywilne i handlowe w zarysie (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Wojciech J. Katner

  W podręczniku zostały omówione podstawowe zagadnienia części ogólnej prawa cywilnego, w tym: prawo osobowe, czynności prawne, przedstawicielstwo, przedawnienie roszczeń, ustrój i funkcjonowanie przedsiębiorców (zwłaszcza prawo spółek handlowych), zarys prawa rzeczowego (własność, inne prawa rzeczowe, księgi wieczyste, posiadanie), zobowiązania (m.in. umowy handlowe, odpowiedzialność odszkodowawcza), podstawy prawa spadkowego, prawa papierów wartościowych, zabezpieczenia wierz...

  okładka Prawo karne Wykład akademicki (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Teresa Dukiet-Nagórska, Olga Sitarz
  okładka Prawo karne Wykład akademicki (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Teresa Dukiet-Nagórska, Olga Sitarz

  W podręczniku Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa obszernie omówiono podstawowe zagadnienia prawa karnego z uwzględnieniem nie tylko bogatego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale też najnowszych zmian ustawodawczych, które w szerokim zakresie objęły prawo karne. W podręczniku oprócz informacji podstawowych znajdują się odniesienia historyczne, rozważania teoretyczne wykorzystujące wieloletni d...

  okładka Prawo administracyjne (pdf), Ebook | Elżbieta Ura
  okładka Prawo administracyjne (pdf), Ebook | Elżbieta Ura

  Czwarte wydanie cenionego podręcznika akademickiego przedstawia aktualne zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego i systemu administracji publicznej. W celu zrozumienia tej obszernej problematyki treść została podzielona na trzy części, które omawiają:• zagadnienia ogólne i podstawową siatkę pojęciową tego prawa oraz zasady funkcjonowania administracji publicznej,• zagadnienia ustrojowe ukazujące administrację centralną i terenową rządową oraz samorządową,• wybrane ...

  okładka Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi (pdf), Ebook | Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Jan Tarno
  okładka Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi (pdf), Ebook | Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Jan Tarno

  W publikacji autorzy zaprezentowali i poddali analizie ogólne postępowanie administracyjne, postępowanie podatkowe, administracyjne postępowania odrębne, postępowanie egzekucyjne w administracji oraz postępowanie sądowoadministracyjne. Przedstawiane zagadnienia zostały szeroko zilustrowane orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych, a także poglądami piśmiennictwa prawniczego. Podręcznik uwzględnia zmiany regulacji prawnych ...

  okładka Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw (pdf), Ebook | Hubert Izdebski
  okładka Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw (pdf), Ebook | Hubert Izdebski

  Podręcznik stanowi syntetyczne opracowanie zagadnień z zakresu doktryn dominujących we współczesnym dyskursie politycznym oraz doktrynalnych źródeł instytucji politycznych i prawnych, właściwych demokracji konstytucyjnej.Wykład dotyczy również aksjologicznych podstaw systemu prawa obowiązującego w Polsce w ramach standardów prawa europejskiego i prawa innych państw Europy. Podręcznik został podzielony na trzy części, w których przedstawiono kolejno:• podstawowe ideologic...

  okładka Prawo rzymskie (pdf), Ebook | Wojciech Dajczak, Kazimierz Kolańczyk
  okładka Prawo rzymskie (pdf), Ebook | Wojciech Dajczak, Kazimierz Kolańczyk

  "Podręcznik prawa może mieć zatem cechy, które sprawiają, że jest użyteczny dla kilku pokoleń prawników. W przypadku tego dzieła za kluczowe uważam dwie kwestie. Po pierwsze, wyraźne pokazanie rozwoju prawa rzymskiego jako odpowiedzi na problemy pojawiające się w antycznej rzeczywistości. Po drugie, próbę precyzyjnego wskazania trwałości problemów dyskutowanych w prawie antycznym. (...)Wznawiany blisko pół wieku od pierwszego wydania podręcznik może nadal wspierać nauczanie p...

  okładka Polskie prawo konstytucyjne Zarys wykładu (pdf), Ebook | Leszek Garlicki
  okładka Polskie prawo konstytucyjne Zarys wykładu (pdf), Ebook | Leszek Garlicki

  W podręczniku przedstawiono wszystkie podstawowe elementy polskiego prawa konstytucyjnego:• zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej,• pozycję jednostki,• system źródeł prawa,• poszczególne konstytucyjne organy władzy publicznej,• stany nadzwyczajne,• konstytucyjne aspekty integracji z Unią Europejską.Prezentowane zagadnienia autor omawia w nawiązaniu do obecnych przemian polskiego porządku prawnego, a także obrazuje je orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego i inny...

  okładka Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (pdf), Ebook | Barbara Adamiak, Janusz Borkowski
  okładka Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (pdf), Ebook | Barbara Adamiak, Janusz Borkowski

  Podręcznik zawiera obszerne, systematyczne omówienie całości rozwiązań prawnych: od kształtowania praw jednostki wobec organów administracji publicznej, gwarancji ochrony na drodze sądowej, po konstrukcję prawną przymusu państwowego stosowanego na drodze administracyjnej.Prezentuje pełen obraz regulacji prawnej działań administracji publicznej, w tym m.in. koncepcje instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sadowoadministracyjnego ora...

  okładka Samorząd terytorialny (pdf), Ebook | Bogdan Dolnicki
  okładka Samorząd terytorialny (pdf), Ebook | Bogdan Dolnicki

  W podręczniku szczegółowo omówiono zagadnienia organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, z uwzględnieniem przemian ustrojowych i funkcjonalnych, którym on stale podlega, w tym m.in:– pojęcie i funkcje samorządu terytorialnego,– struktura i organizacja gminy,– ustrój powiatu oraz miasta na prawach powiatu,– struktura organizacyjna województwa samorządowego,– formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego,– zadania samorządu terytorialnego,– akta ...

  okładka Prawa człowieka (pdf), Ebook | Marcin Wiącek, Wojciech Brzozowski, Adam Krzywoń
  okładka Prawa człowieka (pdf), Ebook | Marcin Wiącek, Wojciech Brzozowski, Adam Krzywoń

  Podręcznik przedstawia najważniejsze problemy nauki o prawach człowieka.Obejmuje wstępne zagadnienia teoretyczne, informacje o istniejących systemach instytucjonalnych ochrony praw jednostki oraz omówienie treści poszczególnych praw, zwłaszcza praw osobistych i politycznych.Trzecie wydanie zostało zaktualizowane i poszerzone o nowe wątki.Zawiera liczne odwołania do praktyki orzeczniczej organów wymiaru sprawiedliwości i Trybunału Konstytucyjnego, a także organów mię...

  okładka Samorząd terytorialny. Pionowy podział władzy (pdf), Ebook | Hubert Izdebski
  okładka Samorząd terytorialny. Pionowy podział władzy (pdf), Ebook | Hubert Izdebski

  Podręcznik szczegółowo omawia zagadnienia prawne, polityczne i ekonomiczne dotyczące różnych obszarów samorządu terytorialnego, takie jak:doktrynalne podstawy samorządności terytorialnej,przestrzenne ramy działalności samorządu terytorialnego,zadania samorządu terytorialnego i sposoby ich wykonywania,unormowanie materialnych podstaw wykonywania zadań i statusu pracowników samorządowych,zagadnienia ustrojowo-organizacyjne samorządu terytorialnego,nadzór nad działalnością samor...

  okładka Proces karny. Zarys systemu (pdf), Ebook | Stanisław Waltoś, Piotr Hofmański
  okładka Proces karny. Zarys systemu (pdf), Ebook | Stanisław Waltoś, Piotr Hofmański

  Oddajemy do rąk Czytelników kolejne – już piętnaste – wydanie znanego i lubianego przez studentów podręcznika akademickiego stanowiącego wykład postępowania karnego. Omówienie tła historycznego i prawnoporównawczego, analiza warstwy empirycznej, odesłania do praktyki, najnowsze dostępne dane statystyczne, a także bogate zestawienia literatury oraz indeks rzeczowy umożliwiają pogłębienie przedstawianych tematów.Ozdobą książki są rysunki Szymona Kobylińskiego, które mimo upływu...

  okładka Prawo administracyjne (pdf), Ebook | Jan Zimmermann
  okładka Prawo administracyjne (pdf), Ebook | Jan Zimmermann

  Podręcznik zawiera omówienie najważniejszych pojęć i zagadnień prawa administracyjnego. Zaprezentowano w nim wykład administracyjnego prawa ustrojowego oraz ogólnej problematyki dotyczącej form działania administracji i sądownictwa administracyjnego, a także relacji między administracją publiczną a sferą zewnętrzną. Czytelnicy odnajdą tu również rozważania na temat pojęcia, granic i cech ogólnych prawa administracyjnego oraz zagadnienia aksjologii tej gałęzi prawa. W spo...

  okładka Postępowanie sądowoadministracyjne. Zarys wykładu (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Hanna Knysiak-Sudyka
  okładka Postępowanie sądowoadministracyjne. Zarys wykładu (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Hanna Knysiak-Sudyka

   W podręczniku omówiono m.in.:prawne formy działania organów administracji publicznej kontrolowane przez sądy administracyjne oraz sądową kontrolę działalności administracji publicznej,procesową pozycję organu administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym,postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym,orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego kończące postępowanie w sprawie,środki zaskarżania orzeczeń sądów administracyjnych,zbieg postępowan...

  okładka Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji (pdf), Ebook | Jan Barcz, Anna Wyrozumska, Maciej Górka
  okładka Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji (pdf), Ebook | Jan Barcz, Anna Wyrozumska, Maciej Górka

  Obecne wydanie uwzględnia bieżące kwestie związane z Unią Europejską, m.in. odnosi się do nowych wyzwań, z jakim skonfrontowana została Unia Europejska. Uwzględniono więc, zwłaszcza w rozdziałach dotyczących unijnych instytucji, wystąpienie z UE Zjednoczonego Królestwa, które miało miejsce 31 stycznia 2020 r. Po przeprowadzonych w maju 2019 r. wyborach rozpoczęła się nowa kadencja Parlamentu Europejskiego obejmująca lata 2019-2024 oraz powołana została pod koniec 2019 r. nowa...

  okładka Zarys finansów publicznych i prawa finansowego (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Wanda Janina Wójtowicz
  okładka Zarys finansów publicznych i prawa finansowego (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Wanda Janina Wójtowicz

  Podręcznik w przystępny sposób omawia zagadnienia: finansów publicznych, prawa budżetowego, finansów jednostek samorządu terytorialnego, prawa podatkowego (wraz z omówieniem poszczególnych podatków), prawa celnego, prawa bankowego, prawa dewizowego, a także naruszenia dyscypliny finansów publicznych, kontroli skarbowej oraz odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe.Przejrzysty układ oraz pytania kontrolne ułatwią Czytelnikom przyswojeni...

  okładka Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego (pdf), Ebook | Inetta Jędrasik-Jankowska
  okładka Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego (pdf), Ebook | Inetta Jędrasik-Jankowska

  W publikacji przedstawiono zasady nabycia i realizacji prawa do zabezpieczenia społecznego obejmującego ochronę obywateli na wypadek niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego zagwarantowanego obywatelom RP przez art. 67 Konstytucji RP z 1997 r .W książce omówiono wszystkie rodzaje emerytury powszechnej zależnej:od wieku (emerytury w powszechnym wieku emerytalnym, emerytury w niższym wieku emerytalnym, emerytury wcześnie...

  okładka Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie (pdf), Ebook | Wojciech Góralczyk, Stefan Sawicki
  okładka Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie (pdf), Ebook | Wojciech Góralczyk, Stefan Sawicki

  Osiemnaste wydanie podręcznika zostało zmienione, uzupełnione i poszerzone. Uszczegółowiono kwestie funkcji wewnętrznych prawa międzynarodowego. Pozwalają one bowiem państwu przenieść jego zobowiązania międzynarodowe na grunt krajowy, aby po ich implementacji mogły stać się częścią wewnętrznego porządku prawnego. Uzupełniono rozważania na temat pozycji prawnej głowy państwa w stosunkach międzynarodowych. Podkreślono, że owa sytuacja nie jest uregulowa...

  okładka Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Marek Bojarski
  okładka Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Marek Bojarski

  Podręcznik prezentuje pełny wykład części ogólnej i szczególnej Kodeksu karnego z uwzględnieniem dużej liczby praktycznych przykładów z orzecznictwa.W opracowaniu omówiono szczegółowo naukę o przestępstwie, naukę o karze, środkach karnych i zasadach ich wymiaru. Przedstawiono także konkretne typy przestępstw, m.in. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, wolności, wymiarowi sprawiedliwości, obrotowi gospodarczemu oraz obrotowi ...

  okładka Logika dla prawników (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Andrzej Malinowski
  okładka Logika dla prawników (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Andrzej Malinowski

  Logika dla prawników to opracowanie prezentujące zasady poprawnego myślenia oraz poprawnego rozumienia, stosowania i formułowania tekstów aktów prawnych. Książka zawiera obszerny wykład logiki, wzbogacony wieloma przykładami zastosowań z dziedziny prawa. Oprócz tradycyjnie przedstawianego w tego typu publikacjach wyboru tematyki logicznej – z zakresu semiotyki, logiki formalnej, ogólnej metodologii nauk – omówiono problemy interpretacji wypowiedzi modalnyc...

  okładka Prawo pracy (pdf), Ebook | Teresa Liszcz
  okładka Prawo pracy (pdf), Ebook | Teresa Liszcz

  W podręczniku całościowo zaprezentowano problematykę prawa pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy, a także regulacji wynikających z przepisów unijnych. Obecne wydanie zostało wzbogacone o aneks zawierający omówienie przepisów wynikających z tzw. tarcz antykryzysowych, dotyczących m.in.:pracy zdalnej,możliwości przenoszenia pracowników samorządowych do innej pracy,redukcji zatrudnienia i wprowadzenia mniej korzystnych warunków pracy w jednostkach sektora fin...

  okładka Prawo cywilne. Zarys części ogólnej (pdf), Ebook | Jerzy Ignatowicz, Krzysztof Stefaniuk, Aleksander Wolter
  okładka Prawo cywilne. Zarys części ogólnej (pdf), Ebook | Jerzy Ignatowicz, Krzysztof Stefaniuk, Aleksander Wolter

  Podręcznik jest kontynuacją dzieła pióra Aleksandra Woltera, aktualizowanego początkowo przez Jerzego Ignatowicza i Krzysztofa Stefaniuka, a obecnie tylko przez tego ostatniego. Kolejne (czwarte) wydanie podręcznika uwzględnia zmiany Kodeksu cywilnego dokonane w ostatnim czasie, w szczególności dotyczące przedawnienia, działania organów oraz statusu i kompetencji kuratora osoby prawnej. Zaktualizowano literaturę i orzecznictwo.Na wstępie każdego rozdziału zamieszczono podstaw...