Czytaj PL 2022

Seria Monografie

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Nowość
  okładka Stosowanie tymczasowego aresztowania. Analiza praktyczna (pdf), Ebook | Praca zbiorowa

  Nadużywanie tymczasowego aresztowania jest stałym problemem polskiego procesu karnego, który w praktyce oznacza, że wystarczy kilka wersów uzasadnienia, aby pozbawić człowieka wolności. Opracowanie jest zbiorem wniosków i rekomendacji wynikających z badania na temat stosowania w Polsce w ostatnich latach tymczasowego aresztowania, które Fundacja Court Watch Polska przeprowadziła w 2019 r. Objęło ono próbę 310 przypadków zastosowania tymczasowego aresztowan...

  Nowość
  okładka Kryteria pozaprawne w sądowej wykładni prawa (pdf), Ebook | Leszek Leszczyński

  Publikacja omawia role, jakie pełnią kryteria pozaprawne, związane głównie z wartościami oraz normami moralnymi, politycznymi i ekonomicznymi, w procesie sądowej wykładni prawa w ramach polskiego porządku prawnego. Zaprezentowane wnioski są wynikiem wieloletnich badań orzecznictwa sądów polskich – działających zarówno w warunkach systemu autokratycznego, jak i demokratyczno-rynkowego – oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.„...

  Nowość
  okładka Prawo administracyjne w służbie jednostki i wspólnoty (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Zofia Duniewska, Maria Karcz-Kaczmarek, Przemysław Wilczyński

  Publikacja zestawia pogłębione i zróżnicowane przedmiotowo refleksje nad służebną rolą prawa administracyjnego wobec jednostki i jej wspólnot. Została podzielona na cztery części, omawiające:• służebną rolę prawa administracyjnego,• instytucje ogólne prawa administracyjnego i normy ustrojowe w służbie jednostki i wspólnoty,• jednostkę i wspólnotę jako podmioty służby w materialnym prawie administracyjnym,• prawo procesowe w służbie jednostce i wspólnocie.Autorzy nawiązują m.i...

  Nowość
  okładka Służebność przesyłu. Zagadnienia prywatnoprawne oraz publicznoprawne (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Zbigniew Kuniewicz

  W publikacji omówiono najbardziej kontrowersyjne na gruncie prawa cywilnego, rolnego oraz administracyjnego zagadnienia związane z instytucją prawną służebności przesyłu oraz ukształtowaną przez orzecznictwo sądowe „służebnością gruntową odpowiadającą treści służebności przesyłu”. W książce zajęto się m.in. tematyką roszczeń właściciela, odszkodowań czy częściowego wywłaszczenia.Walorem opracowania jest krytyczne podejście do służebności ukształtowanej przez orzecznictwo Sądu...

  Nowość
  okładka Przesłuchanie świadka i strony w postępowaniu administracyjnym (pdf), Ebook | Zbigniew Kmiecik

  W publikacji omówiono problematykę dowodu z przesłuchania świadka i strony w postępowaniu administracyjnym.Oprócz zagadnień administracyjnoprawnych, takich jak:• pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym,• wezwanie do złożenia zeznań,• obowiązek zeznawania i niedopuszczalność zeznawania,• prawo odmowy zeznań i skutki nieuzasadnionej odmowy zeznań,• koszty stawiennictwa w celu złożenia zeznań,• administracyjnoprawne konsekwencje fałszywych zeznań,w książce poruszone zosta...

  okładka Udostępnianie informacji publicznej przez podmioty prywatne (pdf), Ebook | Mariusz Rypina

  Celem dostępu do informacji publicznej jest realizacja zasady przejrzystości działalności państwa. Ma ona kluczowe znaczenie dla funkcjonowania demokracji jako ustroju rzeczywistej partycypacji obywateli w sprawowaniu władzy. Autor całościowo omówił problematykę udostępniania informacji publicznej przez pod-mioty prywatne, skupiając się głównie na praktycznych aspektach stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz opierając się na bogatym orzecznictwie...

  okładka Wspólnotowy wymiar samorządu terytorialnego – rzeczywistość a oczekiwania (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Katarzyna Małysa-Sulińska, Mirosław Stec

  W publikacji omówiono ustawowe i ustrojowe gwarancje partycypacji obywatelskiej w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw wspólnoty samorządowej. Wśród zagadnień poruszonych przez autorów są m.in.:• rola samorządu terytorialnego w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju;• aspekty prawnofinansowe funkcjonowania samorządu terytorialnego;• realizacja prawa do zrzeszania się wspólnot samorządowych w ramach struktur międzynarodowych;• ustalanie warunków zabudowy dla elektr...

  okładka Pojęcie utworu w prawie autorskim (pdf), Ebook | Ewa Laskowska-Litak

  Książka podejmuje problematykę rozumienia utworu na tle nauk estetycznych, filozoficznych i prawnych. Jako pierwsza w krajowej literaturze przedstawia analizę nurtu skandynawskiego realizmu prawniczego i jego znaczenia dla interpretacji i stosowania prawa autorskiego, postmodernistycznej estetyki oraz filozofii analitycznej.Autorka poszukuje odpowiedzi m.in. na następujące pytania:• czy pojęcie utworu w ustawie należy rozumieć w zupełnym oderwaniu od współczesnych trendów est...

  okładka Swoboda wypowiedzi osoby przesłuchiwanej w procesie karnym (pdf), Ebook | Radosław Koper

  Zachowanie swobody wypowiedzi osoby przesłuchiwanej jest istotne w aspekcie przestrzegania zasady praworządności. Zapewnia ona wiarygodność przesłuchania, prawidłowość orzekania, a także chroni jej godność.Rozważania zawarte w publikacji ściśle łączą się z potrzebą poszanowania praw obywatelskich, zagwarantowanych przede wszystkim w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.Autor zwraca uwagę na niewłaściwą praktykę organów procesowych podczas przeprowadzania przesłuchania, a tak...

  okładka Niezorganizowane źródła prawa administracyjnego (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Jerzy Supernat

  W książce poruszono teoretyczne i praktyczne aspekty niezorganizowanych źródeł prawa administracyjnego, nawiązując przy tym do poglądów doktryny i orzecznictwa.Autorzy dzielą się swoimi rozważaniami m.in. na takie tematy jak:• wpływ niezorganizowanych źródeł prawa na system prawa administracyjnego;• interpretacje podatkowe jako niezorganizowane źródła prawa;• ogólna moc wiążąca uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego;• judykatura jako niezorganizowane źródło prawa administra...

  okładka Zasada równego traktowania przy kwalifikacji podmiotowej w zamówieniach publicznych (pdf), Ebook | Katarzyna Śliwak

  Zasada równego traktowania przy kwalifikacji podmiotowej wykonawców w zamówieniach publicznych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ochrony konkurencji na rynku zamówień publicznych. Odpowiednie jej zastosowanie wpływa na prawidłowe przeprowadzenie oraz ocenę etapu kwalifikacji podmiotowej w postępowaniu o zamówienie publiczne.W publikacji poddano analizie istotne zagadnienia z zakresu warunków udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia wykonawców, spośród których szczególn...

  okładka Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami w prawie Unii Europejskiej. W poszukiwaniu modelu ochrony (pdf), Ebook | Monika Namysłowska

  W monografii przeanalizowano m.in. następujące zagadnienia:• pojęcie i specyfikę nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami,• rodzaje przepisów prawnych zakazujących np. klauzula generalna, czarna lista,• reklamę wprowadzającą w błąd i reklamę porównawczą,• tajemnicę przedsiębiorstwa,• opóźnienia w płatnościach,• relacje wertykalne między przedsiębiorstwami,• podobieństwa i różnice w ochronie relacji B2C i B2B,• wnioski w zakresie przyszłości modelu zwalczania ni...

  okładka Analiza porównawcza modelu rozprawy głównej: między kontradyktoryjnością a inkwizycyjnością (pdf), Ebook | Hanna Kuczyńska

  Książka przedstawia jeden z najbardziej kluczowych i aktualnych problemów procedury karnej – wybór między inkwizycyjnością a kontradyktoryjnością modelu rozprawy głównej. Omówiono w niej nie tylko kształt normatywny wybranych instytucji procesowych, lecz także przybliżono dyskusję w doktrynie poszczególnych państw dotyczącą efektywności i zasadności danego rozwiązania. Poddano również analizie konsekwencje określonego ukształtowania procedury karnej .W opracowaniu omówiono uk...

  okładka Aktualne problemy i perspektywy prawa karnego (pdf), Ebook | Marek Mozgawa, Piotr Poniatowski, Krzysztof Wala

  Książka dotyczy istoty, celu i kształtu prawa karnego materialnego w polskim systemie prawnym. Opracowania w niej zawarte są próbą poszukiwania odpowiednich kierunków zmian legislacyjnych w zakresie zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych.Wśród zagadnień poruszonych przez autorów są m.in.:• standardy konstytucyjne odnoszące się do prawa karnego;• możliwe kierunki zmian prawa karnego z punktu widzenia teorii kryminalizacji;• problematyka granicy między umyślnością a...

  okładka Stabilność fiskalna jako wartość konstytucyjnie chroniona w Polsce na tle porównawczym (pdf), Ebook | Łukasz Kielin

  W publikacji objęto badaniami porównawczymi sześć państw europejskich,tj. Niemcy, Hiszpanię, Włochy, Węgry, Słowację i Słowenię. Przyjęte w tych państwach instrumenty uwzględniają nowe tendencje w sposobie ograniczania polityki fiskalnej na przebieg cyklu koniunkturalnego czy możliwość zastosowania tzw. klauzul wyjścia. Dzięki temu mogą one stanowić cenną wskazówkę dla polskiego ustrojodawcy w kwestii limitu zadłużenia z art. 216 ust. 5 Konstytucji RP. W tym celu omówiono pro...

  okładka Umowy w administracji publicznej (pdf), Ebook | Praca Zbiorowa, Redakcja naukowa: Sławomir Pawłowski

  W publikacji omówiono problematykę kontraktów zawieranych w przestrzeni publicznej z uwzględnieniem najnowszych trendów teoretycznoprawnych. Umowy w administracji są często wykorzystywane przy realizacji zadań publicznych a ich stosowanie wymaga rozważenia, czy umowa jest w pełni objęta swobodą kontrahowana, stanowi alternatywę dla decyzji administracyjnej, czy też łączy w sobie elementy prywatno- i publicznoprawne.Opracowanie ma charakter porządkujący powyższe zagadnienia i ...

  okładka Kontrola menedżerska i jej wpływ na wyniki szpitali publicznych. Ujęcie modelowe (pdf), Ebook | Roman Andrzej Lewandowski

  Książka kompleksowo prezentuje zagadnienia związane z kontrolą menedżerską w szpitalach publicznych. Wdrożenie wskazanych w opracowaniu rozwiązań pomoże szpitalom poprawić uzyskiwane wyniki, w tym jakość i efektywność dostarczanych usług medycznych, a co za tym idzie – zapewnić lepszą opiekę zdrowotną pacjentom.Publikacja jest rezultatem wieloletnich badań w polskich i zagranicznych szpitalach. Autor przyjął założenie, że powodzenie procesu kontroli opiera się w znacznym zakr...

  okładka Zakres podmiotowy zapisu na sąd polubowny (pdf), Ebook | Michał Rządkowski

  Monografia jest pierwszym opracowaniem na polskim rynku wydawniczym poświęconym w całości problematyce zakresu podmiotowego umowy o arbitraż. Porusza przy tym zagadnienie tzw. nie-sygnatariuszy (z ang. non-signatories), tj. podmiotów, które pierwotnie nie zawarły zapisu na sąd polubowny, ale wobec których, jak się przyjmuje, należałoby rozszerzyć jego skuteczność.Opracowanie zawiera szerokie rozważania prawnoporównawcze, pozwalające zrozumieć istotę poruszanych instytucji, ta...

  okładka Instytucja listu żelaznego w polskim postępowaniu karnym (pdf), Ebook | Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska

  List żelazny jest tradycyjną instytucją procesu karnego, której założeniem jest udzielenie podejrzanemu lub oskarżonemu przebywającemu poza granicami Polski, który zdecyduje się wrócić do kraju, gwarancji odpowiadania z tzw. wolnej stopy.Monografia przedstawia list żelazny z perspektywy jego praktycznego stosowania na podstawie wniosków wynikających z analizy spraw toczących się w wybranych sądach okręgowych w Polsce. Wyniki badań empirycznych wskazują między innymi na niedoc...

  okładka Wybór prawa dla zobowiązań umownych na gruncie rozporządzenia Rzym I (pdf), Ebook | Sławomira Lerman-Balsaux

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 (Rzym I) należy do najważniejszych przykładów realizacji zasady swobody wyboru prawa w europejskim prawie kolizyjnym. Zawarcie w umowie klauzuli wyboru prawa eliminuje niepewność co do prawa właściwego i tym samym umożliwia standaryzację procedur prawnych.Głównym celem książki jest przedstawienie granic swobody wyboru prawa dla zobowiązań umownych na gruncie rozporządzenia Rzym I, a także zestawienie i ocena ogra...

  okładka Skuteczność w prawie administracyjnym (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Czesław Martysz, Opracowania Zbiorowe

  Książka kompleksowo omawia problematykę skuteczności, efektywności i rozliczalności administracji publicznej m.in. w zakresie:• audytu wewnętrznego w administracji publicznej;• elektronicznego profilu zaufanego;• automatycznego aktu administracyjnego;• skuteczności systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;• gwarancji procesowych osób z zaburzeniami psychicznymi, będących stroną postępowania administracyjnego. W publikacji uwzględniono zmiany wynikające z nowelizacji us...

  okładka Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI w. (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Diana Dajnowicz-Piesiecka, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Emil Pływaczewski

  Publikacja dotyczy współczesnych problemów z zakresu kryminologii, prawa karnego, socjologii i patologii społecznych. Zamieszczone w niej teksty odnoszą się do kryzysów, z jakimi mierzy się zarówna Polska, jak i inne kraje świata w XXI w., takich, jak m.in. kryzys migracyjny, gospodarczy czy klimatyczny.Czytelnik znajdzie tu omówienie m.in. zagadnień takich, jak:• przestępczość w dobie pandemii COVID-19;• problemy migracyjne;• przemoc położnicza, prawnokarne aspekty przerwani...

  okładka Kulinaria w polskim prawie własności intelektualnej (pdf), Ebook | Piotr Ślęzak

  W prezentowanej publikacji autor udowadnia, że szeroko rozumiane kulinaria mogą być i często są przedmiotem ochrony w prawie własności intelektualnej. Zgodnie z tezą zawartą w książce wytwory człowieka nazywane kulinariami można próbować rozpatrywać jako znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, wynalazki, know-how czy wreszcie jako utwory.W opracowaniu autor omawia w szczególności:– oznaczenia jakościowe kulinariów;– wynalazki kulinarne;– znaki towarowe w obszarze kulinariów;...

  okładka Reprezentacja osoby małoletniej w postępowaniach spadkowych (pdf), Ebook | Sławomira Kotas-Turoboyska

  W publikacji omówiono zagadnienie reprezentacji osób małoletnich w postępowaniach spadkowych. Uwzględniono nowelizację przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie art. 99 i n. k.r.o. oraz rolę pełnomocników profesjonalnych, którzy co do zasady powinni być ustanawiani kuratorami reprezentującymi interesy osób małoletnich w postępowaniach spadkowych. Punktem wyjścia dla rozważań są wyniki analizy badań aktowych – dzięki temu opracowanie jest aktualne oraz odnosi się ...