Seria Monografie

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Nowość
  okładka Kurator jako przedstawiciel ustawowy osoby prawnej (pdf), Ebook | Paweł Daszczuk
  Nowość
  okładka Kurator jako przedstawiciel ustawowy osoby prawnej (pdf), Ebook | Paweł Daszczuk

  W opracowaniu przedstawiono istotę, charakter prawny i przesłanki ustanowienia kurateli, prawa i obowiązki kuratora, oraz nadzór nad sprawowaniem kurateli. Prezentowana analiza uwzględnienia zasady wynikające z teorii przedstawicielstwa. Autor wskazuje różnice między sytuacją, gdy osoba prawna nie może działać z uwagi na brak organu, a okolicznością, gdy jest to spowodowane brakami w jego składzie.Zagadnienia związane z kuratelą osoby prawnej budzą szereg wątpliwości praktycz...

  Nowość
  okładka Prawo ochrony klimatu w kontekście praw człowieka (pdf), Ebook | Marcin Stoczkiewicz
  Nowość
  okładka Prawo ochrony klimatu w kontekście praw człowieka (pdf), Ebook | Marcin Stoczkiewicz

  W publikacji zawarto omówienie roli praw człowieka w międzynarodowym i unijnym prawie ochrony klimatu. Książka pozwala dogłębnie poznać regulacje klimatyczne, które współcześnie wpływają na:• prowadzenie działalności gospodarczej,• przeprowadzanie transformacji energetycznej,• planowanie wydatkowania środków z funduszy Unii Europejskiej (w szczególności z Funduszu Odbudowy, Funduszy Spójności oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej).W opracowaniu przedstawiono...

  Nowość
  okładka Prawna ochrona treści cyfrowych (pdf), Ebook | Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
  Nowość
  okładka Prawna ochrona treści cyfrowych (pdf), Ebook | Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz

  Publikacja kompleksowo omawia wszystkie aspekty związane z posługiwaniem się treścią cyfrową będącą nowym przedmiotem regulacji prawnych, w tym w szczególności:• wyzwania i zagrożenia związane z jednolitym rynkiem cyfrowym,• ochronę autorskoprawną treści cyfrowych,• regulację dyrektywy o udostępnianiu treści cyfrowych,• zagadnienia związane z cyfrowym dziedzictwem kulturowym. Czytelnik znajdzie w publikacji odpowiedzi m.in. na następujące pytania:• Kto jest wła...

  Nowość
  okładka Zasada solidarności społecznej w prawie samorządu terytorialnego (pdf), Ebook | Radosław Mędrzycki
  Nowość
  okładka Zasada solidarności społecznej w prawie samorządu terytorialnego (pdf), Ebook | Radosław Mędrzycki

  Książka pokazuje wpływ zasady solidarności społecznej na prawo samorząduterytorialnego oraz jego zmiany w obliczu nowych wyzwań związanych ze współczesnymi przeobrażeniami społecznymi.Autor analizując kluczowe zagadnienia:• w jaki sposób solidarność jest realizowana w prawie samorządu terytorialnego;• jakie są wzorce regulacyjne solidarności używane w prawie samorządu terytorialnego;• czy solidarność przejawia się w rozszerzaniu zadań publicznych samorządu terytorialnego,udow...

  Nowość
  okładka Legitymacja uprawnionego z akcji (pdf), Ebook | Kacper Wosiak
  Nowość
  okładka Legitymacja uprawnionego z akcji (pdf), Ebook | Kacper Wosiak

  W książce kompleksowo omówiono zagadnienia dotyczące zasad identyfikacji osoby uprawnionej z każdego rodzaju akcji oraz zaprezentowano w sposóbsystematyczny reguły wykonywania poszczególnych uprawnień udziałowych w spółce akcyjnej, z uwzględnieniem możliwych sytuacji spornych na tym tle.Publikacja obejmuje obszerną analizę wielu zagadnień ogólnych z zakresu prawa papierów wartościowych, zarówno w tradycyjnej – dokumentowej – formie, jak i papierów wartościowych zdemateri...

  okładka Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działanie władzy publicznej (pdf), Ebook | Michał Ziółkowski
  okładka Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działanie władzy publicznej (pdf), Ebook | Michał Ziółkowski

  Publikacja stanowi studium z zakresu prawa konstytucyjnego. Autor przedstawił zakresowo alternatywną względem utrwalonej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i doktrynie prawa interpretację przepisu konstytucyjnego o odpowiedzialności odszkodowawczej za niezgodne z prawem działanie władzy publicznej. Interpretacja ta, choć nawiązuje do wieloletniej debaty akademickiej, opiera się na autonomicznym odczytaniu pojęć konstytucyjnych. Książka szeroko wykorzystuje dorobek...

  okładka Kobiety wobec wyzwań współczesności (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Dobrochna Bach-Golecka
  okładka Kobiety wobec wyzwań współczesności (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Dobrochna Bach-Golecka

  Inspiracją do analizy sytuacji kobiet w wymiarze prawa, polityki i filozofii były zmiany legislacyjne wprowadzone ustawą z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, odnoszące się do określenia wieku emerytalnego pracowników uczelni na poziomie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Skutkuje to zróżnicowaniem warunków kariery zawodowej kobiet i mężczyzn i przyczynia się do pogorszenia sytuacji kobiet w nauce i warto poddać to rozwiązanie szerszej dyskus...

  okładka Następstwo prawne na wypadek śmierci po wspólnikach i akcjonariuszach spółek handlowych (pdf), Ebook | Paweł Zdanikowski
  okładka Następstwo prawne na wypadek śmierci po wspólnikach i akcjonariuszach spółek handlowych (pdf), Ebook | Paweł Zdanikowski

  Publikacja jest pierwszym na polskim rynku monograficznym opracowaniem problematyki następstwa prawnego po zmarłych wspólnikach i akcjonariuszach spółek handlowych. Postawiono i rozwiązano w niej szereg problemów pojawiających się na styku prawa spółek handlowych i prawa spadkowego. W szczególności omówiono zagadnienia takie jak:• skutki śmierci wspólnika w każdej ze spółek handlowych;• reżim prawny następstwa;• sposób wykonywania uprawnień przez spadkobierców;• ogranicz...

  okładka Prawo do zwrotu podatku pobranego niezgodnie z prawem unijnym (pdf), Ebook | Piotr Wróbel
  okładka Prawo do zwrotu podatku pobranego niezgodnie z prawem unijnym (pdf), Ebook | Piotr Wróbel

  Problematyka prawa do zwrotu podatku stanowi przykład wzajemnego oddziaływania i przenikania się prawa unijnego oraz prawa krajowego.W publikacji przedstawiono zakres i treść prawa do zwrotu podatku pobranego niezgodnie z prawem unijnym, obejmującego oprócz kwoty głównej podatku także dodatkowe elementy, takie jak odsetki czy kwoty zapłacone na rzecz państwa lub pobrane przez państwo w bezpośrednim związku z tym podatkiem. Autor omawia ponadto:zagadnienia dotyc...

  okładka Aktualność pojęć prawa administracyjnego (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Wojciech Jakimowicz
  okładka Aktualność pojęć prawa administracyjnego (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Wojciech Jakimowicz

  Autorzy poruszają teoretyczne i praktyczne aspekty zagadnienia aktualności pojęć prawa administracyjnego, nawiązując przy tym do poglądów doktryny i orzecznictwa. Rozważania prezentowane są na trzech płaszczyznach: „aktualności”, „pojęć” i „prawa”, ukazując złożoność i wielowymiarowość analizowanej problematyki.Monografia prezentuje dorobek XI Krakowsko-Wrocławskiego Spotkania Administratywistów. Wzięli w nim udział pracownicy naukowi i doktoranci Katedry Prawa Administracyjn...

  okładka Bezprawie legislacyjne (pdf), Ebook | Leszek Bosek
  okładka Bezprawie legislacyjne (pdf), Ebook | Leszek Bosek

  Publikacja jest jedynym na polskim rynku wydawniczym kompleksowym, monograficznym opracowaniem problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej za delikty legislacyjne. Autor, szeroko eksponując zagadnienia ustrojowe i procesowe kontroli konstytucyjności prawa, wyczerpująco omawia przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej. Koncentruje się na aktualnych zagadnieniach rozstrzyganych w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, a także orzecznictwie try...

  okładka Prawo do dobrego samorządu w kontekście realizacji zadań publicznych (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Katarzyna Małysa-Sulińska, Mirosław Stec
  okładka Prawo do dobrego samorządu w kontekście realizacji zadań publicznych (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Katarzyna Małysa-Sulińska, Mirosław Stec

  W książce podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w procesie sprawowania władzy publicznej i czy posiadają narzędzia pozwalające realnie wpływać na jego przebieg. Omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:efektywność umowy i aktu administracyjnego w kontekście gospodarowania nieruchomościami,tryby ustalania lokalizacji inwestycji,procedurę uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,pojęcie i...

  okładka Ochrona danych osobowych w administracji publicznej (pdf), Ebook | Paweł Fajgielski
  okładka Ochrona danych osobowych w administracji publicznej (pdf), Ebook | Paweł Fajgielski

  W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące genezy, specyfiki oraz regulacji prawnej ochrony danych osobowych w administracji.Szczegółowo zaprezentowano zasady przetwarzania danych osobowych oraz podstawy dopuszczalności przetwarzania danych osobowych w administracji publicznej. Wyczerpująco przedstawiono m.in. kwestie dotyczące:• realizacji praw osób, których dane dotyczą,• obowiązków administratora i podmiotu przetwarzającego dane osobowe w administracji...

  okładka Lekarz w procesie karnym jako gwarant tajemnicy lekarskiej (pdf), Ebook | Marcin Burdzik
  okładka Lekarz w procesie karnym jako gwarant tajemnicy lekarskiej (pdf), Ebook | Marcin Burdzik

  Książka omawia problematykę tajemnicy lekarskiej i jej wpływ na prawa i obowiązki procesowe lekarza w trakcie procesu karnego. Zagadnienie to zostało przedstawione z perspektywy depozytariusza tej tajemnicy (lekarza, lekarza dentysty) w zależności od roli, w której występuje on w procesie karnym: jako oskarżony, podejrzany, osoba podejrzana, świadek, w tym świadek anonimowy, biegły, pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel prywatny, podmiot zobowiązany, lekarz we...

  okładka Problemy legislacji administracyjnej (pdf), Ebook | Jan Zimmermann
  okładka Problemy legislacji administracyjnej (pdf), Ebook | Jan Zimmermann

  Publikacja zawiera omówienie najciekawszych i najbardziej aktualnych zagadnień z zakresu współczesnej legislacji administracyjnej. Składa się z czterech części: zagadnienia ogólne, akty planowania, kontrola sądowoadministracyjna legislacji administracyjnej oraz szkolnictwo wyższe. Opisane problemy dotyczą m.in.:zasad: adekwatności, precyzyjności, efektywności, współdziałania w procesie stanowienia prawa;kontroli legislacji administracyjnej;skutków bezprawności prawa i za...

  okładka Sądownictwo polubowne w świetle standardów konstytucyjnych (pdf), Ebook | Aleksandra Orzeł-Jakubowska
  okładka Sądownictwo polubowne w świetle standardów konstytucyjnych (pdf), Ebook | Aleksandra Orzeł-Jakubowska

  Artykuł 45 ust. 1 Konstytucji przyznaje każdemu prawo do rozpoznania jego sprawy na zasadach określonych w ustawie zasadniczej, a którym tylko w części odpowiada postępowanie przed sądem polubownym. Rodzi to pytania o miejsce sądownictwa polubownego w porządku konstytucyjnym – tj. o dopuszczalność jego funkcjonowania – oraz o standardy, które muszą zostać zachowane w postępowaniu przed sądem polubownym. Niniejsza monografia przedstawia koncepcję zapisu na sąd polubowny j...

  okładka Kryminalistyka i archeologia sądowa w procesie poszukiwania ukrytych zwłok (pdf), Ebook | Maciej Trzciński
  okładka Kryminalistyka i archeologia sądowa w procesie poszukiwania ukrytych zwłok (pdf), Ebook | Maciej Trzciński

  Książka jest pierwszą na rynku pozycją dotyczącą współcześnie wykorzystywanych metod poszukiwania ukrytych zwłok i szczątków ofiar przestępstw.Autor przedstawia liczne rozwiązania wypracowane przez kryminalistykę i archeologię sądową oraz omawia praktyczne możliwości ich stosowania.Opisane zagadnienia dotyczą zarówno poszukiwania zwłok ofiar współczesnych zbrodni, jak również ofiar zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstw wojennych popełnianych przed laty. W p...

  okładka Czynności operacyjno-rozpoznawcze a prawa i wolności jednostki (pdf), Ebook | Tomasz Miłkowski
  okładka Czynności operacyjno-rozpoznawcze a prawa i wolności jednostki (pdf), Ebook | Tomasz Miłkowski

  W książce wyczerpująco przedstawiono, kiedy i w jakim zakresie mogą być prowadzone takie czynności jak: kontrola operacyjna, zakup kontrolowany czy przesyłka niejawnie nadzorowana. Omówiono również, na czym polega praca „pod przykryciem” i jaką rolę pełnią poufne osobowe źródła informacji.Wskazano ponadto na ograniczenia formalne i faktyczne dotyczące pozyskiwania informacji i korzystania z nich przez służby policyjne oraz specjalne. Ponadto szeroko zaprezentow...

  okładka Klauzule czynnego żalu w polskim prawie karnym (pdf), Ebook | Łukasz Kielak
  okładka Klauzule czynnego żalu w polskim prawie karnym (pdf), Ebook | Łukasz Kielak

  Jest to pierwsza na rynku publikacja przybliżająca kompleksowo instytucję czynnego żalu na gruncie polskiego Kodeksu karnego.Autor poddał analizie dotychczasowy dorobek naukowy doktryny oraz orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego pod kątem zastosowania czynnego żalu, a także przeprowadził własne badania empiryczne. W monografii omówiono m.in. następujące zagadnieniapojęcie czynnego żalu,warunki przedmiotowe i podmiotowe klauzul czynnego ża...

  okładka Wzorce osobowe w prawie karnym (pdf), Ebook | Konrad Lipiński
  okładka Wzorce osobowe w prawie karnym (pdf), Ebook | Konrad Lipiński

  Publikacja prezentuje szczegółową analizę pojęcia wzorca osobowego wraz z propozycją procedury posługiwania się nim przy rozwiązywaniu problemów o charakterze teoretycznym czy dogmatycznym. Opracowanie przedstawia m.in.:sposób wyznaczenia treści powinnego zachowania przy użyciu wzorca osobowego;rolę wzorca w ustalaniu stanu świadomości sprawcy czynu zabronionego;zagadnienie przypisania odpowiedzialności karnej sprawcy charakteryzującemu się szczególną wiedzą lu...

  okładka Dowód z opinii biegłego w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym (pdf), Ebook | Adam Bochentyn
  okładka Dowód z opinii biegłego w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym (pdf), Ebook | Adam Bochentyn

  W opracowaniu omówiono problematykę dowodu z opinii biegłego w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym. Zawarto w nim rozważania odnoszące się do przepisów regulujących postępowanie wyjaśniające, a także analizę praktycznych aspektów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono zagadnienia:konstrukcji prawnej dowodu z opinii biegłego w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym, w tym przedmiotu opinii biegłego, jej formy or...

  okładka Akty prawa miejscowego w procesie organizowania publicznego transportu zbiorowego (pdf), Ebook | Krystian Ziemski
  okładka Akty prawa miejscowego w procesie organizowania publicznego transportu zbiorowego (pdf), Ebook | Krystian Ziemski

  Publikacja omawia tematykę stanowienia aktów prawa miejscowego, oraz innych wybranych aktów normatywnych, w związku z realizacją przez samorząd terytorialny zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego, w tym. m.in.:stanowienia aktów prawotwórczych przez organy samorządowe realizujące zadania na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,stanowienia prawa miejscowego przez organy związków jednostek samorządu terytorialnego powołanych d...

  okładka Użytkowanie wieczyste nieruchomości publicznych (pdf), Ebook | Filip Pietrzyk
  okładka Użytkowanie wieczyste nieruchomości publicznych (pdf), Ebook | Filip Pietrzyk

  Publikacja dotyczy instytucji użytkowania wieczystego po przekształceniu we własność praw związanych z nieruchomościami zabudowanymi na cele mieszkaniowe. W wyniku wyeliminowania tych nieruchomości z obrotu prawnego użytkowanie wieczyste ma szansę stać się prawem zbliżonym do nowoczesnych praw powierzchniowych, obecnych w systemach prawnych najbardziej rozwiniętych państw świata.Autor przedstawia całościowy zarys konstrukcji użytkowania wieczystego, począwszy od jego genezy, ...

  okładka Karuzele VAT. Wybrane regulacje prawa karnego materialnego i procesowego (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe
  okładka Karuzele VAT. Wybrane regulacje prawa karnego materialnego i procesowego (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Publikacja zawiera szczegółową analizę przestępczości wyłudzeń podatku VAT poprzez mechanizm tzw. przestępstw karuzelowych. Autorzy, opierając się na bogatym orzecznictwie, omawiają zagadnienia takie jak:schemat przestępstwa karuzelowego (podstawowy i zmodyfikowany),rola poszczególnych podmiotów w nim uczestniczących, w tym znikającego podatnika, bufora i brokera,nowe typy przestępstw fakturowych w Kodeksie karnym,zbieg regulacji Kodeksu karnego oraz Kodeksu ka...