Seria Monografie - książki, ebooki i audiobooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  okładka Prawnokarna ochrona przed nieuczciwą konkurencją w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (pdf), Ebook | Anna Zientara

  Publikacja jest pierwszym od wielu lat tak obszernym opracowaniem problematyki prawnokarnej ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Zawiera bogate omówienie wielu spornych problemów o istotnym znaczeniu dla praktyki z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i piśmiennictwa.Oprócz szczegółowej analizy znamion przepisów penalnych (karnych i wykroczeniowych) zawartych w ustawie z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w pracy omówiono także problematykę:- wpływu przep...

  okładka O procesie sądowym w starożytnych Atenach. Szkic o historii procesu karnego w kontynentalnej Europie i Mezopotamii (pdf), Ebook | Jerzy Skorupka

  Książka stanowi drugą część cyklu zapoczątkowanego publikacją pt. O początku prawa, tym razem dotyczącą narodzin i ewolucji prawa karnego w starożytnych Atenach. Niekwestionowaną zasługą Ateńczyków jest przede wszystkim stworzenie pojęcia prawa oraz istoty sądowego wymiaru sprawiedliwości. To oni właśnie po raz pierwszy w dziejach określili granice wolności obywatela oraz granice działania organów władzy.Autor przedstawił rozwój procesu sądowego i zarys najważniejszych reform...

  okładka Wykładnia in favorem libertatis jako wymóg konstytucyjny w świetle orzecznictwa (pdf), Ebook | Janusz Roszkiewicz

  W publikacji przedstawiona została konstrukcja wykładni in favorem libertatis (z łac. na korzyść wolności), czyli interpretacji przepisów w sposób przyjazny dla obywatela. Autor stawia tezę, że wykładnia na korzyść wolności jest nie tylko teoretycznym postulatem, lecz także obowiązkiem organów władzy publicznejwynikającym z Konstytucji RP.Rozważania w niniejszej książce obejmują:• wyjaśnienie konstrukcji wykładni in favorem libertatis oraz omówienie wchodz...

  okładka Zasada proporcjonalności w prawie autorskim w Unii Europejskiej (pdf), Ebook | Ryszard Markiewicz

  Zasada proporcjonalności została określona w Traktacie o Unii Europejskiej. Oznacza ona, że działania podejmowane przez instytucje unijne muszą następować w określonych granicach:• muszą być odpowiednie, by doprowadzić do zamierzonego celu,• muszą być konieczne, by doprowadzić do zamierzonego celu,• nie mogą nakładać na osoby fizyczne nadmiernego obciążenia w stosunku do zamierzonego celu.Publikacja przedstawia przede wszystkim stosowanie zasady proporcjonalności w kontekście...

  okładka Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez sądy administracyjne (pdf), Ebook | Janusz Stanisław Trzciński

  Publikacja stanowi wybór artykułów wybitnego autorytetu w dziedzinie konstytucjonalizmu – prof. Janusza Trzcińskiego – wieloletniego sędziego mającego doświadczenie orzecznicze zarówno w Trybunale Konstytucyjnym, jak i w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.Autor na przykładzie orzecznictwa administracyjnego przedstawił następujące zagadnienia:– znaczenie Konstytucji jako ustawy zasadniczej,– stosowanie przez sądy administracyjne zasad naczelnych Konstytucji, m.in. demokratyczne...

  okładka Prawo deliktowe wobec nowych technologii (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Piotr Machnikowski

  Publikacja omawia rolę prawa czynów niedozwolonych w społeczeństwie wykorzystującym rozwijające się dynamicznie technologie cyfrowe, przede wszystkim sztuczną inteligencję.Autorzy – specjaliści w dziedzinie prawa zobowiązań, a w szczególności prawa deliktowego – omawiają m.in.:• prawa i interesy chronione prawem deliktów;• właściwości technologii cyfrowych istotne dla stosowania prawa deliktowego;• odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;• pojęcie wi...

  okładka Crowdfunding - finansowanie społecznościowe. Aspekty prawne (pdf), Ebook | Wiktor Czeszejko- Sochacki

  Finansowanie społecznościowe to alternatywa dla tradycyjnych źródeł pozyskiwania kapitału zewnętrznego, zwłaszcza gdy banki i inwestorzy niechętnie lokują pieniądze w ryzykowne projekty.Monografia w prosty i zwięzły sposób przedstawia dostępną wiedzę na temat crowdfundingu w Polsce i w Unii Europejskiej. W ilustrowany sposób wskazuje istotne zależności między przepisami prawa polskiego oraz unijnego, wraz ze wskazaniem, które należy w poszczególnych przypadkach zastosować.Por...

  okładka Odpowiedzialność samorządu terytorialnego w sferze społecznej i gospodarki przestrzennej (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Katarzyna Małysa-Sulińska, Mirosław Stec

  Celem publikacji jest odpowiedź na pytanie czy obowiązujące przepisy stwarzają jednostkom samorządu terytorialnego możliwość odpowiedzialnego prowadzenia polityki społecznej wobec członków wspólnoty. Autorzy omówili m.in. takie zagadnienia jak:• odpowiedzialność za wspólnotę samorządową,• model partycypacji w samorządzie terytorialnym,• odpowiedzialność finansowa za realizację zadań publicznych, a także• kształtowanie ładu przestrzennego w gminie.W opracowaniu wskazano równie...

  okładka Samorząd terytorialny jako forma upodmiotowienia społeczności lokalnych (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Bogdan Dolnicki

  W publikacji w sposób wnikliwy zaprezentowano rozważania skoncentrowane wokół fundamentalnych dla społeczności lokalnych kwestii, takich jak:• inicjatywa uchwałodawcza w miastach wojewódzkich,• instrumenty upodmiotowienia społeczności lokalnych,• rola, zadania i powoływanie jednostek pomocniczych,• wzajemne relacje pomiędzy wspólnotą gminną a organami gminy,• zasady działania wspólnot samorządowych,• uprawnienia mieszkańców w zakresie tworzenia organów samorządu,• zadania gmi...

  okładka Odpowiedzialność samorządu terytorialnego w sferze socjalnej (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Katarzyna Małysa-Sulińska, Mirosław Stec

  Celem publikacji jest odpowiedź na pytanie, czy obowiązujące przepisy stwarzają jednostkom samorządu terytorialnego możliwość odpowiedzialnego prowadzenia polityki społecznej wobec członków wspólnoty.Autorzy omówili m.in. takie zagadnienia, jak:• praca zarobkowa a prawo do świadczenia dla opiekuna osoby z niepełnosprawnością,• prawo do renty i emerytury a przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego,• rozwój modelu systemu nieodpłatnej pomocy prawnej,• pomoc w zaspokajaniu potrzeb ...

  okładka Zobowiązania masy upadłości (pdf), Ebook | Bartosz Sierakowski

  W książce omówiono charakter prawny instytucji zobowiązań masy upadłości oraz jej wpływ na wszczęcie i przebieg postępowania upadłościowego. Poruszono m.in. takie zagadnienia jak:sposób ustalania i zaspokajania zobowiązań masy upadłości,zobowiązania z zawartych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości umów, których wykonania zażądał syndyk,czas powstania zobowiązania a jego kwalifikacja do kategorii zobowiązań masy upadłości,niedopuszczalność prowadzenia egzekucji...

  okładka Mandat radnego – prawa, obowiązki i ograniczenia (pdf), Ebook | Anna Wierzbica

  W książce przedstawiono analizę praw, obowiązków i ograniczeń wynikających z wykonywania przedstawicielskiego mandatu radnego.Omówiono m.in. takie zagadnienia jak:• ślubowanie radnego i składanie oświadczeń majątkowych,• obowiązek kierowania się dobrem wspólnoty samorządowej oraz utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami i ich organizacjami,• prawo do: uczestniczenia w komisjach organu stanowiącego, składania interpelacji i zapytań, ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonar...

  okładka Pojęcie strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym (pdf), Ebook | Grzegorz Łaszczyca

  W publikacji omówiono pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym będące jednym z najważniejszych zagadnień tego postępowania. Przedstawiono jego definicję, charakter oraz konstrukcję prawną. Przeanalizowano problemy zdolności administracyjnoprawnej, ze wskazaniem podstawowych i uzupełniających podmiotów, którym taka zdolność przysługuje. Wyjaśniono fundamentalne pojęcie interesu prawnego, zwłaszcza w aspekcie jego źródeł oraz cech i uwarunkowań. Wyodrę...

  okładka Ghostwriting i guest authorship. Analiza prawnokarna (pdf), Ebook | Michał Grudecki

  W publikacji omówiono odpowiedzialność zarówno karną, jak i dyscyplinarną za nieetyczne oraz sprzeczne z normami prawa autorskiego i karnego zjawiska ghostwritingu i guest authorship.Z publikacji czytelnik dowie się:• czym różni się ghostwriting od guest authorship oraz jakie są rodzaje tego ostatniego,• czy dopuszczalne jest zawieranie umów w tym zakresie,• jakie są skutki zgody dysponenta dobra osobistego na jego naruszenie,W opracowaniu omówiono:• odpowiedzi...

  okładka Nadużycie uprawnień procesowych przez prokuratora i sędziego w procesie karnym (pdf), Ebook | Paweł Wiliński

  Tematyka nadużycia uprawnień procesowych przez prokuratora i sędziego rzadko jest poruszana i omawiana. W pracy przedstawiono zachowania wykonywane w ramach formalnie dopuszczalnych działań podmiotu uprawnionego do dokonania ważnej czynności procesowej, która często prowadzi do nadmiernej swobody działania organów procesowych, trudnej do uchwycenia i do oceny dla uczestnika postępowania karnego. Jest to więc w pewnym sensie książka o nadużyciu władzy. Obejmuje te je...

  okładka Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez niebezpieczny produkt medyczny (pdf), Ebook | Piotr Modrzejewski

  Książka analizuje problemy związane z odpowiedzialnością cywilną z tytułu szkody wyrządzonej przez niebezpieczny produkt medyczny. Dotyczą one m.in. określenia producenta i jego obowiązków informacyjnych, ustalenia momentu powstania odpowiedzialności za produkt, identyfikacji podmiotu poszkodowanego czy określenia przesłanek odpowiedzialności.Autor szczegółowo wyjaśnia pojęcie produktu niebezpiecznego, wskazuje warunki ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności producenta,...

  okładka Skarga na przewlekłość postępowania cywilnego (pdf), Ebook | Maciej Muzyka

  Właściwa interpretacja przepisów ustawy z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, zwanej ustawą o skardze na przewlekłość, jest zagadnieniem niełatwym. Wynika to m.in. z konieczności uwzględnienia w procesie wykładni Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz dorobku orzeczniczego Europejskiego Trybunału Praw Cz...

  okładka Ściganie przestępstwa zgwałcenia. Aspekty dogmatyczne i praktyczne (pdf), Ebook | Artur Pietryka

  Książka jest kompleksowym opracowaniem problematyki dotyczącej materialnych i procesowych aspektów ścigania przestępstwa zgwałcenia. Autor poddał analizie m.in. takie zagadnienia jak:• obowiązek zawiadomienia o przestępstwie i tryb ścigania,• warunki przesłuchiwania pokrzywdzonych,• rola i zadania biegłych psychologów i lekarzy w procedurze ścigania przestępstwa zgwałcenia,• obraz statystyczny ścigania zgwałceń w Polsce.W publikacji przedstawiono zarówno instytucje krajowe, j...

  okładka Na straży prawa. Nowy model Prokuratury (pdf), Ebook | Magdalena Malinowska-Wójcicka, Michał Gabriel-Węglowski

  Książka przedstawia propozycję istotnej zmiany filozofii funkcjonowania Prokuratury. Zawiera projekty ustaw – Prawo o ustroju Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej przepisów wprowadzających. Towarzyszy im omówienie założeń i celów strategicznych reformy, uzasadnienia dla poszczególnych przepisów, a także przywołanie głosów w dyskusji z ostatnich dekad na temat kierunku potrzebnych przekształceń tej instytucji. Opracowanie, stworzone pro publico bono, skierowane ...

  okładka Rzetelne postępowanie sądowe. Standardy strasburskie (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Mariusz Godlewski, Aneta Łazarska

  Monografia w sposób usystematyzowany charakteryzuje aktualne standardy rzetelnego postępowania zarówno cywilnego, jak i karnego. Okazją do podsumowań poziomu gwarancji rzetelności proceduralnej w polskich sądach jest rocznica 30-lecia Polski w Radzie Europy.Rozdział pierwszy porusza perspektywę międzynarodową i konstytucyjną kryzysu ustrojowego wokół sądownictwa. W kolejnym omawiane są współczesne standardy rzetelnego postępowania, biorąc pod uwagę gwarancje dostępu do sądu, ...

  okładka Status prawny związku metropolitalnego w Polsce a metropolii we Francji. Studium prawnoporównawcze (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Monika Augustyniak, Bogdan Dolnicki, Roman Marchaj

  Autorzy w sposób kompleksowy omawiają problematykę związaną z organizacją i funkcjonowaniem związku metropolitalnego w Polsce (na przykładzie województwa śląskiego) i metropolii we Francji (uwzględniając specyfikę dużych aglomeracji miejskich: Paryża, Lyonu i Marsylii) – w świetle wyzwań współczesnego samorządu terytorialnego.Głównym celem opracowania są odpowiedzi m.in. na pytania:• na czym polega instytucja metropolii i związku metropolitalnego w samorządzie terytorialnym w...

  okładka Organizacja gospodarcza jako podmiot odpowiedzialności karnej (pdf), Ebook | Dagmara Gruszecka

  W publikacji omówiono podstawy modelu własnej i samoistnej odpowiedzialności ściśle karnej podmiotu zbiorowego jako pierwotnego sprawcy kryminalnego bezprawia. W poszczególnych rozdziałach zaprezentowano poglądy doktryny europejskiej oraz ich odzwierciedlenie w konkretnych rozwiązaniach legislacyjnych.W publikacji poruszono zagadnienia istotne dla praktyków wymiaru sprawiedliwości: dotyczące karnistycznych figur czynu, winy, bezprawia obiektywnego i subiektywnego oraz ich prz...

  okładka Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze (pdf), Ebook | Joanna Adamczyk

  Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze skutkuje odmową rejestracji znaku bądź unieważnieniem prawa ochronnego ze skutkiem wstecznym, a w konsekwencji brakiem jego ochrony prawnej. Autorka wyjaśnia, jak należy rozumieć przesłankę złej wiary przy zgłoszeniu znaku, tak by stanowiła narzędzie przydatne dla praktycznej realizacji celów założonych przy jej wprowadzeniu.W książce szczegółowo mówiono następujące kwestie:- koncepcję kryteriów dobrej i złej wiary na gruncie prawa cy...

  okładka Spory o działania ultra vires w Unii Europejskiej (pdf), Ebook | Jerzy W. Ochmański

  Charakterystyczną cechą rozwoju Unii Europejskiej jest tocząca się od lat tzw. „wojna sędziów”. Jej istotą jest kwestia rozstrzygnięcia fundamentalnego zagadnienia dotyczącego określenia kierunku i intensywności integracji europejskiej. Z czasem państwa członkowskie dostrzegły bowiem konieczność wskazywania granic wkraczania w trwale określony zakres ich władzy suwerennej. Spór o przekazane kompetencje polegana kwestionowaniu zasady pierwszeństwa prawa europejskiego...