Seria Opracowanie

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  okładka Czynniki migracji zarobkowych w świetle emigracji Polaków do Wielkiej Brytanii po akcesji Polski do UE (pdf), Ebook | Michał Schwabe

  Publikacja porusza tematykę migracji Polaków do Wielkiej Brytanii w latach 2004–2016. Autor analizuje czynniki decydujące o wyborze Wielkiej Brytanii jako kraju docelowego, takie jak m.in.: różnice płacowe, koszty podróży i utrzymania, ryzyko braku zatrudnienia, sieci migracyjne. Opisuje także bariery prawne w dostępie do rynków pracy krajów wysoko rozwiniętych oraz inne kluczowe trudności dotyczące międzynarodowego przepływu pracowników, wraz z uzasadnieniem ich wpływu na st...

  okładka Rokowania zbiorowe a rynek platform cyfrowych. Tradycyjne narzędzie dla nowych modeli biznesowych (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Elisabeth Brameshuber, Łukasz Marek Pisarczyk, Jose Maria Miranda Boto

  Praca platformowa to forma zatrudnienia, w ramach której organizacje lub osoby używają platformy internetowej, aby dotrzeć do innych organizacji lub osób w celu wykonania konkretnych usług w zamian za opłatę. Większość osób pracujących za pośrednictwem takich platform to osoby samozatrudnione, co oznacza, że nie są uznawane za pracowników w rozumieniu przepisów prawa pracy. Jest to jedno z największych wyzwań dla współczesnego prawa pracy. Ustawodawcy, sądy oraz nauka pr...

  okładka Odpowiedzialność za wady w kontraktach budowlanych (pdf), Ebook | Beata Cieszyńska, Tomasz Darowski, Kamil Pociecha, Joanna Zbyszyńska

  Pozycja niezbędna dla "dużych" inwestorów realizujących/zlecających zadania na kontraktach: samorządów, dużych firm budowlanych oraz inżynierów kontraktów.Autorzy omówią m.in. rodzaje kontraktów budowlanych, gwarancję jakości, rękojmię, umowę utrzymaniową oraz uprawnienia zamawiającego względem wykonawcy.Publikacja ma poruszać zagadnienia związane z odpowiedzialnością za wady w ramach kontraktów budowlanych, m.in. umów o generalne wykonawstwo, umów w formule „projektuj – budu...

  okładka Słynne alkohole a prawo własności intelektualnej (pdf), Ebook | Katarzyna Grzybczyk

  Publikacja pokazuje aspekty własności intelektualnej związane z produkcją najbardziej znanych alkoholi na świecie. Każdy z rozdziałów przedstawia historię wytwarzania, a także naruszeń praw producentów i ochrony m.in. szampana, whisky, sake, rumu i tequili.Regulacje prawne kojarzone z alkoholem najczęściej dotyczą podatków i ceł, tymczasem to właśnie ochrona płynąca z regulacji prawa własności intelektualnej ma dużo większe znaczenie tak dla producentów, jak i konsumentów. Op...

  okładka Zabawy z prawem autorskim dawne i nowe (pdf), Ebook | Ryszard Markiewicz

  O wyjątkowości publikacji stanowi zamieszczony w niej obszerny materiał ilustracyjny. Na konkretnych przykładach ukazuje on dylematy i trudności w stosowaniu prawa autorskiego. Zaprezentowane w książce rysunki i zdjęcia albo bezpośrednio stanowiły przedmiot sporów sądowych lub dyskusji w kontekście naruszania praw autorskich, albo są dobrą ilustracją trudności w interpretacjach autorskoprawnych.Dzięki temu książka jest przeznaczona zarówno dla studentów, wydawców, dziennikarz...

  okładka Psychologia potoczna w myśleniu prawniczym (pdf), Ebook | Jerzy Stelmach, Łukasz Kurek

  Na okładce został zreprodukowany miedzioryt Jacka Gaja Zuzanna, który w naszym przekonaniu najpełniej wyraża przesłanie tej książki. Przypomnijmy, że pochodząca ze Starego Testamentu (z Księgi Daniela) przypowieść przynajmniej od XVI wieku jest stale obecnym tematem w sztuce europejskiej. Zuzannę i starców, Zuzannę z sędziami, Zuzannę w kąpieli czy po prostu Zuzannę malowali m.in. Tintoretto, Rubens oraz Rembrandt.Co widzimy na okładkowej grafice? Pośrodku oczywiście Zuzannę,...

  okładka Przestępstwo zmuszania (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Marek Mozgawa

  Publikacja zawiera interdyscyplinarne omówienie problematyki przestępstwa zmuszania, w tym rozważania dogmatyczne, kryminologiczne, psychologiczne oraz prawnoporównawcze.Analiza przepisów kodeksu karnego penalizujących zmuszanie (bądź czynów zabronionych, w przypadku których zmuszanie występuje jako ich znamię) została pogłębiona rozważaniami dotyczącymi m.in.:• przestępstwa zmuszania jako formy przemocy w rodzinie;• zagadnień prawnoporównawczych;• przestępstwa zmuszania dzie...

  okładka Przeszkoda opisowości w praktyce udzielenia praw na znaki towarowe (pdf), Ebook | Wojciech Gierszewski

   Opisowość jest jednym z najczęściej podnoszonych zarzutów w procesie uzyskiwania praw na znaki towarowe zarówno przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).W publikacji autor uporządkował szerokie spektrum zagadnień związanych z oceną opisowości oznaczenia, dając czytelnikowi przystępny i praktyczny materiał umożliwiający szybkie dotarcie do wielu kluczowych kwestii. Problematyka ta występuje n...

  okładka Metodologia dysertacji doktorskiej dla prawników – teoria i praktyka (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Hubert Izdebski, Aneta Łazarska

  Niniejsze opracowanie w sposób usystematyzowany definiuje, czym jest dysertacja doktorska, oraz dokonuje analizy naukowej pracy badawczej nad doktoratem, a także metodologicznych, etycznych i prawnych podstaw takiej pracy, których efektem i wynikiem jest rozprawa doktorska.Zainteresowanie różnymi formami kształcenia doktorantów jest coraz większe, a uzyskanie stopnia doktora jest szczególnie pożądane wśród absolwentów wydziałów prawa. Z myślą o nich powstała ta publikacja nap...

  okładka Rachunkowość budżetowa (pdf), Ebook | Monika Kaczurak-Kozak

  Książka zawiera omówienie zagadnień dotyczących gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, koncentrując się na ich rachunkowości. Będzie stanowić użyteczne źródło wiedzy teoretycznej i praktycznej z obszaru:• funkcjonowania sektora finansów publicznych,• jego organizacji,• zasad gospodarki finansowej,• sporządzania planów finansowych,• zastosowania klasyfikacji budżetowej, a w szczególności wiedzy dotyczącej rachunkowości i sprawozdawczości typowych podmiot...

  okładka Proces cywilny. Sprawa o alimenty Od wniesienia pozwu do prawomocnego zakończenia postępowania. (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Aleksandra Partyk, Tomasz Partyk

  Opracowanie ma na celu przedstawienie przebiegu procesu cywilnego w sprawie o alimenty na rzecz małoletniego dziecka należne od rodzica. Stanowi ono omówienie „krok po kroku” czynności podejmowanych w sprawie przez strony i sąd (przewodniczącego, asystenta sędziego, referendarza sądowego), w takim porządku, jak ma to miejsce w rzeczywistym postępowaniu sądowym.W odróżnieniu od większości pozycji dostępnych na rynku, niniejsza książka bazuje na metodzie case stu...

  okładka Proces cywilny. Sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Od wniesienia pozwu do prawomocnego wyroku (pdf), Ebook | Aleksandra Partyk, Tomasz Partyk

  W książce omówiono praktyczne stosowanie przepisów postępowania cywilnego na przykładzie procesu o odszkodowanie. Odmiennie od większości opracowań zajmujących się tą problematyką postępowanie cywilne przedstawiono tu według porządku chronologicznego czynności procesowych, nie zaś według systematyki kodeksowej.Każda czynność procesowa została zobrazowana stosownym wzorem pisma procesowego, orzeczenia lub zarządzenia. Zagadnienia o szczególnie istotnym znac...

  okładka Od lizbońskiej do postlizbońskiej Unii Europejskiej Główne kierunki reformy ustrojowej procesu integracji europejskiej (pdf), Ebook | Jan Barcz

  Na 2020 rok, 70 lat po opublikowaniu Deklaracji Schumana, planowane jest rozpoczęcie dwuletniej, szeroko zakrojonej debaty polityczno-obywatelskiej nazywanej Konferencją w sprawie przyszłości Europy. Na plany te nałożyła się pandemia koronawirusa, co spowodowało modyfikację priorytetów w działalności Unii Europejskiej, a zwłaszcza konieczność przeprowadzenia jej reformy ustrojowej.Książka wpisuje się w debatę nad reformą ustroju Unii Europejskiej, ponieważ ukazuje przeprowadz...

  okładka Układ administracji publicznej (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Jerzy Korczak

  W książce autorzy koncentrują się wokół zagadnienia o fundamentalnym znaczeniu dla nauk administracyjnych - układu administracji publicznej, którego koncepcję stworzył założyciel wrocławskiej szkoły administratywistycznej Profesor Franciszek Longchamps. W 2019 r. minęła 50. rocznica założenia Instytutu Nauk Administracyjnych na wrocławskim wydziale prawniczym, a zarazem 50. rocznica śmierci współzałożyciela Instytutu, Franciszka Longchampsa. Rozważania zawarte w książce stano...

  okładka Rosjanin. Łomonosow jako zjawisko polityczne (pdf), Ebook | Krystyna Chojnicka

  W publikacji zaprezentowano sylwetkę XVIII-wiecznego uczonego i poety Michała Łomonosowa – postaci niezwykle barwnej, wielowymiarowej i w wielu przypadkach dwuznacznej, przedstawiciela trendów modernizacyjnych, a jednocześnie wiernego chwalcy autokratycznej władzy, który w Rosji cieszy się niesłabnącą sławą. Dziedzictwo literackie i naukowe Łomonosowa zaprezentowane zostały w kontekście późniejszego procesu mitologizacji jego osoby w Rosji, a także analizy funkcji politycznyc...