Ruszyła akcja Czytaj PL 2021

Seria Zagadnienia Prawne

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Nowość
  okładka Różne oblicza dyskryminacji w zatrudnieniu (pdf), Ebook | Opracowanie zbiorowe, Redakcja naukowa: Joseph Roger Carby-Hall, Zbigniew Góral, Aneta Tyc
  Nowość
  okładka Różne oblicza dyskryminacji w zatrudnieniu (pdf), Ebook | Opracowanie zbiorowe, Redakcja naukowa: Joseph Roger Carby-Hall, Zbigniew Góral, Aneta Tyc

  Zasada niedyskryminacji jest jednym z najbardziej aktualnych tematów w prawie pracy w skali globalnej. Celem książki jest ukazanie problematyki dyskryminacji w zatrudnieniu w sposób wielopłaszczyznowy, z uwzględnieniem standardów prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego. Monografia oferuje dogłębną analizę dyskryminacji nie tylko z teoretycznego, lecz także praktycznego punktu widzenia, z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Eu...

  Nowość
  okładka Prawo własności intelektualnej. Teoria i praktyka (pdf), Ebook | Zofia Zawadzka, Monika Nowikowska, Magdalena Rutkowska-Sowa
  Nowość
  okładka Prawo własności intelektualnej. Teoria i praktyka (pdf), Ebook | Zofia Zawadzka, Monika Nowikowska, Magdalena Rutkowska-Sowa

  Publikacja omawia polskie, europejskie i międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Obejmuje zagadnienia z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej. Przedstawia postępowanie przed Urzędem Patentowym RP, przed sądami administracyjnymi, a także przed sądami powszechnymi dotyczące prawa własności intelektualnej. Opracowanie zawiera ilustracje i inne elementy graficzne, które ułatwiają zrozumienie prezentowanej problematyki....

  okładka Status prawny działaczy związkowych i innych przedstawicieli zatrudnionych (pdf), Ebook | Krzysztof W. Baran
  okładka Status prawny działaczy związkowych i innych przedstawicieli zatrudnionych (pdf), Ebook | Krzysztof W. Baran

  Książka prezentuje zagadnienia statusu prawnego przedstawicieli zatrudnionych w stosunkach pracy. Jej tematyka odnosi się do mechanizmów ochronnych, które przysługują:• działaczom związkowym,• członkom rad pracowników,• społecznym inspektorom pracy,• członkom organów przedstawicielskich europejskich struktur partycypacyjnych, np. europejskich rad zakładowych. Książka jest przeznaczona dla prawników zajmujących się obsługą pracodawców oraz osób reprezentujących zatru...

  okładka Poszukiwania osób zaginionych (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Ewa Gruza, Ireneusz Sołtyszewski
  okładka Poszukiwania osób zaginionych (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Ewa Gruza, Ireneusz Sołtyszewski

  Książka zawiera wyniki kompleksowych badań dotyczących zjawiska zaginięć ludzi w Polsce w ostatnich 20 latach, przeprowadzone przez Fundację Itaka - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych oraz Wydziały Prawa i Administracji Uniwersytetów Warszawskiego i Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.Prace badawcze miały na celu stworzenie mechanizmu skutecznego poszukiwania i identyfikacji osób zaginionych, adekwatnego wsparcia ich bliskich oraz usprawnienie działań służb odpowiedzialn...

  okładka Kryminalistyka. Czyli o współczesnych metodach dowodzenia przestępstw (pdf), Ebook | Mieczysław Goc, Ewa Gruza, Jarosław Moszczyński
  okładka Kryminalistyka. Czyli o współczesnych metodach dowodzenia przestępstw (pdf), Ebook | Mieczysław Goc, Ewa Gruza, Jarosław Moszczyński

  Publikacja kompleksowo omawia współczesne zastosowanie oraz możliwości taktyki i techniki kryminalistycznej, a także kierunki ich rozwoju. Jest napisana jasnym, komunikatywnym językiem, zaś przedstawiane rozważania teoretyczne poparto przykładami z praktyki, wzbogaconymi o liczne schematy i barwne ilustracje.Autorzy – uznani przedstawiciele nauki kryminalistyki, będący jednocześnie biegłymi i ekspertami w swoich dziedzinach – uwzględniają najnowsze os...

  okładka Obowiązki pracodawcy związane z przejściem zakładu pracy (pdf), Ebook | Ewelina Kumor-Jezierska
  okładka Obowiązki pracodawcy związane z przejściem zakładu pracy (pdf), Ebook | Ewelina Kumor-Jezierska

  W publikacji w sposób kompleksowy omówiono obowiązki ciążące na pracodawcy w sytuacji przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Przedstawiono je nie tylko w sferze indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, lecz poruszono także kwestie socjalne, ubezpieczeń społecznych czy prawa karnego. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na problemy, które wiążą się z restrukturyzacją zakładu pracy i ochrony praw przejmowanych pracowników. Autorka wskazuj...

  okładka Praca zdalna w polskim systemie prawnym (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Małgorzata Mędrala
  okładka Praca zdalna w polskim systemie prawnym (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Małgorzata Mędrala

  Publikacja stanowi szczegółową analizę najważniejszych aktualnych zagadnień związanych ze świadczeniem pracy zdalnej.Treści w niej zawarte uwzględniają bieżącą sytuację epidemiczną – pandemię COVID-19, jak również zapowiadaną nowelizację Kodeksu pracy, zakładającą wprowadzenie pracy zdalnej do polskiego systemu prawnego na stałe. W opracowaniu omówiono m.in. takie kwestie jak:charakter polecenia pracy zdalnej (dobrowolność i przymusowość świadczenia pracy w tym trybie);d...

  okładka Szacowanie nieruchomości (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe
  okładka Szacowanie nieruchomości (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Publikacja jest kompleksowym opracowaniem problematyki gospodarki nieruchomościami dotyczącym w szczególności kwestii wyceny nieruchomości. W książce uwzględniono aktualny stan przepisów prawnych i wiedzy dotyczącej omawianych zagadnień szczegółowych. Ponadto publikacja podejmuje materie z zakresu:ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu bankowości, inwestycji w nieruchomości i rachunkowości,geodezji,planowania przestrzennego,budownictwa,rolnictwa i leśnic...

  okładka Prawo mediów (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Piotr Ślęzak
  okładka Prawo mediów (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Piotr Ślęzak

  W publikacji szczegółowo zaprezentowano kwestie prawne dotyczące szeroko rozumianych mediów: prasy drukowanej, radia, telewizji oraz Internetu, odwołując się do regulacji krajowych i europejskich. Omówiono m.in.:zasadę wolności słowa;instytucję sprostowania prasowego;regulacje dotyczące funkcjonowania nadawców radiowych i telewizyjnych, w tym dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie;reklamę w mediach;ochronę dóbr osobistych w działalności medi...

  okładka Hipoteka umowna na wierzytelności hipotecznej - subintabulat umowny (pdf), Ebook | Karol Szadkowski
  okładka Hipoteka umowna na wierzytelności hipotecznej - subintabulat umowny (pdf), Ebook | Karol Szadkowski

  W książce kompleksowo omówiono instytucję hipoteki na wierzytelności hipotecznej, zwanej również subintabulatem (art. 108(1) – 108(5) ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Praktyczne znaczenie subintabulatu wyraża się w tym, że umożliwia on podmiotowi niedysponującemu prawem własności nieruchomości, lecz dysponującemu wierzytelnością hipoteczną, zaoferowanie kontrahentowi pewnego i wartościowego zabezpieczenia, które uprawnia zabezpieczonego w ten sposób wierzy...

  okładka Prawo filmowe (pdf), Ebook | Jacek Sobczak, Ksenia Kakareko, Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
  okładka Prawo filmowe (pdf), Ebook | Jacek Sobczak, Ksenia Kakareko, Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz

  W publikacji wyczerpująco omówiono regulacje prawne związane z funkcjonowaniem rynku filmowego. Szczegółowo przedstawiono m.in:zagadnienia autorskoprawne, w tym związane z rekonstrukcją cyfrową dzieła filmowego,status i prawa twórców filmowych, w tym producentów, reżyserów, scenarzystów,wykorzystanie internetu i zagrożenia związane z piractwem,zmieniające się sposoby eksploatacji filmu w mediach tradycyjnych (lokowanie produktu, transmedia),rolę władzy publiczn...

  okładka Instytucje prawa administracyjnego (pdf), Ebook | Piotr Przybysz
  okładka Instytucje prawa administracyjnego (pdf), Ebook | Piotr Przybysz

  Publikacja prezentuje instytucje prawa administracyjnego w podziale na trzy części:ogólną, omawiającą źródła prawa administracyjnego i jego miejsce w systemie prawaustrój administracji publicznej, skupiającą się na takich zagadnieniach, jak: administracja publiczna jako organizacja, podziały terytorialne, struktura i zadania jednostek organizacyjnych administracji publicznej, podmioty administrujące, administracja rządowa, samorządowa i państwowa administracja pozarządowa, pr...

  okładka Ilustrowane prawo reklamy (pdf), Ebook | Katarzyna Grzybczyk
  okładka Ilustrowane prawo reklamy (pdf), Ebook | Katarzyna Grzybczyk

  W książce zostały omówione najważniejsze regulacje z zakresu prawa reklamy, w tym:ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,ustawa - Prawo własności przemysłowej.W najnowszym wydaniu publikacja została wzbogacona o liczne ilustracje, dzięki czemu czytelnicy mogą łatwiej zapoznać się z różnymi postaciami reklamy i mechanizmami wykorzystywanymi w działalności reklamowe...

  okładka Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe
  okładka Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe

  W publikacji szczegółowo zaprezentowano problematykę prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, akcentując problemy pojawiające się w praktyce i przedstawiając propozycje konkretnych rozwiązań.W książce omówiono postępowanie rejestrowe i depozytowe, a także przepisy prawnokarne i zagadnienia etyczne. Opracowanie prezentuje kwestie z pogranicza prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, m.in. wpływ toczących się postępowań insolwencyjnych na przebi...

  okładka Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 (pdf), Ebook | Ryszard Markiewicz
  okładka Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 (pdf), Ebook | Ryszard Markiewicz

  Publikacja stanowi jedyne na polskim rynku wydawniczym kompleksowe omówienie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, która zasadniczo zmieni polskie prawo autorskie.W opracowaniu szczegółowo zaprezentowano regulacje dyrektywy, w tym zwłaszcza dotyczące:rozszerzenia dozwolonego użytku (eksploatacja tekstów i danych, korzystanie z utworów w działalności dyda...

  okładka Powszechna dematerializacja akcji. Modernizacja konstrukcji spółki akcyjnej (pdf), Ebook | Justyna Dąbrowska, Redakcja naukowa: Marek Michalski
  okładka Powszechna dematerializacja akcji. Modernizacja konstrukcji spółki akcyjnej (pdf), Ebook | Justyna Dąbrowska, Redakcja naukowa: Marek Michalski

  W książce przedstawiono problematykę dematerializacji akcji oraz wpływu odejścia od koncepcji akcji w formie dokumentowej, a zatem niezwykle ważnej zmiany przepisów, obowiązującej od 1 marca 2021 r., istotnej z punktu widzenia spółki akcyjnej. Skomentowano zasady funkcjonowania spółki akcyjnej oraz omówiono zmienione przez dematerializację akcji reguły określające wykazywanie legitymacji akcjonariuszy względem spółki oraz wykonywania przez nich uprawnień majątkowych i ko...

  okładka Obrót wierzytelnościami (pdf), Ebook | Jan Mojak
  okładka Obrót wierzytelnościami (pdf), Ebook | Jan Mojak

  W publikacji zwięźle i w usystematyzowany sposób przedstawiono instytucje prawne obsługujące obrót wierzytelnościami.Samo określenie „obrót wierzytelnościami” występuje w bardzo szerokim znaczeniu i obejmuje środki prawne powodujące:• umowne przejście wierzytelności na osobę trzecią (przeniesienie wierzytelności),• przejście wierzytelności na określoną osobę ipso iure albo na podstawie czynności prawnych innych niż umowy,• obciążenie wierzytelności. Autor, uwzględni...

  okładka Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie (pdf), Ebook | Ewa Nowińska, Urszula Promińska, Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
  okładka Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie (pdf), Ebook | Ewa Nowińska, Urszula Promińska, Krystyna Szczepanowska-Kozłowska

  W opracowaniu kompleksowo omówiono regulację prawną wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych oraz innych dóbr niematerialnych, zawartą w ustawie – Prawo własności przemysłowej. W publikacji autorki szeroko odniosły się do ostatniej dużej nowelizacji Prawa własności przemysłowej dotyczącej m.in. uszczegółowienia określenia wynalazku, określenia wymogu jednolitości zgłoszenia wynalazku, wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji o...

  okładka Prawo nowych technologii (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński
  okładka Prawo nowych technologii (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński

  Prawo nowych technologii jest nową, dynamicznie rozwijającą się gałęzią prawa, która nie tylko tworzy nieznaną dotąd terminologię i reguły prawne, lecz również wpływa bezpośrednio na sposób kształtowania regulacji prawnych we wszystkich obszarach prawa prywatnego i publicznego. W książce w sposób przekrojowy przedstawiono zagadnienia z zakresu informatyzacji usług publicznych, informatyzacji rynku usług finansowych na przykładzie sektora usług płatniczych i bankowyc...

  okładka Ochrona sygnalistów. Regulacje dotyczące osób zgłaszających nieprawidłowości (pdf), Ebook | Beata Baran, Michał Ożóg
  okładka Ochrona sygnalistów. Regulacje dotyczące osób zgłaszających nieprawidłowości (pdf), Ebook | Beata Baran, Michał Ożóg

  Książka zawiera zbiór najważniejszych zagadnień związanych z ochroną sygnalistów dla osób zajmujących się tą problematyką w praktyce zawodowej. Publikacja odnosi się do najnowszych regulacji prawnych ujętych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów). Przedstawiono w niej analizę węzłowych problemów prawnych w zakresie whistleblowing’u,...