Spatium

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  okładka Współczesne trendy w zarządzaniu łańcuchem dostaw, Ebook | Maciej Stajniak, Adam Koliński

  Głównym problemem i wyzwaniem dla sektora logistyki i transportu w Polsce jest zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania systemu gospodarczego państwa. Przedsiębiorcy oraz decydenci rozwoju polskiej gospodarki mają świadomość, że obecnie każda działalność gospodarcza funkcjonuje w łańcuchach dostaw i sieciach zależności z dostawcami, odbiorcami, kooperantami i podwykonawcami, a sprawność i niezawodność systemu logistycznego warunkuje ciągłość procesów...

  okładka Zarządzanie rozwojem lokalnym jako współczesna determinanta jakości życia w gminach (badania pilotażowe w wybranych gminach miejsko-wiejskich w Polsce), Ebook | Tomasz Śmietanka

  Poszukiwanie istotnych czynników kształtujących jakość życia w gminach skłania do nowego spojrzenia na problematykę zarządzania rozwojem lokalnym przez samorząd terytorialny w kontekście jego oddziaływania na jakość życia w gminach. Do przeprowadzenia takich właśnie badań zachęcił Autora zdiagnozowany przez niego, scharakteryzowany poniżej, następujący problem badawczy. Panuje dość powszechne przekonanie, że jakość życia w gminach może zależeć od wielkości bud...

  okładka Jakość w sporcie. Zarządzanie, prawo, kultura fizyczna, Ebook | Pod Redakcją Mateusza Tomanka

  Z roku na rok znaczenie sportu wzrasta – zarówno w jego amatorskiej, jak i profesjonalnej odsłonie, co widać chociażby przez wzrost udziału w masowych imprezach sportowych (m.in. biegowych i triathlonowych). Co ciekawe, uczestnicy tych imprez coraz częściej sięgają po narzędzia stosowane w sporcie profesjonalnym – chociażby przez używanie zegarków z pomiarem pulsu czy saturacji krwi. Rozwój szeroko pojętej kultury fizycznej – zarówno w znaczeniu nauk ekono...

  okładka Instytucja ponaglenia w postępowaniu administracyjnym, Ebook | Piotr Kobylski

  Dyskusja nad rolą i katalogiem zasad prawa administracyjnego ciągle trwa. Wśród wielu koncepcji w nauce prawa jedna z punktu widzenia niniejszej pracy zasługuje na szczególne uznanie. Otóż P. Szustakiewicz stwierdził, iż „przyglądając się funkcjom zasad postępowania administracyjnego, można je porównać do znaków na szlaku górskim. Podobnie jak znak na szlaku na rozstaju dróg wskazuje, w którą stronę należy iść, aby nie zabłądzić, to zasady w postępowaniu adm...

  okładka Nadzór nad rynkami i instytucjami finansowymi w Polsce i strefie Euro, Ebook | Elżbieta Kołodziejska, Anna Kobiałka, Aneta Zakrzewska

  Kondycja sektora finansowego ma bardzo istotny wpływ na gospodarkę, a nieodpowiednia struktura rynków finansowych może zagrażać stabilności całego systemu finansowego, jak też finansów publicznych. Duże znaczenie dla stabilności systemu finansowego ma utrzymanie stabilności sektora bankowego, szczególnie w tych krajach, gdzie obserwuje się wysoki udział sektora bankowego w aktywach całego systemu finansowego. Banki odgrywają kluczową rolę w finansowaniu gospodar...

  okładka Różnice w modelu zachowań turystów restytucyjnych oraz elastycznych, Ebook | Anna Katarzyna Mazurek-Kusiak

  Turystyka jest uznawana za największy „przemysł” świata, wymaga zatem ciągłych badań i określania nie tylko aktualnych trendów jej rozwoju, ale przede wszystkim przewidywania struktury popytu, którego wielkość uzależniona jest od zachowania turystów. Nieustanie zmieniająca się rzeczywistość implikuje określone podstawy i zachowania, dlatego ulegają one ciągłej ewaluacji. To wymusza dostosowanie teorii ekonomii do nowych warunków, w jakich znajduje się rynek tury...

  okładka Efektywność procesów dystrybucji – teoretyczne i praktyczne aspekty modelowania, Ebook | Bogusław Śliwczyński, Adam Koliński

  Analiza stanu wiedzy w zakresie efektywności procesów dystrybucji zakłada przeprowadzenie badań zorientowanych na specyfikę procesów dystrybucji, zarówno dotyczących analizy literaturowej, jak również identyfikacji potrzeb praktyki gospodarczej, z jednoczesnym uwzględnieniem wyników prac naukowych, zrealizowanych w ramach wcześniejszych prac. Połączenie tych dwóch aspektów umożliwiło zidentyfikowanie luki badawczej, która dotyczyłaby zarówno aspektów teoretyczny...

  okładka Zarządzanie i optymalizacja procesów logistycznych we współczesnych trendach gospodarczych, Ebook | Adam Koliński, Maciej Stajniak

  Specyfika procesów logistycznych powoduje konieczność koncentracji na tych czynnikach, które mają kluczowy wpływ na ciągłość przepływu towarowego w całym logistycznym łańcuchu dostaw. Należy zatem stwierdzić, że zarządzanie logistyką powinno koncentrować się na sposobach poprawy efektywności procesów, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego łańcucha dostaw oraz ciągłego nadzorowania i oceniania uzyskanych rezultatów. Z tego względu optymalizacja procesów logist...

  okładka Dydaktyka katechezy, Ebook | Stanisław Łabendowicz

  Książka ks. prof. KUL dra hab. Stanisława Łabendowicza pt. Dydaktyka katechezy zasługuje na szczególne uwagę ze względu na trafność i aktualność podjętej w niej problematyki oraz bogactwo obecnych w niej aspektów aktywizujących, które otrzymały bardzo rzeczowe omówienie. _x000D_ Autor Dydaktyki katechezy zwraca uwagę, iż katecheci nie mogą zadowolić się jedynie poznaniem treści kerygmatu chrześcijańskiego czy umiejętnością stosowania odpowiednich metod pracy, ale winni równie...

  okładka Prawa i obowiązki dzieci, Ebook | Julian Kazimierz, Auleytner Katarzyna, Głąbicka-Auleytner

  Po drugiej wojnie światowej, od 1945 r. jedną z ważniejszych do uregulowania kwestii była ochrona praw człowieka. Podjęto wówczas szereg działań na arenie państwowej i międzynarodowej, aby urzeczywistnić idee zapewnienia swobód i wolności demokratycznych. 10 grudnia 1948 roku została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Główne postanowienia zawarte w Deklaracji wskazują, że każdy człowiek jest wolny, jest z...

  okładka Działalność inwestycyjna gmin w Polsce, Ebook | Jolanta Zawora, Magdalena Kogut-Jaworska, Agnieszka Jachowicz

  Jednym z podstawowych zagadnień, o kluczowym znaczeniu dla rozwoju lokalnego, są możliwości samorządu w zakresie realizacji działalności inwestycyjnej. W warunkach polskich, gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego została wyposażona w narzędzia wspomagające realizację inwestycji komunalnych. Dotyczy to zarówno prawnych aspektów jej działalności, dzięki którym może funkcjonować we współczesnych uwarunkowaniach prawno-gospodarczych, jak również zapewnienia zaso...

  okładka Procesy transportowe w warunkach zakłóceń łańcuchów dostaw, Ebook | Sylwia Konecka, Paweł Romanow, Maciej Stajniak

  Istotnymi kryteriami optymalizacji łańcucha dostaw są niezawodność, elastyczność i odporność na zakłócenia w dostawach. Zawężając nieco obszar badawczy, należałoby przyjrzeć się poszczególnym procesom realizowanym w łańcuchach dostaw i tam szukać najlepszych rozwiązań. Ze względu na dotychczasowe zainteresowania badawcze zespołu autorów skupiono się na zagadnieniach związanych z transportem i zakłóceniami w łańcuchach dostaw. Niewątpliwie transport jest jednym z obszarów mają...

  okładka Źródła, moduły i oprawy oświetleniowe LED w aspekcie wymagań normatywnych. Zagadnienia wybrane, Ebook | Marek Kurkowski

  Przedstawiona tematyka dotyczy jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi rynku oświetleniowego jakimi są: źródła, moduły i oprawy LED. Zaprezentowano analizę przepisów związanych z parametrami elektrycznymi tych urządzeń, omówiono wymagania normatywne związane z bezpieczeństwem użytkowania oraz umożliwiono poznanie zagrożeń wynikających z niedostatecznej wiedzy dotyczącej prawidłowej konstrukcji i eksploatacji. Czytelnicy podręcznika (studenci, projektanci, pr...

  okładka Instytucja kapituł kanoników w perspektywie zasady salus animarum suprema lex, Ebook | Jerzy Adamczyk

  Ksiądz dr hab. Jerzy Adamczyk w monografii p.t. „Instytucja kapituł kanoników w perspektywie zasady salus animarum suprema lex” podjął się ciekawego i cennego pod względem zarówno kanonistycznym, jak i prawno-historycznym tematu, jakim jest kwestia udziału kapituł kanoników w realizacji zasady salus animarum suprema lex, czyli w zbawczej funkcji Kościoła w obowiązującym prawie kościelnym. Jedną z instytucji kanonicznych, które są uregulowane w Kodeksie prawa kanonicznego, w n...

  okładka Logistyka w ratownictwie 2020, Ebook | Andrzej Chudzikiewicz, Andrzej Krzyszkowski

  W dniu 24 września 2020 roku, mimo panujących wszędzie ograniczeń z uwagi na COVID-19, z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa i ostrożności, udało się zorganizować i przeprowadzić kolejną, cykliczną konferencję Logistyka w Ratownictwie. Tak jak w poprzednich latach zgromadziła ona kilkudziesięciu specjalistów z wielu krajowych uczelni i instytutów badawczych, zajmujących się problematyką logistyki w ratownictwie. Zaprezentowane na konferencji referaty dotyczyły – zgod...

  okładka Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia, Ebook | Paweł Kuczma, Łukasz Mikowski

  Wolność działalności gospodarczej stanowi jedną z rudymentarnych wolności, na których opiera się system gospodarki wolnorynkowej właściwy dla ustroju kapitalistycznego._x000D_ Wolność ta bywa różnie określana. W Polsce mówi się zamiennie o „wolności działalności gospodarczej” i „swobodzie działalności gospodarczej”._x000D_ We Francji, Belgii i Szwajcarii jest ona określana jako „wolność handlu i przemysłu”, w Hiszpanii „wolność przedsiębiorstwa”, w Austrii „wolność przemysłow...

  okładka Aktualne problemy w produkcji zwierzęcej, Ebook | Praca Zbiorowa

  Monografia Aktualne problemy w produkcji zwierzęcej zawiera wiele cennych informacji, które mogą być pomocne w wyjaśnieniu istotnych kwestii dotyczących nauk o zwierzętach, a w szczególności profilaktyki weterynaryjnej, behawioru oraz chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Umieszczono w niej zarówno prace poglądowe, jak również oryginalne opracowania. _x000D_ Problemy omawiane w kolejnych rozdziałach nawiązują m.in. do: przyszłości hodowli świń w Polsce oraz...

  okładka Wybrane oferty obszarów wiejskich oraz zrównoważonego rolnictwa i ogrodnictwa, Ebook | Elżbieta Harasim, Cezary A. Kwiatkowski

  Działalność prowadzona na obszarach wiejskich jest silnie uzależniona od warunków środowiskowych, w związku z czym może także przyczyniać się do degradacji otoczenia naturalnego. Zrównoważony rozwój, sustainable development, szczególnie w rolnictwie, to umiejętność łączenia celów ekonomicznych z celami ekologicznymi, które powinny być brane pod uwagę z jednoczesnym uwzględnieniem ich skutków w przyszłości. Takie postępowanie jest zgodne z dobrą praktyką rolniczą i powinno prz...

  okładka Nawierzchnie bitumiczne i betonowe w budownictwie drogowym. Projektowanie dróg, Ebook | Wojciech Kozłowski

  Tematem monografii są nawierzchnie bitumiczne i betonowe w budownictwie drogowym, szczególnie projektowanie dróg powiatowych i gminnych._x000D_ Asfalt, jako materiał wiążący zalicza się do jednego z najstarszych materiałów budowlanych na świecie. Pierwsze zastosowanie asfaltu w budownictwie znane było już około 2800 lat p.n.e., gdzie wykorzystywany był jako lepiszcze spajające bloki kamienne i ceramiczne. Już w okresie starożytności na terenie Imperium Rzymskiego, Bliskiego W...

  okładka Pomiar jakości produktów i usług. Wybrane zastosowania analizy ważności-realizacji, Ebook | Małgorzata Lotko, Magdalena Paździor, Monika Żuchowska-Grzywacz

  Jakość jest dziś kategorią bardzo często używaną zarówno potocznie, jak i na gruncie różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Jest jednym z wielu pojęć, które niełatwo poddają się próbom ścisłego zdefiniowania. Pierwotnie była obecna w systemach filozoficznych jako kategoria aksjologiczna służąca tworzeniu i porządkowaniu świata wartości. Współcześnie w praktyce jakość często jest rozumiana jako pewien wartościujący sąd użytkownika, odnoszący się do zaspokojenia przez produkt ...

  okładka Rodzina w służbie życiu i miłości, Ebook | Ks. Jarosław Wojtkun

  „Rodzina jest kolebką życia i miłości, gdzie człowiek «rodzi» się i «wzrasta», jest podstawową komórką społeczeństwa – napisał Jan Paweł II w adhortacji Christifideles laici. Słowa te stały się inspiracją do opatrzenia niniejszych refleksji tytułem wskazującym na zadania rodziny: jest nią służba życiu i miłości. Rodzice służą życiu poprzez wydanie na świat dziecka, służą miłości, pomagając mu wzrastać ku pełni człowieczeństwa. To wzrastanie dokonuje się na wielu drogach, po k...

  okładka Wybrane problemy dynamiki rozjazdu kolejowego przy dużych prędkościach współczesnych pociągów, Ebook | Rafał Kowalik

  Zjawiska poruszającego się na rozjeździe kolejowym pociągu (na którym zdarza się większość wypadków na kolei) zawierają wiele aspektów o charakterze mechanicznym oraz zjawiska występujące w układach sterowania ruchem pociągów, głównie w obszarze napędów zwrotnicowych i powiązanych z nimi układami sterowania ruchem pociągu. Prezentowane w niniejszej monografii zagadnienia dotyczą zjawisk o charakterze mechanicznym zwłaszcza ze szczególnym uwzględnieniem_x000D_ rozjazdów kolejo...

  okładka Działalność inwestycyjna województw samorządowych w Polsce, Ebook | Magdalena Kogut-Jaworska, Jolanta Zawora

  Opracowanie „Działalność inwestycyjna województw samorządowych w Polsce” wpisuje się w nurt badań nad finansami regionalnymi i możliwościami pobudzania rozwoju regionalnego. Podjęta w pracy problematyka postrzegana jest jako jedna z ważniejszych, gdyż dotyczy zapewnienia odpowiednich warunków życia społeczności w regionach. Stąd Autorki zakładają, że głównymi odbiorcami książki będą praktycy i teoretycy zajmujący się właśnie finansowymi aspektami pobudzania rozwoju regionaln...

  okładka Szkoła Logistyki 2020, Ebook | Andrzej Krzyszkowski, Janusz Zawiła-Niedźwiecki

  Niniejsza publikacja jest pokłosiem już VII edycji konferencji „Szkoła Logistyki”, której inicjatywa zrodziła się w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na Wydziale Transportu, Elektrotechniki i Informatyki, a której współorganizatorem od III edycji jest Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Intencją pomysłodawców konferencji było i jest organizowanie spotkań naukowców szeregu dyscyplin i praktyków różnych zagadnień składają...