Wirtualne Targi Książki

Wolters Kluwer

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  okładka 13 wzorców dobrej komunikacji i relacji. Analiza transakcyjna w praktyce (pdf), Ebook | Monika Dawid-Sawicka, Elżbieta Stelmach

  Analiza transakcyjna jest uznaną na świecie koncepcją psychologiczną, która ma zastosowanie tam, gdzie pojawia się potrzeba rozumienia zjawisk zachodzących w relacjach między ludźmi.Autorki w praktyczny sposób opisują 13 wybranych konstruktów analizy transakcyjnej. Każdy z nich zilustrowany jest przykładami, a uzupełnieniem treści jest zestaw narzędzi i ćwiczeń do samodzielnego wykonania.Dzięki lekturze książki czytelnik będzie mógł:zrozumieć wzorce zachowań – własnych o...

  okładka Prawo cywilne. Zarys części ogólnej (pdf), Ebook | Jerzy Ignatowicz, Krzysztof Stefaniuk, Aleksander Wolter

  Podręcznik jest kontynuacją dzieła pióra Aleksandra Woltera, aktualizowanego początkowo przez Jerzego Ignatowicza i Krzysztofa Stefaniuka, a obecnie tylko przez tego ostatniego. Kolejne (czwarte) wydanie podręcznika uwzględnia zmiany Kodeksu cywilnego dokonane w ostatnim czasie, w szczególności dotyczące przedawnienia, działania organów oraz statusu i kompetencji kuratora osoby prawnej. Zaktualizowano literaturę i orzecznictwo.Na wstępie każdego rozdziału zamieszczono podstaw...

  okładka Total Rewards w praktyce. Nowoczesne podejście do polityki wynagrodzeń (pdf), Ebook | Karolina Szczepańska

  Total Rewards to system wynagradzania pracowników i wspierania ich dobrostanu w taki sposób, aby zapewnić ich jak największe zaangażowanie i efektywność. W jego skład wchodzą zarówno pensje czy premie, jak i świadczenia i działania pozapłacowe, takie jak ścieżki kariery, awanse, szkolenia, benefity, programy wellbeingowe, elastyczne formy pracy. Z lektury książki dowiesz się m.in.:• jakie są mechanizmy tworzenia wynagrodzenia podstawowe...

  okładka Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie (pdf), Ebook | Wojciech Góralczyk, Stefan Sawicki

  Osiemnaste wydanie podręcznika zostało zmienione, uzupełnione i poszerzone. Uszczegółowiono kwestie funkcji wewnętrznych prawa międzynarodowego. Pozwalają one bowiem państwu przenieść jego zobowiązania międzynarodowe na grunt krajowy, aby po ich implementacji mogły stać się częścią wewnętrznego porządku prawnego. Uzupełniono rozważania na temat pozycji prawnej głowy państwa w stosunkach międzynarodowych. Podkreślono, że owa sytuacja nie jest uregulowa...

  okładka Psychologia dla coachów (pdf), Ebook | Maciej Świeży

  Publikacja zawiera przegląd koncepcji i wyników badań pomocnych w pracy każdego coacha. Przedstawione w książce informacje pozwalają zrozumieć mechanizm działania narzędzi coachingowych, stosować je w odpowiednich okolicznościach, krytycznie oceniać lub modyfikować odpowiednio do potrzeb. Czytelnik znajdzie tu cenne wskazówki, jak wspierać klientów:w podtrzymywaniu motywacji i podejmowaniu wyzwań;w uczeniu się i twórczym podejściu do przeszkód;w budowaniu bardziej trafne...

  okładka Prawo pracy. Pytania i odpowiedzi (pdf), Ebook | Eliza Maniewska, Małgorzata Gersdorf, Krzysztof Rączka, Michał Raczkowski

  W podręczniku zaprezentowano problematykę prawa pracy w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Autorzy omówili zagadnienia związane z poszczególnymi instytucjami prawnymi, uwzględniając przy tym dorobek doktryny oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego.Opracowanie uwzględnia zmiany legislacyjne, w szczególności wprowadzone ustawą z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych ...

  okładka Projektowanie systemów premiowych (pdf), Ebook | Robert Manikowski

  Najnowsze wydanie publikacji „Projektowanie systemów premiowych”, autorstwa cenionego specjalisty z 20-letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania personelem i wynagrodzeniami!Robert Manikowski w przystępny sposób wyjaśnia, jak działają mechanizmy premiowe oraz jak ich właściwa budowa przyczynia się do wzrostu motywacji pracowników, jednocześnie chroniąc interesy firmy.Autor wzbogacił najnowsze wydanie o rozdziały dotyczące funkcjonowania systemów premiowych w sytu...

  okładka Prawo kanoniczne (pdf), Ebook | Daniel Cenalmor, Jorge Miras

  Podręcznik prezentuje ogół pojęć i zagadnień składających się na akademicki wykład prawa kanonicznego.Autorzy w przystępny sposób przedstawiają kluczowe tematy z tego zakresu, w tym m.in.:• istotę i dzieje prawa kanonicznego,• hierarchię w Kościele,• stowarzyszenia wiernych,• organizację Kościoła w strukturach kościelnych,• wewnętrzną organizację diecezji,• ponaddiecezjalną organizację kościelną,• poszczególne sakramenty,• Kościelny wymiar sprawiedliwości. Publikacja uwz...

  okładka Szkolenia pracowników w sytuacji kryzysowej związanej z COVID-19 (pdf), Ebook | Jarosław Marciniak

  Coraz częściej stosowany system pracy zdalnej stawia przed firmami nowe wymagania w zakresie kształtowania polityki szkoleniowej. W publikacji zawarto praktyczne informacje, jak zoptymalizować, zmodyfikować i utrzymać system szkoleń w kryzysowej sytuacji związanej z COVID-19. Czytelnik znajdzie tutaj m.in.:informacje na temat wymogów prawnych w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,wskazówki, jak krok po kroku stworzyć w firmie system szkoleń zdal...

  okładka Łączenie spółek kapitałowych. Regulacje prawnorachunkowe w Kodeksie spółek handlowych i innych ustawach (pdf), Ebook | Dawid Rejmer

  Książka zawiera szczegółową analizę zagadnień prawnych i rachunkowych dotyczących aspektów łączenia spółek kapitałowych. Omówiono w niej połączenia, które wpisują się w szersze pojęcie fuzji i przejęć (ang. mergers and acquisitions), a także te dokonywane w ramach reorganizacji struktury grupy kapitałowej lub holdingu. Wartością publikacji są praktyczne i inspirujące przykłady obrazujące możliwość strukturyzowania połączenia od strony prawnej i rachunkowej, ze wskazaniem kons...

  Nowość
  okładka Prawo handlowe. Zagadnienia wybrane (pdf), Ebook | Praca zbiorowa

  W publikacji przystępnie i wyczerpująco zaprezentowano wszystkie najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa handlowego. Przyswajaniu wiedzy pomaga klarowny układ tekstu, a także schematy, które ułatwiają zrozumienie omawianych problemów.Autorzy opracowali treść książki w sposób nowatorski i interdyscyplinarny. Poza kluczowy mi dla klasycznego prawa handlowego wątkami czytelnik odnajdzie w niej również kwestie będące przedmiotem innych gałęzi prawa.W publikacji p...

  Nowość
  okładka Wspieranie i resocjalizacja nieletnich. Komentarz (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Violetta Konarska-Wrzosek, Piotr Górecki, Paweł Kobes

  W komentarzu szczegółowo i przystępnie omówiono przepisy nowej ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która zastąpiła dotychczasową ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich.Nowe przepisy wprowadzają m.in. następujące zmiany:- nieletni, którzy popełnili najpoważniejsze przestępstwa, np. gwałt czy zabójstwo, są obligatoryjnie umieszczani w zakładach poprawczych;- sąd będzie mógł objąć nadzorem kuratorskim każdego, która opuszcza zakład poprawczy, w przypadku wątpli...

  Nowość
  okładka Prawo rzeczowe. Pytania i odpowiedzi (pdf), Ebook | Joanna Kuźmicka-Sulikowska

  Podręcznik stanowi kompletne i syntetyczne opracowanie problematyki polskiego prawa rzeczowego. Obejmuje takie kwestie jak: charakterystyka prawa własności, prawnorzeczowe sposoby nabywania i utraty prawa własności, ochrona własności (w tym roszczenie windykacyjne, negatoryjne i tzw. roszczenia uzupełniające), współwłasność, odrębną własność lokali, użytkowanie wieczyste (i jego przekształcania w prawo własności), ograniczone prawa rzeczowe (zarówno przepisy ogólne, jak i par...

  Nowość
  okładka Prawo handlowe (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Piotr Nazaruk

  Podręcznik w przystępny sposób prezentuje całość problematyki z zakresu prawa handlowego. Poza przedstawieniem fundamentalnej tematyki, takiej jak: zagadnienia ogólne prawa handlowego, ustrój prawny przedsiębiorców, prawo spółek, prawo umów handlowych oraz prawo papierów wartościowych i instrumentów finansowych, autorzy omawiają zagadnienia specjalistyczne: prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, prawo własności przemysłowej i prawo spółdzielcze. Na początku każdego roz...

  Nowość
  okładka Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 2. Karta nauczyciela oraz prawo pracy (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Lidia Marciniak

  Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór, które wynikają zarówno z przepisów Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych, jak i regulacji Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych.Dotyczą one takich zagadnień, jak:• nawiązanie, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy nauczycieli,• wynagradzanie, czas pracy i urlopy nauczycieli,• awans zawodowy oraz...

  Nowość
  okładka Odpowiedzialność samorządu terytorialnego w sferze socjalnej (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Katarzyna Małysa-Sulińska, Mirosław Stec

  Celem publikacji jest odpowiedź na pytanie, czy obowiązujące przepisy stwarzają jednostkom samorządu terytorialnego możliwość odpowiedzialnego prowadzenia polityki społecznej wobec członków wspólnoty.Autorzy omówili m.in. takie zagadnienia, jak:• praca zarobkowa a prawo do świadczenia dla opiekuna osoby z niepełnosprawnością,• prawo do renty i emerytury a przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego,• rozwój modelu systemu nieodpłatnej pomocy prawnej,• pomoc w zaspokajaniu potrzeb ...

  Nowość
  okładka Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego 2023 r. Przewodnik po zmianach (pdf), Ebook | Sławomira Kotas-Turoboyska

  W publikacji omówiono nowelizację procedury cywilnej dokonaną ustawą z 9.03.2023 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 614). Jej celem jest kompleksowe, a przy tym syntetyczne wyjaśnienie zmian przepisów nie tylko Kodeksu postępowania cywilnego, lecz także ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadz...

  Nowość
  okładka Podstawy prawa (pdf), Ebook | Wojciech Góralczyk

  Podręcznik stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z podstawami prawa. Autor wprowadza czytelnika w świat pojęć i instytucji prawa, uzupełniając je przykładami z różnych dziedzin prawa publicznego i prywatnego. Złożone problemy przedstawione zostały w postaci schematów graficznych.Przystępny język publikacji, jak i stopniowe, metodyczne opisywanie coraz trud niejszych tematów umożliwiają bezproblemowe zapoznanie się z podstawami prawoznawstwa.Książka przeznaczona j...

  Nowość
  okładka Budowa Systemu Wynagrodzeń. Teoria i praktyka (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Joanna Liksza

  Jest to pierwsza na polskim rynku publikacja prezentująca teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania wynagrodzeniami, tzw. Compensation & Benefits. Autorzy opisują, jak skutecznie opracować i wdrożyć politykę wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych, aby wpływała pozytywnie na motywację i zaangażowanie pracowników, a jednocześnie przyczyniała się do realizacji celów biznesowych organizacji.Czytelnik dowie się także, jakie nowoczesne narzędzia i systemy informatyczne możemy w...

  Nowość
  okładka Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz (pdf), Ebook | Ewa Bończak-Kucharczyk

  Publikacja kompleksowo opisuje zagadnienia dotyczące gospodarowania nieruchomościami, z uwzględnieniem publicznych zasobów nieruchomości. Szczegółowo przeanalizowano w niej procedury obrotu nieruchomościami i tworzenia rozmaitych zasobów nieruchomości publicznych, problematykę związaną z wywłaszczaniem, ograniczaniem praw do nieruchomości, wyceną, scalaniem i podziałami nieruchomości, a także z ustalaniem opłat adiacenckich, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i zarząd nie...

  Nowość
  okładka Podatki w grupie kapitałowej. Obowiązki sprawozdawcze (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Jarosław F. Mika

  Publikacja omawia problemy związane z obowiązkami i ryzykami podatkowymi podmiotów działających w ramach grup kapitałowych, w szczególności z raportowaniem oraz identyfikacją przesłanek obligujących do powstania obowiązków podatkowych dla tych grup. Autorzy zwracają uwagę przede wszystkim na matrycę transakcji kontrolowanych, korektę i kompensatę cen transferowych jako narzędzia urynkowienia transakcji grupowych.W opracowaniu przedstawiono ponadto:– reguły opodatkowania VAT t...

  Nowość
  okładka Procedura cywilna. Nie tylko dla studentów (pdf), Ebook | Monika Strus-Wołos

  W książce w przystępny sposób przedstawiono podstawy prawa procesowego cywilnego. Jest to także praktyczny poradnik co do zasad zachowania się w sądzie, zwracania się do sądu i stron, rozumienia treści wezwań, zasad zaskarżania orzeczeń itp. Czytelnicy znajdą tu również skondensowany kurs pisania pism procesowych.Książka składa się z trzech części:• pierwsza obejmuje wykład, odbiegający jednak od systematyki kodeksowej, ukazujący działanie instytucji prawnych i prze...

  Nowość
  okładka Prawo o ruchu drogowym. Komentarz (pdf), Ebook | Michał Burtowy

  Komentarz przystępnie i praktycznie omawia zagadnienia dotyczące zasad zachowania na drodze, obowiązków uczestników ruchu – kierujących pojazdami i pieszych, warunków dopuszczania pojazdów do ruchu, rejestracji pojazdów oraz ich badań technicznych.Drugie wydanie uwzględnia wszystkie zmiany ustawodawcze i rozwój orzecznictwa w przedmiotowym zakresie od czasu ukazania się I wydania, w tym nowelizację art. 44 p.r.d., która wejdzie w życie 1 października 2023 r.Aktualizacje obejm...

  Nowość
  okładka Zobowiązania masy upadłości (pdf), Ebook | Bartosz Sierakowski

  W książce omówiono charakter prawny instytucji zobowiązań masy upadłości oraz jej wpływ na wszczęcie i przebieg postępowania upadłościowego. Poruszono m.in. takie zagadnienia jak:sposób ustalania i zaspokajania zobowiązań masy upadłości,zobowiązania z zawartych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości umów, których wykonania zażądał syndyk,czas powstania zobowiązania a jego kwalifikacja do kategorii zobowiązań masy upadłości,niedopuszczalność prowadzenia egzekucji...