Wolters Kluwer

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Prawo administracyjne - testy, kazusy, pytania sprawdzające (pdf), Ebook | Konrad Kędzierski, Ewa Kubas

  Książka ma na celu przybliżenie studentom prawa, administracji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego, a także aplikantom oraz pracownikom organów administracji publicznej najważniejszych zagadnień z zakresu prawa administracyjnego w prosty i przejrzysty sposób. W tym celu każdy z dziewiętnastu rozdziałów został podzielony na trzy bloki: testy, kazusy oraz pytania sprawdzające. Zdaniem Autorów taki układ pozwala na powtórzenie informacji teoretycznych zawartych w podręcznikach z za...

  PromocjaNowość
  okładka Prawnoautorska ochrona programów komputerowych (pdf), Ebook | Zbigniew Okoń

  W książce kompleksowo omówiono problematykę ochrony programów komputerowych w prawie autorskim na płaszczyźnie polskiej, unijnej i międzynarodowej. Przedstawiono te zagadnienia, które różnią się od ogólnych zasad prawa autorskiego, m.in. takie jak:– przesłanki ochrony,– przedmiotowe granice ochrony,– podmioty praw autorskich (z uwzględnieniem programów tworzonych w ramach stosunku pracy i z wykorzystaniem AI),– zakres praw autorskich,– wyczerpanie prawa i obrót „używanym” opr...

  Promocja
  okładka Prawo administracyjne (pdf), Ebook | Jan Zimmermann

  Podręcznik zawiera omówienie najważniejszych pojęć i zagadnień prawa administracyjnego. Zaprezentowano w nim wykład administracyjnego prawa ustrojowego oraz ogólnej problematyki dotyczącej form działania administracji i sądownictwa administracyjnego, a także relacji między administracją publiczną a sferą zewnętrzną. Czytelnicy odnajdą tu również rozważania na temat pojęcia, granic i cech ogólnych prawa administracyjnego oraz zagadnienia aksjologii tej gałęzi prawa. W spo...

  Promocja
  okładka Prawo karne skarbowe. Schematy. Tabele. Komentarze. Orzecznictwo. Testy. Kazusy (pdf), Ebook | Olaf Włodkowski

  W publikacji zaprezentowano zagadnienia prawa karnego skarbowego w sposób umożliwiający przygotowanie się do egzaminu.Podręcznik pomoże w:• przyswojeniu wiedzy oraz uporządkowaniu informacji do zapamiętania – dzięki schematom, tabelom, komentarzom i orzecznictwu;• sprawdzeniu i powtórzeniu znajomości zagadnień – dzięki testom;• utrwaleniu zdobytej wiedzy – dzięki kazusom i pytaniom kontrolnym.Czwarte wydanie zostało zaktualizowane, uzupełnione i poprawione. Uwzględnia zm...

  okładka Sztuka manipulacji, Audiobook | Jerzy Stelmach

  Zająłem się manipulacją zarówno dlatego, że uważam problem manipulacji za niezwykle ważny i niestety wciąż bardzo aktualny, jak i z poczucia winy, bo przecież nie tylko byłem manipulowany, lecz również sam manipulowałem. Piszę o manipulacji także z konieczności postawienia pewnej kropki nad „i”, bo […] o pozytywnych sposobach perswazji sporo już napisałem.

  Promocja
  okładka Szkolne prawo pracy. Poradnik dla pracowników oświaty (pdf), Ebook | Teresa Konarska

  W poradniku omówione zostały prawne aspekty i przepisy związane z zatrudnianiem nauczycieli oraz innych pracowników oświaty. Szczególny akcent został położony na pragmatykę rozwiązywania problemów, począwszy od nawiązania stosunku pracy, przez określenie warunków i szczegółowe przedstawienie – krok po kroku – postępowania w sprawach dotyczących praw, zobowiązań i świadczeń wynikających ze stosunku pracy, aż do jego rozwiązania, tj. m.in.:- sposoby, tryby i warunki nawiąz...

  PromocjaNowość
  okładka Obowiązek informacyjny w zakresie realizowanej strategii podatkowej (pdf), Ebook | Rafał Kowalski, Paweł Borszowski, Artur Halasz, Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański, Redakcja naukowa: Paweł Borszowski, Mateusz Lewandowski, Dobrosława Antonów

  Zgodnie z ustawą nowelizującą podatki dochodowe od 1 stycznia 2021 r. podatnicy mają obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej przez podatkowe grupy kapitałowe oraz podatników CIT osiągających przychody przekraczające 50 milionów euro. W książce poddano analizie zagadnienia dotyczące regulacji dotyczącej obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości tej strategii. W pierwszej kolejności przedstawiona została j...

  PromocjaNowość
  okładka Prawo karne. Testy i kazusy (pdf), Ebook | Anna Jaworska-Wieloch

  Publikacja jest zbiorem pytań testowych z zakresu prawa karnego materialnego, koncentrujących się na problematyce części ogólnej Kodeksu karnego. Pytania mają charakter kazusów i zawierają cztery warianty odpowiedzi. Zmierzają do sprawdzenia umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce, na tle konkretnych stanów faktycznych, przy użyciu kilku instytucji prawa karnego. Na początku każdego testu jest cytowany odpowiedni przepis Kodeksu karnego, potrzebny do rozwiązania kazusu.Ka...

  PromocjaNowość
  okładka Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (pdf), Ebook | Tomasz Szczurowski Szczurowski

  Przedmiotem niniejszej publikacji jest kompleksowa analiza skutków otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w kontekście jego efektywności.Zaprezentowano w niej m.in.:• podstawowe pojęcia prawa restrukturyzacyjnego i jego naczelne zasady,• przesłanki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,• skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dla osoby dłużnika oraz jego majątku i zobowiązań,• wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na postępowania cywilne.Opracow...

  Promocja
  okładka Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Komentarz (pdf), Ebook | Martyna Sługocka, Michał Bursztynowicz

  Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jest podstawowym i zarazem najtrudniejszym do interpretacji aktem wykonawczym do ustawy – Prawo budowlane. Przepisy tego rozporządzenia dają podstawę do odmowy udzielania pozwoleń na budowę, wnoszenia sprzeciwów wobec zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych, a także stwierdzenia nieważności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Książka omawia postanowien...

  Promocja
  okładka Ogólne postępowanie administracyjne jurysdykcyjne (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Hanna Knysiak-Sudyka, Agata Cebera, Jakub Firlus, Anna Golęba, Hanna Knysiak-Sudyka, Kamil Klonowski

  W podręczniku kompleksowo przedstawiono zagadnienia dotyczące problematyki postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego ogólnego, m.in.:katalog podmiotów biorących udział w postępowaniu w zróżnicowanych rolach procesowych;problematykę doręczeń, w tym doręczeń za pomocą środków komunikacji na odległość;poszczególne etapy postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania dowodowego;rozstrzygnięcia, które mogą zapaść w jego to...

  PromocjaNowość
  okładka Czy profesor powinien mieć psa... i inne eseje, Książka | Stanisław Waltoś

  Książka stanowi zbiór siedmiu esejów autorstwa Stanisława Waltosia, które są zarówno wspomnieniami, jak i przemyśleniami profesora m.in. na temat tradycji akademickich, chochlików drukarskich, jubileuszy, jubilatów i wręczaniu ksiąg jubileuszowych, przechodzenia na emeryturę, jak również o tym, czy w Polsce istnieją jeszcze szkoły naukowe oraz czy profesor powinien mieć psa. „Autor prowadzi nas (...) po różnych krużgankach akademickiego świata, krakowskimi uliczkami otaczają...

  PromocjaNowość
  okładka Rachunkowość budżetowa (pdf), Ebook | Monika Kaczurak-Kozak

  Książka zawiera omówienie zagadnień dotyczących gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, koncentrując się na ich rachunkowości. Będzie stanowić użyteczne źródło wiedzy teoretycznej i praktycznej z obszaru:• funkcjonowania sektora finansów publicznych,• jego organizacji,• zasad gospodarki finansowej,• sporządzania planów finansowych,• zastosowania klasyfikacji budżetowej, a w szczególności wiedzy dotyczącej rachunkowości i sprawozdawczości typowych podmiot...

  PromocjaNowość
  okładka Wybór prawa dla zobowiązań umownych na gruncie rozporządzenia Rzym I (pdf), Ebook | Sławomira Lerman-Balsaux

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 (Rzym I) należy do najważniejszych przykładów realizacji zasady swobody wyboru prawa w europejskim prawie kolizyjnym. Zawarcie w umowie klauzuli wyboru prawa eliminuje niepewność co do prawa właściwego i tym samym umożliwia standaryzację procedur prawnych.Głównym celem książki jest przedstawienie granic swobody wyboru prawa dla zobowiązań umownych na gruncie rozporządzenia Rzym I, a także zestawienie i ocena ogra...

  PromocjaNowość
  okładka Prawo administracyjne - zagadnienia ogólne i ustrojowe (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Jolanta Blicharz, Piotr Lisowski

  Podręcznik podzielony został na trzy części:• pierwsza koncentruje uwagę na tytułowych zagadnieniach ogólnych prawa administracyjnego, zarówno klasycznych, jak i relatywnie nowych;• druga skupia się na ustrojowym prawie administracyjnym, uwzględniając wątki europeizacyjne i globalizacyjne,• trzecia omawia zagadnienia ogólne i ustrojowe na przykładzie wybranych regulacji materialnego prawa administracyjnego, zestawiając pojęcia-narzędzia, instytucje z ustawami z zakresu materi...

  PromocjaNowość
  okładka Prawo handlowe dla studentów i praktyków (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Małgorzata Modrzejewska, Józef Okolski

  Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z zakresu prawa handlowego i omawia wszystkie najważniejsze instytucje tej dziedziny prawa. W książce przedstawiono m.in.:- charakterystykę przedsiębiorców, w tym przede wszystkim spółek prawa handlowego,- prawo umów gospodarczych,- postępowanie upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne,- spółkę europejską, europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych oraz spółdzielnię europejską,- prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego,- ...

  PromocjaNowość
  okładka Ochrona danych osobowych. Kontrola i postępowanie w sprawie naruszenia przepisów. Poradnik ze wzorami (pdf), Ebook | Mirosław Gumularz, Patrycja Kozik

  Z opracowania czytelnik dowie się m.in.:jakie są prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych;na co zwraca uwagę Prezes UODO w trakcie kontroli;jak przebiegały dotychczas prowadzone kontrole;co grozi za utrudnianie lub udaremnianie kontroli. W nowym wydaniu publikacji autorzy omawiają ponadto:wpływ pandemii koronawirusa na prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;tryb i sposób prowadzenia kontroli na gruncie przepisów ustawy o ochr...

  PromocjaNowość
  okładka Czy profesor powinien mieć psa... i inne eseje (pdf), Ebook | Stanisław Waltoś

  Książka stanowi zbiór siedmiu esejów autorstwa Stanisława Waltosia, które są zarówno wspomnieniami, jak i przemyśleniami profesora m.in. na temat tradycji akademickich, chochlików drukarskich, jubileuszy, jubilatów i wręczaniu ksiąg jubileuszowych, przechodzenia na emeryturę, jak również o tym, czy w Polsce istnieją jeszcze szkoły naukowe oraz czy profesor powinien mieć psa.„Autor prowadzi nas (...) po różnych krużgankach akademickiego świata, krakowskimi uliczkami ...

  PromocjaNowość
  okładka Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz (pdf), Ebook | Paweł Borszowski, Jacek Wantoch-Rekowski, Krzysztof Musiał, Adam Nita, Klaudia Stelmaszczyk-Borszowska

  W komentarzu omówiono regulacje dotyczące podatku od spadków i darowizn w oparciu o orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, a także interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego. Powołano się również na poglądy przedstawicieli doktryny.Autorzy analizują m.in.:• wyłączenia od opodatkowania,• zwolnienia od podatku,• ulgę mieszkaniową,• podstawę opodatkowania, w tym wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych oraz opodatkowan...

  PromocjaNowość
  okładka Skuteczność w prawie administracyjnym (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Czesław Martysz, Praca zbiorowa

  Książka kompleksowo omawia problematykę skuteczności, efektywności i rozliczalności administracji publicznej m.in. w zakresie:• audytu wewnętrznego w administracji publicznej;• elektronicznego profilu zaufanego;• automatycznego aktu administracyjnego;• skuteczności systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;• gwarancji procesowych osób z zaburzeniami psychicznymi, będących stroną postępowania administracyjnego. W publikacji uwzględniono zmiany wynikające z nowelizacji us...

  PromocjaNowość
  okładka Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa, w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń (pdf), Ebook | Andrzej Depko, Piotr Gałecki, Krzysztof Eichstaedt, Aleksandra Krasowska

  Publikacja dostarcza niezbędnej wiedzy z zakresu mechanizmów sporządzania opinii psychiatrycznej, psychologicznej i seksuologicznej. Zawarta w niej treść pozwoli prawnikom formułować rzeczowe pytania do biegłych oraz ocenić ich merytoryczną treść, zaś biegłym poznać nie tylko elementy, jakie powinna zawierać opinia, ale także kryteria, według których powinna być sporządzona.Opracowanie prezentuje też zagadnienia z prawa karnego procesowego, które powinien znać każdy biegły są...

  PromocjaNowość
  okładka Prawo bankowe. Komentarz (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Agnieszka Mikos-Sitek, Piotr Zapadka

   Książka Prawo bankowe. Komentarz to kompleksowe omówienie zagadnień ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Podstawowym atutem i kwestią wyróżniająca to dzieło spośród wszystkich innych dostępnych publikacji z tego zakresu jest udział tak wielu wybitnych ekspertów, zarówno praktyków, jak i teoretyków prawa. Autorami są sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, byli i obecni prezesi banków, pracownicy nadzoru finansowego, pracownicy bankowego funduszu gwarancyjnego i b...

  PromocjaNowość
  okładka Profesjonalny coaching. Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha (pdf), Ebook | Małgorzata Sidor-Rządkowska

  Autorka opisuje, jakie zasady i standardy etyczne muszą być przestrzegane, aby proces profesjonalnego coachingu przebiegał prawidłowo, autentycznie wspierając rozwój jednostek i zespołów. W książce omówiono m.in.:• istotę i rodzaje coachingu;• relacje między coachingiem a innymi formami wspierania rozwoju, takimi jak mentoring, konsulting, szkolenia;• różnice między coachingiem a psychoterapią;• najważniejsze zasady zawarte w kodeksach etycznych coachingu.Cieka...

  PromocjaNowość
  okładka Prawo kanoniczne (pdf), Ebook | Daniel Cenalmor, Jorge Miras

  Podręcznik prezentuje ogół pojęć i zagadnień składających się na akademicki wykład prawa kanonicznego.Autorzy w przystępny sposób przedstawiają kluczowe tematy z tego zakresu, w tym m.in.:• istotę i dzieje prawa kanonicznego,• hierarchię w Kościele,• stowarzyszenia wiernych,• organizację Kościoła w strukturach kościelnych,• wewnętrzną organizację diecezji,• ponaddiecezjalną organizację kościelną,• poszczególne sakramenty,• Kościelny wymiar sprawiedliwości. Publikacja uwz...