okładka Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych ebook | pdf | Izabela Motowilczuk

Pobierz za darmo fragment ebooka

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych Izabela Motowilczuk ebook

Moja ocena:

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Dodano do koszyka

Koszyk

Opis treści

Każda jednostka należąca do sektora finansów publicznych musi przeprowadzić okresową inwentaryzację wszystkich składników majątkowych.

Zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

W publikacji na licznych przykładach podano wskazówki prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji (obowiązkowych i doraźnych) – od zaplanowania, przez prowadzenie, po rozliczenie i zakończenie. Wskazano rozwiązania praktycznych problemów przeprowadzania inwentaryzacji za pomocą technik informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem technik przeprowadzania spisów z natury przy wykorzystaniu sczytywania danych zawartych w kodach paskowych i etykietach kodowanych elektromagnetycznie.

Książka w założeniu ma służyć pomocą w takim zorganizowaniu przebiegu inwentaryzacji – prowadzonych metodami spisu z natury oraz potwierdzania i weryfikacji sald składników aktywów i pasywów – aby procesy te przebiegały szybko, sprawnie i efektywnie. Może służyć także jako baza do przeprowadzania szkoleń przedinwentaryzacyjnych dla członków komisji inwentaryzacyjnej, osób materialnie odpowiedzialnych oraz pracowników księgowości i innych komórek zaangażowanych w proces inwentaryzacji.

Ponadto, można skorzystać z zamieszczonych wzorów dokumentów inwentaryzacyjnych – podano dokładne instrukcje i przykłady ich wypełniania.

Dopełnienie całości stanowią poprzedzone komentarzem Autorki:

 •  nowe stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów – w stanowisku przedstawiono dobre praktyki oraz wskazówki sprzyjające prawidłowej i sprawnej inwentaryzacji zapasów, obejmujące sprawy związane z przygotowaniem, przeprowadzaniem, rozliczaniem i dokumentowaniem spisów z natury;
 •  nowy Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 – „Środki trwałe” – standard odnosi się do zasad ewidencji i inwentaryzacji środków trwałych na potrzeby prowadzenia rachunkowości jednostki. W przypadku jednostek, które postanowiły stosować KSR 11 w swojej polityce rachunkowości, postanowienia standardu mają zastosowanie po raz pierwszy do sporządzania sprawozdania finansowego za rok obrotowy zaczynający się od 1 stycznia 2017 r., natomiast w przypadku jednostek, które nie postanowiły o stosowaniu KSR, nowy standard powinien służyć pomocą przy ustalaniu (nowelizowaniu) ich polityk rachunkowości, w szczególności w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych metodami spisu z natury i weryfikacji danych wykazanych w księgach rachunkowych z dokumentacją źródłową.

 

IZABELA MOTOWILCZUK – magister administracji, były wieloletni inspektor kontroli gospodarki finansowej w regionalnej izbie obrachunkowej, autor licznych publikacji z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem samorządowych jednostek organizacyjnych.

 

NOWOŚCIĄ W PUBLIKACJI SĄ:

Nowe Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów

Znajdują się tam dobre praktyki oraz wskazówki sprzyjające prawidłowej i sprawnej inwentaryzacji zapasów w drodze spisu z natury. Są tam omówione:

 • zakres i zasady odpowiedzialności kierownika jednostki za przeprowadzenie spisu z natury zapasów;
 •  terminy i częstotliwość obowiązkowej inwentaryzacji zapasów (w tym zasady przeprowadzania inwentaryzacji okresowych i ciągłych);
 • czynności wchodzące w skład kolejnych etapów inwentaryzacji, takich jak: przygotowanie inwentaryzacji, przeprowadzanie spisu oraz rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych;
 • zasady wyznaczania osób lub ciał kolegialnych odpowiedzialnych za przeprowadzenie inwentaryzacji i zakres ich obowiązków;
 • sposób dokumentowania faktu przeprowadzenia i wyników spisu z natury;
 •  zasady wykonywania spisu z wykorzystaniem technik informatycznych, zalecenia zastosowania w trakcie spisu z natury techniki komputerowej;
 •  zasady kontrolowania prawidłowości przebiegu spisu z natury, jego dokumentowania i rozliczania;
 •  archiwizacja dokumentacji inwentaryzacyjnej.

Stanowisko zawiera słowniczek pojęć, takich jak: bieżąca ewidencja księgowa, czynności spisowe, dokumentacja inwentaryzacyjna, inwentaryzacja ciągła i okresowa, komisja inwentaryzacyjna, zespół spisowy, kontroler spisowy, osoba odpowiedzialna (za zapasy), księgowy, pole spisowe i rejon spisowy, pomiar szacunkowy, różnice inwentaryzacyjne, zapasy obce i własne, strzeżone składowisko. Stanowisko zakłada, że część tych pojęć można stosować także odpowiednio do inwentaryzacji metodą spisu z natury innych składników majątkowych (np. środków trwałych, gotówki w kasie).

Dwie najważniejsze definicje, na które należy zwrócić uwagę przy nowelizowaniu polityki rachunkowości, to pojęcia: strzeżone składowisko i kontroler spisowy.

W przypadku jednostek, które nie postanowiły o stosowaniu KSR, stanowisko powinno służyć pomocą przy ustalaniu (nowelizowaniu) ich polityk rachunkowości.

 

Nowy Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 – „Środki trwałe”

Zawiera on zasady ewidencji i inwentaryzacji środków trwałych na potrzeby prowadzenia rachunkowości jednostki. Są tam omówione:

 •  warunki uznania konkretnego składnika majątkowego za środek trwały (w tym ustalenie przedmiotu środka trwałego i prawa majątkowego, zasady ustalania okresu ekonomicznej przydatności środków trwałych, sposób dokonywania oceny kompletności i zdatności do użytkowania środka trwałego, definicje części składowych, dodatkowych i peryferyjnych środka trwałego oraz zasady oceny kryterium przeznaczenia środka trwałego na potrzeby jednostki);
 • zasady wyodrębniania obiektów inwentarzowych środków trwałych (pojedynczych i zbiorczych) oraz ich znakowania numerami inwentarzowymi;
 • sposób ustalania wartości początkowej środków trwałych i jej korygowania w trakcie użytkowania środka trwałego;
 • zasady naliczania amortyzacji;
 • zasady wycofywania z ewidencji środków trwałych na skutek ich zbycia lub likwidacji (w tym likwidacji całościowej i częściowej, związanej z odłączaniem części składowych, dodatkowych i peryferyjnych);
 • sposób dokumentowania obrotu środkami trwałymi;
 • specyficzne zasady przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych.

W przypadku jednostek, które postanowiły stosować KSR nr 11 w swojej polityce rachunkowości, postanowienia standardu mają zastosowanie po raz pierwszy do sporządzania sprawozdania finansowego za rok obrotowy zaczynający się od 1 stycznia 2017 r.

W przypadku jednostek, które nie postanowiły o stosowaniu KSR, nowy standard powinien służyć pomocą przy ustalaniu (nowelizowaniu) ich polityk rachunkowości, w szczególności w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych metodami spisu z natury i weryfikacji danych wykazanych w księgach rachunkowych z dokumentacją źródłową.

Przy nowelizowaniu części polityki rachunkowości dotyczącej inwentaryzowania środków trwałych szczególną uwagę należy zwrócić na to, że KSR nr 11 określa terminy i częstotliwość inwentaryzowania środków trwałych:

KSR nr 11 przewiduje istotne odstępstwo od ogólnych zasad przeprowadzania spisu z natury – otóż zespoły spisowe mogą dysponować danymi ze szczegółowej ewidencji księgowej na temat obiektów inwentarzowych środków trwałych(takimi jak dane zawarte na wydrukach kart indywidualnych środków trwałych).

 

Z książką połączony jest suplement elektroniczny, do którego dostęp jest możliwy przy użyciu kodu ze zdrapki przyklejonej na wewnętrznej stronie okładki.

Zdrapki dają dostęp do serwisu IL Prawo w połączeniu z serwisem INWENTARYZACJA – Wzory dokumentów. W serwisie INWENTARYZACJA – Wzory dokumentów zamieszczono aktywne wzory dokumentów inwentaryzacyjnych z książki - edytowalne w Wordzie.

Pierwsze logowanie musi nastąpić na stronę: www.inforlex.pl/inwentaryzacja. Dostęp będzie działał do 31 grudnia 2018 r.

W serwisie INWENTARYZACJA – Wzory dokumentów są dostępne następujące wzory:

1. Ramowa instrukcja inwentaryzacyjna.

2. Alternatywne ramowe postanowienia instrukcji inwentaryzacyjnej odnoszące się do przeprowadzania spisu z natury techniką komputerową – wersja I i II.

3. Plan inwentaryzacji.

4. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej środków trwałych wraz z harmonogramem inwentaryzacji.

5. Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia spisu z natury – wersja I.

6. Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia spisu z natury – wersja II.

7. Harmonogram spisu z natury.

8. Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej – składane przed rozpoczęciem spisu z natury.

9. Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej – składane po zakończeniu spisu z natury.

10. Sprawozdanie zespołu spisowego z przebiegu spisu z natury.

11. Upoważnienie do pobierania arkuszy spisowych.

12. Rozliczenie arkuszy spisu z natury.

13. Arkusz spisu z natury.

14. Protokół kontroli prawidłowości spisu z natury – z kontroli przeprowadzanej na bieżąco w czasie spisu w polu spisowym.

15. Protokół kontroli prawidłowości spisu z natury – z kontroli przeprowadzanej po zakończeniu spisu.

16. Zestawienie zbiorcze arkuszy spisu z natury ze specyfikacją różnic inwentaryzacyjnych.

17. Protokół rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych ujawnionych w wyniku spisu z natury środków trwałych.

18. Zestawienie kompensat niedoborów i nadwyżek.

19. Protokół rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych ujawnionych w wyniku spisu z natury zapasów materiałowych.

20. Potwierdzenie salda należności.

21. Potwierdzenie liczby i wartości papierów wartościowych w formie zdematerializowanej.

22. Protokół cząstkowy inwentaryzacji przeprowadzonej metodą uzgodnień sald – dla jednego konta syntetycznego.

23. Protokół inwentaryzacji przeprowadzonej metodą uzgodnień sald – papiery wartościowe w formie zdematerializowanej.

24. Protokoły cząstkowe inwentaryzacji przeprowadzonej metodą weryfikacji sald.

25. Protokół zbiorczy inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze weryfikacji sald – dla kont bilansowych prowadzonych w jednostce.

26. Protokół inwentaryzacji kasy – dla inwentaryzacji okresowych i doraźnych.

27. Protokół inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej przeprowadzanej pod nieobecność osoby zdającej.

28. Protokół inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej przy jej przekazywaniu pomiędzy osobami materialnie odpowiedzialnymi.

29. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia skontrum i nadania regulaminu komisji skontrowej.

30. Protokół skontrum.

31. Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych – zbiorczy dla inwentaryzacji okresowej rzeczowych składników aktywów trwałych i obrotowych.

32. Protokół poinwentaryzacyjny dla inwentaryzacji przeprowadzonej metodą spisu z natury.

33. Protokół potwierdzenia stanu środków na rachunkach bankowych jednostki.

34. Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków pieniężnych.

35. Protokół końcowy inwentaryzacji przeprowadzonej metodą uzgodnienia sald z kontrahentami i jej rozliczenie.

36. Protokół poinwentaryzacyjny dla inwentaryzacji przeprowadzanej metodami uzgodnienia z kontrahentami i bankami oraz weryfikacji zapisów.

37. Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji sald wraz z harmonogramem prac inwentaryzacyjnych.

38. Polecenie przeprowadzenia spisu.

39. Przykładowy zakres obowiązków realizowanych przez komisję inwentaryzacyjną i zespoły spisowe.

40. Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej.

41. Wykaz powołanych członków komisji inwentaryzacyjnej.

42. Zarządzenie kierownika jednostki powołującego komisję do oceny stanu mienia jednostki – jednostka państwowa.

43. Zarządzenie wewnętrzne – inwentaryzacja roczna – okresowa.

44. Protokół przeprowadzonego przeglądu mienia.

45. Dokument LT – Likwidacja środka trwałego.

46. Dokument MT – Zmiana miejsca użytkowania składnika majątku trwałego.

47. Dokument OT – Przyjęcie środka trwałego.

48. Dokument PT – Przyjęcie/przekazanie środka trwałego.

 

„Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych”, Izabela Motowilczuk – jak czytać ebook?

Ebooka „Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych”, tak jak pozostałe książki w formacie elektronicznym przeczytacie w aplikacji mobilnej Woblink na Android lub iOS lub na innym urządzeniu obsługującym format epub lub mobi - czytnik ebooków (Pocketbook, Kindle, inkBook itd.), tablet, komputer etc. Czytaj tak, jak lubisz!

Zanim zdecydujesz się na zakup, możesz również przeczytać u nas darmowy fragment ebooka. A jeśli wolisz słuchać, sprawdź, czy książka jest dostępna w Woblink także jako audiobook (mp3).

Szczegółowe informacje na temat ebooka Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

Opinie i oceny ebooka Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

0,0

0 ocen / 0 opinii

razem z Lubimy Czytać
Oceń
Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

Izabela Motowilczuk,

Moja ocena: