Seria Akademicka. Prawo - książki, ebooki i audiobooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Wiesława Maria Miemiec

  W książce autorzy omówili m.in.:pojęcie i funkcję finansów publicznych,zasady odpowiedzialności i kontroli w sektorze finansów publicznych (w tym: kompetencję i zadania NIK oraz audyt wewnętrzny),problematykę budżetu państwa i innych publicznych planów finansowych,procedurę budżetową stosowaną w zakresie budżetu państwa (zasady budżetowe, budżet zadaniowy, Wieloletni Plan Finansowy Państwa, budżet środków europejskich),dług publiczny i deficyt budżetowy państwa,specyfikę fina...

  Promocja
  okładka Prawo administracyjne - testy, kazusy, pytania sprawdzające (pdf), Ebook | Konrad Kędzierski, Ewa Kubas

  Książka ma na celu przybliżenie studentom prawa, administracji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego, a także aplikantom oraz pracownikom organów administracji publicznej najważniejszych zagadnień z zakresu prawa administracyjnego w prosty i przejrzysty sposób. W tym celu każdy z dziewiętnastu rozdziałów został podzielony na trzy bloki: testy, kazusy oraz pytania sprawdzające. Zdaniem Autorów taki układ pozwala na powtórzenie informacji teoretycznych zawartych w podręcznikach z za...

  Promocja
  okładka Prawo karne wykonawcze (pdf), Ebook | Zbigniew Hołda, Joanna Hołda, Jerzy Migdał, Beata Żórawska

  Kolejne, 6. wydanie popularnego podręcznika do Prawa karnego wykonawczego.Opracowanie zawiera najważniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego, zaktualizowane i uzupełnione o najnowsze dostępne dane statystyczne. Omówione w nim zagadnienia dotyczą m.in.:źródeł oraz zasad prawa karnego wykonawczego,postępowania wykonawczego,wykonywania środków karnych i zabezpieczających,wykonywania kary grzywny, ograniczenia wolności i pozbawienia wolności, także w systemie ...

  Promocja
  okładka Prawo karne. Zarys problematyki (pdf), Ebook | Andrzej Marek, Jerzy Lachowski

  Podręcznik w sposób zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze instytucje części ogólnej prawa karnego oraz wybrane typy przestępstw. Uregulowania te zostały poddane do głębnej analizie, wskazano również na praktyczne implikacje ich zastosowania oraz zaproponowano konkretne rozwiązania kwestii problemowych.W szóstym wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone do Kodeksu karnego ustawą z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw i wchodz...

  Promocja
  okładka Prawo gospodarcze. Aspekty publicznoprawne (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Hanna Gronkiewicz-Waltz, Marek Wierzbowski

  Podręcznik obejmuje całość zagadnień związanych z jedną z najbardziej rozwijających się gałęzi prawa, określaną jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo gospodarcze, tj. m.in.:• genezę interwencjonizmu państwa w gospodarkę,• konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego,• gospodarkę komunalną,• organy państwa mające wpływ na gospodarkę,• pozycję prawną przedsiębiorcy,• prawo antymonopolowe i ochrony konkurencji,• regulację rynku finansowego.Autorzy, zwią...

  Promocja
  okładka Podstawy prawa dla ekonomistów (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Bogusława Gnela

  W podręczniku w sposób zwięzły i kompleksowy zaprezentowano podstawowe wiadomości z zakresu poszczególnych gałęzi lub działów prawa niezbędne każdemu ekonomiście. Przedstawiono w nim zagadnienia z zakresu teorii prawa oraz elementy prawa konstytucyjnego, administracyjnego, finansowego, karnego, cywilnego, a także prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa prywatnego międzynarodowego. Czytelnik zdobędzie ogólną wiedzę o polskim prawie, niezbędną do zdania egzaminu z podstaw ...

  Promocja
  okładka Prawo pracy. Przed egzaminem (pdf), Ebook | Izabela Florczak, Anna Piszczek, Katarzyna Jaworska, Katarzyna Serafin

  Książka omawia zagadnienia z zakresu prawa pracy w przystępnej formie pytań i odpowiedzi, które najczęściej pojawiają się na egzaminach z tego przedmiotu. Jest to nowoczesny niezbędnik do nauki i powtórki materiału – czytelnik uczy się poprzez zadawanie pytań, formułowanie własnych odpowiedzi, a następnie ich weryfikację z tymi, które znajdują się w książce. Taka forma angażuje czytelnika, który aktywnie zdobywa i weryfikuje swoją wiedzę. Informacje uzyskane za pośr...

  Promocja
  okładka Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami (pdf), Ebook | Praca zbiorowa

  Podręcznik przedstawia szerokie ujęcie prawa finansów publicznych, związanego z gromadzeniem i rozdysponowywaniem publicznych środków pieniężnych przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego i inne jednostki sektora finansów publicznych. Uwzględniono w nim przede wszystkim: regulacje prawa budżetowego, dochodów i wydatków publicznych, deficytu i długu publicznego, zasady gospodarki finansowej Unii Europejskiej, a także unormowania o odpowiedzialności za naruszenie dyscyp...

  Promocja
  okładka Prawo wyborcze w Polsce (pdf), Ebook | Marek Chmaj

  Kompleksowe opracowanie odnoszące się do systemu wyborczego w Polsce zawiera m.in.:• objaśnienie podstaw prawa wyborczego, mandatu przedstawicielskiego, kadencyjności,• charakterystykę zasad prawa wyborczego (tzw. przymiotników wyborczych), w tym zasad podziału mandatów, obwodów głosowania, rejestru wyborców, komitetów wyborczych, kampanii wyborczej i finansowania wyborów, organów wyborczych i administracji wyborczej.W przystępny dla czytelnika sposób szczegóło...

  Promocja
  okładka Prawo handlowe. Zagadnienia wybrane (pdf), Ebook | Praca zbiorowa

  W publikacji przystępnie i wyczerpująco zaprezentowano wszystkie najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa handlowego. Przyswajaniu wiedzy pomaga klarowny układ tekstu, a także schematy, które ułatwiają zrozumienie omawianych problemów.Autorzy opracowali treść książki w sposób nowatorski i interdyscyplinarny. Poza kluczowy mi dla klasycznego prawa handlowego wątkami czytelnik odnajdzie w niej również kwestie będące przedmiotem innych gałęzi prawa.W publikacji p...

  Promocja
  okładka Prawo rzeczowe. Pytania i odpowiedzi (pdf), Ebook | Joanna Kuźmicka-Sulikowska

  Podręcznik stanowi kompletne i syntetyczne opracowanie problematyki polskiego prawa rzeczowego. Obejmuje takie kwestie jak: charakterystyka prawa własności, prawnorzeczowe sposoby nabywania i utraty prawa własności, ochrona własności (w tym roszczenie windykacyjne, negatoryjne i tzw. roszczenia uzupełniające), współwłasność, odrębną własność lokali, użytkowanie wieczyste (i jego przekształcania w prawo własności), ograniczone prawa rzeczowe (zarówno przepisy ogólne, jak i par...

  Promocja
  okładka Prawo handlowe (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Piotr Nazaruk

  Podręcznik w przystępny sposób prezentuje całość problematyki z zakresu prawa handlowego. Poza przedstawieniem fundamentalnej tematyki, takiej jak: zagadnienia ogólne prawa handlowego, ustrój prawny przedsiębiorców, prawo spółek, prawo umów handlowych oraz prawo papierów wartościowych i instrumentów finansowych, autorzy omawiają zagadnienia specjalistyczne: prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, prawo własności przemysłowej i prawo spółdzielcze. Na początku każdego roz...

  Promocja
  okładka Podstawy prawa (pdf), Ebook | Wojciech Góralczyk

  Podręcznik stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z podstawami prawa. Autor wprowadza czytelnika w świat pojęć i instytucji prawa, uzupełniając je przykładami z różnych dziedzin prawa publicznego i prywatnego. Złożone problemy przedstawione zostały w postaci schematów graficznych.Przystępny język publikacji, jak i stopniowe, metodyczne opisywanie coraz trud niejszych tematów umożliwiają bezproblemowe zapoznanie się z podstawami prawoznawstwa.Książka przeznaczona j...

  Promocja
  okładka Prawo spadkowe. Pytania i odpowiedzi (pdf), Ebook | Joanna Kuźmicka-Sulikowska

  W podręczniku jasno i przystępnie, w formie pytań i odpowiedzi, omówiono kluczowe zagadnienia polskiego prawa spadkowego, takie jak:– pojęcie i skład spadku,– dziedziczenie ustawowe i testamentowe (w tym m.in. dokładne omówienie wymogów formalnych dla poszczególnych form testamentu oraz treść możliwych rozrządzeń testamentowych i ich skutki prawne),– sytuację prawną spadkobiercy (w tym m.in. aspekty związane z potwierdzaniem praw do spadku),– wspólność majątku spadkowego i dz...

  Promocja
  okładka Prawo karne materialne. Nauka o przestępstwie, ustawie karnej i karze (pdf), Ebook | Krystyna Patora, Redakcja naukowa: Jan Kulesza, Mateusz Filipczak

  Podręcznik stanowi wykład części ogólnej prawa karnego, podzielony według klasycznego schematu na naukę o przestępstwie, naukę o ustawie karnej oraz naukę o karze.Autorzy omawiają ewolucję zasad odpowiedzialności karnej, wskazują odniesienia do systemów karnych innych państw i odwołania do dawnego polskiego prawa karnego.Publikacja uwzględnia zmiany m.in. zaostrzające kary za przestępstwa wprowadzone ustawą z 07.07.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz n...

  Promocja
  okładka Łacińska terminologia prawnicza (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Jerzy Zajadło

  Książka zawiera zbiór sentencji, zwrotów i pojęć łacińskich z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, teorii i filozofii prawa, logiki, retoryki oraz erystyki. Spośród szerokiej gamy łacińskich haseł Autorzy wybrali te, które mają obecnie zastosowanie w obrocie prawnym. Zbiór pojęć i zwrotów łacińskich nie ogranicza się wyłącznie do języka prawnego i prawniczego, lecz zawiera takie hasła, które powinien znać każdy wykształcony humanista. Każda pozycja została przetłumaczona n...

  Promocja
  okładka Prawo administracyjne. Zagadnienia ustrojowe (pdf), Ebook | Janusz Sługocki

  W książce przedstawione zostały podstawowe zagadnienia ustrojowego prawa administracyjnego, w tym m.in.:• podstawy prawne działania naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, administracji rządowej w terenie, samorządu terytorialnego,• podział terytorialny kraju,• organizacja kontroli administracji,• zasady funkcjonowania służby cywilnej.Omówiono przesłanki kształtowania się konkretnych instytucji w Polsce. Przedstawiono także europejski kontekst polsk...

  Promocja
  okładka Postępowanie sądowoadministracyjne (pdf), Ebook | Praca zbiorowa

  W podręczniku przedstawiono zagadnienia sądowej kontroli administracji stanowiącej instrument gwarantujący zgodne z prawem działanie organów administracji publicznej w stosunkach z podmiotami zewnętrznymi. Szcze­gółowo omówiono m.in. cechy charakterystyczne sądowych modeli kontroli administracji, ze szczególnym uwzględnieniem modelu mieszanego, oraz zagadnienia postępowania sądowoadministracyjnego. Układ opracowania jest ściśle powiązany z obecnym w p...

  Promocja
  okładka Nauka o państwie i polityce (pdf), Ebook | Zbigniew Markwart, Ławnikowicz Grzegorz, Kostrubiec Jarosław, Lech Dubel

  Podręcznik prezentuje złożone mechanizmy decyzyjne w instytucji, jaką jest państwo. Autorzy wychodzą z założenia, że aby zrozumieć współczesne państwo i zasady nim rządzące, niezbędna jest znajomość idei, które legły u podstaw procesu prawotwórczego, a także teorii prowadzących do konkretnych rozstrzygnięć politycznych i prawnych.Omawiane zagadnienia koncentrują się wokół trzech kategorii: teorii władzy państwowej, wiodących systemów politycznych oraz instytucji państwa. Kole...

  Promocja
  okładka Podstawy prawa finansów publicznych (pdf), Ebook | Paweł Majka, Wojciech Morawski, Jacek Wantoch-Rekowski

  Problematyka prawa finansów publicznych regulowana jest przez wiele aktów prawnych: Konstytucję RP, przepisy Unii Europejskiej, umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego.W podręczniku przedstawiono najistotniejsze zagadnienia dotyczące prawnych regulacji finansów publicznych, m.in.:• prawo budżetowe państwa,• źródła i instytucje prawa podatkowego,• dochody jednostek samorządu terytorialnego,• publiczne prawo bankowe,• zarys finansów Unii Europe...

  Promocja
  okładka Polski proces karny (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Paweł Wiliński

  Polski proces karny ukazuje uniwersalne wartości procesu karnego i jego podstawowe założenia konstrukcyjne.Wydanie 2. zawiera omówienie m.in. zmian wprowadzonych do postępowania karnego w związku z pandemią COVID-19, w tym dotyczących zdalnych posiedzeń aresztowych, ograniczenia dostępu do akt, wydłużenia okresu przedawnienia karalności czynu oraz modyfikacji składów orzekających.Podręcznik jest ilustrowany infografikami, zawiera też wiele schematów, które ułatwiają z...

  Promocja
  okładka Proces karny (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Jerzy Skorupka

  W książce kompleksowo omówiono obszerną problematykę prawa karnego procesowego, obejmującą zagadnienia teorii procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości oraz przebiegu postępowania karnego we wszystkich odmianach i trybach. Szczegółowo zaprezentowano m.in. funkcję gwarancyjną przepisów procesowych, a także granice dozwolonej działalności procesowej organów władzy publicznej.W 4. wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone ustawami:- z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych ...

  Promocja
  okładka Postępowanie karne (pdf), Ebook | Katarzyna Dudka, Hanna Paluszkiewicz

  W podręczniku przedstawiono współczesny model postępowania karnego ukształtowany przez ostatnie nowelizacje zarówno Kodeksu postępowania karnego, jak i powiązanych aktów prawnych, m.in. Kodeksu karnego, ustawy o Sądzie Najwyższym, Prawa o prokuraturze.Autorki omawiają ostatnie zmiany dotyczące m.in.:• wyznaczania posiedzenia wstępnego oraz rozprawy głównej;• listu żelaznego;• zabezpieczenia majątkowego;• wzmocnienia pozycji procesowej prokuratora w polskim procesie ...

  Promocja
  okładka Prawo finansów publicznych. Vademecum (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Paweł Smoleń

  Podręcznik zawiera nowatorskie pod względem formy i treści ujęcie tematu szeroko rozumianych finansów publicznych. Jest to jedyna na rynku publikacja dotycząca polskich i europejskich finansów prezentowana w układzie alfabetycznym. Właśnie takie przedstawienie zagadnień ułatwia poszukiwanie konkretnych informacji.Przeglądowe ukazanie problemów umożliwia wyjaśnienie podstawowych terminów używanych nie tylko w języku prawniczym, lecz także w języku debaty publicznej. W książce ...