Seria Akademicka. Prawo

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Nowość
  okładka Łacińska terminologia prawnicza (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Jerzy Zajadło

  Książka zawiera zbiór sentencji, zwrotów i pojęć łacińskich z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, teorii i filozofii prawa, logiki, retoryki oraz erystyki. Spośród szerokiej gamy łacińskich haseł Autorzy wybrali te, które mają obecnie zastosowanie w obrocie prawnym. Zbiór pojęć i zwrotów łacińskich nie ogranicza się wyłącznie do języka prawnego i prawniczego, lecz zawiera takie hasła, które powinien znać każdy wykształcony humanista. Każda pozycja została przetłumaczona n...

  okładka Prawo administracyjne. Zagadnienia ustrojowe (pdf), Ebook | Janusz Sługocki

  W książce przedstawione zostały podstawowe zagadnienia ustrojowego prawa administracyjnego, w tym m.in.:• podstawy prawne działania naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, administracji rządowej w terenie, samorządu terytorialnego,• podział terytorialny kraju,• organizacja kontroli administracji,• zasady funkcjonowania służby cywilnej.Omówiono przesłanki kształtowania się konkretnych instytucji w Polsce. Przedstawiono także europejski kontekst polsk...

  okładka Postępowanie sądowoadministracyjne (pdf), Ebook | Praca zbiorowa

  W podręczniku przedstawiono zagadnienia sądowej kontroli administracji stanowiącej instrument gwarantujący zgodne z prawem działanie organów administracji publicznej w stosunkach z podmiotami zewnętrznymi. Szcze­gółowo omówiono m.in. cechy charakterystyczne sądowych modeli kontroli administracji, ze szczególnym uwzględnieniem modelu mieszanego, oraz zagadnienia postępowania sądowoadministracyjnego. Układ opracowania jest ściśle powiązany z obecnym w p...

  okładka Nauka o państwie i polityce (pdf), Ebook | Zbigniew Markwart, Ławnikowicz Grzegorz, Kostrubiec Jarosław, Lech Dubel

  Podręcznik prezentuje złożone mechanizmy decyzyjne w instytucji, jaką jest państwo. Autorzy wychodzą z założenia, że aby zrozumieć współczesne państwo i zasady nim rządzące, niezbędna jest znajomość idei, które legły u podstaw procesu prawotwórczego, a także teorii prowadzących do konkretnych rozstrzygnięć politycznych i prawnych.Omawiane zagadnienia koncentrują się wokół trzech kategorii: teorii władzy państwowej, wiodących systemów politycznych oraz instytucji państwa. Kole...

  okładka Podstawy prawa finansów publicznych (pdf), Ebook | Paweł Majka, Wojciech Morawski, Jacek Wantoch-Rekowski

  Problematyka prawa finansów publicznych regulowana jest przez wiele aktów prawnych: Konstytucję RP, przepisy Unii Europejskiej, umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego.W podręczniku przedstawiono najistotniejsze zagadnienia dotyczące prawnych regulacji finansów publicznych, m.in.:• prawo budżetowe państwa,• źródła i instytucje prawa podatkowego,• dochody jednostek samorządu terytorialnego,• publiczne prawo bankowe,• zarys finansów Unii Europe...

  okładka Polski proces karny (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Paweł Wiliński

  Polski proces karny ukazuje uniwersalne wartości procesu karnego i jego podstawowe założenia konstrukcyjne.Wydanie 2. zawiera omówienie m.in. zmian wprowadzonych do postępowania karnego w związku z pandemią COVID-19, w tym dotyczących zdalnych posiedzeń aresztowych, ograniczenia dostępu do akt, wydłużenia okresu przedawnienia karalności czynu oraz modyfikacji składów orzekających.Podręcznik jest ilustrowany infografikami, zawiera też wiele schematów, które ułatwiają z...

  okładka Proces karny (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Jerzy Skorupka

  W książce kompleksowo omówiono obszerną problematykę prawa karnego procesowego, obejmującą zagadnienia teorii procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości oraz przebiegu postępowania karnego we wszystkich odmianach i trybach. Szczegółowo zaprezentowano m.in. funkcję gwarancyjną przepisów procesowych, a także granice dozwolonej działalności procesowej organów władzy publicznej.W 4. wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone ustawami:- z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych ...

  okładka Postępowanie karne (pdf), Ebook | Katarzyna Dudka, Hanna Paluszkiewicz

  W podręczniku przedstawiono współczesny model postępowania karnego ukształtowany przez ostatnie nowelizacje zarówno Kodeksu postępowania karnego, jak i powiązanych aktów prawnych, m.in. Kodeksu karnego, ustawy o Sądzie Najwyższym, Prawa o prokuraturze.Autorki omawiają ostatnie zmiany dotyczące m.in.:• wyznaczania posiedzenia wstępnego oraz rozprawy głównej;• listu żelaznego;• zabezpieczenia majątkowego;• wzmocnienia pozycji procesowej prokuratora w polskim procesie ...

  okładka Prawo finansów publicznych. Vademecum (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Paweł Smoleń

  Podręcznik zawiera nowatorskie pod względem formy i treści ujęcie tematu szeroko rozumianych finansów publicznych. Jest to jedyna na rynku publikacja dotycząca polskich i europejskich finansów prezentowana w układzie alfabetycznym. Właśnie takie przedstawienie zagadnień ułatwia poszukiwanie konkretnych informacji.Przeglądowe ukazanie problemów umożliwia wyjaśnienie podstawowych terminów używanych nie tylko w języku prawniczym, lecz także w języku debaty publicznej. W książce ...

  okładka Prawo administracyjne materialne (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Piotr Korzeniowski, Ewa Olejniczak-Szałowska

  Podręcznik w sposób kompleksowy wyjaśnia współczesne zagadnienia materialnego prawa administracyjnego, uwzględniając obecnie obowiązujące regulacje prawne.Wykład obejmuje m.in.:• regulacje administracyjnoprawne stanowiące o: obywatelstwie polskim, aktach stanu cywilnego, zmianie imion i nazwisk, ewidencji ludności, dowodach osobistych, paszportach, statusie cudzoziemców, ochronie wolności sumienia i wyznania;• kwestie prawa ochrony zdrowia, prawnej regulacji uzależn...

  okładka Prawo karne materialne. Kazusy (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Jerzy Lachowski

  Książka zawiera kazusy z zakresu prawa karnego materialnego odnoszące się do wszystkich części Kodeksu karnego, w tym do części wojskowej. Zostały one ułożone zgodnie z systematyką ustawy. Wszystkie stany faktyczne opatrzono odesłaniem do przepisów, których zastosowanie należy rozważyć podczas rozwiązywania zadania. Większość kazusów została także wzbogacona orzecznictwem sądów powszechnych, w którym należy szukać odpowiedzi na zadane pytania. Niekiedy teza lub uzasadnienie o...

  okładka Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne (pdf), Ebook | Zbigniew Kmiecik

  Podręcznik stanowi kompletny wykład z zakresu postępowania administracyjnego w ścisłym znaczeniu (tzw. jurysdykcyjnego), postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń, postępowania w sprawach skarg i wniosków, postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania przed sądami administracyjnymi. Całość uzupełnia omówienie najważniejszych zagadnień ogólnych, wprowadzających czytelnika w zasadniczą problematykę książki.Szóste wydanie uwzględnia zmienione oraz nowe regulac...

  okładka Prawo cywilne. Zarys wykładu (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Mieczysław Goettel, Adam Bieranowski, Piotr Bogdalski, Mieczysław Goettel

  Książka zawiera kompleksowe omówienie najważniejszych instytucji prawa cywilnego, zawartych w działach: część ogólna, prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo spadkowe oraz prawo rodzinne.W niezbędnym zakresie zostały również uwzględnione rozwiązania pozakodeksowych aktów normatywnych, co odnosi się zwłaszcza do stosunków prawnorzeczowych, w mniejszym stopniu zobowiązaniowych oraz prawnorodzinnych.Niniejsze wydanie uwzględnia zagadnienia dotyczące m.in:• przedawnienia roszczeń...

  okładka Prawo karne. Testy i kazusy (pdf), Ebook | Anna Jaworska-Wieloch

  Publikacja jest zbiorem pytań testowych z zakresu prawa karnego materialnego, koncentrujących się na problematyce części ogólnej Kodeksu karnego. Pytania mają charakter kazusów i zawierają cztery warianty odpowiedzi. Zmierzają do sprawdzenia umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce, na tle konkretnych stanów faktycznych, przy użyciu kilku instytucji prawa karnego. Na początku każdego testu jest cytowany odpowiedni przepis Kodeksu karnego, potrzebny do rozwiązania kazusu.Ka...

  okładka Prawo kanoniczne (pdf), Ebook | Daniel Cenalmor, Jorge Miras

  Podręcznik prezentuje ogół pojęć i zagadnień składających się na akademicki wykład prawa kanonicznego.Autorzy w przystępny sposób przedstawiają kluczowe tematy z tego zakresu, w tym m.in.:• istotę i dzieje prawa kanonicznego,• hierarchię w Kościele,• stowarzyszenia wiernych,• organizację Kościoła w strukturach kościelnych,• wewnętrzną organizację diecezji,• ponaddiecezjalną organizację kościelną,• poszczególne sakramenty,• Kościelny wymiar sprawiedliwości. Publikacja uwz...

  okładka Przewodnik po prawie karnym. Tablice, orzecznictwo, kazusy (pdf), Ebook | Wojciech Filipkowski, Ewa Guzik-Makaruk, Katarzyna Laskowska

  Podręcznik prezentuje wiedzę z zakresu części ogólnej prawa karnego w nowoczesny i przystępny sposób. Tabele i schematy, które w obecnym wydaniu zostały znacznie poszerzone, ułatwiają usystematyzowanie informacji i skuteczne przygotowanie się do egzaminu. Ponadto w publikacji zawarte są kazusy pozwalające na praktyczne sprawdzenie przyswojonej wiedzy. Książka uczy argumentacji prawniczej i uzasadniania swojego stanowiska.W obecnym wydaniu opracowania uwzględniono m.in. następ...

  okładka Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Krzysztof W. Baran

  Podręcznik stanowi kompleksowy obraz dwóch dyscyplin prawa związanych z zatrudnieniem. Omówiono w nim w przystępny sposób wszystkie istotne instytucje i zagadnienia prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.Publikacja składa się z pięciu zasadniczych działów:– części ogólnej prawa pracy,– indywidualnego prawa pracy,– zbiorowego prawa zatrudnienia,– procesowego prawa pracy,– prawa ubezpieczeń społecznych. W 4. wydaniu podręcznika uwzględniono zmiany w prawie pracy i ubezpi...

  okładka Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Wiesława Maria Miemiec

  W książce autorzy omówili m.in.:pojęcie i funkcję finansów publicznych,zasady odpowiedzialności i kontroli w sektorze finansów publicznych (w tym: kompetencję i zadania NIK oraz audyt wewnętrzny),problematykę budżetu państwa i innych publicznych planów finansowych,procedurę budżetową stosowaną w zakresie budżetu państwa (zasady budżetowe, budżet zadaniowy, Wieloletni Plan Finansowy Państwa, budżet środków europejskich),dług publiczny i deficyt budżetowy państwa,specyfikę fina...

  okładka Logika praktyczna z elementami wiedzy o manipulacji (pdf), Ebook | Piotr Łukowski

  Podręcznik bazuje na obowiązkowym wykładzie z logiki dla studentów różnych kierunków humanistycznych, w tym dla studentów prawa. To, co odróżnia go od innych publikacji tego rodzaju to badania własne autora, w szczególności nad logiką treści, logikami niemonotonicznymi czy zrozumieniem procesu manipulacji wraz z samookłamywaniem.„Zagadnienia logiczne, które ze swej natury dość powszechnie uchodzą za trudne, są w publikacji przedstawione w przystępny i zrozumiały sposób. Mimo ...

  okładka Prawo administracyjne - testy, kazusy, pytania sprawdzające (pdf), Ebook | Konrad Kędzierski, Ewa Kubas

  Książka ma na celu przybliżenie studentom prawa, administracji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego, a także aplikantom oraz pracownikom organów administracji publicznej najważniejszych zagadnień z zakresu prawa administracyjnego w prosty i przejrzysty sposób. W tym celu każdy z dziewiętnastu rozdziałów został podzielony na trzy bloki: testy, kazusy oraz pytania sprawdzające. Zdaniem Autorów taki układ pozwala na powtórzenie informacji teoretycznych zawartych w podręcznikach z za...

  okładka Kazusy z prawa dla ekonomistów (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Piotr Wiatrowski, Opracowania Zbiorowe

  Publikacja stanowi zbiór kazusów dotyczących różnych dziedzin prawa. Książka może być cenną pomocą dla studentów kierunków ekonomicznych przygotowujących się do zajęć, kolokwiów i egzaminów z przedmiotów związanych z prawem. Czytelnik znajdzie tu kazusy z zakresu: prawa europejskiego, prawa konstytucyjnego, części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego, części ogólnej prawa zobowiązań, prawa własności intelektualnej, prawa karnego oraz prawa procesowego (cywilnego, ad...

  okładka Teoria i filozofia prawa (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Adam Dyrda

  Niniejsze repetytorium, dzieło Autorów z 3 ośrodków naukowych - uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, stanowi cenną pomoc dla osób, które chcą zweryfikować i usystematyzować swoja wiedze z zagadnień teorii i filozofii prawa.Jako publikacja z zakresu filozofii książka jest wyjątkowo nowoczesnym i oryginalnym dziełem, zarówno pod względem układu, sekwencji prezentowanych zagadnień jak i szczegółowej zawartości merytorycznej...

  okładka Prawo ochrony środowiska (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Marek Górski

  Podręcznik składa się z dwóch części:Pierwsza dotyczy zasad ogólnych ochrony środowiska i oceny oddziaływania na nie. Porusza również zagadnienia dostępu do informacji o środowisku, instrumentów finansowo-prawnych stosowanych do osiągania celów jego ochrony oraz odpowiedzialności prawnej z tytułu niewykonywania obowiązków ochronnych i wyrządzania szkód w środowisku.W części drugiej omówiono poszczególne komponenty i sposoby oddziaływania na środowisko oraz jego ochronę (...

  okładka Stanowienie i stosowanie prawa. Elementy teorii (pdf), Ebook | Andrzej Korybski, Leszek Leszczyński

  Książka jest jednym z nielicznych na rynku opracowań podręcznikowych dotyczących tematyki stanowienia i stosowania prawa. Autorzy wyróżnili procesy stanowienia prawa spośród podstawowych form tworzenia prawa oraz powiązali te procesy ze stosowaniem prawa, a także ukazali znaczenie tych procesów we współczesnym, demokratycznym państwie prawnym. Wykazanie wzajemnych powiązań oraz równoległa charakterystyka uwarunkowań i podstawowych faz obu tych procesów umożliwiły wyjście...