Seria Poradniki LEX - książki, ebooki i audiobooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  okładka VAT w transakcjach łańcuchowych. Praktyka przed i po quick fix (pdf), Ebook | Wojciech Kieszkowski

  Publikacja zawiera analizę kryteriów decydujących o sposobie opodatkowania VAT transakcji realizowanych w łańcuchach dostaw. Pozwala ustalić, czy w danym przypadku mamy do czynienia z transakcją łańcuchową, a jeśli tak – na co zwrócić uwagę, aby dobrze rozliczyć VAT i nie narazić się na poważne ryzyko podatkowe i karnoskarbowe. Opracowanie zostało zilustrowane wieloma diagramami i przykładami z praktyki, a także interpretacjami indywidualnymi i orzeczeniami sądowymi.Celem aut...

  okładka Kredyty waloryzowane do waluty obcej w praktyce orzeczniczej (pdf), Ebook | Paulina Asłanowicz

  Książka omawia kluczowe zagadnienia procesowe i materialnoprawne występujące w sprawach kredytów waloryzowanych do waluty obcej. Szczególną uwagę poświęcono rozbieżnościom orzeczniczym, w tym odnoszącym się do oceny skutków abuzywnych postanowień umownych oraz sposobów rozliczeń stron i procesowych ram ich dochodzenia. Tematyka poruszona w publikacji cechuje się ogromną dynamiką orzeczniczą, będącą przede wszystkim wynikiem masowego wpływu spraw kredytobiorców, dochodząc...

  okładka Legalizacja samowoli budowlanej (pdf), Ebook | Joanna Maj

  Książka stanowi praktyczny poradnik, który kompleksowo omawia zagadnienie legalizacji samowoli budowlanej z uwzględnieniem zarówno najnowszego orzecznictwa, jak i zmian legislacyjnych.Wśród najistotniejszych nowelizacji dotyczących komentowanej tematyki warto wymienić:– ustawę z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 471), ustanawiającą postępowanie legalizacyjne uproszczone, które dotyczy tzw. starych samowoli budowlanych za...

  okładka Najem i wynajem nieruchomości komercyjnych. Praktyczny przewodnik (pdf), Ebook | Mateusz Radomyski

  Publikacja w praktyczny sposób omawia zagadnienia związane z najmem nieruchomości komercyjnych. Z uwagi na to, że problematyka ta nie została kompleksowo uregulowana i wiele postanowień jest opartych o swobodę kontraktowania, postępowanie uczestników obrotu nie zawsze wynika z obowiązujących przepisów czy linii orzeczniczej sądów, lecz z ukształtowanej praktyki rynkowej.Autor odnosi się do najczęściej pojawiających się pytań i wątpliwości oraz istotnych poglądów orzeczni...

  okładka Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego 2023 r. Przewodnik po zmianach (pdf), Ebook | Sławomira Kotas-Turoboyska

  W publikacji omówiono nowelizację procedury cywilnej dokonaną ustawą z 9.03.2023 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 614). Jej celem jest kompleksowe, a przy tym syntetyczne wyjaśnienie zmian przepisów nie tylko Kodeksu postępowania cywilnego, lecz także ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadz...

  okładka Proces inwestycyjno-budowlany. Poradnik dla organów administracji i inwestorów (pdf), Ebook | Joanna Maj, Anna Kuna-Kasprzyk

  W publikacji przeanalizowano wybrane zagadnienia procesu inwestycyjno-budowlanego z punktu widzenia praktyki organów: administracji architektoniczno-budowlanej, planistycznych oraz nadzoru budowlanego.Wśród omówionych tematów znalazły się m.in.:• ułatwienia w budowie domów jednorodzinnych do 70 m²,• brak dokumentacji projektowej a domniemanie samowoli budowlanej,• remont „starych” budynków a „nowe” warunki techniczne,• nieważność miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn...

  okładka Compliance w spółkach publicznych. Praktyczny przewodnik (pdf), Ebook | Agnieszka Nalazek, Alicja Piskorz-Szpytka

  W publikacji przedstawiono praktyczne aspekty związane z utworzeniem i utrzymywaniem skutecznych rozwiązań i środków stosowanych przez spółki publiczne. Ma to na celu zapewnienie zgodności ich działania w zakresie realizacji wymagań wynikających zarówno z przepisów prawa, jak i norm społecznych oraz etycznych, regulacji i standardów postępowania, które dobrowolnie przyjmują do stosowania. Sformalizowany zespół powiązanych rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych, którego pr...

  okładka Compliance w biurze rachunkowym - procedury, instrukcje, formularze (pdf), Ebook | Edyta Zaniewicz

  W książce omówiono regulacje prawne kluczowe dla funkcjonowania biura rachunkowego a także wskazano, jak zapewnić ich stosowanie w praktyce. Zaproponowano wdrożenie i wykorzystanie specjalnie opracowanych dokumentów: schematów, oświadczeń, notatek, protokołów, wykazów, dyspozycji.Przedstawiono także praktyczne instrukcje objaśniające wybrane procedury podatkowe, księgowe i kadrowe oraz przeanalizowano etapy pracy biura, począwszy od nawiązania współpracy z klientem aż do...

  okładka Polski ład - wpływ na rozliczenia podatkowe przedsiębiorców (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Bogumił Brzeziński, Krzysztof Lasiński-Sulecki

  Publikacja omawia istotne zmiany w polskim prawie podatkowym z lat 2021–2023. Niektóre z nich mają wysoce innowacyjny charakter. W ramach tzw. Polskiego Ładu przyjęto kilka rozwiązań prawnych o opcjonalnym charakterze dla przedsiębiorców, m.in. w sferze podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej, w tym:• nowe ulgi,• preferencje dla spółek holdingowych,• opodatkowanie usług finansowych,• grupy VAT,• porozumienie inwestycyjne.Analizie poddano także z...

  okładka Rozliczenia stron nieważnej umowy kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej. Praktyczny przewodnik (pdf), Ebook | Dawid Rogoziński

  W publikacji kompleksowo przedstawiono problematykę rozliczeń stron nieważnej umowy kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej.Omówiono w niej m.in. takie zagadnienia jak:roszczenia przysługujące kredytodawcy,świadczenia podlegające zwrotowi w razie upadku umowy i w razie odwalutowania kredytukwestie prawnoprocesowe związane z występowaniem kilku podmiotów po stronie powodowej.Przewodnik zawiera praktyczne wskazówki jak stworzyć poprawnie pozew czy odpowiedź na pozew (zn...

  okładka Czynności komornika sądowego w postępowaniu egzekucyjnym (pdf), Ebook | Aleksandra Mazur

  W publikacji omówiono podstawowe zasady działania i czynności komornika sądowego, zarówno o charakterze egzekucyjnym, jak i nieegzekucyjnym. Analizie poddano formy, za pomocą których dokonywane są czynności komornika sądowego, m.in.: postanowienie, zarządzenie i protokół. Wyszczególniono kluczowe dla tych form elementy i podano przykłady ich praktycznego zastosowania w zakresie poszczególnych czynności komornika. Ponadto poruszono zagadnienie wykonalności czynności dokonywany...

  okładka Rozwód. Praktyczny przewodnik (pdf), Ebook | Agnieszka Juchno-Marcjan, Sekuła-Barańska Karolina

  Publikacja omawia poszczególne etapy procesu rozwodowego oraz przybliża możliwe warianty wyborów, z którymi przyjdzie się zmierzyć stronie – od formułowania petitum pozwu, po przebieg postępowania, aż do rozstrzygnięcia, czyli wyroku wraz z omówieniem jego elementów i dalszych możliwych działań związanych np. z majątkiem wspólnym stron.Opracowanie zostało wzbogacone o przykładowe zapisy petitum pozwu oraz wniosku o zabezpieczenie. Zawarto w nim również orzecznictwo sądów, prz...

  okładka Cmentarze w Polsce. Zagadnienia administracyjnoprawne (pdf), Ebook | Paweł Sularz

  W publikacji omówiono kwestie dotyczące stosowania przepisów kształtujących sferę funeralną w Polsce, w szczególności:• zakładanie, rozszerzanie i zamykanie cmentarzy komunalnych;• budowa grobów, nagrobków, pomników na cmentarzach komunalnych a prawo budowlane;• zarządzanie cmentarzami i grobami zabytkowymi;• wymogi sanitarno-budowlane względem cmentarzy komunalnych;• stwierdzenie zgonu, przechowywanie zwłok w domu przedpogrzebowym i sposób pochowania zwłok;• ekshumacja i pon...

  okładka Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR). Przepisy materialnoprawne (pdf), Ebook | Jakub Jankowski

  Książka przedstawia problematykę stosowania klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR - General Anti-avoidance Rule). Zaprezentowano w niej praktyczne aspekty związane z oceną: czy działanie podatnika stanowiło unikanie opodatkowania na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej.Monografia wskazuje w jaki sposób powinny być rozumiane poszczególne przesłanki materialnoprawne klauzuli, wyznaczając tym samym prawne granice „legalnej” optymalizacji podatkowej.Prawi...

  okładka Zatrudnianie cudzoziemców. Aspekty prawne, pracownicze i podatkowe. Ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy (pdf), Ebook | Paweł Majka, Małgorzata Rydzewska, Iwona Wieleba

  W książce omówiono obowiązujące regulacje prawne dotyczące zatrudnienia cudzoziemców ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy. Autorzy rozstrzygają istotne problemy interpretacyjne z zakresu prawa pracy, administracyjnego oraz podatkowego.Treść opracowania skupia się przede wszystkim na postępującej liberalizacji przepisów przejawiającej się m.in. poprzez:- możliwość zatrudnienia cudzoziemców, m.in. z Ukrainy i Białorusi na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia...

  okładka Sytuacja mieszkaniowa uchodźców z Ukrainy w Polsce (pdf), Ebook | Ewa Bończak-Kucharczyk

  Autorka omawia przepisy związane z sytuacją mieszkaniową uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce, zawarte w ustawie z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz innych aktach prawnych. Ocenia ich wpływ na byt uchodźców i perspektywę dalszego pobytu w kraju. Podkreśla przy tym szczególną sytuację prawną Ukraińców na tle uchodźców innych narodowości, cudzoziemców oraz obywateli Polski.Publikacja porusza m.in. kwestie...

  okładka Skargi, wnioski, petycje i inne interwencje obywatelskie (pdf), Ebook | Wojciech Hrynicki

  Publikacja przedstawia zagadnienia skarg, wniosków i petycji, od momentu złożenia danego środka w organie władzy publicznej do chwili zawiadomienia o sposobie jego załatwienia. Autor prezentuje także inne interwencje obywatelskie, które nie spełniają warunków przewidzianych dla skarg, wniosków lub petycji, wskazując na potrzebę ich formalnego doregulowania.W opracowaniu omówiono m.in.:• katalog podmiotów uprawnionych do wniesienia skargi, wniosku i petycji oraz ich adresatów;...

  okładka Koszty robót budowlanych. Ustalanie wartości i rozliczanie zamówień publicznych (pdf), Ebook | Lidia Więcław-Bator, Radosław Sekunda

  Publikacja zawiera zbiór rekomendacji, których wdrożenie może przynieść zamawiającym i wykonawcom realne i wymierne korzyści. Rekomendacje te obejmują obszar:• szacowania przez zamawiających wartości zamówień publicznych na roboty budowlane realizowane w formule „wybuduj” oraz „zaprojektuj i wybuduj”,• kalkulacji ceny oferty przez wykonawców robót budowlanych (sporządzania kosztorysów ofertowych oraz tabel wartości elementów zryczałtowanych),• zmiany wynagrodzenia z tytułu re...

  okładka Kontrola zarządcza w rachunkowości budżetowej. Planowanie i zarządzanie ryzykiem (pdf), Ebook | Ireneusz Rosiek

  W publikacji autor omówił rolę i wpływ przepisów o kontroli zarządczej na rachunkowość budżetową. Skoncentrował się na dwóch procesach kontroli zarządczej: planowaniu (wyznaczaniu celów) oraz zarządzaniu ryzykiem. Są to jednocześnie procesy zarządcze najobszerniej opisane standardami kontroli zarządczej i uznane przez ustawodawcę za fundamentalne.W opracowaniu czytelnik znajdzie analizę zagadnień takich jak:• mierniki celów rachunkowości budżetowej oraz monitorowanie stopnia ...

  okładka Upadłość konsumencka (pdf), Ebook | Aleksandra Machowska, Anna Ludwiczyńska

  Książka jest unikatowym na rynku opracowaniem tematyki dotyczącej upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, tzw. upadłości konsumenckiej, w ujęciu praktycznym. Przedstawia zagadnienie z punktu widzenia postępowania przed sądem, co ułatwi orientację w znowelizowanych przepisach oraz wypracowanie właściwych technik postępowania.Drugie wydanie publikacji zawiera omówienie nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, w szczególny sposób uwzględn...

  okładka Estoński CIT w praktyce (pdf), Ebook | Maciej Guzek, Mariusz Stefaniak, Jakub Nowacki, Marcin Wądołek, Piotr Wysocki

  Publikacja przedstawia zagadnienia dotyczące tzw. estońskiego CIT, czyli obowiązującej od 2021 r. alternatywnej formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Mogą z niej korzystać podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych – spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne oraz spółki akcyjne o tzw. prostej strukturze udziałowej.Książka napisana przez praktyków – wybitnych znawców tematu, na co dzień zajmujących si...

  okładka Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Problemy prawne (pdf), Ebook | Palarz Henryk

  W publikacji wyjaśniono wątpliwości związane ze statusem prawnym przyłączy i problemów prawnych związanych z ich własnością, posadowieniem oraz zapewnieniem niezawodnego funkcjonowania.W opracowaniu autor odpowiada na pytania:• dlaczego przyłącza budowane w przeszłości mogą obecnie sprawiać trudności z ustaleniem ich właściciela i w konsekwencji ich utrzymywaniem?• jak rozwikływać stany faktyczne, gdy przyłącza budowano z naruszeniem przepisów obowiązujących przed dekadą i wc...

  okładka Skarga pauliańska i bezskuteczność czynności prawnych w restrukturyzacji i upadłości. Praktyczny przewodnik (pdf), Ebook | Dariusz Kwiatkowski

  Książka stanowi praktyczny poradnik dotyczący bezskuteczności czynności prawnych dłużnika dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli – w celu utrudnienia bądź uniemożliwienia egzekucji ich należności. W publikacji omówiono instytucję skargi pauliańskiej uregulowanej w Kodeksie cywilnym oraz przepisy Prawa restrukturyzacyjnego i Prawa upadłościowego odnoszące się do bezskuteczności czynności prawnej zdziałanej przez dłużnika objętego postępowaniami uregulowanymi w tych ustawach.A...

  okładka Przewodnik frankowicza (pdf), Ebook | Jacek Czabański, Mariusz Korpalski, Tomasz Konieczny

  W drugim wydaniu publikacji opisano skuteczne metody, za pomocą których kredytobiorcy mogą wygrać z bankiem w sprawach umów kredytów indeksowanych oraz denominowanych kursem obcej waluty, zwłaszcza franka szwajcarskiego.Czytelnicy znajdą tu wyjaśnienia:jakie roszczenia mogą wynikać z zawarcia lub stosowania wadliwych umów kredytu;jak sądy (począwszy od sądów rejonowych, a kończąc na Sądzie Najwyższym i Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej) rozstrzygają spory na linii k...