Seria Poradniki LEX

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Nowość
  okładka Polski Ład. Podatki i składki (pdf), Ebook | Adam Bartosiewicz
  Nowość
  okładka Polski Ład. Podatki i składki (pdf), Ebook | Adam Bartosiewicz

  W publikacji omówiono regulacje związane z Polskim Ładem – największą w ostatnich latach reformą systemu podatkowo-składkowego w Polsce. Zawarto w niej m.in. wyjaśnienia problemów wywołanych wprowadzonymi zmianami, w tym:• zasady liczenia składki zdrowotnej,• nowe reguły obliczania zaliczek na podatek od wynagrodzeń,• ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej w aspekcie podatkowym,• kwestie dotyczące zasad i form płatności w relacjach z konsumentami ...

  Nowość
  okładka Faktura VAT 2022 (pdf), Ebook | Katarzyna Dokukin
  Nowość
  okładka Faktura VAT 2022 (pdf), Ebook | Katarzyna Dokukin

  Faktura odgrywa szczególną rolę w transakcjach pomiędzy kontrahentami, jako podstawowy dokument sprzedaży, a także w księgowaniu. Autorka przedstawia wszystkie najistotniejsze kwestie związane z fakturowaniem, w tym:• rodzaje faktur,• zasady odliczania VAT w związku z wystawioną fakturą,• formy korygowania błędów w jej treści. W publikacji omówiono zmienione oraz nowe regulacje dotyczące m.in.:• nowej matrycy stawek VAT,• wystawiania faktur do paragonów fiskalnych,• mech...

  okładka Analiza ryzyka i bezpieczeństwo danych w kancelariach prawnych (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Dominik Lubasz
  okładka Analiza ryzyka i bezpieczeństwo danych w kancelariach prawnych (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Dominik Lubasz

  Konieczność wdrożenia systemu ochrony danych osobowych w kancelariach prawnych nie jest zagadnieniem nowym, jednak nadal napotyka na pewne przeszkody, zwłaszcza w obszarze analizy ryzyka, w tym poprawności jej przeprowadzenia. W publikacji autorzy omawiają m.in.:• zagadnienia związane z bezpieczeństwem, w tym w relacjach z podmiotami przetwarzającymi,• kwestie cyberbezpieczeństwa,• perspektywę regulacji wewnątrzkorporacyjnych,• ryzyko jako element compliance w kancelaria...

  okładka Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130 000 zł (pdf), Ebook | Mariusz Wolski
  okładka Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130 000 zł (pdf), Ebook | Mariusz Wolski

  Publikacja dotyczy udzielania zamówień publicznych, wobec których, ze względu na ich wartość, nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.Celem autora jest wskazanie w sposób przystępny i kompleksowy reguł, którymi powinni kierować się uczestnicy rynku przy obsłudze tego rodzaju zamówień. W poradniku omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:• sposoby udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł i regulacje prawne ich dotycząc...

  okładka Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce (pdf), Ebook | Anna Wójtowicz-Dawid
  okładka Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce (pdf), Ebook | Anna Wójtowicz-Dawid

  Autorka w praktyczny sposób omawia zagadnienia związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. W publikacji omówiono mechanizmy zapewnienia zgodności działalności jednostek sektora finansów publicznych z przepisami prawa. Wskazano procedury wewnętrzne, sposoby zapewnienia ich skuteczności i efektywności działania.Przedstawiono również zagadnienia ochrony zasobów jednostki, przestrzegania i promowania zasad etycznego...

  okładka Zasada konkurencyjności w praktyce zamówień publicznych. Pytania i odpowiedzi (pdf), Ebook | Urszula Kobza, Krystian Saks
  okładka Zasada konkurencyjności w praktyce zamówień publicznych. Pytania i odpowiedzi (pdf), Ebook | Urszula Kobza, Krystian Saks

  Zasada konkurencyjności stanowi unikalną procedurę udzielania zamówień w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Obowiązkiem jej stosowania zostali objęci przede wszystkim polscy przedsiębiorcy, którzy stanowią istotną grupę beneficjentów pomocy publicznej. W książce przedstawiono wieloletnią praktykę oraz dorobek doktryny wypracowane przez instytucje finansujące projekty oraz sądy administracyjne w zakresie prawidłowego udzielania, a także kontroli zamówień do...

  okładka Ceny transferowe. Analizy porównawcze, dokumentacje, compliance (pdf), Ebook | Tomasz Kosieradzki, Radosław Piekarz, Anna Rynkowska
  okładka Ceny transferowe. Analizy porównawcze, dokumentacje, compliance (pdf), Ebook | Tomasz Kosieradzki, Radosław Piekarz, Anna Rynkowska

  Zmiany dotyczące cen transferowych, które weszły w życie z dniem 1.01.2019 r. a zostały doprecyzowane w 2020 r. mają na celu przede wszystkim zawężenie obowiązku dokumentacyjnego do większych podmiotów i poprawienie jakości informacji przekazywanych organom podatkowym. Z drugiej strony jednak, zmiany te rozszerzają zakres samej dokumentacji o trudne do przygotowania analizy porównawcze. Główne zmiany, które obowiązują od 2019 r., dotyczą w szczególności:uregulowania w sp...

  okładka Zamówienia publiczne (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Piotr Bielarczyk, Wojciech Gonet, Anna Wójtowicz-Dawid
  okładka Zamówienia publiczne (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Piotr Bielarczyk, Wojciech Gonet, Anna Wójtowicz-Dawid

  W książce omówiono regulacje nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustaw związanych z szeroko rozumianymi zamówieniami publicznymi, w tym: o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno-prywatnym.Analizie poddano m.in.:• najważniejsze instytucje Prawa zamówień publicznych,• poszczególne stanowiska przedstawiane w wybranych orzeczeniach sądów oraz doktrynie prawa.Autorzy poruszają zagadnienia związane z wyborem podmiotu do realizac...

  okładka Udzielanie informacji publicznej przez sądy powszechne. Poradnik z wzorami pism (pdf), Ebook | Piotr Sitniewski
  okładka Udzielanie informacji publicznej przez sądy powszechne. Poradnik z wzorami pism (pdf), Ebook | Piotr Sitniewski

  Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat tego, kto i w jakim zakresie może w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wnioskować o otrzymanie informacji do prezesów sądów powszechnych. Zawiera ona także opis procedury postępowania, trybu i zasad udzielenia takiej informacji publicznej.Opracowanie uzupełnione zostało o wzory próśb, pełnomocnictw, decyzji i powiadomień stosowanych w procedurze udzielania informacji publicznej przez sądy powszechne, ...

  okładka Gospodarowanie wodami. Kluczowe wyzwania w ramach nowego cyklu planistycznego (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Marcin Pchałek
  okładka Gospodarowanie wodami. Kluczowe wyzwania w ramach nowego cyklu planistycznego (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Marcin Pchałek

  „Woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie”.Ze wstępuKsiążka omawia dobre praktyki we wdrażaniu systemu zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi w Unii Europejskiej. Autorzy szczególną uwagę zwracają na problemy praktyczne występujące w związku z programowaniem i wdrażaniem rozwoju gospodarczego zależnego od polityki wodnej. Ponadto przedstawiają tematykę gospodar...

  okładka Działania naruszające prawa do domen internetowych (pdf), Ebook | Andrzej Krasuski, Anna Wolska-Bagińska, Olga Zinkiewicz-Będźmirowska
  okładka Działania naruszające prawa do domen internetowych (pdf), Ebook | Andrzej Krasuski, Anna Wolska-Bagińska, Olga Zinkiewicz-Będźmirowska

  Opisana w książce problematyka prawnych aspektów domen internetowych stanowi jedno najbardziej aktualnych zagadnień w obszarze prawa nowych technologii. Dotyczy zarówno postępowań karnych w sprawach o przestępstwa z wykorzystaniem domen internetowych, jak i sporów rozstrzyganych na drodze cywilnej. Wśród analizowanych zagadnień znalazły się m.in.:• zdefiniowanie charakteru prawnego domeny internetowej i opis procesu jej rejestracji;• rozpoznanie i zaklasyfikowanie p...

  okładka Skargi, wnioski i petycje w jednostkach samorządu terytorialnego (pdf), Ebook | Renata Cybulska, Roman Marchaj, Anna Wierzbica
  okładka Skargi, wnioski i petycje w jednostkach samorządu terytorialnego (pdf), Ebook | Renata Cybulska, Roman Marchaj, Anna Wierzbica

  Publikacja zawiera omówienie instytucji skarg, petycji i wniosków w polskim porządku prawnym. Autorzy starają się rozwiać wątpliwości związane z klasyfikacją tego rodzaju pism, a także przybliżyć tryb postępowania z nimi. Analizują m.in.podmioty uprawnione do składania skarg, petycji i wniosków,podmioty obowiązane do rozpoznania tego rodzaju pism,procedurę związaną z ich rozpatrzeniem,sposób działania komisji skarg, petycji i wniosków.Opracowanie zostało napisane przez p...

  okładka Pomoc publiczna udzielana przez gminy (pdf), Ebook | Anna Wójtowicz-Dawid
  okładka Pomoc publiczna udzielana przez gminy (pdf), Ebook | Anna Wójtowicz-Dawid

  W publikacji omówiono zagadnienia związane z udzielaniem pomocy publicznej w zakresie realizowania zadań przez gminy jako jednostki sektora finansów publicznych. W tym kontekście analizie poddane zostały rodzaje pomocy publicznej oraz warunki jej udzielania, w tym m.in.:pomoc publiczna udzielana przez gminy w formie preferencji w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz ulg w spłacie należności,pomoc publiczna w dotacjach celowych,dofinansowanie kosztów kształcenia młodociany...

  okładka Skarbnik jednostki samorządu terytorialnego. Zadania, kompetencje, schematy działań, wzory pism (pdf), Ebook | Monika Augustyniak, Bogusław Przywora, Paweł Sularz
  okładka Skarbnik jednostki samorządu terytorialnego. Zadania, kompetencje, schematy działań, wzory pism (pdf), Ebook | Monika Augustyniak, Bogusław Przywora, Paweł Sularz

  Książka zawiera omówienie najważniejszych zagadnień związanych z pozycją prawną skarbnika jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwestii dotyczących wyboru, odwołania, zadań i kompetencji oraz jego odpowiedzialności prawnej. Przedstawia wiele przykładów i propozycji rozwiązań, a także wzory dokumentów z komentarzem w zakresie omawianej problematyki. W opracowaniu omówiono takie tematy, jak:wymagania kwalifikacyjne na stanowisko skarbnika,zasady obsadzania i odwoływani...

  okładka Wytyczne w zakresie cen transferowych dla transakcji finansowych (pdf), Ebook | Magdalena Danielewicz, Izabela Wójcik
  okładka Wytyczne w zakresie cen transferowych dla transakcji finansowych (pdf), Ebook | Magdalena Danielewicz, Izabela Wójcik

  Z uwagi na brak dostępu do danych porównawczych, właściwa wycena transakcji finansowych często jest problematyczna i w konsekwencji może powodować ryzyko sporu z organem podatkowym.Autorki zawarły w publikacji praktyczne wskazówki, które stanowią nieodzowną pomoc w ustalaniu cen transferowych z zachowaniem zasady rynkowości. W publikacji przedstawiono istotne aspekty analizy transakcji finansowych zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. W szczególności, omówiono tak...

  okładka Legalność pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych w sferze publicznej. Aspekty praktyczne (pdf), Ebook | Mariusz Jabłoński, Krzysztof Wygoda
  okładka Legalność pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych w sferze publicznej. Aspekty praktyczne (pdf), Ebook | Mariusz Jabłoński, Krzysztof Wygoda

  Książka omawia legalne pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych przez administratorów sfery publicznej oraz wskazuje najskuteczniejsze zasady i metody ochrony dokumentów i informacji zawierających takie dane, znajdujących się w ich posiadaniu. Autorzy wyodrębnili obszary łączące ochronę danych osobowych (podstawy przetwarzania danych) z jednoczesnym podkreśleniem wywiązania się przez administratora z obowiązku dokumentacyjnego.Jednocześnie przeds...

  okładka Dotacje samorządowe udzielane na realizację zadań przez organizacje pozarządowe (pdf), Ebook | Jadwiga Glumińska-Pawlic, Tomasz Gwóźdź, Kamila Żmuda-Matan
  okładka Dotacje samorządowe udzielane na realizację zadań przez organizacje pozarządowe (pdf), Ebook | Jadwiga Glumińska-Pawlic, Tomasz Gwóźdź, Kamila Żmuda-Matan

  Publikacja stanowi swoiste kompendium wiedzy o zasadach i trybie dotowania organizacji pozarządowych z zasobów finansowych budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Praca w przystępny sposób wyjaśnia problematykę prawa dotacyjnego, w tym zwłaszcza procedurę dotyczącą:planowania, udzielania oraz rozliczania dotacji,kontroli wykorzystania przekazanych środków.Opracowanie zawiera także informacje, dotyczące szczególnego trybu postępowania w ramac...

  okładka Compliance w biurze rachunkowym - procedury, instrukcje, formularze (pdf), Ebook | Edyta Zaniewicz
  okładka Compliance w biurze rachunkowym - procedury, instrukcje, formularze (pdf), Ebook | Edyta Zaniewicz

  Publikacja zawiera rozwiązania, które usystematyzują i uporządkują przebieg pracy biura rachunkowego – dotyczące przede wszystkim obiegu dokumentów – a także ułatwią komunikację między biurem rachunkowym a klientem.W poradniku omówiono regulacje wynikające z przepisów prawa ze wskazówkami ich zastosowania i zobrazowano je za pomocą schematów i wykazów, ponadto zamieszczono formularze w postaci: oświadczeń, notatek, protokołów i dyspozycji. Przedstawiono także praktyczne instr...

  okładka VAT w gastronomii. Nowa matryca stawek (pdf), Ebook | Łukasz Postrzech
  okładka VAT w gastronomii. Nowa matryca stawek (pdf), Ebook | Łukasz Postrzech

  Stan prawny: 21 czerwca 2020 r.z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od 1 lipca 2020 r. [z wyłączeniem zmian w rozporządzeniu Ministra Finansów z 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2020 poz. 527 ze zm.)]Matryca stawek VAT mająca na celu uproszczenie systemu opodatkowania VAT m.in. w gastronomii wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r. Odrębne reguły opoda...

  okładka Budżet obywatelski w praktyce samorządów (pdf), Ebook | Adrian Misiejko
  okładka Budżet obywatelski w praktyce samorządów (pdf), Ebook | Adrian Misiejko

  Publikacja jest przewodnikiem po zagadnieniach dotyczących instytucji budżetu obywatelskiego oraz tworzenia aktów prawnych z nim związanych. W poradniku poruszono takie kwestie, jak:właściwość organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie budżetu obywatelskiego;charakter prawny poszczególnych aktów podejmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego;wprowadzenie wymogu podania numeru PESEL;dopuszczalność ograniczania udziału w budżecie obywatelskim niek...

  okładka Kontrola zarządcza w obszarze zamówień publicznych (pdf), Ebook | Mariusz Wolski
  okładka Kontrola zarządcza w obszarze zamówień publicznych (pdf), Ebook | Mariusz Wolski

  W publikacji omówiono problematykę kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, analizowaną z perspektywy zamówień publicznych. Autor szczegółowo przedstawia zagadnienia odnoszące się do poszczególnych standardów kontroli. Opracowanie stanowi przydatne źródło wiedzy na temat:działań, jakie powinny być podejmowane przez kierowników jednostek, aby zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości,korekt finansowych w przypadku zamówień objętych projektam...

  okładka Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Joanna Wyporska-Frankiewicz
  okładka Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Joanna Wyporska-Frankiewicz

  W poradniku szczegółowo zaprezentowano zagadnienia związane z kontrolą Najwyższej Izby Kontroli oraz rządową kontrolą i nadzorem nad działalnością samorządu terytorialnego. W poszczególnych rozdziałach omówiono system kontroli i nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, organy je sprawujące oraz zasady ogólne jego funkcjonowania, a w szczególności:Zagadnienia dotyczące kontroli Najwyższej Izby Kontroli wobec jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in.:...

  okładka Monitoring, kontrola i audyt wykorzystywania środków Unii Europejskiej (pdf), Ebook | Anna Wójtowicz-Dawid
  okładka Monitoring, kontrola i audyt wykorzystywania środków Unii Europejskiej (pdf), Ebook | Anna Wójtowicz-Dawid

  Książka skupia się na instytucjach monitoringu, kontroli i audytu będących instrumentami gwarantującymi poprawność wydatkowania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE). Jej celem jest określenie zasad funkcjonowania i ról poszczególnych instytucji, jakie powinny spełniać w całym systemie zarządzania i kontroli wydatkowania środków pochodzących z budżetu UE.Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej omówione zostały podstawy definicyjne poli...

  okładka Kontrola oraz nadzór dotyczący realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej (pdf), Ebook | Hanna Wolska, Michał Biliński, Wojciech Gonet
  okładka Kontrola oraz nadzór dotyczący realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej (pdf), Ebook | Hanna Wolska, Michał Biliński, Wojciech Gonet

  W publikacji zostały przedstawione prawne aspekty nadzoru i kontroli nad samorządowymi jednostkami organizacyjnymi. W poradniku omówiono zagadnienia takie jak:zakres pojęciowy terminów nadzoru i kontroli,nadzór, kontrola wewnętrzna i kontrola zarządcza nad samorządowymi jednostkami organizacyjnymi,nadzór i kontrola sprawowana przez podmioty zewnętrze nad samorządowymi jednostkami organizacyjnymi,kontrola gospodarowania mieniem w samorządowych osobach prawnych i gminnych ...