Seria Prawo w praktyce

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  PromocjaNowość
  okładka Ochrona danych osobowych. Kontrola i postępowanie w sprawie naruszenia przepisów. Poradnik ze wzorami (pdf), Ebook | Mirosław Gumularz, Patrycja Kozik

  Z opracowania czytelnik dowie się m.in.:jakie są prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych;na co zwraca uwagę Prezes UODO w trakcie kontroli;jak przebiegały dotychczas prowadzone kontrole;co grozi za utrudnianie lub udaremnianie kontroli. W nowym wydaniu publikacji autorzy omawiają ponadto:wpływ pandemii koronawirusa na prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;tryb i sposób prowadzenia kontroli na gruncie przepisów ustawy o ochr...

  Promocja
  okładka Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów. Przegląd, konserwacja i roboty budowlane (pdf), Ebook | Eugenia Śleszyńska

  Książka w sposób syntetyczny i przystępny omawia wszystkie obowiązki związane z przygotowaniem i realizacją zamierzeń budowlanych oraz utrzymaniem technicznym obiektów budowlanych, ich instalacji i urządzeń.Porusza przy tym zagadnienia, w świetle obowiązującego prawa i orzecznictwa, jak:• warunki techniczne projektowania i użytkowania budynków,• konserwacja i naprawy bieżące oraz remonty,• zawieranie umów o roboty budowlane i zasady organizowania procesu budowlanego,• działan...

  Promocja
  okładka Dochodzenie roszczeń przez poszkodowanych w wypadkach drogowych (pdf), Ebook | Zdzisław Gołba

  W książce czytelnik znajdzie m.in. odpowiedzi na następujące pytania:• jakie roszczenia przysługują poszkodowanym wobec zobowiązanych do naprawienia szkody,• jakie są trudności w realizacji zasady pełnego odszkodowania,• jakie są warunki przejścia roszczenia o zadośćuczynienie z tytułu wypadku na spadkobierców.W obecnym wydaniu omówiono nową instytucję zadość uczynienia za naruszenie więzi rodzinnej. Na podstawie niedawno dodanego art. 446(2) k.c. w przypadku ciężkiego i trwa...

  Promocja
  okładka Układ częściowy w prawie restrukturyzacyjnym. Wzory pism (pdf), Ebook | Aleksandra Krawczyk

  W książce w bardzo przystępny sposób przedstawiono układ częściowy – insty­tucję prawną pozwalającą na przeprowadzenie restrukturyzacji sądowej bez angażowania wszystkich wierzycieli dłużnika oraz na wyłączenie poza postępo­wanie wierzytelności bieżących dostawców czy wierzytelności z tytułu pomocy publicznej.W publikacji omówiono m.in.:• cel tej instytucji, jakim jest przyspieszenie zawierania układu i ułatwienie jego zawarcia, w tym wynegocjowania;• przepisy o charakterze m...

  Promocja
  okładka Inwestycje budowlane w praktyce (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Piotr Jarzyński

  Problematyka procesu inwestycyjno-budowlanego ma istotne znaczenie dla rozwoju rynku nieruchomości i liczby realizowanych robót budowlanych. Dotyczy nie tylko inwestorów instytucjonalnych, lecz także indywidualnych. Zakres regulacji prawnych obejmujących inwestycje budowlane jest znaczny i podlegają one nieustającym zmianom, dlatego poruszanie się w tej tematyce nie jest łatwe. Treść książki została przygotowana w taki sposób, aby wyjaśnić najważniejsze normy prawne i ob...

  Promocja
  okładka The law of drones. Unmanned aircraft in European Union law (pdf), Ebook | Marlena Sakowska-Baryła, Magdalena Ostrihansky, Maciej Szmigiero

  The first complete overview of drone regulations in the European Union provides legal commentaries to regulations on unmanned aircraft systems. It aims to answer many questions that arise when applying the new European regulations, to give tips and clues for different recipients (pilots, operators, employers, state aviation authorities) and to explain issues that may be unclear for lawyers but also people not used to working on acts of law.The book contains detailed descripti...

  Promocja
  okładka Karnoprawna ochrona znaku towarowego. Teoria i praktyka. Teoria i praktyka (pdf), Ebook | Dariusz Kuberski

  Publikacja stanowi pomoc w ujawnianiu i kwalifikowaniu naruszeń oznaczeń towarowych oraz ustalaniu, czy doszło do naruszenia przepisów karnych ustawy – Prawo własności przemysłowej, Kodeksu karnego lub Kodeksu wykroczeń. Zawiera prezentację najczęściej występujących problemów, które napotykają organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W książce wskazano często występujące błędy w rozpoznawaniu spraw dotyczących naruszenia przepisów karnych p.w.p. i k.k., takie jak: błędne pr...

  Promocja
  okładka Prawa i wolności w stanie epidemii (pdf), Ebook | Stanisław Trociuk

  W publikacji autor wykazuje, że w związku ze stanem epidemii COVID-19 doszło w Polsce do bezpodstawnego ograniczenia podstawowych wolności i praw człowieka, tj. wolności działalności gospodarczej, wolności zgromadzeń, wolności osobistej, wolności poruszania się, wolności uzewnętrzniania religii i autonomii informacyjnej.Autor odwołuje się w szerokim zakresie do doświadczenia Rzecznika Praw Obywatelskich. Uwzględnia także kształtujące się i coraz bogatsze orzecznictwo sądów ad...

  Promocja
  okładka Przewodnik po transakcjach fuzji i przejęć (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Publikacja w usystematyzowany sposób przybliża problematykę wybranych zagadnień współczesnego M&A (Mergers and Acquisitions).Transakcja M&A umożliwia skokowy rozwój biznesu, gwałtownie zmieniając konkurencyjność przedsiębiorcy. Jest z pozoru podobna do operacji zakupu określonego dobra, ale z uwagi na specyficzny przedmiot charakteryzuje się nie tylko dużą złożonością i stopniem komplikacji, lecz także unikalnością. Przygotowanie i przeprowadzenie takie...

  Promocja
  okładka Wypadki i inne zdarzenia drogowe. Opiniowanie w sprawach rekonstrukcji (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Piotr Krzemień, Kazimierz Pawelec

   W publikacji szczegółowo omówiono m.in:dowody w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych, znaczenie dowodowe opinii pozaprocesowej, zasady oceny opinii;użycie nowoczesnych technik w opiniowaniu w sprawach wypadków drogowych, w tym: wykorzystanie odbiorników GPS, kamer samochodowych, tachografów, „czarnych skrzynek” i sterowników pojazdów;zasady sporządzanie opinii biegłego do spraw techniki samochodowej. W opracowaniu wyczerpująco zaprezentowano również:przestęps...

  Promocja
  okładka Hulajnogi elektryczne oraz inne mikropojazdy. Regulacje prawne i rozwiązania samorządowe (pdf), Ebook | Michał Burtowy, Wojciech Kotowski

  Prezentowana książka jest pierwszą na rynku polskim publikacją poświęconą tematyce mikromobilności. Stanowi kompendium rozwiązań dla miast, które stają przed wyzwaniem uregulowania ruchu użytkowników indywidualnych oraz działalności operatorów Urządzeń Transportu Osobistego. Omówiono w niej globalny rozwój tego zjawiska, jego formy - różne rodzaje pojazdów i konkretne rozwiązania systemowe, a także odbiór społeczny. Poświęcono również uwagę aspektom drogowym, karnym...

  Promocja
  okładka Ochrona konsumencka przedsiębiorców (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Witold Chomiczewski

  Od 1 stycznia 2021 r. ochroną konsumencką objęto przedsiębiorców jednoosobowych, w zakresie zawierania przez nich umów niebędących przedmiotem ich działalności gospodarczej. W publikacji omówiono w szczególności:co w praktyce powinni zrobić sprzedawcy, by dostosować swoje wzory umów, regulaminy oraz procedury reklamacyjne do nowych przepisów,jak należy rozumieć pojęcie umów zawieranych w ramach działalności gospodarczej, ale nieposiadających dla danego przedsiębiorcy cha...

  Promocja
  okładka Ochrona danych osobowych. Ocena ryzyka i skutków. Metody i praktyczne przykłady (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, red. Tomasz Izydorczyk

  Książka omawia wszystkie aspekty oceny ryzyka ujętego w RODO, w tym fazę projektowania, ocenę skutków i przypadek incydentu bezpieczeństwa.W pierwszej części publikacji przedstawiono mechanizm oceny ryzyka i wątpliwości interpretacyjne, które się z nim łączą. Uwzględniono orzecznictwo oraz wytyczne wyrażone w stanowiskach organów nadzorczych (w tym polskiego organu). Kwestie sporne zostały omówione na przykładach przeprowadzonych analiz ryzyka (np. przez administratorów z sek...

  Promocja
  okładka Wspólnota mieszkaniowa. Działalność, rozliczenia, podatki (pdf), Ebook | Eugenia Śleszyńska

  Książka omawia zagadnienia związane ze statusem prawnym wspólnoty mieszkaniowej. W sposób szczególny przedstawia kwestię rozrachunków z właścicielami lokali, w tym dochodzenia roszczeń z tytułu różnych wierzytelności, np. zaliczek na pokrycie kosztów zarządu, opłat za usługi pośrednictwa w dostawie mediów do lokali oraz wydatków wspólnoty związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.Przybliża również sposoby zabezpieczania wierzytelności, skutki bezskuteczności egze...

  Promocja
  okładka E-usługi a RODO (pdf), Ebook | Małgorzata Ciechomska

  Korzystanie z portali społecznościowych, telewizji na żądanie, poczty elektronicznej, wyszukiwarki internetowej, zakupów on-line czy usług e-administracji to codzienność społeczeństwa informacyjnego.W prezentowanej publikacji znajdziemy odpowiedź na pytanie, jakie są zagrożenia związane z ochroną danych osobowych usługobiorców tych e-usług i jak należy im zapobiegać. Książka szczegółowo omawia m.in.:• możliwe ryzyka i zasady ochrony przetwarzania danych osobowy...

  Promocja
  okładka Kultura akademicka i relacje uniwersyteckie w XXI wieku (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Katarzyna Grzybczyk

  Od lat wskazuje się na postępujący upadek tradycyjnych wartości w wielu dziedzinach życia społecznego. Nie można jednak powiedzieć, że we współczesnym świecie nie ma już autorytetów – one istnieją, choć są inaczej rozumiane.Takimi autorytetami powinni być m.in. nauczyciele akademiccy, zwłaszcza w niepewnych czasach, w jakich żyjemy. Czy zawsze stają oni na wysokości zadania i odpowiadają na zmieniające się potrzeby młodzieży?Bywa różnie i stąd pomysł stworzenia opracowania, k...

  Promocja
  okładka Windykacja. Praktyczny poradnik dla wierzycieli (pdf), Ebook | Monika Bekas

  W publikacji omówiono kluczowe zagadnienia z zakresu metod i sposobów skutecznej windykacji należności. Autorka przedstawia praktyczne wskazówki dotyczące ograniczania i minimalizowania ryzyka powstawania nieuregulowanych należności oraz wskazuje skuteczne narzędzia egzekwowania zobowiązań dłużników. Praktyczne rady zawarte w publikacji pomogą wierzycielowi skutecznie i zgodnie z prawem negocjować spłatę zadłużenia. Książka zawiera odpowiedz...

  Promocja
  okładka Umowy o roboty budowlane i usługi związane z realizacją przedsięwzięć budowlanych. Wykaz najczęściej spotykanych nieprawidłowości i uchybień (pdf), Ebook | Arkadiusz Jówko, Leopold Kruszka, Lidia Więcław-Bator

  Publikacja zawiera analizę techniczno-prawną zagadnień dotyczących umów o roboty budowlane oraz umów na usługi związane z realizacją przedsięwzięć budowlanych, w tym:• elementów przedmiotowo istotnych umowy o roboty budowlane,• odróżnienia umowy o roboty budowlane od umowy o dzieło,• określenia zakresu rzeczowego świadczenia wykonawcy robót budowlanych,• zakresu powinności badania przez wykonawcę projektu otrzymanego od inwestora,• kontroli jakości i ilości robót budowlanych ...

  Promocja
  okładka E-sport. Prawne aspekty (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Katarzyna Grzybczyk

  Sport elektroniczny staje się ogromną branżą, której znaczenie zaczyna być dostrzegane nie tylko przez producentów gier, ale także przez rządy państw oraz organizacje międzynarodowe. W publikacji omówiono najważniejsze kwestie związane z e-sportem, a także regulacje prawne, które mogą znaleźć zastosowanie przy rozwiązaniu praktycznych problemów związanych z tą dziedziną. Autorzy szczegółowo zaprezentowali m.in. następujące zagadnienia:dobra osobiste e-sportowcó...

  Promocja
  okładka Przewodnik frankowicza, Ebook | Jacek Czabański, Mariusz Korpalski, Tomasz Konieczny

  Publikacja jest poświęcona istotnym i aktualnym problemom nurtującym kredytobiorców, ich pełnomocników oraz sędziów prowadzących tysiące procesów wymagających oceny ważności i skuteczności różnego rodzaju umów kredytu z elementem walutowym.Autorzy – adwokat i dwaj radcy prawni reprezentujący od blisko 10 lat kredytobiorców w sporach sądowych z bankami – poruszają wszystkie kwestie sporne opierając się na licznych przykładach z orzecznictwa sądowego (tak krajowego, j...