Visa Mobile

CeDeWu - książki, ebooki i audiobooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Przywództwo w placówkach medycznych Doświadczenia z Polski i krajów nordyckich, Książka | Ewa Tańska

  W XXI wieku świat ulega gwałtownym przemianom. Utrzymanie stabilizacji i rentowności placówki w dłuższym okresie, przy równoczesnym zapewnieniu pacjentom najwyższej jakości leczenia i bezpieczeństwa, determinowane jest przez szereg różnorodnych czynników: zewnętrznych, wewnętrznych i osobowych. Brakuje jednak jednoznacznej odpowiedzi, które czynniki mają kluczowe znaczenie w sprawowaniu skutecznego przywództwa w placówce medycznej. Finansowanie systemu ochrony zdrowia, nowe t...

  PromocjaNowość
  okładka Marketing historyczny. Czy umiemy mądrze korzystać z historii, Książka | Czarnecka Wiktoria

  Wiesz czego nie nauczyli Cię w szkole na historii? Że możesz wykorzystać ją na wiele sposobów: do promowania swojego biznesu, wydarzenia, dla podmiotów kultury i samorządów albo wpłynąć na postawy odbiorców. Ale jak się za to zabrać? Skąd wiesz czy nie zrobisz tego źle? Czy nie zostaniesz zhejtowany i odsądzony od czci i wiary? Czy w ogóle wolno Ci tak robić? No ba! Wystarczy wykorzystywać historię do działań marketingowych, bo wtedy promujesz podwójnie - markę i historię. Pr...

  PromocjaNowość
  okładka Syntetyczne mierniki finansowe w rachunku i analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa, Książka | Mariusz Nowak

  Książka „Syntetyczne mierniki finansowe w rachunku i analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa” stanowi kompendium wiedzy w zakresie podstawowych miar (metod) pomiaru efektywności ekonomicznej. Te same mierniki mogą być wykorzystane zarówno jako kryteria wyboru w rachunku ekonomicznym, jak i analizie ex post, co pozwala na wykorzystywanie ich na każdym etapie gospodarowania kapitałem. Cechą opracowania jest możliwość wykorzystywania go w charakterze podręcznika z zakresu analizy...

  PromocjaNowość
  okładka ABC SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH (wyd. 6) Jak je czytać, interpretować i analizować, Książka | Waldemar Gos, Staniaław Hońko, Piotr Szczypa

  Sprawozdanie finansowe jest produktem prowadzonej przez przedsiębiorstwo rachunkowości. Stanowi ono podstawowe źródło informacji o sytuacji majątkowo-finansowej oraz rentowności podmiotu gospodarczego. Obecnie stale rośnie zapotrzebowanie na rzetelną informację księgową. Zatem należy szczególną uwagę poświęcić prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Podstawowym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zasad budowy, spor...

  PromocjaNowość
  okładka Etyczne standardy marketingu farmaceutycznego wyd. 2 wznowienie, Książka | Makowska Marta

  Od kilku lat obserwujemy w Polsce znaczne nasilenie akcji marketingowych firm farmaceutycznych, co odpowiada ciągłemu wzrostowi sprzedawanych medykamentów na naszym rynku. Wiele dyskusji wzbudzają zwłaszcza akcje promocyjne skierowane do lekarzy. Współpraca medyków z producentami leków rodzi pytania, czy decyzje podejmowane przez lekarzy, jaki preparat przepisać pacjentowi, są zupełnie niezależne. W książce zaprezentowano metody, jakich używają firmy farmaceutyczne by skutec...

  Promocja
  okładka Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych. Wyd.2, Książka | Opracowania Zbiorowe

  Przez kilkanaście lat funkcjonowania audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych zaszło szereg zmian dotyczących za-równo jego pojęcia, jak i zakresu działania. Zmieniło się rozumienie funkcji, jakie spełnia audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Nastąpiło odejście od koncentrowania działań audytu głównie na gospodarce finansowej i kontroli finansowej funkcjonującej w jednostce, na rzecz oceny systemu kontroli zarządczej, w tym w szczególności pr...

  Promocja
  okładka Kluczowe mierniki dokonań (KPI) w zarządzaniu organizacją na gruncie teorii równowagi funkcjonalnej., Książka | Andrzej Niemiec

  Kluczowe mierniki dokonań (Key Performance Indicators, KPI) odgrywają wiodącą rolę w zarządzaniu różnorodnymi organizacjami. Badania pokazują, że ich potencjał - mimo ogromnej popularności oraz wprowadzenia obowiązku raportowania przez określone podmioty - nie jest jednak w pełni wykorzystywany; problematyczny pozostaje sam dobór KPI na potrzeby zarządzania. Źródeł tego stanu rzeczy należy upatrywać w niejednoznaczności podstaw teoretycznych zarządzania dokonaniami (luka teor...

  Promocja
  okładka Informatyzacja administracji publicznej. Skuteczność regulacji Wyd.2, Książka | Małgorzata Ganczar, Alicja Sytek

  Utworzenie e-administracji to trudne i złożone przedsięwzięcie, jednak jak pokazują doświadczenia ostatnich lat jest możliwe do realizacji. Wymaga powiązania problemów organizacyjnych, prawnych, informacyjnych i technologicznych. Przed administracją publiczną stoi nie lada zadanie dostosowania sposobu funkcjonowania do stale zmieniającej się rzeczywistości, aby w pełni zaspokajać potrzeby obywateli i podmiotów, które korzystają z jej usług. Administracja musi się zmieniać w s...

  Promocja
  okładka Praktyka i teoria promocji zdrowia, wyd. 6, Książka | Jerzy B. Karski

  Minęło prawie 30 lat od powstania pojęcia idei i ruchu społecznego o nazwie promocja zdrowia, idei - która z początkiem lat 90. szybko przekształciła się w nową dziedzinę nauki o tej samej nazwie. W publikacji położono nacisk na zagadnienia praktyczne i dlatego książka stanowić doskonałą uzupełniającą lekturę dla studentów, a także stanowi zasób wskazówek i wiedzy przy opracowywaniu programów zdrowotnych przez pracowników administracji sa­morządowej różnych szczebli oraz orga...

  Promocja
  okładka Exchange-Traded Funds (ETF). Nowe produkty na rynku funduszy inwestycyjnych, wyd. 2, Książka | Nawrot Wioletta

  Fundusze Exchange-Traded Funds (ETF) są jednym z najmłodszych produktów na rynku instytucji wspólnego inwestowania, który stanowi alternatywę w stosunku do bezpośredniej inwestycji w akcje lub pośredniej alokacji kapitału w fundusze inwestycyjne otwarte. W początkowym okresie funkcjonowania (fundusze te powstały w 1993 r. w Stanach Zjednoczonych) ETF miały marginalne znaczenie dla rynku funduszy inwestycyjnych. Jednakże jego dynamiczny rozwój na świecie na przestrzeni ostatni...

  Promocja
  okładka FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW wyd. 4 - przykłady, zadania i rozwiązania, Książka | Beata Kotowska, Jacek Sitko, Aldona Uziębło

  W książce „Finanse przedsiębiorstw" Autorzy wskazują, w jaki sposób: - przeprowadzić analizę progów rentowności - zarządzać zapasami, rozrachunkami i gotówką - określić wartość pieniądza w czasie - analizować koszt kapitału własnego i obcego - oceniać projekty inwestycyjne - wyceniać przedsiębiorstwo - mierzyć wartość przedsiębiorstwa. Każdy rozdział książki zawiera część wprowadzającą, teoretyczną, w której przedstawiono najważniejsze informacje umożliwiające przeprowadzeni...

  Promocja
  okładka JAK SOLIDNIE przygotować profesjonalny biznesplan. wyd.5, Książka | Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski, Jacek Wójcik

  Do osiągnięcia sukcesu w biznesie potrzebny jest zarówno dobry pomysł, jak i skuteczny plan jego realizacji. Biznesplan dostarcza strategii, którą kierują się firmy w swojej działalności. Jest on dla przedsiębiorcy tym, czym dla pilota samolotu jest mapa lotu. Napisanie biznesplanu nie jest rzeczą łatwą i prostą, gdyż wymaga znajomości wielu dziedzin wchodzących w skład nauk ekonomicznych, ale również dużych umiejętności analitycznych, wiedzy i intuicji dotyczącej funkcjonow...

  Promocja
  okładka Controlling dla menedżerów, wyd. 3, Książka | Edward Nowak(red.)

  Książka jest poświęcona problematyce controllingu w przedsiębiorstwie i prezentuje nowoczesne ujęcie zagadnień, które interesują menedżerów róż­nych szczebli zarządzania. Po przestudiowaniu książki Czytelnik zdobędzie wiedzę o tym: - jaka jest rola i miejsce controllingu w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, - jakie są organizacyjne uwarunkowania controllingu, - jakie są koncepcje i ukierunkowania współczesnego controllingu, - jakie instrumenty stosuje się w controllingu ...

  Promocja
  okładka VENTURE CAPITAL wyd. 2, Książka | Lubecki Paweł

  Swoją ogromną popularność venture capital zawdzięcza bezprecedensowej ekspansji technologicznych start-upów w ciągu kilku poprzednich lat, w tym także w Polsce. Podobnie jak wszystkie inne instytucjonalne formy finansowania przedsięwzięć gospodarczych VC podlega cykliczności. Poprzedni pełen cykl zakończył się wybuchem bańki internetowej w pierwszych latach poprzedniej dekady. Obecnie różnicę względem poprzedniego cyklu stanowi zdecydowanie mniejsza, niż w latach 90. i lata...

  Promocja
  okładka Mierniki nadrzędnych celów działalności przedsiębiorstwa - rentowność, płynność finansowa, wypłacaln, Książka | Stępień Konrad

  Monografia podejmuje ważne i aktualne zagadnienia dotyczące pomiaru oraz oceny stopnia realizacji nadrzędnych celów działalności przedsiębiorstwa funkcjonującego w gospodarce rynkowej. Przybliża istotę i znaczenie kluczowych mierników działalności przedsiębiorstwa, jakimi są: rentowność, płynność finansowa oraz wypłacalność. Pokazuje wzajemne powiązania i zależności między nimi, a także omawia metodykę ich badania. W opracowaniu w szczególności przedstawiono: • teoretyczne a...

  Promocja
  okładka Kompetencje organizacyjne w otwartej gospo wyd. 2, Książka | Alina Kozarkiewicz, Agnieszka Kabalska

  Zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw oferują interesujący obszar do dyskusji naukowych, szczególnie w aspekcie roli nowych technologii, nowych relacji wewnątrz- i międzyorganizacyjnych, automatyzacji procesów czy wirtualizacji. Digitalizacja, transformacja cyfrowa i gospodarka 4.0 to tylko wybrane przykłady terminów, które na stałe wpisały się w aktualną rzeczywistość naukową, biznesową i społeczną. Wyjaśnienie uwarunkowań, przebiegu oraz skutków transformacji cyfrowej, która z...

  Promocja
  okładka Wstęp do ekonomii, Książka | Łuczyszyn A.

  Podręcznik adresowany jest do szerokiego grona odbiorców, w szczególności studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni ekonomicznych. Jego konstrukcja i zakres tematyczny zostały zaprojektowane z myślą, aby mógł on przyczynić się do wzbogacenia wiedzy ekonomicznej w trakcie studiów, a także stanowić kompendium elementarnych wiadomości, niezbędnych w pracy zawodowej menedżera. Bogaty materiał zawiera wykresy, tabele oraz liczne przykłady i pytania testowe, które zapew...

  Promocja
  okładka Zwinne zarządzanie projektami badań klinicznych, Książka | Tadeusz A.Grzeszczyk, Marek Zawada

  Rozwijający się rynek badań klinicznych w Polsce oraz ustawa o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi z 2023 r. powodują stały wzrost zainteresowania tą ważną tematyką. Zarządzanie projektami badań klinicznych wymaga kompetencji zarządczych, a analizy wskazują na brak odpowiednio wykształconej kadry w dziedzinie zarządzania w ośrodkach naukowych prowadzących takie badania. Uzasadnione jest wprowadzanie zwinnych metodyk zarządzania projektami badań kli...

  Promocja
  okładka Understanding the World Economy, Książka | Redakcja naukowa:DorotaNiedziółka, Mróz Maciej, Maciej Gurbała

  To be able to comprehend the current social, economic, and poli?? cal processes, one should place them in a broad spatial context. The changes that have taken place in recent decades in all areas of activity, driven by the processes of globalisation on and regionalisation on, have generated unprecedented challenges for those involved in social, economic and political developments. By addressing the themes of development and underdevelopment, demography, the economy with its t...

  Promocja
  okładka Analiza finansowa w przedsiębiorstwie - przykłady, zadania i rozwiązania, Książka | Beata Kotowska, Aldona Uziębło, Olga Wyszkowska-Kaniewska

  Książka obejmuje praktyczne przykłady z zakresu analizy i zarządzania ryzykiem w finansach korporacyjnych z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Autor omawia: • zagadnienia związane z analizą i zarządzaniem ryzykiem finansowym krajowych oraz zagranicznych korporacji na przykładach sprawozdań finansowych, a także danych giełdowych takich korporacji, jak: Microsoft, Novartis, Boeing, Asseco i inne; • wybrane metody analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych, źródła fina...

  Promocja
  okładka Analiza i zarządzanie ryzykiem w finansach korporacyjnych z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel, Książka | Tomasz Krawczyk

  Książka obejmuje praktyczne przykłady z zakresu analizy i zarządzania ryzykiem w finansach korporacyjnych z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Autor omawia: • zagadnienia związane z analizą i zarządzaniem ryzykiem finansowym krajowych oraz zagranicznych korporacji na przykładach sprawozdań finansowych, a także danych giełdowych takich korporacji, jak: Microsoft, Novartis, Boeing, Asseco i inne; • wybrane metody analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych, źródła fina...

  Promocja
  okładka Zrównoważona logistyka, Książka | Kolasińska-Morawska Katarzyna, Monika Ziółko(red.)

  Dotychczasowy rozwój cywilizacyjny jest oceniany jako bezrefleksyjny. Istotność skuteczności i efektywności ekonomiki działań stygmatyzuje postęp ludzkości jako zaborczego dominatora. Czas takiego podejścia na szczęście dla przyrody i ludzkości kończy się. Współcześnie poszukuje się rozwiązań bez negatywnych konsekwencji dla przyszłych pokoleń. Koncepcja „zrównoważonego rozwoju" stanowi taką harmonijną ścieżkę, respektując prawo do zaspokojenia aspiracji rozwojowych obecnej g...

  Promocja
  okładka Inwestycje w zrównoważonym rozwoju miast (wyd. II zmienione), Książka | Anna Szelągowska(red.)

  Książka „Inwestycje w zrównoważonym rozwoju miast" pokazuje nieuchronność procesu urbanizacji, dokonującego się poprzez inwestycje, stwarzającego zagrożenia, które wiążą się z dynamicznym rozwojem populacji ludzkiej, miast i zaspokajaniem w nieograniczony sposób coraz to nowych ludzkich potrzeb, a przede wszystkim oddziaływanie tych procesów na jakość środowiska. Cała problematyka zrównoważonego rozwoju podnoszona w książce odnosi się do obszarów zurbanizowanych, których wie...

  Promocja
  okładka Zarządzanie informacją w systemach bezpieczeństwa podczas sytuacji nadzwyczajnych w pokojowych warunkach, Książka | Skelnik Klaudia, Krzysztof Ligęza, Pietrek Grzegorz

  Współczesne stosunkowo nowe środowisko informacyjne obejmuje informacje, użytkowników i systemy umożliwiające przetwarzanie informacji. Systemy informacyjne obejmują materiały i systemy używane do zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji. Środowisko informacyjne to przestrzeń, w której ludzie i systemy obserwują, orientują się, podejmują decyzje i operują informacją. Dlatego też stanowi ono zasadnicze środowisko procesu decyzyjnego. Informacja w systemie bezpi...