Akcja Czytaj na okrągło

Ignatianum

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  PromocjaNowość
  okładka Korpus Kadetów nr 1 (1918-1939) Okres łobzowski (1918-1921), Książka | Ryś Jan

  Zadania korpusów kadeckich, łączących w sobie elementy nauki i wychowania wojskowo-patriotycznego, stały się znów aktualne w obliczu niekorzystnych przemian zachodzących w ostatnich kilkunastu latach w sąsiedztwie Rzeczypospolitej, co zrodziło renesans zainteresowania młodzieży (nie tylko męskiej) służbą w Wojsku Polskim. Choćby więc z takiego powodu słuszne jest przygotowanie opracowania naukowego, które pozwoli się zapoznać z genezą i realiami działania jednego z takich zak...

  Promocja
  okładka Visualizzazione nella poesia di Nemesiano, Książka | Anna Kucz

  Nemesiano, originario di Cartagine e vissuto nel III secolo, e uno scrittore non molto apprezzato dagli storici della letteratura latina. Anche se J. Burckardt, storiografo e storico della cultura, defini l’Ecloga III di Nemesiano come «una delle ultime opere dell’antichita che respira di una bellezza viva», il filologo classico W.S. Teufel lo accuso di aver attinto da Virgilio e da Calpurnio, la qual cosa ribadi il polacco K. Morawski, in modo piu mite, dicendo che era entra...

  Promocja
  okładka Paul Ricoeur’s Concept of Subjectivity and the Postmodern Claim of the Death of the Subject, Książka | Małgorzata Hołda

  The irreplaceable role of narrative in generating meaning inspires Ricoeur to develop an ingenious concept of narrative identity. The inclusion of issues such as mutuality of vulnerability and indebtedness demonstrates that Ricoeur’s hermeneutics of the self is not an illusory theory in the vein of the postmodern vacillating or dissolving contours of subjectivity, but a philosophy rooted in praxis, extensively drawing on the tradition of phronetic wisdom. Dr. Holda juxtaposes...

  Promocja
  okładka Doktryna katalonizmu a współczesna polityka językowa Katalonii wobec imigrantów, Książka | Agnieszka Grzechynka

  Treść publikacji daje świadectwo wybornego rozeznania przez Autorkę uwarunkowań i dynamiki przemian zachodzących w ostatnich dekadach w Katalonii. Autorka potrafiła przedstawić zarówno rozwój doktryny katalonizmu, jak i zweryfikować hipotezy o kluczowej roli odgrywanej w tej doktrynie przez język oraz o wpływie języka na wysoki stopień integracji imigrantów wspierających ambicje niepodległościowe Katalończyków. Prof. dr hab. Bogdan Szlachta Przekazana w książce wiedza po...

  Promocja
  okładka Bezpieczeństwo informacyjne w dobie postprawdy, Książka | Grabowski W.Tomasz, Lakomy Mirosław, Konrad Oświecimski

  Prezentowany tom studiów obejmuje szereg prac poświęconych bezpieczeństwu informacyjnemu w dobie postprawdy. Bezpieczeństwo informacyjne rozumiane jest tu szeroko jako stan warunków wewnętrznych i zewnętrznych, który pozwala państwu i obywatelom na posiadanie, przetrwanie i swobodę rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Poprzez „dobę postprawdy” rozumieć należy z kolei współczesne uwarunkowania panujące w infosferze, gdzie coraz trudniej o weryfikację prawdziwości informacji o...

  Promocja
  okładka Anatomia strachu Strach, lęk i ich oblicza we współczesnej kulturze, Książka | Bodzioch-Bryła Bogusława, Lilianna Dorak-Wojakowska

  Problematyka lęku i strachu nabiera dziś kulturowej – w tym artystycznej – aktualności, z reguły pod wpływem wyłaniających się realnych zagrożeń oraz potrzeby uświadomienia, wypowiedzenia i uformowania towarzyszącego im niepokoju. Strach, lęk – to emocje tyleż destrukcyjne, co twórcze. Niszczą, ale i – nieco na bazie powstałego zniszczenia – pozwalają generować teksty kultury. Przedstawienia malarskie, rzeźba, fotografia, literatura pełne są obrazów, które wyraźnie wskazują n...

  Promocja
  okładka Management Tourism Culture Studies and reflections on tourism management, Książka | Łukasz Burkiewicz, Knap-Stefaniuk Agnieszka

  It should be stated that the book is an original scientific study of an applicatory nature, which combines management issues with numerous other areas. It allows for noticing and understanding a vast number of scientific studies necessary for further scientific work aimed at the reflection on management in tourism indicated by the title. The multi-author chapters are an unquestionable asset of the book. Through the presentation of various research approaches specific to parti...

  Promocja
  okładka Archeologia polityki i komunikowania Peregrynacje, Książka | Nieć Mateusz

  Uczony autor uważnie śledzi to, co w myśli filozoficznej, teoretyczno-literackiej czy estetycznej kulturowego kręgu zachodnioeuropejskiego daje się widzieć w świetle niezwykle intrygującego związku komunikacji, powstania języka i polityczności rozumianej przez autora na wzór nowoczesny, oświecony, obywatelski i demokratyczny. Taka interdyscyplinarna perspektywa - która jest jednocześnie szeroka, bo sięga po dorobek wielu dyscyplin i niezwykle skupiona, bo koncentruje się na w...

  Promocja
  okładka Ulepszanie moralne człowieka Perspektywa filozoficzna, Książka | Piotr Duchliński, Hołub Grzegorz

  W gorączce współczesnych debat i dyskusji coraz więcej osób stawia sobie pytanie: czy transhumanizm jest tylko chwilową, ale opłacalną, naukową modą, czy też istotnym nurtem medyczno-filozoficznym głoszącym odważną tezę – ewolucja biologiczna wygenerowała niedoskonałą formę homo sapiens, którą teraz możemy poprawić. Dzisiejsza biotechnologia stwarza już szansę ulepszenia biologiczno-umysłowej kondycji człowieka, bo medycyna i genetyka pozwalają na coraz poważniejsze ingerenc...

  Promocja
  okładka Ekonomia polityczna ratingu kredytowego, Książka | Alicja Malewska

  W polskiej literaturze naukowej obejmującej problematykę integracji europejskiej, a zwłaszcza Unii Gospodarczej i Walutowej, jak dotychczas widoczny był brak kompleksowych, specjalistycznych, a co najważniejsze pogłębionych opracowań naukowych dotyczących traktowania/pozycjonowania agencji ratingowych jako aktorów politycznych w systemie integracyjnym Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ich zachowania politycznego i ekonomicznego (...). Truizmem byłoby stwierdzen...

  Promocja
  okładka W kręgu dawnej polszczyzny VII, Książka | Mączyński Maciej, Horyń Ewa, Zmuda Ewa

  Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu siódmy tom cyklicznego wydawnictwa pt. W kręgu dawnej polszczyzny, zainicjowanego w Katedrze Języka Polskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w 2015 roku. W niniejszym tomie znalazło się dziewiętnaście artykułów traktujących o dawnej polszczyźnie. Poszczególne teksty opublikowane w tej monografii dotyczą: historycznej leksykografii, języka autorów, dawnej epistolografii, dziewiętnastowiecznej polszczyzny Śląska Cieszyńskiego...

  Promocja
  okładka Aktualna debata wokół zasad ustrojowych w Polsce, Książka | Litwin Tomasz, Łabędź Krzysztof, Zyzik Radosław

  Od 2015 roku mamy do czynienia z intensyfikacją debaty oraz sporów dotyczących podstawowych zasad ustrojowych, na których opiera się system prawno-polityczny III Rzeczypospolitej. Podstawową przyczyną takiego stanu jest radykalna zmiana polityczna, związana z przejęciem przez Prawo i Sprawiedliwość władzy w wyniku wygranych wyborów prezydenckich i parlamentarnych oraz wprowadzaniem przez tę partię poważnych i często kontrowersyjnych reform w wielu dziedzinach życia społeczneg...

  Promocja
  okładka Wymiary komunikacji klucz dostępu do efektywnej komunikacji interpersonalnej, Książka | Stefan Frydrychowicz

  Recenzowana książka jako prezentacja autorskiej koncepcji komunikacji interpersonalnej i uwarunkowań jej efektywności uzupełnia lukę na rynku czytelniczym i może zainteresować zarówno naukowców, jak i studentów kierunków społecznych i humanistycznych. Wyniki badań w niej referowane mogą znaleźć zastosowanie w wielu obszarach życia (m.in. w niektórych formach terapii, w szkoleniach różnych grup zawodowych). Monografia jest interesującym studium o charakterze empiryczno-teoret...

  Promocja
  okładka Wartości w psychoterapii wrażliwej kulturowo Perspektywa poznawczo-behawioralna, Książka | Katarzyna Marchewka

  Katarzyna Marchewka, skupiając się na perspektywie wielokulturowej, która w obecnej dobie wzrostu emigracji nie tylko w obrębie jednego kontynentu, przyjmuje – moim zdaniem słuszne założenie – że włączenie orientacji wielokulturowej w ramy istniejących nurtów psychoterapeutycznych może przynieść korzyści pacjentom wywodzącym się z odmiennej grupy etnicznej niż terapeuta, co prawdopodobnie przełoży się na większe zaangażowanie w leczenie. […] Wychodzi więc naprzeciw trudnym wy...

  Promocja
  okładka Source An Essay on Intercultural Dialogue, Książka | Bartłomiej Sipiński

  This collection of essays is devoted to the perspective of agreement, often referred to as reconciliation or communication. […] Everyone is a human being and understanding this fact is shared by us all, regardless of our state in life, race, religion or social position. It is culture that determines our level of understanding humanity, because culture is understanding that makes dialogue possible and recognizes another person’s humanity. The book is addressed not only for ex...

  Promocja
  okładka Radical Historicality Perspectives from the Later Wittgenstein, Książka | Carl Humphries

  This book explores the philosophical issues raised by the fact that while some people, at a given time, have experienced fundamental changes to their frameworks of belief and evaluative commitment as a consequence of events, others have not. From the perspective of the latter, the very idea that this could occur – that we could have commitments that are radically historical in this sense – can seem unintelligible, while from the perspective of the former, any attempt to rule ...

  Promocja
  okładka Przewodnik po polskiej filozofii chrześcijańskiej XX i XXI wieku, Książka | Piotr S.MazurPiotr, Piotr Duchliński, Skrzydlewski Paweł

  Przewodnik po polskiej filozofii chrześcijańskiej XX i XXI wieku stanowi kompendium – przegląd poszczególnych dziedzin filozofii (logika i metodologia nauk, metafizyka, teoria poznania, filozofia przyrody, etyka, aksjologia, estetyka i filozofia sztuki, filozofia Boga i religii, filozofia społeczna, filozofia kultury, historia filozofii), przygotowany pod kątem omówienia dorobku oraz wydobycia wielu nowatorskich rozwiązań proponowanych przez chrześcijańskich filozofów polskic...

  Promocja
  okładka Kazimierz Kłósak, Książka | Anna Lemańska, Adam Olszewski, Adam Świeżyński, Trombik Kamil

  Seria wydawnicza "Polska filozofia chrześcijańska w XX wieku" obejmuje monograficzne opracowanie myśli 13 wybitnych przedstawicieli tego nurtu filozofii, działających zwłaszcza w XX wieku i na początku wieku XXI (Mieczysław Gogacz, Piotr Lenartowicz, Stanisław Kamiński, Kazimierz Kloskowski, Kazimierz Kłósak, Feliks Koneczny, Mieczysław Albert Krąpiec, Tadeusz Styczeń, Tadeusz Ślipko, Józef Tischner, Karol Wojtyła, Jacek Woroniecki, Zofia J. Zdybicka). Każdemu z filozofów po...

  Promocja
  okładka Osobowość i religijność kobiet w kontekście ich doświadczenia osobistego i społecznego, Książka | Głaz Stanisław

  Autor podjął w monografii bardzo ważny dziś problem, jakim jest religijność oraz jej związek z jakością życia w pracy i codzienności. Uczynił to zarówno z perspektywy indywidualnej, jak i społecznej. W książce problem ten został omówiony na przykładzie pielęgniarek i kobiet oczekujących daru macierzyństwa przerwanego na etapie życia prenatalnego dziecka. Zarówno w sytuacji własnych traumatycznych doświadczeń, jak i niesienia pomocy chorym oraz cierpiącym religijność jest tym,...

  Promocja
  okładka Hermeneutyka wypowiedzi Credo adjectum, ut intelligam, Książka | Janik Piotr

  Co właściwie znaczy rozumieć wypowiedź? Czy oznacza to znać warunki jej sensowności? Doświadczenie, do którego odsyła i z którego zdaje sprawę? Czy będąc w określonym momencie czasowo-sytuacyjnym, oznacza rozumieć horyzont możliwości: (i) jakie daje się rozpoznać, by wybrać to, co uważa się za lepsze przy chłodnej kalkulacji, bardziej korzystne ze względu na potrzeby czy na stawiane sobie cele? Bądź też, (ii) demaskując mechanizm dominacji, wyzwolić się z zależności? Jeśli ta...

  Promocja
  okładka Oświata na Ziemi Niepołomickiej, Książka | Teresa Olearczyk

  Opracowanie poświęcone jest oświacie w Niepołomicach oraz okolicach od średniowiecza, kiedy to pojawiły się pierwsze formy kształcenia dzieci związane z działalnością klasztoru Benedyktynek w Staniątkach, aż do czasów współczesnych. Zasadniczym celem książki jest ukazanie historii funkcjonowania systemu szkolnego, oświatowego, a także organizacji społecznych działających na terenie Niepołomic i okolic we wskazanym okresie, przedstawienie zaangażowania i znaczenia nauczycieli...

  Promocja
  okładka Uznanie za zmarłego w świetle akt Sądu Grodzkiego w Krakowie w latach 1946-1950, Książka | Sylwia Przewoźnik

  Autorka poddała analizie sprawy, które wniesiono do Sądu Grodzkiego w Krakowie w latach 1946–1950, dotyczące uznania za osoby zmarłe tych osób, które przebywały w obozie w Auschwitz-Birkenau lub w innych miejscach, a los ich pozostawał po wojnie nieznany. Problematyka instytucji uznania za zmarłego nie była jak dotąd badana w sposób, w jaki została ujęta w książce Sylwii Przewoźnik. W literaturze brak jest również kompleksowych opracowań na ten temat. Niniejsza publikacja st...

  Promocja
  okładka Humanistyka cyfrowa w badaniach kulturowych Analiza zjawiska na wybranych przykładach, Książka | Danuta Smołucha

  Zajmowanie się humanistyką cyfrową wymaga interdyscyplinarnych kompetencji w zakresie łączenia różnych obszarów wiedzy. To niejednokrotnie próba odpowiedzi na pytania o status rozmaitych przedsięwzięć naukowych. […] Komu i czemu służy humanistyka cyfrowa? Innymi słowy, co wnosi do tradycyjnie pojmowanych dyscyplin naukowych? Danuta Smołucha postawiła przed sobą niezwykle ambitny cel – nie tylko odpowiedzieć na powyższe pytania, lecz także wpisać je w szeroki kontekst problem...

  Promocja
  okładka Rzeczpospolita Wybrane zagadnienia myśli obywatelskiej Piotra Skargi SI, Książka | Tomasz Homa

  Zrozumieć Skargę! Zrozumieć go, a nie tylko wypowiadane przez niego myśli, zarazem zrozumieć jego stosunek do tych myśli, nierzadko tnących aż do szpiku tych, do których były adresowane, bez względu na ich stan i godność – stosunek do myśli powinnych, legitymizowanych w tej powinności tak przez jego wierność prawdzie, jak i miłość względem ojczyzny, której rozpoznawane przez niego prawdy o niej samej, żywotnie dotyczyły, to fascynująca przygoda, nie tylko badawcza, ale i duch...