Visa Mobile

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - książki, ebooki i audiobooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Wychowawcze znaczenie kultury i religii w przeżywaniu macierzyństwa, Książka | Kazimierz Pierzchała

  "Monografia ma charakter erudycyjnego, przeglądowego i syntezującego traktatu dotyczącego kulturowych i religijnych uwarunkowań rozumienia macierzyństwa, a jej celem jest ukazanie hermeneutycznych dominant w tym zakresie. Aksjologicznym tłem badań autora jest tradycja katolicka. Prezentowane wywody stanowią intelektualne wyzwanie dla Czytelnika. Konfrontują go z interpretacjami, które - z jednej strony - mają religijną i kulturową genezę, natomiast z drugiej - podlegają kultu...

  Promocja
  okładka Konteksty psychosomatyki i psychologii klinicznej w biegu życia Pamięci Profesora Leszka Szewczyka, Książka |

  Monografia składa się z dwóch części. Pierwsza część pracy prezentuje Osobę i dzieło Pana Profesora Leszka Szewczyka. Rozpoczyna ją niejako sam Profesor swoim wierszem Też chcę. Kolejno odsłaniają się informacje o Jego życiu, wspomnienia bliskich współpracowników i przyjaciół, dokonania naukowe i dydaktyczne (głównie z okresu pracy na KUL-u). Druga część publikacji zawiera artykuły empiryczne i teoretyczne z obszaru psychologii klinicznej i psychosomatyki. Poszczególne artyku...

  Promocja
  okładka Kościół w epoce Wędrówek Ludów Tom 1, Książka | Jan Śrutwa

  Tom pierwszy, w ramach niniejszego opracowania, nosi tytuł Kościół w szczytowej fazie Wędrówek Ludów. Jest on pełen pasjonujących wydarzeń typu religijnego, społecznego i politycznego, które zaistniały pomiędzy dwoma kolejnymi soborami: chalcedońskim (451) oraz konstantynopolskim II (553). Tom ten relacjonuje ówczesne zmagania wspólnoty Kościoła, powodowane pragnieniem zachowania własnej tożsamości oraz egzystencji, na przykład na terenach byłego cesarstwa zachodniego. Ze szc...

  Promocja
  okładka Spółdzielnia na rynku wybranych usług w Polsce, Książka | Kotlińska Janina, Zuba-Ciszewska Maria, Grzegorz Kotliński

  Janina Kotiińska - doktor habilitowana nauk ekonomicznych, profesor KUL w Instytucie Ekonomii i Finansów, kierownik Centrum AłBn Gi F im. Z. Gilowskiej; autorka przeszło 120 publikacji naukowych z zakresu gospodarki i finansów sektora publicznego, gospodarki i zarządzania nieruchomościami; wykładowca na studiach podyplomowych. Maria Zuba-Ciszewska - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów KUL; autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu...

  Promocja
  okładka Finansowoprawne uwarunkowania działalności uniwersytetów publicznych w Polsce, Książka | Paweł Smoleń

  "Podkreślenia wymaga fakt, że w polskiej literaturze prawniczej brak jest dotychczas podobnego opracowania, ujmującego całościowo zagadnienie funkcjonowania uniwersytetów w ujęciu finansowo-prawnym. Monografia ma więc walor nowości i oryginalności, wypełniając tym samym w poważnym zakresie istniejącą lukę badawczą. Jest także niewątpliwie przydatna w procesie tworzenia i stosowania prawa w ramach przeobrażeń zachodzących obecnie w Polsce na poziomie szkolnictwa wyższego i nau...

  Promocja
  okładka Lingua Erazma z Rotterdamu Cztery studia, Książka | Justyna Dąbkowska-Kujko

  Książka ta rzuca wiele nowego światła na filozofię języka Rotterdamczyka – jednej z najwybitniejszych postaci tej epoki. Ze względu zaś na to, że równorzędnie z utworem Lingua (1525) traktuje jego anonimowy polski przekład zatytułowany Księgi, które zową Język (1542), stanowi rozprawę w wielu aspektach nowatorsko naświetlającą problematykę sztuki przekładu i jej kul­turowego zaplecza. Autorka dokonuje tego na drodze znakomitych mikroanaliz filologicznych, które odsłaniają ide...

  Promocja
  okładka Odyseja, Książka | Homer

  Tom zawiera nowy przekład Odysei Homera dokonany przez Roberta R. Chodkowskiego, emerytowanego profesora zwyczajnego KUL, znawcę literatury starożytnych Greków oraz tłumacza tragedii attyckich wielkiej trójcy: Ajschylosa, Sofoklesa i Eurypidesa. Rekomendując go czytelnikom, warto przypomnieć, że jest to pierwsza od ponad półwiecza nowa translacja arcydzieła Homera na język polski. „Od ostatniego przekładu Odysei, dokonanego i wydanego przez Jana Parandowskiego po raz pierwszy...

  Promocja
  okładka Ufność i posłuszeństwo w postawie dziecka w Królestwie Bożym jako wzór relacji Jezusa z Ojcem, Książka | Andrzej Banaszek

  W swojej nowej książce ks. dr Andrzej Banaszek w sposób wyważony i merytoryczny przeprowadza analizy filologiczne, egzegetyczne i teologiczne dotyczące postawy dziecka w Królestwie Bożym jako wzoru relacji Ojca i Syna. Na podkreślenie zasługuje precyzyjne i trafne ukazanie badanych tekstów ewangelii synoptycznych w szerszym kontekście pism Starego i Nowego Testamentu oraz literatury międzytestamentalnej i rabinicznej. Konkluzje zawarte w niniejszej książce mają swoje merytory...

  Promocja
  okładka Iliada, Książka | Homer

  Przedstawiając Czytelnikom nowy przekład Iliady Homera, nie będę się ustosunkowywał krytycznie do tłumaczeń swoich poprzedników, ponieważ, jak sądzę, każdy z nich ma swoje większe lub mniejsze zasługi w przyswajaniu kulturze polskiej eposów tego największego poety starożytności i postępował zgodnie z duchem swojej epoki oraz własnymi zapatrywaniami literackimi i najlepszymi intencjami. Tłumacząc z greckiego oryginału, starałem się dać Czytelnikowi własną wersję, niezależną od...

  Promocja
  okładka Słownik polskiej krytyki artystycznej XX i XXI wieku Tom 1 i 2, Książka |

  Dwutomowy „Słownik polskiej krytyki artystycznej XX i XXI wieku” jest całościowym spojrzeniem na życie artystyczne ostatnich stu lat. Publikacja ma na celu prezentację rozmaitych strategii pisarstwa o sztuce, oferując syntetyczną interpretację postaw krytyków oraz rozległego spectrum pojęć używanych w dyskursie krytycznym. Słownik biograficzny stanowi integralną całość ze Słownikiem pojęć polskiej krytyki artystycznej. Te zwięzłe biogramy mają za zadanie ukazać nie tylko kon...

  Promocja
  okładka Wstęp do filozofii, Książka | Antoni B. Stępień

  Nowe, piąte wydanie zawiera liczne uzupełnienia, zwłaszcza dotyczące filozofii współczesnej oraz bibliografii. Dodano też słownik wybranych terminów filozoficznych i indeks rzeczowy, co znacznie zwiększa wartość dydaktyczną książki, która służy jako podręcznik dla studentów, dla samouków i pomoc dla nauczycieli. Wstęp do filozofii treściwie, z dbałością o precyzję sformułowań, wprowadza w różne koncepcje filozofii i różne dziedziny rozważań filozoficznych, szczególnie eksponu...

  Promocja
  okładka Jezus Romana Brandstaettera, Książka | Kochaniewicz Paweł

  W roku 1987 Polska Akademia Nauk zgłosiła kandydaturę Romana Brandstaettera do literackiej Nagrody Nobla za całokształt twórczości, szczególnie zaś za Jezusa z Nazarethu. Niestety, w tymże samym roku pisarz zmarł. Czym sobie zasłużył na wyniesienie do panteonu twórców światowej literatury? Jakie znaczenie ma opus magnum Brandstaettera dla kultury europejskiej i światowej? Na czym polega wyjątkowa wartość artystyczna i duchowa tej „powieści”? Jaki wreszcie obraz Jezusa wyłania...

  Promocja
  okładka Charakter Jakość osobowego działania w podejściu teoretycznym i empirycznym, Książka |

  Systematycznie wzrasta zainteresowanie problematyką charakteru człowieka i realizowanymi w tej dziedzinie empirycznymi projektami badawczymi. We współczesnej psychologii poznawczej problematykę tę podejmują m.in. M. Seligman, Ch. Peterson czy C.R. Cloninger. Niemniej, 70 lat wcześniej William Stern opublikował pierwszą psychologiczną teorią charakteru. Jego poglądy mogą być nadal inspirujące dla specjalistów zajmujących się tą tematyką. W mniejszej publikacji przedstawiono m....

  Promocja
  okładka Kobiety a ryzyko raka, Książka | Mariańczyk Katarzyna

  Książka Kobiety a ryzyko raka. Psychologiczne uwarunkowania zachowań prozdrowotnych w profilaktyce onkologicznej jest skierowana do psychologów, psychoonkologów, specjalistów z zakresu zdrowia publicznego oraz managerów zdrowia, a także lekarzy, pielęgniarek i studentów medycyny, którzy pragną lepiej rozumieć swoje pacjentki.

  Promocja
  okładka Ciało Zdrowie i choroba, Książka |

  Publikacja Ciało. Zdrowie i choroba jest wyrazem przekonania, że nadszedł czas na stopniowe łączenie w naturalną jedność tego, co zostało podzielone -psychiki z ciałem, racjonalności z emocjami, kultury z naturą, teorii z praktyką, psychologii z innymi dziedzinami wiedzy. W związku z tym, książka prezentuje ludzkie ciało oraz związane z nim możliwości i ograniczenia z wielu różnych perspektyw, przede wszystkim psychologicznej - osobowościowej, rozwojowej, terapeutycznej - ale...

  Promocja
  okładka Akcja Katolicka i ukraińskie organizacje katolickie w Małopolsce Wschodniej w okresie międzywojennym, Książka | Behen Oleh

  Rozwój ukraińskiej myśli historycznej, zwłaszcza dotyczącej dziejów najnowszych, przez długi czas odbywał się w niesprzyjających warunkach – zafałszowano wiele faktów historycznych, które zostały zastąpione przez wymysły i mity, odpowiadające totalitarnemu reżimowi komunistycznemu. Długie panowanie komunizmu w wydaniu radzieckim skutecznie przeciwdziałało ludzkiemu dążeniu do wiedzy. Fakty historyczne zamieniano na narzędzia propagandy, co doprowadziło całe pokolenia Ukraińcó...

  Promocja
  okładka Eques Polonus Rycerski pomnik nagrobny w sztuce polskiej XVI wieku jako wyraz stanowego prestiżu szlachty, Książka | RafałStanisław Nawrocki

  Za czasów Zygmunta Starego ukształtował się specyficzny, charakterystyczny dla terenu Rzeczypospolitej, typ renesansowego nagrobka rycerskiego. Problematyka związana z jego powstaniem, rozwojem, ikonografią, znaczeniem dla kultury staropolskiej oraz oddziaływaniem stanowi niezwykle ważną i frapującą przestrzeń w badaniach nad nowożytną sztuką polską. Na naszych ziemiach pierwsze nagrobki w stylu renesansowym powstały na zamówienie wspomnianego króla oraz najwyższych dygnitarz...

  Promocja
  okładka Człowiek odczytany w Bogu Ojcu Teologiczno-antropologiczne refleksje w nauczaniu Jana Pawła II, Książka | Leon Siwecki

  Książka wyraża prawdę, że w Bogu pojmowanym jako Trójca Osób ujawnia się ostateczna tożsamość osobowa człowieka. Trójca Święta jako paradygmat, wszelkich relacji międzyosobowych, jest przyczyną i wzorem wszelkiego życia wspólnotowego. Trynitarny wymiar antropologii chrześcijańskiej przypomina, że autentycznym powołaniem człowieka jest jego uczestnictwo w życiu Trójjedynego Boga. „Zagadnienia podjęte w książce dotyczą życia chrześcijanina w Bogu Ojcu, na podstawie obszernego n...

  Promocja
  okładka Dwa światy, Książka | Arkadiusz M. Stasiak

  Podstawą źródłową książki jest odnaleziony Opis Podróży do Stambułu Macieja Stryjkowskiego. Praca składa się z trzech części-rozdziałów. Pierwszy opisuje osobę autora, ze szczególnym nastawieniem na jego wykształcenie, przebieg stambulskiej misji, samo dzieło Opis podróży do Stambułu i późniejszą Autobiografię Macieja Stryjkowskiego. W drugim rozdziale przedstawiono dwa sposoby memoryzacji obcej przestrzeni czytelne w dziele kronikarza.Pierwszy to pamięć miejsca, drugi opie...

  Promocja
  okładka Msza święta koncelebrowana, Książka | Czesław Krakowiak

  Treść tej książki, w zamierzeniu autora, pomoże Czytelnikowi lepiej poznać dzieje koncelebry do Soboru Watykańskiego II, jego prace nad rozszerzeniem możliwości koncelebry Mszy, podstaw teologii zasad koncelebrowanej Eucharystii. Mszę świętą koncelebrowaną należy uznać za cenny dar Soboru Watykańskiego II dla całego Kościoła, a zwłaszcza dla wszystkich kapłanów, którzy w tej formie jej sprawowania mogą przeżywać i doświadczyć jedności kapłaństwa i sakramentalnego braterstwa z...

  Promocja
  okładka Autentyczność i duchowość Księża w opinii polskiej młodzieży Analiza socjologiczna, Książka | Tomasz Adamczyk

  Niniejsza publikacja to analiza ogólnopolskich badań socjologicznych przeprowadzonych w 2020 r. wśród uczniów liceów, techników i szkół branżowych. Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym Autor oddaje głos młodzieży, aby poznać jej opinie na temat duszpasterzy – tych, z którymi mają kontakt na co dzień, i tych, którzy kierują Kościołem. Co młodzi ludzie cenią u księży, a czego nie tolerują? Jakie maja wobec nich oczekiwania? Czy można skuteczniej docierać do nich z przekazem Ewa...

  Promocja
  okładka Antoni Rozmanith zesłaniec 1863 roku. Wspomnienia nadbajkalskie i syberyjski album, Książka | Eugeniusz Niebelski

  Książka "Antoni Rozmanith-zesłaniec 1863 roku. Wspomnienia nadbajkalskie i syberyjski album" składa się z dwóch części :

  -pierwsza to monograficzne opracowanie,zawierające historię Rozmanitha i opis jego syberyjskiego albumu powstałego w Usolu nad Angarą .

  -druga część to tekst wspomnień samego Rozmanitha a raczej skonstruowanej opowieści o powstaniu nad Bajkałem, co Rozmanith zaznaczył w tytule :

  "z notat i opowiadań spisał"

  Promocja
  okładka Psycholog jako zawód zaufania społecznego, Książka | Marian Zdzisław Stepulak

  W pracy Psycholog jako zawód zaufania społecznego w szczególny sposób podkreślona jest społeczna rola zawodu psychologa. Zawód ten bowiem cieszy się wysokim zaufaniem społecznym. Książka może stanowić cenną pomoc nie tylko dla psychologów praktyków ale i dla innych osób pracujących zawodowo z ludźmi potrzebującymi wsparcia. Z pożytkiem korzystać z niej mogą studenci, pracownicy instytucji edukacyjnych i naukowo-badawczych, a także sami pacjenci i ich rodziny....

  Promocja
  okładka Rodzina przestrzenią rozwoju osoby Perspektywa pedagogiczna, Książka |

  Podjęta przez autorów tematyka została uporządkowana w trzech częściach tematycznych. Część pierwsza: Rozwój dorosłego w rodzinie wprowadza w problematykę pedagogiczną dotyczącą rozwoju wiedzy o rodzinie, rozwoju osoby w rodzinie oraz rozwoju rodziny jako środowiska wychowawczego i grupy wychowawczej. Centralnym zagadnieniem tej części są możliwości rozwoju osoby dorosłej, realizującej różne cele rodzinne. Część druga: Rozwój dziecka w rodzinie dotyczy zagadnień ważnych dla r...