Vizja Press

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  okładka Wielowymiarowość podejścia procesowego w zarządzaniu, Ebook | Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss
  okładka Wielowymiarowość podejścia procesowego w zarządzaniu, Ebook | Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss

  Problematyka dotycząca podejścia procesowego należy do zagadnień bardzo istotnych, a zarazem aktualnych z punktu widzenia zarządzania współczesnymi organizacjami. Funkcjonalnie zorganizowane podmioty nie są przygotowane do dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu, a ich niska elastyczność powoduje utrudnienia w zakresie wprowadzania nowoczesnych rozwiązań.Procesowe pod3ejście do zarządzania odnosi się bowiem do ujęcia kompleksowego, wielowymiarowego, powiązanego z innymi s...

  okładka Metody i koncepcje podejścia procesowego w zarządzaniu, Ebook | Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss
  okładka Metody i koncepcje podejścia procesowego w zarządzaniu, Ebook | Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss

  Celem monografii jest zapoznanie Czytelników ze złożoną problematyką podejścia procesowego w zarządzaniu w warunkach postępującej globalizacji, dynamicznego rozwoju nowych technologii i konieczności zmiany metod zarządzania przedsiębiorstwem, z uwzględnieniem rosnącej konkurencji. Książka adresowana jest do wyższej i średniej kadry menedżerskiej, i zastała głęboko osadzona w konkretnych realiach gospodarki. Sprawia to także, iż może być z powodzeniem wykorzystywana w procesie...

  okładka Procedura przygotowywania rządowych projektów ustaw w trzeciej Rzeczypospolitej, Ebook | Elżbieta Mreńca
  okładka Procedura przygotowywania rządowych projektów ustaw w trzeciej Rzeczypospolitej, Ebook | Elżbieta Mreńca

  „Problematyka rządowej inicjatywy ustawodawczej jest ważnym zagadnieniem nauki prawa konstytucyjnego, które dotychczas nie doczekało się wyczerpującego opracowania. Istotne jest to, że właśnie na Radzie Ministrów spoczywa w znacznej mierze odpowiedzialność za stan prawa i jego jakość, co wynika z postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Wreszcie , co ważne, to rząd dysponuje najliczniejszym oraz wysoko wyspecjalizowanym zapleczem me...

  okładka Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Ebook | Agnieszka Bitkowska
  okładka Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Ebook | Agnieszka Bitkowska

  „(…)Podstawowym celem monografii jest przybliżenie koncepcji i usystematyzowanie pojęć z obszaru zarządzania procesami biznesowymi, wykorzystując przykłady z praktyki gospodarczej. Obecnie mimo wielkiego zainteresowania, istnieje deficyt publikacji polskojęzycznych z zakresu zarządzania procesami biznesowymi. Ponadto zarządzanie procesami zostało wprowadzone do minimum programowego na kierunku zarządzanie. Tematyka monografii została podzielona na trzy części: ...

  okładka Psychometria Podstawowe zagadnienia, Ebook | Krzysztof Fronczyk
  okładka Psychometria Podstawowe zagadnienia, Ebook | Krzysztof Fronczyk

  "Niniejszy podręcznik został pomyślany jako źródło podstawowych informacji z zakresu psychometrii dla studentów, ale może też służyć za przewodnik w przeprowadzaniu prostych analiz danych psychometrycznych przede wszystkim zainteresowanych tą problematyką, szczególnie magistrantów, którzy stają przed koniecznością dokonania analizy danych pochodzących z badań przeprowadzonych do własnych prac magisterskich. Zadanie to mają ułatwić przykłady analiz przeprowadzone w programie S...

  okładka Samorząd terytorialny beneficjentem środków unijnych, Ebook | Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss
  okładka Samorząd terytorialny beneficjentem środków unijnych, Ebook | Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss

  Prezentowany tom jest zbiorem artykułów dotyczących polityki finansowej samorządu terytorialnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych. Autorzy poruszają następujące zagadnienia: Rozdział 1. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego. Rozdział 2. Polityka finansowa samorządów terytorialnych w okresie 2014-2020. Rozdział 3. Inżynieria finansowa przedsięwzięć w jednostkach samorządu terytorialnego. ...

  okładka Aktualne problemy funckjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, Ebook | Małgorzata Kowalik, Agata Sierpińska-Sawicz
  okładka Aktualne problemy funckjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, Ebook | Małgorzata Kowalik, Agata Sierpińska-Sawicz

  Niniejszy zbiór ukazał się z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. Marii Sierpińskiej. Praca składa się z 24 rozdziałów poświęconych aktualnym problemom funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw. Poprzedza je wstęp prezentujący sylwetkę oraz dorobek naukowy jubilatki. Autorzy w swoich artykułach poruszają m.in. różnorodne zagadnienia związane ze współczesnymi metodami zarządzania finansami przedsiębiorstw, zajmują się perspektywami ...

  okładka Zarządzanie procesowe w organizacjach Teoria i praktyka, Ebook | Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss
  okładka Zarządzanie procesowe w organizacjach Teoria i praktyka, Ebook | Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss

  Zagadnienia zarządzania procesowego w ostatnich latach w coraz większym stopniu przyciągają uwagę badaczy i praktyków organizacji gospodarczych. W prezentowanej monografii przedstawiono wybrane kierunki badań nad zarządzaniem procesowym. Chodzi tu przede wszystkim o wskazanie sposobów podejścia analitycznego w badaniu i doskonaleniu zarządzania procesowego. Wychodzimy od stwierdzenia, że zarządzanie należy rozpatrywać w trzech podstawowych aspektach: rzeczow...

  okładka System podatkowy wyd. 3, Ebook | Wojciech Maruchin
  okładka System podatkowy wyd. 3, Ebook | Wojciech Maruchin

  Niniejsza monografia – podobnie jak jej poprzednie wydania – została poświęcona polskiemu systemowi podatkowemu. W stosunku do pierwszego wydania, które zostało napisane na podstawie badań dotyczących polskiego systemu podatkowego, drugie wzbogacone zostało o nowe wyniki i wnioski. Podjęcie nowych badań nad polskim systemem podatkowym spowodowane było szczególnym wpływem, jaki wywiera na ten system prawo Unii Europejskiej. Charakteryzując polski system podatk...

  okładka Wpływ wybranych instrumentów prawnopodatkowych na politykę optymalizacji opodatkowania holdingów międzynarodowych, Ebook | Dominik Gajewski
  okładka Wpływ wybranych instrumentów prawnopodatkowych na politykę optymalizacji opodatkowania holdingów międzynarodowych, Ebook | Dominik Gajewski

  Przedmiotem opracowania są wybrane instrumenty prawnopodatkowe, które uznałem za najistotniejsze w kreowaniu polityki optymalizacji opodatkowania, a jednocześnie wzbudzające największe kontrowersje w kontekście rzetelnego i prawidłowego (zgodnego z ideą) wykorzystania. Ponadto, niemożliwe jest wymienienie w sposób wyczerpujący wszystkich instrumentów, gdyż specyfika ich powstawania jest tak dynamiczna, że nawet poszczególne ustawodawstwa nie są w stanie nadążyć ...

  okładka Reprezentacja wyborcza kobiet po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Ebook | Małgorzata Niewiadomska-Cudak
  okładka Reprezentacja wyborcza kobiet po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Ebook | Małgorzata Niewiadomska-Cudak

  Problematyka reprezentacji wyborczej kobiet w organach władzy zaliczana jest do tych zagadnień życia politycznego, które wywołują dużo emocji społecznych. W Polsce zjawisko to zyskuje coraz większe zainteresowanie, zwłaszcza w kontekście wejścia do Unii Europejskiej. Mimo to wyraźny jest deficyt kompleksowych badań, które podejmowałyby próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące wpływu przystąpienia Polski do UE na udział przedstawicielek płci żeńskiej we władzy wyłon...

  okładka Równowaga czy nierównowaga w ekonomii?, Ebook | Rumiana Górska
  okładka Równowaga czy nierównowaga w ekonomii?, Ebook | Rumiana Górska

  • Jakie są przyczyny kryzysów finansowych? • Czy gospodarka rynkowa jest układem, który samorzutnie dąży do równowagi czy też potrzebna jest ingerencja państwa? • Dlaczego polityka gospodarcza wielu krajów odzwierciedla Keynesowską wizje gospodarki z interwencjonizmem państwowym, gdy tymczasem naukowcy często opisują gospodarkę za pomocą modeli równowagi? • W jaki sposób jest generowany współczesny pieniądz i jakie jest jego zabezpieczenie? • Czy spo...

  okładka Biurokracja w funkcjonowaniu aparatu państwowego po 1989 roku, Ebook | Piotr Solarz
  okładka Biurokracja w funkcjonowaniu aparatu państwowego po 1989 roku, Ebook | Piotr Solarz

  W 1955 roku Cyril Northcote Parkinson ogłosił swoją tezę dotyczącą organizacji typu biurokratycznego: work expands as to fill the time available for its completion, tzn. praca rozszerza się tak, aby wypełnić czas dostępny na jej ukończenie. Zasada ta, znana powszechnie jako prawo Parkinsona, okazała się trafna i do dziś nie straciła na aktualności. Dzięki niej łatwiej zrozumieć procesy zachodzące w rozmaitych organizacjach opartych na rozbudowanej hierarchii,...

  okładka Metody podejścia procesowego w organizacjach Teoria i praktyka, Ebook | Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss
  okładka Metody podejścia procesowego w organizacjach Teoria i praktyka, Ebook | Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss

  Problematyka podejścia procesowego, wykorzystywanych metod i narzędzi stanowi podstawę wielu rozważań i dyskusji naukowych badaczy, jak również praktyków. Metodologiczne podstawy została ukształtowane na podstawie klasycznych rozwiązań organizatorskich, takich ja: graficzne techniki planowania i przebiegu procesów, w szczególności procesów produkcyjnych, analizę wartości organizacji, jak również szkoły prakseologicznej wybitnych polskich teoretyków. U...

  okładka Psychologiczne aspekty przewlekłych chorób somatycznych, Ebook | Gabriela Chojnacka-Szawłowska
  okładka Psychologiczne aspekty przewlekłych chorób somatycznych, Ebook | Gabriela Chojnacka-Szawłowska

  Książka „Psychologiczne aspekty przewlekłych chorób somatycznych” prezentuje w ujęciu holistycznym problemy chorych przewlekle. Autorka zapoznaje czytelnika ze wspólnymi i odrębnymi problemami doświadczanymi przez chorych z zagrożeniem życia i sprawności na skutek najczęstszych, współczesnych przewlekłych chorób somatycznych. Akcentuje również pozytywne aspekty związane z doświadczaniem choroby i jej wpływu na jakość życia. W książce opisano czynnik...

  okładka Komunikowanie o zdrowiu chorobie i leczeniu, Ebook | Aleksandra Hulewska, Barbara Jacennik, Agnieszka Piasecka
  okładka Komunikowanie o zdrowiu chorobie i leczeniu, Ebook | Aleksandra Hulewska, Barbara Jacennik, Agnieszka Piasecka

  Zbiór artykułów poświęcony jest szeroko rozumianej problematyce na styku psychologii i medycyny. Prace zebrane zostały w logicznie ustalone trzy działy przedstawiające zasadnicze problemy związane z przedstawieniem badań nad komunikacją społeczną w zakresie pojmowania zdrowia i choroby. W istocie mają na celu dokonanie praktycznych ustaleń na drodze budowania właściwych postaw społecznych wobec zdrowia i choroby, a przede wszystkim do wspomagania leczenia. ...

  okładka Kwestie ryzyka, cen, rynku, interwencji i stabilności dochodów w rolnictwie, Ebook | Włodzimierz Rembisz
  okładka Kwestie ryzyka, cen, rynku, interwencji i stabilności dochodów w rolnictwie, Ebook | Włodzimierz Rembisz

  W publikacji podjęto kwestię stabilności dochodów producentów rolnych. Jest ona objaśniana i dyskutowana na bazie: analizy mechanizmów zachowań producentów rolnych w ramach regulacji rynkowej, zmienności cen i z wiązanego z tym ryzyka, oraz dla danych rozwiązań w zakresie polityki rolnej i interwencji. Dochody producentów rolnych są przez autora utożsamiane z wynagrodzeniem czynnika pracy. Dochody i ich stabilność rozpatrywane są w kontekście mechanizmu rynkoweg...

  okładka Człowiek Prawo Państwo Księga Jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko, Ebook | Jan Jeżewski, Anna Pawlak
  okładka Człowiek Prawo Państwo Księga Jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko, Ebook | Jan Jeżewski, Anna Pawlak

  "Imponujący zbiór zawartych w tej Księdze prac naukowych, ofiarowanych Dostojnemu Jubilatowi z okazji ponad 40-letniej działalności naukowo-dydaktyczno-organizacyjnej oraz 70. rocznicy urodzin, przez specjalistów z polskich i zagranicznych uczelni wyższych w zakresie nauk o państwie i prawie, jest wyrazem ogromnego uznania i szacunku dla Jego dzieła, osobowości i pozycji, jaką zajmuje zajmuje w nauce w Polsce, a także poza jej granicami. Dorobek badawczy Profeso...

  okładka Zarządzanie zasobami ludzkimi Refleksje teoretyczne kwestie praktyczne, Ebook | Tadeusz Oleksyn, Barbara A. Sypniewska
  okładka Zarządzanie zasobami ludzkimi Refleksje teoretyczne kwestie praktyczne, Ebook | Tadeusz Oleksyn, Barbara A. Sypniewska

  „(…) ZZL stanowi fragment zarządzania i działalności biznesowej. Jest zanurzone w konkretnych społecznościach, kulturach, społeczeństwie i hi-storii. Zwraca na to uwagę wielu autorów w tej książce (…).Ważny jest pro-fesjonalizm i sprawność w posługiwaniu się odpowiednimi metodami i na-rzędziami, stosowanie właściwych procedur. Niemniej ZZL nie ogranicza się przecież do działalności operacyjnej. Istotne, w istocie najważniejsze, są wartości i cele, którym ZZL słu...

  Promocja
  okładka System podatkowy, Książka | Wojciech Maruchin
  Promocja
  okładka System podatkowy, Książka | Wojciech Maruchin

  Niniejsza monografia – podobnie jak jej poprzednie wydania – została poświęcona polskiemu systemowi podatkowemu. W stosunku do pierwszego wydania, które zostało napisane na podstawie badań dotyczących polskiego systemu podatkowego, drugie wzbogacone zostało o nowe wyniki i wnioski. Podjęcie nowych badań nad polskim systemem podatkowym spowodowane było szczególnym wpływem, jaki wywiera na ten system prawo Unii Europejskiej. Charakteryzując polski system podatkowy – rozumiany ...

  okładka Wybrane koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem Teoria i praktyka, Książka | Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss
  okładka Wybrane koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem Teoria i praktyka, Książka | Agnieszka Bitkowska, Elżbieta Weiss

  „Celem monografii jest wdrożenie Czytelników do myślenia kategoriami koncepcji za-rządzania oraz pokazanie istoty kierunków ich rozwoju. Głównym kryterium doboru materiału prezentowanego w monografii była chęć zaprezentowania takiego zestawu koncepcji, które obejmowałyby koncepcje już dziś uznawane za klasyczne ale wciąż jeszcze wykorzystywane oraz koncepcje nowoczesne, będące efektem wprowadzania nowych podejść w naukach za-rządzania. W prezentowanej monografii przeważa pode...

  okładka Company in process of integration with European Union, Książka | Marzena Godlewska, Elżbieta Weiss
  okładka Company in process of integration with European Union, Książka | Marzena Godlewska, Elżbieta Weiss

  Conditionality of conditions and functioning of companies Approaches for conduct of economic activity

  okładka Perspektywa rozwoju podejścia procesowego szanse i ograniczenia, Książka |
  okładka Perspektywa rozwoju podejścia procesowego szanse i ograniczenia, Książka |

  Perspektywa podejścia procesowego należy do zagadnień niezwykle istotnych, a zarazem aktualnych z punktu widzenia zarządzania współczesnymi organizacjami. W naukach o zarządzaniu można zaobserwować postępującą ewolucję poglądów , kształtowanie się nowych paradygmatów oraz powrót do klastycznych podstaw teoretycznych. Wzrastająca niepewność wskazuje na rozwój nowych form organizacyjnych opartych na nowych paradygmatach.