Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego Nauki ścisłe i Medycyna - książki, ebooki i audiobooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  okładka Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej. Skrypt dla studentów biologii. Część teoretyczna i praktyczna, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Mikrobiologia jest nauką o drobnoustrojach (mikroorganizmach). Zajmuje się cechami morfologicznymi, właściwościami biochemicznymi, rolą w środowisku naturalnym, właściwościami chorobotwórczymi, jak również zastosowaniem drobnoustrojów w przemyśle. Podstawowy schemat badania drobnoustrojów obejmuje: wstępną obserwację makroskopową i mikroskopową, wyosobnienie interesującego nas ustroju w postaci czystej hodowli, określenie jego cech morfologicznych, typu wzrostu na podłożach s...

  okładka Autyzm, Ebook | Uta Frith

  KRÓTKIE WPROWADZENIE– książki, które zmieniają sposób myślenia!Co powoduje autyzm? Czy jest to zaburzenie genetyczne, a może nieznane zagrożenie środowiskowe? Jakie są jego główne objawy i jaki ma to związek z zespołem Aspergera? Autorka w przystępny sposób relacjonuje, co obecnie wiadomo na temat autyzmu i zespołu Aspergera. Odnosząc się do różnych schorzeń, które kryją się za tymi etykietami, oraz przyglądając się objawom zaburzeń autystycznych, bada przyczyny wzrostu zacho...

  okładka Biologia medyczna w ćwiczeniach, Ebook | Joanna Kaźmierczak, Dorota Michalska-Hejduk

  Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ, popularnie nazywane Wieżą Babel, jest najstarszą w Polsce jednostką kształcącą cudzoziemców w zakresie języka polskiego jako obcego. Kursy prowadzone w Studium przez polonistów oraz nauczycieli przedmiotów kierunkowych kompleksowo przygotowują słuchaczy do studiów w polskich uczelniach wyższych.Biologia medyczna w ćwiczeniach to podręcznik przeznaczony dla cudzoziemców chcących studiować w Polsce na kierunkach medycznych i biologi...

  okładka Biotechnologia drobnoustrojów w laboratorium i w praktyce, Ebook | Jerzy Długoński

  Biotechnologia, w tym biotechnologia drobnoustrojów, jest nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się obszarem wiedzy, integrującym osiągnięcia wielu dyscyplin naukowych z ich zastosowaniem w praktyce, w różnych obszarach działalności człowieka. Prezentowana publikacja odzwierciedla te relacje. Impulsem do przygotowana tej pozycji wydawniczej były przede wszystkim dwie książki opracowane uprzednio pod redakcją naukową Jerzego Długońskiego: Biotechnologia mikrobio...

  okładka Wybrane zagadnienia hydrogeologiczne oraz różne aspekty związane z eksploatacją wód podziemnych, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Publikacja zawiera aktualnie podejmowaną problematykę badawczą zarówno w zakresie prac naukowych, jak i ich praktycznych zastosowań. Prezentowane zagadnienia stanowią kompendium wiedzy na temat badań nad jakością i ilością wód podziemnych (obejmują także ich poszukiwania i charakterystykę filtracyjną wodonośca), optymalnych technologii ujmowania wód w odniesieniu do wodociągów, odwodnień oraz prawa dotyczącego gospodarowania wodą. […] Bez wątpienia można uznać, że niniejsza m...

  okładka Warsztaty z Geografii Turyzmu, Tom 11, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Niniejszy tom zatytułowany „Turystyka i krajoznawstwo” jest kolejnym wspólnym przedsięwzięciem dotyczącym publikowania prac zgłoszonych na VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego, podjętym w 2020 r. przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oraz Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Z uwagi na duże zainteresowanie Kongresem i zgłoszenie bardzo wielu artykułów postanowiono, aby dwa tomy (10. i 11.) monografi...

  okładka Gleby orne makro- i mezoregionów fizycznogeograficznych Polski, Ebook | Wojciech Tołoczko

  W książce przedstawiono rezultaty badań własnych, które umożliwiły ujęcie zagadnień gleboznawczych w ramach regionalizacji fizycznogeograficznej Polski. Uwzględniając granice makroregionów, zaprezentowano charakterystykę podłoża, właściwości użytkowe gleb i udziały procentowe kolejnych kompleksów przydatności rolniczej gruntów ornych. W granicach mezoregionów opisano występowanie oraz położenie w rzeźbie terenu dominujących typów gleb użytków rolnych. Dla porównania makroregi...

  okładka V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu - BioOpen. Księga Abstraktów, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu - BioOpen._x000D_ ŁÓDŹ, 30–31 MAJA 2019 ROKU

  okładka Turystyczna baza noclegowa województwa łódzkiego, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Książka jest oryginalnym opracowaniem, a przy tym w sposób kompleksowy ukazuje zjawisko rozwoju bazy turystycznej w województwie łódzkim [...]. Autorzy poprawnie interpretują dane empiryczne, dając jasny przekaz o zmianach w turystycznej bazie noclegowej, jakie zachodziły na terenie województwa łódzkiego [...]._x000D_ Publikacja powinna być cennym źródłem informacji dla przedstawicieli wszystkich szczebli samorządu terytorialnego w województwie łódzkim. Znajdzie również zaint...

  okładka Wydmy śródlądowe - środowisko przyrodnicze i działalność człowieka na przykładzie województwa łódzki, Ebook | Elżbieta Kobojek, Sławomir Kobojek

  W obrębie Niżu Europejskiego występuje szeroki pas piaszczysty, w skład którego wchodzą eoliczne piaski pokrywowe i wydmy śródlądowe. Wydmy są formami wypukłymi o różnych kształtach i znacznych wysokościach względnych, maksymalne do 30 m, dlatego są ważnymi elementami w krajobrazie równinnej części Europy, szczególnie Polski. Europejskie wydmy śródlądowe zostały ukształtowane przez wiatr w zimnych, peryglacjalnych warunkach klimatycznych późnego vistulianu. W holocenie, w war...

  okładka Dostępność transportowa i obciążenie sieci drogowej w Polsce w świetle zagrożeń powodziowych, Ebook | Szymon Wiśniewski

  Monografia zawiera wyniki badań poświęconych określeniu wrażliwości osobowego transportu drogowego w Polsce poprzez identyfikację charakteru i skali zmian dostępności transportowej oraz zmian obciążenia sieci osobowym ruchem drogowym w sytuacji powodzi (o różnych prawdopodobieństwach wystąpienia), prowadzonych w ramach projektu o numerze 2018/29/B/HS4/01020, który został sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki. W toku realizacji tak sformułowanego celu głównego opracowania ...

  okładka Przestrzenny wymiar badań dziedzictwa kulturowego, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Przekazywany w ręce Czytelnika podwójny tom 9-10/2020 Studiów z Geografii Politycznej i Historycznej nosi tytuł Przestrzenny wymiar badań dziedzic­ twa kulturowego. Prezentowane prace akcentują znaczenie, jakie w badaniach nad dziedzictwem kulturowym (heritage studies) ma geografia historyczna. Monografia składa się z trzynastu rozdziałów, Pro Memoria poświęconego prof. Piotrowi Eberhardtowi, notatki naukowej oraz sprawozdania z konferencji naukowych._x000D_ Za wyróżniającą c...

  okładka Microbial biotechnology in the laboratory and practice, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  In addition to the issues constituting the basis of microbial biotechnology, such as microorganisms culturing or their use in industry and environmental protection, the book includes modern analytical techniques known as „omics”, as well as digital techniques used to record adverse changes in the environment those resulting from the harmful activity of bacteria and fungi. A color atlas (Chapter 8) with photos of the fungi discussed in each chapter was also inclued. The book w...

  okładka Zjawisko Fringe Belt w strukturze morfologicznej miast polskich na przykładzie Radomia, Ebook | Magdalena Deptuła

  W książce podjęto zagadnienie powszechnie znane i analizowane w zagranicznej literaturze przedmiotu, ale nowatorskie na gruncie polskich badań urbomorfologicznych. Monografia jest poświęcona koncepcji Fringe Belt – jednej z kluczowych w brytyjskiej morfologii miast – oraz zjawisku o tej samej nazwie, które w strukturze przestrzennej miasta jest reprezentowane przez tereny obrzeży miejskich – zarówno dawnych, jak i aktualnych, wykazujących duży stopień trwałości. W planie mias...

  okładka Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 10, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Publikacja jest dziesiątym tomem w serii „Warsztaty z Geografii Turyzmu” wydawanej przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Zawiera teksty z zakresu trzech działów wiedzy: krajobrazu, krajoznawstwa i turystyki. Lektura tych prac uzmysławia wielość relacji, jakie zachodzą między wymienionymi dziedzinami - zarówno w obszarze poznawczym, dydaktycznym, jak i badawczym. Duża część artykułów zaprezentowanych w tej monografii (z działów: krajobraz i krajoznawstwo) z...

  okładka Notes on noncommutative LP and Orlicz spaces, Ebook | Stanisław Goldstein, Louis Labuschagne

  Since the pioneering work of Dixmier and Segal in the early 50’s, the theory of noncommutative LP-spaces has grown into a very refined and important theory with wide applications. Despite this fact there is as yet no self-contained peer-reviewed introduction to the most general version of this theory in print. The present work aims to fill this vacuum, in the process giving fresh impetus to the theory. The first part of the book presents: the introductory theory of von Neuman...

  okładka Budowanie prężności w kontekście kurczenia się miast europejskich, Ebook | Iwona Pielesiak, Agnieszka Ogrodowczyk, Szymon Marcińczak

  Publikacja wynika z realizacji międzynarodowego projektu badawczego „3S RECIPE – Smart Shrinkage Solutions – Fostering Resilient Cities in lnner Peripheries of Europe”. Jego przedmiotem jest prężność/elastyczność miejska (urban resilience), rozpatrywana w kontekście zarówno obecnie obserwowanego, jak i potencjalnego kurczenia się ośrodków zurbanizowanych Europy._x000D_ Autorzy książki podjęli próbę uporządkowania zagadnień terminologicznych oraz metodycznych na gruncie polski...

  okładka Od nauk geograficznych w kierunku nauki o geoinformacji, Ebook | Iwona Jażdżewska

  Od kilkudziesięciu lat funkcjonuje w nauce światowej pojęcie „GIScience”, zaś w polskiej literaturze naukowej i na konferencjach związanych z Systemami Informacji Geograficznej pojawiło się ono jako „nauka o geoinformacji” lub jego angielski odpowiednik – „GIScience”. Naukowa dyskusja na jego temat trwa od wielu lat w literaturze światowej, a w jednym z jej nurtów stawiano pytanie o możliwości uznania GIScience za dyscyplinę naukową. […] Nauka o geoinformacji ma odniesienie d...

  okładka Analytic and Algebraic Geometry 3, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  The volume is dedicated to mathematicians: Jacek Chądzyński, who died unexpectedly on September 3, 2019 at the age of 80 and two others Tadeusz Krasiński and Andrzej Nowicki, who celebrate in 2019 the jubilees of 70th birthdays.

  okładka Etyka medyczna, Ebook | Tony Hope, Michael Dunn

  Etyka medyczna to przegląd najważniejszych współczesnych zagadnień z tego zakresu – od tak trudnych jak eutanazja, po związane z dystrybucją usług zdrowotnych. Pytania etyczne dotyczą różnych dziedzin medycyny, a także dostępu do służby zdrowia i zarządzania jej zasobami. Autorzy przedstawiają sposoby racjonalnego rozumowania i argumentowania, które – ich zdaniem – powinny być podstawą dyskusji w obrębie prezentowanej tematyki. Kwestie etyki medycznej ukazują...

  okładka Czas w przestrzeni miasta, Ebook | Paulina Tobiasz-Lis

  W publikacji autorka zajęła się czasem wyznaczającym specyficzny rytm, ciągłość i przemijanie kolejnych pokoleń, ich relacji społecznych odłożonych w przestrzeni. Zawarte w książce analizy pozwalają lepiej zrozumieć nie tylko jej mieszkańców, tożsamość struktury miejskiej, ale także czynniki kształtujące wyobrażenia osób o danym miejscu, w tym wypadku Łodzi. Problem podjęty w pracy jest ważny zarówno z poznawczej, jak i praktycznej perspektywy związanej z odpowiednim kształto...

  okładka Matematyka, Ebook | Dorota Pekasiewicz

  „Metody Ilościowe w Ekonomii, Finansach i Zarządzaniu” to cykl publikacji zawierający treści programowe z matematyki oraz statystyki obowiązujące studentów kierunków ekonomicznych, przydatne również osobom prowadzącym prace naukowe i badawcze._x000D_ Cykl ten rozpoczyna Matematyka, w której przedstawione są najważniejsze pojęcia z zakresu analizy matematycznej i algebry, które mogą być wykorzystywane w badaniach ekonomicznych._x000D_ Oprócz rozważań teoretycznych książka zawi...

  okładka Wstęp do geoinformacji z ArcGIS, Ebook | Iwona Jażdżewska,, Łukasz Lechowski

  Podręcznik Wstęp do geoinformacji z ArcGIS powstał z wykorzystaniem doświadczeń dydaktycznych autorów, które zdobyli w ramach zajęć prowadzonych od 2012 r. na kierunku geoinformacja na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Wszystkie opisane w publikacji ćwiczenie i zadania są realizowane z wykorzystaniem pakietu ArcGIS 10.4.1 firmy ESRI._x000D_ Zakres tematyczny opracowania obejmuje podstawowe informacje niezbędne do lepszego zrozumienia idei geoinformacji oraz...

  okładka Zrozumieć terytorium, Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Książka zawiera rozważania na temat terytorium i terytorialnego wymiaru rozwoju. Opisano czynniki, które decydują o dynamice tego rozwoju oraz warunków włączania się lokalnych gospodarek w szybki i skomplikowany proces globalizacji. Myślą przewodnią jest analiza relacji społeczeństwo – gospodarka, co w praktyce przekłada się na relacje terytorium lokalne – przedsiębiorstwo. Pokazano, w jaki sposób przestrzeń określa własną autonomię i logikę procesów rozwoju. Następuje odejśc...

Co znajdziesz w kategorii: Nauki ścisłe i Medycyna

W kategorii „Nauki ścisłe / Medycyna” znajdują się pozycje z dziedziny nauk matematycznych i przyrodniczych oraz medycznych. Do nauk przyrodniczych zalicza się m.in. fizykę, chemię, biologię, astronomię oraz nauki o Ziemi, takie jak geografia czy geofizyka. W skład nauk matematycznych wchodzą informatyka, matematyka oraz sztuczna inteligencja i robotyka. Coś dla siebie znajdą tu zarówno eksperci w danej dziedzinie, jak i zupełni laicy chcący bliżej poznać otaczający ich świat. To dla nich przeznaczone są takie książki jak „Latający cyrk fizyki”, w której autor Jearl Walker podaje przykłady, doświadczenia, ciekawostki, historyjki i fakty, a następnie wyjaśnia je na podstawie pojęć i praw fizyki, „Nie mamy pojęcia” Jorge’a Chama i Daniela Whitesona, którzy za pomocą zabawnych rysunków, infografik i humorystycznych wyjaśnień przedstawiają szereg pytań wciąż wprawiających naukowców w zakłopotanie, „Astrofizyka dla zabieganych” Neila deGrasse’a Tysona, gdzie możemy znaleźć odpowiedzi na intrygujące i poszerzające horyzonty pytania na temat natury przestrzeni i czasu oraz naszego miejsca we wszechświecie. Miłośnicy przyrody odnajdą tu trzy książki belgijskiego dramaturga i poety Maurice'a Maeterlincka – „Życie pszczół”, czyli prozę łączącą świat pszczelarski z nauką, filozofią i poezją, „Życie mrówek” oddające hołd niezwykle głębokiemu i gorącemu poczuciu macierzyństwa u mrówek, a także „Inteligencję kwiatów”, w której autor zwraca uwagę na najmniejsze elementy świata przyrody. Dla zainteresowanych medycyną serwis Woblink.com oferuje m.in. książkę „Leczenie bólu” Łukasza Wordliczka i Jana Dobrogowskiego, w której można poczytać o mechanizmach powstawania bólu, jego charakterze i rodzajach w różnych zespołach chorobowych, farmakologii oraz najnowszych metodach uśmierzania bólu, czy też publikacje z cyklu „Zioła w medycynie”, które są doskonałymi przewodnikami po terapiach uzupełniających.