Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Samorząd terytorialny w III Rzeczpospolitej Polskiej Odbudowa i jej efekty, Książka | Radosław Kamiński

  Samorząd terytorialny jako problem polityczny i politologiczny
  Samorząd terytorialny w Polsce do 1990 roku
  Odbudowa samorządu terytorialnego w Polsce
  Nowy ustrój administracji publicznej w Polsce
  Ustrój i finansowe podstawy działalności samorządu terytorialnego

  Promocja
  okładka Wizje człowieka i świata w poezji Mickiewicza, Norwida i Leśmiana, Książka | Świegocki Kazimierz

  "Kazimierz Świegocki napisał pracę ważną i rozważną (…). Napisał ją z pasją (…). Dał dojrzałą, twórczą, a nie odtwórczą, własną i oryginalną próbę lektury arcytrudnej poezji Mickiewicza, Norwida i Leśmiana (…). Jest to swego rodzaju interpretacyjny traktat. Do niewątpliwych zalet należy jego język”. (Prof. Jarosław Ławski) „Któż mógłby być bardziej wnikliwym hermeneutą twórczości Mickiewicza, Norwida i Leśmiana. odkrywcą ich wielu tajemnic, niż poeta będący jednocześnie filo...

  Promocja
  okładka Polszczyzna przez wieki, Książka | Halina Wiśniewska

  W czasach, gdy nauczyciele odnoszą przykre wrażenie, że dzieje ojczystego języka są spychane na boczny tor zainteresowań uczniów i studentów, taki projekt podręcznika może wywołać entuzjastyczne przyjęcie.

  Promocja
  okładka Oblicza starości Biografia jako żródło czynników adaptacyjnych, Książka | Joanna Wawrzyniak

  Co decyduje o tym, że człowiek w fazie starości podejmuje aktywność lub dopasowuje się do stereotypu bezużytecznego staruszka?

  Promocja
  okładka Zasady zarządzania, Książka | Yiadom MarfoEdward

  Choć w Polsce ukazało się i nadal ukazuje wiele pozycji z tej dziedziny, to jednak najbardziej popularne jest obiektywistyczne podejście do problematyki zarządzania. Brakuje badaczy, a przez to wydawnictw, w których zarządzanie traktowano by z pozycji podmiotowych. Tym podręcznikiem wydawca chce zapełnić lukę na rynku wydawniczym, jako że problematyka zarządzania potraktowana jest tu w sposób szczególny. Idea zasad Nowelizacja z 2000 roku wprowadziła w normie ISO 9004 zasad...

  Promocja
  okładka Moja Musierowcz O twórczości autorki Jeżycjady, Książka |

  Któż z nas nie zna wspaniałych, emanujących ciepłem rodzinnego ogniska powieści dla młodzieży (i nie tylko!) stworzonych piórem Małgorzaty Musierowicz? Jeżeli ktoś jeszcze nie zdążył się spotkać z rodziną Borejków na kartach jednej z książek tej poznańskiej autorki , no to cóż moi drodzy – najwyższy czas ruszyć do księgarni i zapewnić sobie miłe chwile wakacyjnego relaksu z naprawdę świetną lekturą! Wydaje mi się, że jednak większość nastolatek, ale co również cieszy nastolat...

  Promocja
  okładka Natura w twórczym rozwoju i arteterapii, Książka | Wiesław Karolak

  NATURA w twórczym rozwoju i arteterapii powstała – podobnie jak poprzednie książki z tej serii – z chęci podzielenia się doświadczeniami Autora z pracy artystycznej, pedagogicznej i arteterapeutycznej związanej z istotą kształtowania się świadomości - podmiotowości człowieka. Książka jest ofertą dla nauczycieli, metodyków, arteterapeutów, ale również dla studentów wielu specjalności pedagogicznych, edukacji artystycznej i arteterapii. Korzystać z niej, jak z przewodnika, będą...

  Promocja
  okładka Egzystencja, metafizyka i kultura w pisarstwie Kazimierza Świegockiego, Książka |

  Egzystencja, metafizyka i kultura… to tom o pisarstwie Kazimierza Świegockiego, a nie wyłącznie o jego poezji. Niniejsza wieloautorska praca, zestawiająca głosy badaczy z różnych ośrodków (i krajów nawet), reprezentujących różne szkoły metodologiczne, jest z gruntu polifoniczna. Gromadzi również teksty o szerszych ambicjach interpretacyjnych, syntetyzujące wybrane zagadnienia, jak i omówienia poszczególnych utworów wierszowanych Świegockiego, opinie na temat jego dorobku nauk...

  Promocja
  okładka Wokół badań biograficznych w andragogice, Książka |

  Z treści [...] wyłania się bogactwo ludzkiej refleksji wokół najważniejszych dla każdego z nas problemów egzystencjalnych, sformułowane wyzwania i zapytania, które ukazują potencjalne i realne bogactwo swoistości uczenia się osób dorosłych czy możliwego angażowania wokół tych procesów badaczy paradygmatu jakościowego (badań biograficznych). Tom ten zawiera „perełki” humanistycznej myśli, troski o człowieka uwikłanego w dynamikę ponowoczesnego świata wraz z nieodłączną tęsknot...

  Promocja
  okładka Podstawy elektrotechniki i elektroniki dla studentów kierunków nieelektrycznych inżynirskich, Książka | Andrzej Lech Koszmider

  Prawie każde zagadnienie teoretyczne zostało w podręczniku skomentowane z punktu widzenia znaczenia i wykorzystania w praktycznych rozwiązaniach, z którymi studenci albo się spotkali, albo po zwróceniu na nie uwagi mają szansę spotkać się osobiście. Osiągnięcie celu, którym jest zainteresowanie tematyką podręcznika studenta studiów inżynierskich nieelektrycznych (zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych – na ogół bardziej doświadczonych zawodowo) wymagało wprowa...

  Promocja
  okładka Język Literatura Dydaktyka Tom 1, Książka |

  Tom 1 zbioru to obszerny zbiór artykułów reprezentujących bardzo zróżnicowaną tematykę. Znajdujemy tu bliskie tradycyjnym ujęciom rozważania na temat składni i leksyki polskiej, frazeologii, onomastyki i słownictwa gwarowego. Oddzielny wątek rozważań stanowią teksty na temat emocji, wartościowania i związanej z nimi perswazji. Uwagę zwracają artykuły analizujące akty mowy oraz gatunki mowy. Część tekstów to próba przedstawienia językowego obrazu świata w polszczyźnie dawnej ...

  Promocja
  okładka Współczesne refleksje wokół kartezjańskiej wizji podmiotu, Książka |

  W latach sześćdziesiątych XX wieku falę zainteresowania kartezjańskim modelem podmiotu wywołało „najbardziej głośne dzieło” Foucaulta Les mots et les choses. Niniejsza publikacja stanowi w dużej mierze pokłosie tego namysłu. Autorzy poszczególnych jej rozdziałów nawiązują bowiem w mniej lub bardziej bezpośredni sposób do klasycznego stereotypu podmiotowości ukazując jego genezę, status, czy przedstawiając problematyczność określonych rozstrzygnięć, przy tym wielu z nich odwoł...

  Promocja
  okładka Polski senior w obszarze komunikacji społecznej Jubileusz 10-lecia UTW w Wodzisławiu Śląskim, Książka |

  To, w jaki sposób senior przeżywa starość, zależy w dużej mierze od postawy wobec starości jego samego i otaczającego go środowiska. Jedni starość widzą jako zakończenie życia, a inni jako nowe możliwości realizowana się w nowych obszarach. Według psychologów najlepszą postawą wobec starości jest postawa konstruktywna. Człowiek ją prezentujący jest wewnętrznie zintegrowany, wolny od stanów lękowych. Akceptuje starość i zakończenie pracy zawodowej. Pozytywnie ocenia swoją prze...

  Promocja
  okładka Miklaszanki wspomnienia biograficzne absolwentek Prywatnego Gimnazjum i Liceum im. H. Miklaszewskiej w Łodzi, Książka | Wypiorczyk-Przygoda Katarzyna

  Zainspirowana metodą biograficzną, stosowaną w naukach społecznych, Autorka książki postanowiła wykorzystać motyw szkolny do napisania tej książki i podjąć próbę odpowiedzi na wciąż aktualne pytania: „Jaka jest nasza pamięć o szkole?” i „Jaką rolę odgrywa ona w naszym życiu”. Wykorzystując fenomen pamięci, zebrała materiał dotyczący wspomnień, które absolwentki Gimnazjum i Liceum Heleny Miklaszewskiej zachowały o swojej szkole. Niniejsza książka jest próbą ocalenia od zapomn...

  Promocja
  okładka Dziennikarstwo teoria i praktyka, Książka | Harcup Tony

  Tę książkę na pewno warto przeczytać. "Dziennikarstwo. Teoria i praktyka" trafia do rąk polskiego czytelnika z kilku powodów. Napisana przez jednego z czołowych brytyjskich badaczy mediów, a zarazem wieloletniego dziennikarza, łączy w sobie zalety podręcznika akademickiego z naukową prezentacją wybranych zagadnień medioznawczych. Jej spektrum tematyczne rozciąga się od analizy wartości informacyjnych, poprzez dziennikarstwo śledcze, aż po zagadnienia internetu i dziennikarstw...

  Promocja
  okładka Zarządzanie w biznesie i administracji Zasady działania operacyjnego i strategicznego, Książka | Penc Józef

  Dobre zarządzanie powinno być sztuką wyboru, stosowania i robienia tego, co dobre, mądre i słuszne, co prowadzi do optymalnego powiązania organizacji ze środowiskiem swego działania. Nie wszyscy menedżerowie mogą zawierzać własnej intuicji, ale jeśli chcą twórczo przewodzić i zarządzać, muszą realizować swoje cele na podstawie racjonalnie uporządkowanej analizy, której podstawę stanowi nowoczesna wiedza, świadomy wysiłek i badania. Książka może być potraktowana jako podręczn...

  Promocja
  okładka Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1970-2005 Wybrane zagadnienia, Książka | Frycie Stanisław

  Niniejsza publikacja zawiera rozprawy i szkice o literaturze dla dzieci i młodzieży z lat 1970–1989 (część 1) oraz z lat 1989–2005 (część 2), upowszechnione wcześniej w zwartych wydawnictwach zbiorowych oraz dotąd niepublikowane. Są to prace syntetyczne informujące o poszczególnych rodzajach dziecięcej kultury literackiej, które odpowiednio zmienione i dopełnione za pośrednictwem nowych opracowań o nieomówionych tu zjawiskach literackich z tego okresu, powinny stać się – zgod...

  Promocja
  okładka Arteterapia Od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych, Książka |

  Prace i dorobek zespołu współpracującego z prof. Karolakiem są dobrze znane w Polsce i poza granicami kraju. Kolejne konferencje i spotkania oraz inicjatywy wspierające ruch związany z arteterapią pozwalają mieć nadzieję, że uzyskiwać ona będzie coraz większe znaczenie w Polsce. Świadczy o tym oryginalność formułowanych projektów badawczych oraz intensywność i zaangażowanie, z jaką są one realizowane. (z recenzji prof. W. Limont)

  Promocja
  okładka Uzależnienie od internetu, Książka | Paweł Majchrzak, Nina Ogińska-Bulik

  Ze społecznego i naukowego punktu widzenia obszar badań nad internetem – uwzględniając skalę i zasięg zjawiska oraz technologizację i informatyzację życia – wydaje się szczególnie ważny i obiecujący. Poniższa praca podejmuje próbę jego eksploracji oraz wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom. Głównym jej celem jest ustalenie psychologicznych wyznaczników zachowań związanych z korzystaniem z internetu, determinujących ryzyko uzależnienia. Celem praktycznym jest przygotowanie przes...

  Promocja
  okładka Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i reklamie, Książka | Kuras, Majkowski, Fadecka

  Tom Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i reklamie jest zbiorem artykułów badaczy zajmujących się problematyką dyskursu publicznego w aspekcie lingwistycznym, etycznym i socjologicznym. […] Z prezentowanych prac wyłania się obraz dyskursu publicznego i reklamowego jako komunikacyjnego bytu, w którym nadawcy za pomocą środków werbalnych i niewerbalnych prezentują określone idee i wartości oraz starają się do nich przekonać swoich odbiorców.

  Promocja
  okładka Literatur lesen und analysieren Analiza tekstów literackich dla studentów filologii germańskiej, Książka | Marek Ostrowski, Georg Grzyb

  Podręcznik dla studentów filologii germńskiej - przybliża zasady historycznoliterackiej analizy tekstów.

  Promocja
  okładka Kamień i czas wiersze, poematy, eseje, Książka | Świegocki Kazimierz

  Książka niniejsza składa się z dwóch rodzajów tekstów - poezji i esejów. I na pierwszy rzut oka może z tego powodu jej kompozycja wydawać się niespójna, nazbyt sztuczna, więc i nieusprawiedliwiona. Tak jednak nie jest. Drobne szkice, zatytułowane POETA WOBEC TAJEMNICY, CZYLI O NATURZE POEZJI mają charakter wypowiedzi programowych i stanowią w istocie manifest poezji metafizycznej.

  Od Autora

  Promocja
  okładka Nowoczesne trendy w zarządzaniu, Książka |

  Zmiany zachodzące w gospodarce w ciągu ostatnich dwóch lat pokazały, że przedsiębiorstwa działające na rynku muszą cały czas dostosowywać się do stale zmieniającego się otoczenia. Sytuacja kryzysowa, która dotknęła większość firm w Polsce i na świecie pokazała jak ważna w zarządzaniu jest umiejętność szybkiego reagowania, tworzenia strategii, które pozwolą przetrwać kryzys. Niniejsza monografia zawiera nowe spojrzenie na pewne aspekty zarządzania, spojrzenie, które zrodziło s...