Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

Typ publikacji

Cena

Serie wydawnicze

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Społeczne i prawne aspekty handlu ludźmi, Książka | Praca Zbiorowa
  Promocja
  okładka Społeczne i prawne aspekty handlu ludźmi, Książka | Praca Zbiorowa

  W wymiarze krajowym i międzynarodowym handel ludźmi stanowi jedno z ważniejszych zagrożeń dla ludzkości. Jest to zjawisko społeczne i wielowymiarowe, pozbawia ludzi przysługujących im praw i swobód. Stanowi problem globalny współczesnego świata a także jest to jeden z głównych przejawów współczesnej zorganizowanej przestępczości. Handel ludźmi jest zabroniony na mocy Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Został również wskazany jako przestępstwo w art. 83 Traktatu o funk...

  Promocja
  okładka Kultura pokoju Kultura relacji z perspektywy środowisk, Książka |
  Promocja
  okładka Kultura pokoju Kultura relacji z perspektywy środowisk, Książka |

  Aby relacje były poprawne, ważna jest kultura, rozumiana jako odpowiednio wysoki poziom rozwoju społeczeństwa w zakresie nawiązywania stosunków interpersonalnych. I właśnie o kulturze w relacjach, ukazanych z perspektywy różnych środowisk, stanowi prezentowana monografia. Niniejszy tom zawiera trzy spójne części poświęcone tematyce kultury relacji z perspektywy różnych środowisk. Część pierwsza składająca się z ośmiu opracowań została poświęcona rodzinie, związkom partnerskim...

  Promocja
  okładka W trosce o bezpieczne jutro 2 Reminiscencje i zamierzenia., Książka |
  Promocja
  okładka W trosce o bezpieczne jutro 2 Reminiscencje i zamierzenia., Książka |

  W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia” to tom stanowiący pokłosie II edycji toruńskiego Kongresu Bezpieczeństwa. Składa się on z czterech rozdziałów, poruszających szeroki wachlarz problemów związanych z bezpieczeństwem współczesnych społeczeństw i wnikliwie analizowanych nie tylko przez teoretyków, ale i praktyków tej dziedziny nauk społecznych.

  Promocja
  okładka Bezpieczeństwo narodowe polski a stosunki polsko-rosyjskie, Książka | Jerzy Józef Wiatr
  Promocja
  okładka Bezpieczeństwo narodowe polski a stosunki polsko-rosyjskie, Książka | Jerzy Józef Wiatr

  Ze wstępu: Podstawowym zagadnieniem pracy państwowej jest zapewnienie państwu i jego obywatelom bezpieczeństwa – zarówno wewnętrznego, jak zewnętrznego. To ostatnie polega na obronie niepodległości i integralności terytorialnej państwa, a także – w miarę możności – uniknięcie wojny. Gdy to ostatnie okazuje się niemożliwe, obowiązkiem tych, którzy stoją na czele państwa, jest dobre przygotowanie państwa do wojny i prowadzenie jej w sposób ograniczający – w ramach realnie istni...

  Promocja
  okładka Idea powszechnego obowiązku obrony Ojczyzny wobec wyzwań XXI wieku, Książka |
  Promocja
  okładka Idea powszechnego obowiązku obrony Ojczyzny wobec wyzwań XXI wieku, Książka |

  Myślą przewodnią i celem strategicznym naszego kraju jest wykorzystywanie szans, podejmowanie wyzwań, redukowanie ryzyka i przeciwdziałanie zagrożeniom. Zagrożenia są wartością zmienną, zależną od wielu czynników, zatem i trudną do przewidzenia. By minimalizować wszelkie negatywne skutki zagrożeń w naukach o bezpieczeństwie dzieli się je na kategorie, pozwalające na ogólną systematyzację elementów zjawiska odbierającego (potencjalnie lub realnie) poczucie komfortu funkcjonowa...

  Promocja
  okładka W trosce o bezpieczne jutro 3 Reminiscencje i zamierzenia., Książka |
  Promocja
  okładka W trosce o bezpieczne jutro 3 Reminiscencje i zamierzenia., Książka |

  Sine cura – bez troski, zmartwienia, niepokoju czy zmian. Ten łaciński zwrot jest podstawą wymienianą we wszystkich publikacjach ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa. Starożytna fraza dała początek rozważaniom nad tą dziedziną życia każdego człowieka. W dzisiejszym świecie badania nad bezpieczeństwem są rzeczą powszechną. Bezpieczeństwo jako słowo ukazało się wieki temu i jest stosowane coraz częściej. Ma ono swoją historię tak długą, jak istnienie jednostki ludzkiej, albowi...

  Promocja
  okładka W trosce o bezpieczne jutro Reminiscencje i zamierzenia, Książka |
  Promocja
  okładka W trosce o bezpieczne jutro Reminiscencje i zamierzenia, Książka |

  Niniejsza monografia zatytułowana: W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia - składa się z pięciu zasadniczych rozdziałów i zawiera szereg odpowiedzi na nurtujące w przedmiotowym zakresie pytania badawcze. Nie brakuje ich z pewnością w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego, których zasadniczy nurt ujawniono w pierwszym rozdziale. Zaprezentowane w nim treści są efektem dokonanej analizy porównawczej wybranych elementów edukacji dla bezpieczeństwa w takich kr...

  Promocja
  okładka W trosce o bezpieczne jutro 4 Reminiscencje i zamierzenia., Książka |
  Promocja
  okładka W trosce o bezpieczne jutro 4 Reminiscencje i zamierzenia., Książka |

  W rozdziale 1, zawierającym siedem opracowań, podejmujemy zagadnienia z zakresu Wybranych prawnych i społecznych aspektów bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego. Rozdział 2 Bezpieczeństwo społeczne w kontekście ruchów migracyjnych zawiera osiem opracowań. Rozdział 3 Psychospołeczne wyzwania współczesności w obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego zawiera sześć opracowań. Rozdział 4 opracowania na temat Bezpieczeństwa żywności i żywienia – szanse i zagrożenia, zawiera pięć op...

  Promocja
  okładka Kultura pokoju Kultura sieci, Książka |
  Promocja
  okładka Kultura pokoju Kultura sieci, Książka |

  Kształtowanie kultury pokoju, jako wyzwanie współczesności, stanowi jeden z istotnych obszarów namysłu nad bezpieczeństwem, jego podstawami, warunkami utrzymania oraz możliwymi zagrożeniami. Odwołując się do ujęcia bezpieczeństwa w jego najszerszej perspektywie, powiedzieć można, że dotyczy ono całokształtu życia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem kultury jako jego budulca, a zarazem znaczącej składowej. Kultura wtedy, pojmowana jako duchowo-materialne dziedzictwo lu...

  Promocja
  okładka Bezpieczeństwo zdrowotne ujęcie interdyscyplinarne Zdrowie psychiczne szczególnym wyzwaniem XXI wieku, Książka |
  Promocja
  okładka Bezpieczeństwo zdrowotne ujęcie interdyscyplinarne Zdrowie psychiczne szczególnym wyzwaniem XXI wieku, Książka |

  Od wielu lat paradygmat zdrowia jest postrzegany przez pryzmat fizyczności. Skupiamy się na zapobieganiu i leczeniu chorób ciała, ignorując naszą sferę emocjonalną, która odgrywa kluczową rolę w procesie przywracania zdrowia. Współczesny pęd życia powoduje, że nie znajdujemy czasu na odkrywanie głębszego wymiaru ludzkiej natury. Otoczenie wymaga od nas siły i zdecydowania, traktując emocje jako niepotrzebną przeszkodę w relacjach międzyludzkich. Dlatego wstydzimy się okazać s...

  Promocja
  okładka Typ etyki seksualnej a jakość życia w okresie średniej dorosłości, Książka | Izabela Zofia Stankowska-Mazur
  Promocja
  okładka Typ etyki seksualnej a jakość życia w okresie średniej dorosłości, Książka | Izabela Zofia Stankowska-Mazur

  Ze wstępu … Etyka seksualna, ze względu na swoją wieloaspektowość, jest niezwykle złożonym zagadnieniem. Jej opis wymaga szerokiego spojrzenia, zawierającego w sobie aspekt biologiczny, a więc popęd seksualny i instynkt, aspekt psychologiczny, mający związek z potrzebami, uczuciami, emocjami i subiektywnymi doświadczeniami oraz aspekt metafizyczny, związany z wartościami, postawami i przekonaniami. Punktem wyjścia do jej scharakteryzowania jest analiza norm regulujących funkc...

  Promocja
  okładka Mity Polskiego Patriotyzmu w Psychologii Zbiorowej/Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Książka | Tumolska Halina
  Promocja
  okładka Mity Polskiego Patriotyzmu w Psychologii Zbiorowej/Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Książka | Tumolska Halina

  Źródeł polskiego patriotyzmu, podobnie jak i innych patriotyzmów narodowych w Europie, poszukuje się dziś w wieku XIX, który przyniósł wielką falę ruchów narodowowyzwoleńczych i rozwój myśli narodowej w dziełach wielkich historiozofów, jak Georg Wilhelm Hegel, Johann G. Herder, czy Joachim Lelewel, którzy utorowali drogę romantycznemu idealizmowi, dopatrując się w dziejach narodów ich cech szczególnych, wyodrębniających je spośród innych – kształtujących kulturę duchową, decy...

  Promocja
  okładka Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w okresie Transformacji, Książka | Otwinowski Wiesław
  Promocja
  okładka Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w okresie Transformacji, Książka | Otwinowski Wiesław

  Wzrost zagrożeń dnia codziennego i zagrożeń militarnych w niektórych rejonach kuli ziemskiej spowodował wzrost zapotrzebowania wśród społeczeństw na bezpieczeństwo, które jest pożądanym stanem funkcjonowania każdego podmiotu, człowieka, instytucji i państwa. W obecnych czasach nie wszyscy czujemy się bezpiecznie, gdyż na świecie mamy do czynienia ze wzrostem konfliktów zbrojnych oraz coraz większą eskalacją zła, jakim jest między innymi terroryzm i przestępczość zorganizowana...

  Promocja
  okładka Kultura pokoju Kultura dialogu Dialog w kulturze, Książka |
  Promocja
  okładka Kultura pokoju Kultura dialogu Dialog w kulturze, Książka |

  Słowo dialog jest wieloznaczne i ma odmienny sens w zależności od obszaru, na którym funkcjonuje. W życiu codziennym jest to rozmowa dwojga ludzi. Z kolei w naukach o literaturze określa się nim zarówno wypowiedź dwu lub więcej osób, jak i formę literacką, w której treść przedstawiona jest w postaci dyskusji pary czy też kilku rozmówców. Prowadząc rozważania i wywody o dialogu między-kulturowym, religijnym, edukacyjnym, społecznym, politycznym, itp., chodzi nam o coś więcej,...