Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  okładka Kategoria bezpieczeństwa w prawnym wymiarze Unii Europejskiej, Ebook | Stefan M. Grochalski
  okładka Kategoria bezpieczeństwa w prawnym wymiarze Unii Europejskiej, Ebook | Stefan M. Grochalski

  Bezpieczeństwo sensu largo, odnoszące się do funkcji wewnętrznej i zewnętrznej państwa, to bez wątpienia kategoria wieloznaczna, której wieloaspektowość nie sprzyja możliwości jednoznacznego zdefiniowania. Generalnie można stwierdzić, że bezpieczeństwo jest stanem wolnym od groźby użycia siły w układzie zewnętrznym, ale jest ono także stanem zabezpieczenia praw osobom fizycznym i prawnym, związanym z określonym terytorium. Poczucie braku bezpieczeństwa w układ...

  okładka Osobowościowe uwarunkowania przywództwa. Menedżerowie a specjaliści, Ebook | Magdalena Kraczla
  okładka Osobowościowe uwarunkowania przywództwa. Menedżerowie a specjaliści, Ebook | Magdalena Kraczla

  Problematyka przywództwa jest obecna w literaturze przedmiotu nie od dziś i mogłoby się wydawać, że na ten temat napisano już wszystko. Tymczasem, wraz ze zwiększającym się znaczeniem aktywów niematerialnych w organizacji oraz koniecznością działania w warunkach dynamicznego otoczenia - w tym aspekcie przywództwo przekłada się na poziom motywacji pracowników, elastyczność działania i sukces firmy – temat ciągle powraca. Co więcej, można powiedzieć, że histo...

  okładka Monitorowanie aktywności użytkowników systemów komputerowych, Ebook | Paweł Buchwald
  okładka Monitorowanie aktywności użytkowników systemów komputerowych, Ebook | Paweł Buchwald

  Opracowanie nie skupia się na aspektach związanych z kontrolą czasu pracy, ocenie efektywności wykorzystania czasu pracy, czy kształtowania i normowania czasów działań podejmowanych przez użytkowników systemów komputerowych. Zakres tematyczny pracy jest związany z bezpieczeństwem i ciągłością działania systemów komputerowych z uwzględnieniem wpływu czynnika ludzkiego na te elementy. W szczególności opracowanie dotyczy aspektów oceny stanu psychofizyc...

  okładka Narkotyki i narkomania. Zjawiska globalne, problemy lokalne, Ebook | Mariusz Jędrzejko, Marek Walancik
  okładka Narkotyki i narkomania. Zjawiska globalne, problemy lokalne, Ebook | Mariusz Jędrzejko, Marek Walancik

  Opiniowana praca wpisuje się w nurt opracowań z przesłaniem edukacyjnym – zgodnie z artykułowanym przez Autorów przedmiotem jako (…) „analizy dotyczącej rozwoju problemu narkotykowego i jego etiologii, przestępczości narkotykowej (aspekty globalne i problemy lokalne) wpływu narkotyków na człowieka, rzeczywistej skali problemu na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim”. Takie ujęcie zagadnienia Autorzy uzasadniają w odniesieniu do adresatów do których kieruj...

  okładka Funkcjonowanie pomocy społecznej. Wybrane problemy, Ebook | Agnieszka Jachowicz
  okładka Funkcjonowanie pomocy społecznej. Wybrane problemy, Ebook | Agnieszka Jachowicz

  Autorka stara się znaleźć odpowiedzi na pytania, czy decentralizacja zadań pomocy społecznej umożliwia sprawne i efektywne ich realizowanie na wyodrębnionych szczeblach samorządu terytorialnego; czy wraz z rozwojem decentralizacji zapewniono adekwatne środki finansowe na potrzeby pomocy społecznej; jak przebiega koordynacja i współpraca różnych szczebli i struktur władz samorządowych, rządowych oraz organizacji społecznych; oraz jakie miejsce powinna zajmować pomo...

  okładka Jakość kształcenia w szkołach wyższych w perspektywie interesariuszy, Ebook | Sabina Ratajczak
  okładka Jakość kształcenia w szkołach wyższych w perspektywie interesariuszy, Ebook | Sabina Ratajczak

  W sektorze szkolnictwa wyższego pytanie „jak kształcić?” jest wciąż aktualne. Czy polskie uczelnie wyższe pozwalają zdobyć studentom wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przydatne na rynku pracy? Po czym poznać, że dana uczelnia kształci na wysokim poziomie? Jakie działania powinna podejmować uczelnia wyższa, by zapewnić wysoką jakość kształcenia? W obliczu masowości kształcenia, zmian wynikających z nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wdrażan...

  okładka Koncepcja etyki w procesach zarządzania przedsiębiorstwem, Ebook | Halina Chwistecka-Dudek
  okładka Koncepcja etyki w procesach zarządzania przedsiębiorstwem, Ebook | Halina Chwistecka-Dudek

  Książka dotyczy istotnych problemów związanych z uwarunkowaniami etycznymi biznesu, które stanowią głęboki i ważny kontekst kulturowy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (Corporate Social Responsibility – CRS). (…) Cennym walorem książki jest systematyzacja ograniczeń, które stanowią zasadnicze źródła dylematów etycznych menedżera oraz adekwatny model ich rozwiązywania. (…) Etyka zawodowa menedżera pozostaje pod wpływem szeregu instrumentów instytucjon...

  okładka Ośrodki przystosowania społecznego. Teoria i praktyka, Ebook | Marek R. Kalaman
  okładka Ośrodki przystosowania społecznego. Teoria i praktyka, Ebook | Marek R. Kalaman

  Celem niniejszej monografii była próba kompleksowego przedstawienia problematyki dotyczącej funkcjonowania ośrodków przystosowania społecznego, we wszystkich podstawowych aspektach oraz próba ukazania ich roli w procesie resocjalizacji recydywistów. Przedmiotem badań autora były procesy związane z opracowaniem koncepcji, formowaniem, funkcjonowaniem i reformowaniem ośrodków przystosowania społecznego oraz ich działalnością resocjalizacyjną. Zamierzeniem badawczym ...

  okładka Pedagogika w służbie i działaniu na rzecz regionu. Działania i doświadczenia, Ebook | Eugenia Rostańska, Mirosław Kisiel
  okładka Pedagogika w służbie i działaniu na rzecz regionu. Działania i doświadczenia, Ebook | Eugenia Rostańska, Mirosław Kisiel

  Niniejsza publikacja składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich zawiera prace ukazujące aktywność innowacyjną i eksploracyjną autorów w wybranych obszarach pedagogiki rozumianej jako nauka o wychowaniu. Drugi rozdział przygotowany został przez grupę aktywnie działający studentów i absolwentów kierunku pedagogika. Opracowanie zamyka rozdział zawierający recenzje wybranych publikacji książkowych.

  okładka Zarządzanie w czasach kryzysu. Wybrane zagadnienia, Ebook | Łukasz Wróblewski
  okładka Zarządzanie w czasach kryzysu. Wybrane zagadnienia, Ebook | Łukasz Wróblewski

  Stałą cechą towarzyszącą procesom gospodarczym w czasach niepewności, nieprzewidywalności oraz niepełnej informacji jest zjawisko zwane kryzysem. W życiu każdej organizacji kryzys, niezależnie od skali, zawsze jest okresem przełomowym, a nawet stanowi punkt zwrotny w jej działalności. Niektórzy postrzegają kryzys jako wyniszczające zagrożenie, a inni – wręcz przeciwnie – jako impuls mobilizujący do wytężonej pracy i rozwijania przedsiębiorstwa, ale także ...

  okładka Innowacje - Przedsiębiorczość - Rozwój, Ebook | Anna Francik, Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Lubica Lesakova
  okładka Innowacje - Przedsiębiorczość - Rozwój, Ebook | Anna Francik, Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Lubica Lesakova

  Sukces firmy na konkurencyjnym rynku zależy od jej zdolności dostosowania się do ciągłych zmian w otoczeniu. Badania wskazują, że organizacje muszą być bardziej elastyczne, przedsiębiorcze i innowacyjne, posiadać zdolność szybkiego adaptowania się, by efektywnie funkcjonować w dzisiejszych, dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych [Parker and Bradley, 2000; Valle, 1999]. Zarówno w literaturze jak i w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw wiele uwagi p...

  okładka Logistyka wyzwaniem przyszłości, Ebook | Krystyna Kowalska, Paweł Sobczak
  okładka Logistyka wyzwaniem przyszłości, Ebook | Krystyna Kowalska, Paweł Sobczak

  Współcześnie zmiany społeczne, gospodarcze oraz technologiczne przebiegają w bardzo dynamiczny, impulsywny oraz niezdeterminowany sposób. Jednocześnie postępująca globalizacja oraz związane z nią procesy integracji podmiotów gospodarczych powodują konieczność zmiany podejścia do procesów gospodarczych i społecznych. Jednym z istotnych elementów globalizacji jest zacieśnianie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi rozmieszczonymi na całym globie. ...

  okładka Wybrane problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kulktury, Ebook | Joanna Kurowska-Pysz, Łukasz Wróblewski
  okładka Wybrane problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kulktury, Ebook | Joanna Kurowska-Pysz, Łukasz Wróblewski

  Rozwój rynku usług, zarówno od strony podaży, jak i popytu, skutkuje dynamicznymi przeobrażeniami w sektorze kultury. W Europie Zachodniej od lat narasta tendencja wspierania rozwoju współpracy międzysektorowej z wykorzystaniem komponentu kulturowego. Trend ten jest obecny m.in. w Strategii „Europa 2020”. Zmiany zachodzące na rynku dóbr i usług kultury dokonują się właśnie za sprawą rozszerzającego się partnerstwa sektora publicznego, organizacji pozarządowych i...

  okładka Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rzeczywistości pedagogicznej, Ebook | Małgorzata Kitlińska-Król
  okładka Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rzeczywistości pedagogicznej, Ebook | Małgorzata Kitlińska-Król

  Problem specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci pojawiający się na kolejnych szczeblach edukacji, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych niepokoi społeczeństwa wszystkich krajów świata. Osoby, u których diagnozujemy różnorodne dysfunkcje w funkcjonowaniu o bardzo wąskim lub niezwykle szerokim spektrum nieprawidłowości wymagają specjalnego podejścia pedagogicznego w procesie kształcenia, wychowania, opieki i terapii. Profesjona...

  okładka Kapitał ludzki wobec wyzwań współczesności, Ebook | Anna Wziątek-Staśko
  okładka Kapitał ludzki wobec wyzwań współczesności, Ebook | Anna Wziątek-Staśko

  Ewolucja myślenia o roli człowieka w organizacji, tj. przejście od myślenia w kategoriach administrowania kadrami, przez zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie potencjałem ludzkim, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie talentami, zarządzanie kompetencjami, zarządzanie wiedzą, wreszcie zarządzanie różnorodnością, odzwierciedla z jednej strony dużą popularność tej problematyki, z drugiej strony dowodzi, iż dociekania badaczy w tym zakresie nie są łatwe ...

  okładka Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rodziny, Ebook | Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Martin Hronec
  okładka Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rodziny, Ebook | Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Martin Hronec

  Przedmiot refleksji naukowych jakim jest rodzina jest zdecydowanie multidyscyplinarny. Tej trwałej i mało podatnej na gwałtowne zmiany, a jednocześnie zmieniającej się podstawowej komórce życia społecznego, towarzyszą refleksje badawcze z zakresu: prawa, ekonomii, biologii, psychologii, socjologii, pedagogiki, kultury, filozofii, demografii, urbanistyki, czy także kryminalistyki i patologii. Obecny kształt i sytuacja współczesnej rodziny w skali globalnej (świ...

  okładka Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka, Ebook | Anna Francik, Marcin Lis, Viera Marková
  okładka Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka, Ebook | Anna Francik, Marcin Lis, Viera Marková

  Era globalizacji i informacji to czas burzliwych zmian, które wymuszają na organizacjach gotowość do ciągłej ewolucji. Powodują konieczność rozwijania nie tylko zdolności adaptacyjnych, ale także wprowadzania nowych rozwiązań ułatwiających wyprzedzenie konkurencji. Działając w globalnym i burzliwym otoczeniu organizacje zaczynają coraz częściej upatrywać w innowacjach szansy na rozwój i ekspansję. Warunkiem sukcesu opartego na innowacjach jest działanie przedsię...

  okładka Modele biznesu wobec wyzwań współczesnego zarządzania, Ebook | Adam Jabłoński
  okładka Modele biznesu wobec wyzwań współczesnego zarządzania, Ebook | Adam Jabłoński

  Burzliwe otoczenie rynkowe wyznacza nowe mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw. To, iż przedsiębiorstwa konkurują modelami biznesu, już dawno stało się faktem. Teraz nie chodzi już o posiadanie modelu biznesu, lecz o umiejętne jego konfigurowanie w spójności ze strategią i procesami biznesowymi. Model biznesu staje się podstawowym atrybutem dynamicznie zmieniającego się i tworzącego z otoczeniem pewną całość przedsiębiorstwa. Umiejętność konstruowania efek...

  okładka Edukacja i zdrowie w dobie globalizacji, Ebook | Katarzyna Wójcik, Eugenia Rostańska, Wojciech Kojs
  okładka Edukacja i zdrowie w dobie globalizacji, Ebook | Katarzyna Wójcik, Eugenia Rostańska, Wojciech Kojs

  Skutki globalizacji noszą znamiona przełomu cywilizacyjnego, przenikając do wszystkich sfer aktywności współczesnego człowieka. Uwzględnianie kontekstu tego faktu w analizach procesów edukacji stało się więc nie tylko potrzebne, ale jest wręcz konieczne. Podjęty zamiar wydawniczy, ze względu na jego rozległość, sprawia, iż poszczególne tomy dotyczą związków edukacji z wybranymi szczególnie ważnymi dziedzinami życia społecznego – gospodarką, zdrowiem czy bezpie...

  okładka Innovations, entrepreneurship and the creative process – the micro- and macroeconomic perspective, Ebook | Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Vladimír Hiadlovský, Krzysztof Zamasz
  okładka Innovations, entrepreneurship and the creative process – the micro- and macroeconomic perspective, Ebook | Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Vladimír Hiadlovský, Krzysztof Zamasz

  Revolutionary changes in economy, progressive globalization of the world of innovation, greater openness of societies, migration processes, large social mobility and unlimited relations by means of technological tools, developed for only a few years, focus on soft management tools such as quality and culture open new innovation opportunities – they constitute a valuable chance that is possible to use broadly because the opportunities create resources of new knowle...

  okładka Odcienie bezpieczeństwa. Obszary badań, kierunki rozwoju, Ebook | Marek Walancik, Paulina Polko
  okładka Odcienie bezpieczeństwa. Obszary badań, kierunki rozwoju, Ebook | Marek Walancik, Paulina Polko

  Ogromna dynamika przemian, jako cecha charakterystyczna rozwoju współczesnych społeczeństw, obejmuje wszystkie sfery życia człowieka. Świat współczesny, w którym żyjemy, ulega tak dynamicznym przemianom, iż nie jesteśmy wstanie za nim podążać. Zachodzące zmiany nie omijają żadnej ze sfer życia ludzkiego. Jak pisze Zbyszko Melosik nie ulega wątpliwości, że świat na przełomie wieków (i tysiącleci) jest zupełnie inny niż ten, który pamiętamy z lat naszego dzieciń...

  okładka Zarządzanie i inżynieria produkcji. Wybrane zagadnienia, Ebook | Joanna Kurowska-Pysz
  okładka Zarządzanie i inżynieria produkcji. Wybrane zagadnienia, Ebook | Joanna Kurowska-Pysz

  Zaawansowane technologicznie i organizacyjnie procesy zachodzące w nowoczesnych przedsiębiorstwach coraz częściej wymagają interdyscyplinarnego podejścia. Niezbędne obszary wiedzy o organizacji i zarządzaniu konfrontowane są z indywidualnymi rolami, jakie odgrywają w swoich organizacjach liderzy, kierownicy, menedżerowie, specjaliści. Przed pracownikami zarządzającymi procesami produkcyjnymi stawiane są obecnie wielowymiarowe wymagania w sferze kwalifikacji, u...

  okładka Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego, Ebook | Marek Walancik, Jadwiga Stawicka, Marek Woszczatyński
  okładka Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego, Ebook | Marek Walancik, Jadwiga Stawicka, Marek Woszczatyński

  Zagadnienie rozpatrywania bezpieczeństwa w perspektywie zagrożeń i wyzwań oraz szans sprostania im jak najmniejszym kosztem ma swój wymiar zarówno obiektywny, jak i subiektywny. Zagrożenia, wyzwania i szanse funkcjonujące niezależnie od naszej świadomości mają wymiar obiektywny. Natomiast cechy związane z naszą percepcją otaczającego świata, świadomością zagrożeń i budowaniem koncepcji bezpieczeństwa mają wymiar subiektywny. Elementy bezpieczeństwa narodowego ko...

  okładka Praktyczne aspekty współdziałania terenowych organów administracji wojskowej i administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych, Ebook | Marek Walancik, Paulina Polko
  okładka Praktyczne aspekty współdziałania terenowych organów administracji wojskowej i administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych, Ebook | Marek Walancik, Paulina Polko

  Problematyka bezpieczeństwa od wielu lat znajduje swoje miejsce w kręgu zainteresowań wielu nauk społecznych, humanistycznych, ekonomicznych. Samo zainteresowanie bezpieczeństwem przeżywa renesans. Powstaje dyscyplina naukowa „Securitologia”, czyli nauka o systemie skutecznej i bezpiecznej ochrony człowieka. Choć nauki o bezpieczeństwie(securitologia) są wciąż stosunkowo młodą – na tle innych – gałęzią nauki, bez wątpienia jednak tę dynamicznie rozwijającą s...