Akcja Czytaj na okrągło
okładka Meritum. Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne (pdf) ebook | pdf | Redakcja naukowa: Iwona Sierpowska, Praca Zbiorowa

Pobierz za darmo fragment ebooka

Promocja -15%

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Meritum. Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne (pdf) ebook

Moja ocena:

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Dodano do koszyka

Koszyk

Opis treści

Książka kompleksowo omawia tę część systemu zabezpieczenia społecznego, jaką jest pomoc społeczna. Wydanie drugie zostało rozszerzone o omówienie licznych nowelizacji prawa zabezpieczenia społecznego oraz ich aktualnej wykładni,wzbogaconej...

 Książka kompleksowo omawia tę część systemu zabezpieczenia społecznego, jaką jest pomoc społeczna. Mowa tu nie tylko o pomocy finansowej, ale też rzeczowej czy usługowej. Jej celem jest pomoc człowiekowi znajdującemu się w trudnej sytuacji życiowej, której samodzielnie przezwyciężyć nie może. Świadczenia często pobierane okresowo umożliwiają mu zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych.

W publikacji omówiono m.in. następujące zagadnienia:

• warunki, jakie trzeba spełniać, aby otrzymać określoną formę pomocy (z podstawowym kryterium, jakim jest dochód – jak go ustalić, obliczyć, udokumentować), oraz powody, z których uprawniony traci prawo do pomocy społecznej;

• świadczenia pieniężne: zasiłek stały (wysokość, okres zasiłkowy, omówienie zakazu łączenia świadczeń), zasiłek okresowy, zasiłek celowy (zakres pomocy, postacie zasiłku: przyznany w zw. z losowym zdarzeniem, klęską żywiołową, bilet kredytowany), pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie (m.in. dla osób opuszczających placówki socjalne różnego typu – porównanie warunków uzyskania pomocy w zależności od placówki i okresu pobytu w niej), na kontynuowanie nauki; kiedy pomocy się nie udziela albo zawiesza jej udzielanie;

• świadczenia niepieniężne: posiłki, schronienie, mieszkanie chronione, ośrodki wsparcia – pomoc dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, środowiskowe domy pomocy społecznej dla osób zaburzeniami psychicznymi, pobyt w domu pomocy społecznej;

• procedury w sprawach poszczególnych świadczeń, weryfikację świadczeń (w tym świadczenia nienależnie pobrane, zwrot świadczeń);

• zasady tworzenia domów pomocy społecznej; prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i starszym;

• zasiłek pielęgnacyjny: kto jest uprawniony, przesłanki nabycia prawa do zasiłku – m.in. orzeczenie o niepełnosprawności, jej stopień, wysokość zasiłku;

• świadczenie pielęgnacyjne: kto jest uprawniony (omówienie dla poszczególnych podmiotów), warunki nabycia, opieka nad niepełnosprawnym (rezygnacja z zatrudnienia, niepodejmowanie zatrudnienia a status osoby bezrobotnej), przesłanki utraty uprawnienia, prawo do wcześniejszej emerytury; prawo do świadczeń na pokrycie wydatków związanych z opieką nad niepełnosprawnym za granicą;

• świadczenie wychowawcze (Program 500+): warunki nabycia, procedura, składanie wniosków, okres pobierania, dodatek dla rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka;

• piecza zastępcza: rodzaje pieczy i jej finansowanie oraz zasady umieszczania dzieci w pieczy zastępczej;

• koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego: m.in. zasada jednego ustawodawstwa, niekumulowanie świadczeń, decyzja o przyznaniu świadczenia w sytuacji podlegania ustawodawstwu innego państwa, reguły pierwszeństwa wypłaty świadczeń rodzinnych;

• specjalny zasiłek opiekuńczy: sytuacja osoby sprawującej opiekę i wymagającej opieki;

• dodatki mieszkaniowe: kiedy przysługują, w jakiej wysokości; procedury przyznawania, wypłaty, wstrzymania i zwrotu dodatku;

• świadczenia z funduszu alimentacyjnego: warunki nabycia prawa do świadczeń, procedura przyznawania i wypłaty (organ właściwy ws. przyznania świadczenia, okres wypłaty, nienależnie pobrane i zwrot – procedura ustalania); działania wobec dłużników alimentacyjnych;

• ochrona osób doświadczających przemocy w rodzinie: procedura "Niebieskiej Karty", odebranie dziecka przez pracownika socjalnego, zaświadczenie lekarskie dla ofiary przemocy, zadania jednostek samorządu terytorialnego – gminne zespoły interdyscyplinarne;

• wymagania, jakie musi spełniać pracownik socjalny (kwalifikacje i specjalizacja w zawodzie), uprawnienia;

• niektóre rodzaje wsparcia, m.in.: zasiłki dla opiekunów, pomoc kobietom w ciąży, osobom uzależnionym, pomoc socjalna dla uczniów i studentów, wsparcie w ramach Karty Dużej Rodziny, dodatek energetyczny (pomoc nisko uposażonym w wydatkach na energię), nieodpłatna pomoc prawna;

• dla każdego rodzaju świadczenia – wzory dokumentów.


 Wydanie drugie zostało rozszerzone o omówienie licznych nowelizacji prawa zabezpieczenia społecznego oraz ich aktualnej wykładni, wzbogaconej najnowszym orzecznictwem sądowym. Uwzględnia ono zmiany dotyczące:

• zasad ustalania opłaty za pobyt w domach pomoc społecznej i zwalniania z odpłatności,

• przyznawania usług opiekuńczych w trybie pilnym,

• funkcjonowania mieszkań chronionych, schronisk dla osób bezdomnych i centrów usług społecznych,

• awansu zawodowego i ocen okresowych pracowników socjalnych,

• organu właściwego w sprawach koordynacji świadczeń,

• przyznawania świadczenia wychowawczego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

• zsynchronizowania działań zmierzających do walki z różnymi typami uzależnień behawioralnych,

• zwiększenia bezpieczeństwa ofiar przemocy w rodzinie oraz mechanizmu izolacji sprawcy od ofiary,

• nowych regulacji służących szeroko rozumianemu wsparciu rodziny, w tym ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, świadczenia „Dobry start”, programu dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” oraz wsparcia kobiet w ciąży i rodzin w ramach tzw. ustawy „Za życiem”,

• kryteriów dochodowych i zasad ustalania dochodu,

• interpretacji przepisów regulujących świadczenia nienależnie pobrane,

• wpływ rozwoju nowych technologii na procedurę administracyjną i usprawnień w zakresie samodzielnego pozyskiwania przez organ informacji niezbędnych do wydania decyzji.


 Adresatami publikacji są:

• ośrodki pomocy społecznej: ops-y, mops-y (na poziomie gminy), powiatowe centra pomocy rodzinie, regionalne ośrodki pomocy społecznej (na poziomie wojewódzkim),

• placówki resocjalizacyjne,

• placówki wychowawcze,

• domy pomocy społecznej,

• placówki zapewniające całodobową opiekę,

• ośrodki wsparcia,

• poradnie specjalistyczne,

• ośrodki kształcące kadry pracowników socjalnych,

• kuratorzy,

• organizacje współpracujące (fundacje, stowarzyszenia) w dziedzinie pomocy społecznej,

• organizacje pożytku publicznego,

• kancelarie prawnicze specjalizujące się w omawianej tematyce,

• sądy rodzinne i administracyjne,

• samorządowe kolegia odwoławcze,

• studenci nauk społecznych i administracji.

Szczegółowe informacje na temat ebooka Meritum. Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne (pdf)

    • Meritum. Pomoc społeczna....

      Ebook

      169,00 zł  

    • bumerang

Opinie i oceny ebooka Meritum. Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne (pdf)

0,0

0 ocen / 0 opinii

razem z Lubimy Czytać
Oceń
Meritum. Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne (pdf)

Meritum. Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne (pdf)

Redakcja naukowa: Iwona Sierpowska, Praca Zbiorowa,

Moja ocena: