Wirtualne Targi
okładka Kodeks pracy. Pracownicze plany kapitałowe. Ubezpieczenia. 50 innych aktów prawnych wyd. 4 książka

Pobierz za darmo fragment ebooka

Kodeks pracy. Pracownicze plany kapitałowe. Ubezpieczenia. 50 innych aktów prawnych wyd. 4 książka

Moja ocena:

Sprzedaje i dostarcza: SIW Znak

Dodano do koszyka

Koszyk
Promocja

Produkt dostępny Metody dostawy

Wysyłamy w 24h

Sprzedaje i dostarcza: SIW Znak

Opis treści

Stan prawny: 25 stycznia 2024 r.

Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie:

Kodeks pracy: 

Nowy tj. z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej:

Nowy tj. z dnia 2 października 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2190).
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy:

23.5.2023 r. – Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy z dnia 11 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 912).
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania:

1.9.2023 r. – Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania z dnia 6 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1348).
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy:

22.8.2023 r. – Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z dnia 18 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1661).
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej:

17.5.2023 r. – Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 9 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 879).
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:

1.1.2024 r. – Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1667).
Nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw:

Nowy tj. z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2692).
Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej:

Nowy tj. z dnia 2 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1690).
Ustawa o czasie pracy kierowców:

19.8.2023 r. – Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1523).
Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników:

Nowy tj. z dnia 16 stycznia 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 61).
Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy:

Nowy tj. z dnia 17 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1087).
Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych:

Nowy tj. z dnia 11 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1110).
Nowa ustawa o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek.

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych:

29.9.2023 r. – Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku z dnia 16 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1723),
5.10.2023 r. – Ustawa o Centralnej Informacji Emerytalnej z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1941).
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa:

Nowy tj. z dnia 9 listopada 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2467).
Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy:

19.8.2023 r. – Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1523).
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych:

Nowy tj. z dnia 25 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1230),
1.7.2023 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 614),
1.8.2023 r. – Ustawa o świadczeniu wspierającym z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429),
5.10.2023 r. – Ustawa o Centralnej Informacji Emerytalnej z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1941),
1.1.2024 r. – Ustawa o świadczeniu wspierającym z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429),
24.3.2024 r. – Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 547),
1.9.2024 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1672),
21.9.2024 r. – Ustawa o Centralnej Informacji Emerytalnej z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1941).
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

Nowy tj. z dnia 25 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251),
1.1.2024 r. – Ustawa o świadczeniu wspierającym z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429),
1.9.2024 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1672).
Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:

Nowy tj. z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2780).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie:

Nowy tj. z dnia 24 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1964),
13.10.2023 r. – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 października 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2208); sygn. SK 105/20.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych: 

Nowy tj. z dnia 24 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1935).
EDYCJA PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH zawiera 53 akty prawne:

Kodeks pracy,
Przepisy wprowadzające Kodeks pracy,
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy,
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie,
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu,
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop,
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią,
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu,
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych,
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób,
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy,
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej,
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy,
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.,
Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,
Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw,
Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
Ustawa o dniach wolnych od pracy,
Ustawa o czasie pracy kierowców,
Ustawa o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy,
Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
Ustawa o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,
Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji,
Ustawa o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek,
Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych,
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa,
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń, umieszczone w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych,
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentów dołączanych do oświadczenia o spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych,
Ustawa o związkach zawodowych,
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługującego osobie wykonującej pracę zarobkową, sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego przysługującego osobie w okresie zwolnienia od pracy oraz wynikających z tego tytułu uprawnień i świadczeń,
Ustawa o organizacjach pracodawców,
Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy,
Ustawa o społecznej inspekcji pracy,
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych,
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
Ustawa o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach,
Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie,
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych.
Zalety serii:

Miękka oprawa - wygoda w codziennym korzystaniu.
Registry – wcięcia na marginesach oznaczone skrótami ustaw ułatwiające ich znalezienie.
Rozbudowana pula aktów prawnych - pełniejszy wybór ustaw i rozporządzeń.
Praktyczne tabele podsumowujące zmiany - wykaz terminów wejścia w życie zmian oraz artykułów, których zmiany dotyczą.
Dostęp online - do wszystkich aktów prawnych zawartych w zbiorze, aktualizowanych na bieżąco.

Szczegółowe informacje na temat książki Kodeks pracy. Pracownicze plany kapitałowe. Ubezpieczenia. 50 innych aktów prawnych wyd. 4

Opinie i oceny książki Kodeks pracy. Pracownicze plany kapitałowe. Ubezpieczenia. 50 innych aktów prawnych wyd. 4

0,0

0 ocen / 0 opinii

razem z Lubimy Czytać
Oceń
Kodeks pracy. Pracownicze plany kapitałowe. Ubezpieczenia. 50 innych aktów prawnych wyd. 4

Kodeks pracy. Pracownicze plany kapitałowe. Ubezpieczenia. 50 innych aktów prawnych wyd. 4

Moja ocena:
    • Kodeks pracy. Pracownicze...

      Książka. Oprawa twarda

      89,00 zł  

    • bumerang