Seria Komentarze

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Komentarz (pdf), Ebook | Martyna Sługocka, Michał Bursztynowicz

  Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jest podstawowym i zarazem najtrudniejszym do interpretacji aktem wykonawczym do ustawy – Prawo budowlane. Przepisy tego rozporządzenia dają podstawę do odmowy udzielania pozwoleń na budowę, wnoszenia sprzeciwów wobec zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych, a także stwierdzenia nieważności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Książka omawia postanowien...

  PromocjaNowość
  okładka Prawo bankowe. Komentarz (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Agnieszka Mikos-Sitek, Piotr Zapadka

   Książka Prawo bankowe. Komentarz to kompleksowe omówienie zagadnień ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Podstawowym atutem i kwestią wyróżniająca to dzieło spośród wszystkich innych dostępnych publikacji z tego zakresu jest udział tak wielu wybitnych ekspertów, zarówno praktyków, jak i teoretyków prawa. Autorami są sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, byli i obecni prezesi banków, pracownicy nadzoru finansowego, pracownicy bankowego funduszu gwarancyjnego i b...

  Promocja
  okładka Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz (pdf), Ebook | Ewa Nowińska, Krystyna Szczepanowska-Kozłowska

  Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji chroni rynek w niezwykle wrażliwym zakresie dotyczącym przeciwdziałania podejmowaniu na nim działań nieetycznych, zakłócających prawidłowe konkurowanie. Mimo wielu lat obowiązywania, jej stoso­wanie powoduje rozbieżności interpretacyjne, zarówno w odniesieniu do przepisów zakazowych, jak i proceduralnych. Komentarz zawiera rozwiązania problemów budzą­cych największe wątpliwości w praktyce stosowania ustawy i orzecznictwie sądowym.W ...

  Promocja
  okładka Kodeks cywilny. Komentarz (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Anna Sylwestrzak

  Publikacja stanowi syntetyczny komentarz do przepisów Kodeksu cywilnego, uwzględniający najistotniejsze zagadnienia wykładni oraz reprezentatywne orzecznictwo z zakresu prawa cywilnego. Grono autorów – obejmujące przedstawicieli nauki prawa, jak również doświadczonych praktyków – zapewnia wysoki poziom opracowania oraz dobór omawianych kwestii pod kątem praktycznych potrzeb.Zarówno sposób prezentacji tematów, jak i układ tekstu ułatwiają czytelnikowi odnalezienie poszukiwanyc...

  Promocja
  okładka Kodeks morski. Komentarz (pdf), Ebook | Magdalena Adamowicz, Krzysztof Kochanowski, Małgorzata Nesterowicz

  Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem ustawy – Kodeks morski oraz powiązanych z nią polskich i unijnych aktów prawnych, a także międzynarodowych konwencji morskich. Uwzględniono w nim najnowsze rozwiązania prawne dotyczące przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, zanieczyszczania morza przez statki oraz usuwania wraków. Skomentowano przewóz ładunku drogą morską i odpowiedzialność przewoźnika. Przedstawiono także niezbędne do interpreta...

  Promocja
  okładka Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę. Komentarz do Rozporządzenia Rady UE 2019/1111 (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Jacek Gołaczyński, Piotr Rodziewicz, Marek Zalisko

  Rozporządzenie Rady (UE) 2019/1111 w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę ustanawia z dniem 1 sierpnia 2022 r. jednolite w całej Unii Europejskiej przepisy dotyczące jurysdykcji w przypadku rozwodu, separacji, unieważnienia małżeństwa, a także przepisy dotyczące sporów z zakresu odpowiedzialności rodzicielskiej, w których występuje a...

  Promocja
  okładka Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie nieprocesowe. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt. Postępowanie zabezpieczające. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Olga M. Piaskowska

  Komentarz napisany przez praktyków i z myślą o praktykach w sposób kompleksowy omawia cywilne postępowania: nieprocesowe, w razie zaginięcia lub zniszczenia akt oraz zabezpieczające, tj. przepisy księgi drugiej i czwartej oraz części drugiej Kodeksu postępowania cywilnego. Uwzględnia wszystkie nowelizacje, które do 20.09.2021 r. zostały implementowane do przepisów Kodeksu w zakresie, w jakim odnoszą się do komentowanych regulacji, w tym ustawę z 30.04.2020 r. wprowadzającą zm...

  Promocja
  okładka Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Anna Kościńska-Paszkowska

  Komentarz zawiera kompleksowe omówienie problematyki prawnej odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w tym orzecznictwa organów orzekających w tych sprawach oraz orzecznictwa sądów. W publikacji omówiono m.in. następujące zagadnienia:• podmiotowy i przedmiotowy zakres odpowiedzialności,• kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,• postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,• zasady powoływania organów właściwych...

  Promocja
  okładka Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Książka to kompleksowy komentarz do przepisów ustawy prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Z uwagi na charakter praw pacjenta zawartych w ustawie, analiza dotyczy przede wszystkim prawa natury osobistej, tj.• świadczeń zdrowotnych,• informacji,• działań niepożądanych produktów leczniczych,• tajemnicy informacji związanych z pacjentem,• wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,• poszanowania intymności i godności pacjenta,• dokumentacji medycznej,• zgłoszenia ...

  Promocja
  okładka Kodeks wykroczeń. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Jerzy Lachowski

  W komentarzu kompleksowo, szczegółowo i praktycznie omówiono wszystkie instytucje Kodeksu wykroczeń przy uwzględnieniu dorobku literatury oraz judykatury. W sposób pogłębiony przedstawiono interpretację rozwiązań zawartych w części ogólnej.Opracowanie przepisów części szczególnej podporządkowano systematyce ustawowych znamion czynu zabronionego, na którą składa się: przedmiot ochrony, podmiot czynu zabronionego, a także strona podmiotowa i przedmiotowa. Ni...

  Promocja
  okładka Rynek mocy. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Filip Grzegorczyk, Urszula Wiśniewska

  Ustawa z 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy wprowadziła nowy model scentralizowanego rynku mocy elektrycznej, gdzie centralny nabywca – operator systemu przesyłowego – pozyskuje zobowiązanie do dostarczenia do systemu odpowiedniej mocy w określonych sytuacjach oraz do pozostawania w gotowości do jej dostarczenia.Regulacje zawarte w tej ustawie omówiono z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego państwa i rozwijających się ram prawnych obrotu „produktami” energetycznymi, w ty...

  Promocja
  okładka Prawo upadłościowe. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Aleksander J. Witosz

  Skoncentrowany na praktyce komentarz do Prawa upadłościowego został opracowany przez specjalistów z zakresu prawa gospodarczego, postępowania cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego i rachunkowości.Szerokie grono ekspertów gwarantuje, zarówno poziom naukowy publikacji, jak i jej wartość praktyczną. Drugie wydanie uwzględnia kolejne zmiany legislacyjne, w tym w szczególności głęboką nowelizację upadłości konsumenckiej, umarzania zobowiązań upadłego będ...

  Promocja
  okładka Prawo zamówień publicznych. Komentarz (pdf), Ebook | Jarosław Jerzykowski, Włodzimierz Dzierżanowski, Łukasz Jaźwiński, Marta Kittel, Małgorzata Stachowiak

  Publikacja zawiera komentarz do ustawy – Prawo zamówień publicznych obowiązującej od 1.01.2021 r. Autorzy zwracają uwagę na nowe podejście do niektórych rozwiązań, zmierzające do zwiększenia efektywności i przejrzystości udzielanych zamówień oraz wprowadzania innowacyjnych, nowoczesnych produktów i usług. Omawiają również problemy, które pojawiły się w praktyce udzielania zamówień publicznych. W opracowaniu przedstawiono m.in.:• zagadnienia przygotowa...

  Promocja
  okładka Ustawa o ochronie zwierząt. Komentarz (pdf), Ebook | Karolina Kuszlewicz

  Komentarz do ustawy o ochronie zwierząt obejmuje zagadnienia administracyjne oraz karne w zakresie ochrony zwierząt przed cierpieniem lub przemocą oraz dotyczące stosunków cywilnych, w których do zwierząt odpowiednio stosuje się przepisy o rzeczach. Prezentuje najważniejsze zasady określone przez ustawę, m.in. dereifikację zwierząt i zasadę humanitarnego traktowania. Istotną wartością książki są odwołania do wiedzy specjalistycznej z innych dziedzin, niezb...

  Promocja
  okładka Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe

  „Oddajemy do rąk Czytelnika komentarz do szczególnej ustawy, która wprowadziła szereg istotnych zmian do funkcjonowania państwa w sferze gospodarczej. Państwo, działając poprzez liczne państwowe osoby prawne i spółki z udziałem Skarbu Państwa dysponuje znaczącym majątkiem. Ustawa dotyczy właśnie zasad jak państwo gospodaruje tym majątkiem, w jaki sposób zapewnia niezbędną dla dobrego gospodarowania samodzielność podmiotów zarządzających, a jednocześnie nadzoruje i kontro...

  Promocja
  okładka Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów. Komentarz (pdf), Ebook | Jan Mojak, Jacek Widło

  Komentarz stanowi rozbudowane opracowanie problematyki prawnej zastawu rejestrowego w Polsce. Obejmuje w szczególności omówienie: stron, trybu zawierania oraz kształtowania treści umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego, praw i obowiązków zastawnika oraz zastawcy, trybu zaspokojenia praw zastawnika oraz organizacji i funkcjonowania rejestru zastawów. Zawiera także praktyczne wskazówki, jak zredagować umowę, wskazuje na katalog przedmiotów zastawu i sposób ich...

  Promocja
  okładka Tarcza antykryzysowa 1.0 - 3.0. Szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Publikacja zawiera omówienie aktów prawnych wydanych w konsekwencji epidemii koronawirusa w zakresie, w jakim odnoszą się do prawa pracy, prawa urzędniczego oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Uwzględnia rozwiązania wynikające ze specustaw: Tarcza 1.0, Tarcza 2.0 oraz – obowiązująca od 16 maja 2020 r. – Tarcza 3.0.Kryzys wywołany przez SARS-CoV-2 w znaczący sposób wpłynął na sytuację podmiotów zatrudniających i zatrudnianych. Uchwalone w związku z nim regulacje prawne objęły ...

  Promocja
  okładka Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Mariusz Fras, Magdalena Habdas

  Publikacja wyróżnia się nowatorskim podejściem, ponieważ kładzie nacisk na kompleksowe przedstawienie praktycznych aspektów wykładni i stosowania komentowanych przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Autorzy – znakomici prawnicy z dużym doświadczeniem zawodowym i bogatym dorobkiem naukowym:• w konstruktywny i zrozumiały sposób wyjaśniają problemy najczęściej budzące wątpliwości w praktyce;• wskazują na pożądane sposoby rozwiązywania kwestii spornych...

  Promocja
  okładka Tarcza antykryzysowa 1.0−4.0. Ustawa o dodatku solidarnościowym i inne regulacje. Szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych związane z COVID-19. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Publikacja zawiera omówienie aktów prawnych wydanych w konsekwencji epidemii koronawirusa w zakresie, w jakim odnoszą się do prawa pracy, prawa urzędniczego oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Uwzględnia ona rozwiązania wynikające ze specustaw: Tarczy 1.0, Tarczy 2.0, Tarczy 3.0 oraz − uchwalonych 19 czerwca br. − Tarczy 4.0 i ustawy o dodatku solidarnościowym.Kryzys wywołany przez SARS-CoV-2 w znaczący sposób wpłynął na sytuację podmiotów zatrudniających i zatrudnianych. Uch...

  Promocja
  okładka Prawo bankowe. Komentarz do przepisów cywilnoprawnych (pdf), Ebook | Barbara Bajor, Jędrzej Maksymilian Kondek, Lechosław Kociucki, Katarzyna Królikowska

  Publikacja zawiera komentarz do cywilnoprawnych przepisów ustawy – Prawo bankowe. Autorzy, dokonując ich wyboru, kierowali się w szczególności częstotliwością występowania w praktyce problemów interpretacyjnych dotyczących danej normy oraz ich znaczeniem dla praktyki. Skupiają się na omówieniu m.in.:przepisów ogólnych: definicji banku, czynności okołobankowych, formy elektronicznej oświadczeń woli związanych z dokonywaniem czynności bankowych, termino...

  Promocja
  okładka Samorządy zawodowe architektów i inżynierów budownictwa. Komentarz (pdf), Ebook | Joanna Smarż, Helena Kisilowska

  Samorządy zawodowe architektów i inżynierów budownictwa zajmują istotne miejsce w demokratycznym państwie prawa. Sprawują one pieczę nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.Książka stanowi pogłębioną analizę zadań oraz zasad funkcjonowania samorządów zawodowych tzw. zawodów technicznych, czyli samorządu architektów oraz inżynierów budownictwa. W komentarzu omówiono m.in. zagadnienia takie jak:•...

  Promocja
  okładka Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Komentarz (pdf), Ebook | Marcin Uliasz, Przemysław Feliga

  Książka stanowi kompleksowe kompendium wiedzy z zakresu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych napisane przez praktyków z doświadczeniem orzeczniczym w rozstrzyganiu o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Autorzy w sposób przystępny i wszechstronny przedstawili rozwiązania problemów związanych z interpretacją przepisów komentowanej ustawy, które wywołują wiele wątpliwości i rozbieżności w praktyce stosowania prawa. Komentarz zawiera omówie...

  Promocja
  okładka Prawo oświatowe. Komentarz (pdf), Ebook | Adam Olszewski, Mateusz Pilich

  W komentarzu omówiono przepisy „konstytucji polskiej oświaty”, jaką stanowi ustawa z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe. Zaprezentowano je z perspektywy dokonywanej fragmentarycznie reformy prawa oświatowego, powodującej trudności interpretacyjne oraz niesprzyjającej zrozumieniu prawa przez jego adresatów. Autorzy, wyjaśniając problemy powstające podczas stosowania prawa, przywołują dorobek orzecznictwa i doktryny.W drugim wydaniu publikacji uwzględniono nowe wyzwania, które sta...

  Promocja
  okładka Ustawy autorskie. Komentarze Tom I i II (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe

  "To książka, jaką zawsze chciałem mieć" – prof. Ryszard MarkiewiczPublikacja stanowi odpowiedź na potrzebę nowego obszernego komentarza z zakresu prawa autorskiego, które jest najdynamiczniej rozwijającą się dziedziną w polskim systemie prawa. O wyjątkowości opracowania stanowi to, że jako jedyne na polskim rynku omawia aż trzy powiązane ze sobą tematycznie ustawy:o prawie autorskim i prawach pokrewnych,o ochronie baz danych orazo zbiorowym zarządzaniu prawami ...