Wirtualne Targi

Seria Komentarze - książki, ebooki i audiobooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Kodeks pracy. Komentarz (pdf), Ebook | Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska

  W 13. wydaniu komentarza omówiono zmienione oraz nowe przepisy dotyczące w szczególności:umów na okres próbny i na czas określony,zatrudnienia równoległego (dodatkowego),kontroli trzeźwości pracownika,pracy zdalnej,licznych nowych obowiązków informacyjnych pracodawcy,elastycznej organizacji pracy orazurlopu opiekuńczego i innych uprawnień pracownika związanych z rodzicielstwem.Przepisy są komentowane przystępnie, bez nadmiernych rozważań teoretycznych, i zilustrowan...

  Promocja
  okładka Kodeks Karny. Przepisy stosowane w sprawach medycznych. Komentarz. art. 150-152, 155-157a, 160-162, 192, 228, 271 k.k. (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Radosław Tymiński

  Komentarz omawia wyłącznie regulacje kodeksu karnego, dotyczące osób wykonujących zawody medyczne. Przepisy wyselekcjonowano na podstawie analizy 300 orzeczeń sądowych w sprawach karnych medycznych, autorzy przedstawili interpretacje, uwzględniając stany faktyczne stanowiące podstawy formułowania zarzutów wobec lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Odnieśli się również do kwestii praktycznych, m.in. takich jak przedawnienie czy zbieg z innymi przepisami.Publikacja, n...

  Promocja
  okładka Drogi publiczne. Komentarz (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Helena Kisilowska

  Komentarz do obowiązującej w Polsce ustawy o drogach publicznych zawiera wyjaśnienie istotnych problemów i trudności interpretacyjnych związanych ze stosowaniem i zrozumieniem jej przepisów oraz aktów wykonawczych do niej. Autorzy przedstawiają najważniejsze zmiany prawa z tego zakresu i ich ewentualne skutki widoczne również w szeroko uwzględnionym orzecznictwie.Celem opracowania jest ułatwienie użytkownikom dróg publicznych posługiwanie się tekstem obowiązującego prawa, a t...

  Promocja
  okładka Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Agnieszka Pietraszewska-Macheta

  Publikacja w sposób przystępny omawia najważniejszą ustawę określającą zasady funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Książkę opracowali prawnicy praktycy, w tym również pracujący od wielu lat w Narodowym Funduszu Zdrowia, na co dzień stykający się z problemami finansowania świadczeń ze środków publicznych.W czwartym wydaniu omówiono ostatnie zmiany w systemie ochrony zdrowia, w tym m.in.:– nowe zasady dotyczące centralizacji procesu kontroli w zarządzani...

  Promocja
  okładka Prawo o adwokaturze. Komentarz (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Piotr Piesiewicz

  Książka stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat adwokatury w Polsce, wzbogacone w niektórych aspektach o kontekst historyczny. W ten sposób praca pomaga również zrozumieć, jak adwokatura i jej regulacje prawne ewoluowały wraz z historią Polski. W opracowaniu przybliżono kluczowe aspekty ustawy, a także uwzględniono jej zmiany przyjęte w ciągu ostatnich lat. Autorzy przedstawiają ponadto szeroki przegląd najnowszego orzecznictwa i stanowisk organów adwokackich.Szczegól...

  Promocja
  okładka Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I i II (pdf), Ebook | Andrzej Kidyba

  Książka stanowi szczegółowy komentarz do przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych, w którym nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce.W 18. wydaniu uwzględniono zmiany do kodeksu wprowadzone m.in. ustawami:• z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 807);• z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz.U. poz. 2280);• z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o Kr...

  Promocja
  okładka Kodeks karny wykonawczy. Komentarz (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Anna Gerecka-Żołyńska

  Komentarz omawia nie tylko regulacje Kodeksu karnego wykonawczego, ale również przepisy Kodeksu postępowania karnego dotyczące wykonywania orzeczeń w sprawach karnych w ramach współpracy między państwami członkowskimi UE oraz na podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych.Publikacja zawiera obszerne wprowadzenie opisujące elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych wykonawczych. Zaprezentowano w niej też problemy postępowania wykona...

  Promocja
  okładka Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Komentarz (pdf), Ebook | Stanisław Bogucki, Arkadiusz Cudak, Aleksandra Wrzesińska-Nowacka

  Komentarz obejmuje analizę przepisów regulujących opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zawartych w ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.W trzecim wydaniu uwzględnione zostały zmiany dotyczące m.in.:• zasad opodatkowania dla przychodów z najmu, wprowadzonych od 1 stycznia 2023 r.; z tą datą podatnicy osiągający przychody z najmu prywatnego (tj. osiąganego poza działalnośc...

  Promocja
  okładka Pracownicy samorządowi. Wynagradzanie pracowników samorządowych. Komentarz (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Krzysztof W. Baran

  Komentowana ustawa w szerokim zakresie reguluje stosunki pracy w samorządzie terytorialnym, odnosząc się do licznych grup pracowników zarówno kontraktowych, jak i pozaumownych. Celem opracowania jest nie tylko kompleksowe przedstawienie interpretacji obowiązujących przepisów, lecz także próba odpowiedzi na często pojawiające się w praktyce wątpliwości dotyczące ich stosowania. Obok ustawy o pracownikach samorządowych po raz pierwszy skomentowano ponadto budzące rozmaite wątpl...

  Promocja
  okładka Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz (pdf), Ebook | Joanna Wegner, Zbigniew Kmieciak, Maciej Wojtuń

  Komentarz zawiera przekrojową i wyczerpującą analizę przepisów w przedmiocie postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego (ogólnego), skarg i wniosków, wydawania zaświadczeń oraz rozstrzygania sporów o właściwość w obrębie administracji publicznej, jak również administracyjnych kar pieniężnych i europejskiej współpracy administracyjnej. Uwzględniono w nim nie tylko ustalenia nauki prawa, orzecznictwa sądowego i doświadczenia praktyki administracyjnej, lecz także bogaty mate...

  Promocja
  okładka Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz (pdf), Ebook | Robert Suwaj, Anna Fogel, Michał Leszczyński

  W opracowaniu przedstawiono ewolucję ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz komentarz do poszczególnych jej artykułów. Omówiono istotne nowelizacje wynikające z poszerzenia jej zakresu normatywnego o regulacje dotyczące: rewitalizacji, ochrony krajobrazowej, wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Uwzględniono orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz sądów powszechnych i...

  Promocja
  okładka Obrona Ojczyzny. Komentarz (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Hubert Królikowski

  Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, wydatki na poziomie 3% PKB, zmiany w finansowaniu i system zachęt do służby, uelastycznienie awansów w wojsku – to najważniejsze rozwiązania zawarte w ustawie o obronie Ojczyzny, która weszła w życie 23 kwietnia 2022 r., uchylając jednocześnie 14 ustaw z tego zakresu.Prezentowany komentarz omawia problematykę służby wojskowej i świadczeń na potrzeby obrony państwa, w szczególności:• przedmiotowy i podmiotowy zakres obowiązku obrony Ojczy...

  Promocja
  okładka Prawo oświatowe. Komentarz (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Mateusz Pilich, Mateusz Pilich, Artur Olszewski

  W komentarzu szczegółowo omówiono przepisy ustawy – Prawo oświatowe, w tym zagadnienia organizacji i funkcjonowania szkół oraz placówek oświatowych, dotyczące m.in.:• wychowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,• zarządzania szkołami i placówkami publicznymi,• organizacji kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych,• przyjmowania do publicznych przedszkoli i szkół,• działalności szkół i placówek niepublicznych.Zawarte w opraco...

  Promocja
  okładka Drogi publiczne. Komentarz (pdf), Ebook | Michał Burtowy

  Komentarz wyczerpująco, ale zarazem praktycznie i przystępnie prezentuje regulacje prawne zawarte w ustawie o drogach publicznych.Publikacja w szczególności koncentruje się na kwestiach dotyczących:• statusu prawnego dróg publicznych;• opłat związanych z korzystaniem z dróg;• problematyki administracji drogowej;• użytkowania pasa drogowego.Autor zwraca uwagę na kierunki zmian w funkcjonowaniu infrastruktury drogowej w kontekście idei zrównoważonego rozwoju, rozumianego jako r...

  Promocja
  okładka Podatek od niektórych instytucji finansowych. Komentarz (pdf), Ebook | Stanisław Bogucki, Artur Bogucki

  Komentarz zawiera objaśnienia do przepisów ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatek bankowy) oraz przepisów wykonawczych.Ciężar tego podatku ponoszą instytucje finansowe, takie jak: banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, instytucje pożyczkowe udzielające kredytów konsumenckich, zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji, a także oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały zagranicznych zakł...

  Promocja
  okładka Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie egzekucyjne. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy). Komentarz (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Olga M. Piaskowska

  Komentarz napisany przez praktyków i z myślą o praktykach w sposób kompleksowy omawia postępowanie egzekucyjne, międzynarodowe postępowanie cywilne oraz postępowanie arbitrażowe, tj. przepisy części trzeciej, czwartej i piątej Kodeksu postępowania cywilnego. Uwzględnia wszystkie nowelizacje, które do 1.07.2022 r. zostały implementowane do przepisów Kodeksu w zakresie, w jakim odnoszą się do komentowanych regulacji, choć odnosi się także do zmian wchodzących w życie z dniem 1....

  Promocja
  okładka Prawo budowlane. Komentarz (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Dominik Sypniewski

  Polskie Prawo budowlane zostało uchwalone już ponad 28 lat temu. Od tego czasu ustawa została wielokrotnie nowelizowana, a także stała się przedmiotem licznych analiz i dyskusji z udziałem prawników, inżynierów i przedstawicieli biznesu reprezentujących perspektywę teoretyczną oraz praktyczną. Równocześnie, stosowanie przepisów Prawa budowlanego ujawniło liczne wątpliwości interpretacyjne, które najczęściej były rozwiązywane i wyjaśniane przez sądy administracyjne, które stwo...

  Promocja
  okładka Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz (pdf), Ebook | Marlena Sakowska-Baryła, Bogdan Fischer, Agnieszka Piskorz-Ryń, Joanna Wyporska-Frankiewicz

  W komentarzu omówiono zagadnienia ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz jego relacji z prawem dostępu do informacji publicznej, z przepisami z zakresu prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, tajemnicą przedsiębiorcy oraz tajemnicami ustawowo chronionymi.Publikacja pomoże czytelnikowi w realizacji obowiązków związanych z umieszczaniem informacji w portalu danych, tzw. otwieraniem danych publicznych, zamieszczaniem i...

  Promocja
  okładka Prawo ochrony środowiska. Komentarz (pdf), Ebook | Krzysztof Gruszecki

  W publikacji omówiono zasady ogólne prawa ochrony środowiska oraz definicje i podstawowe pojęcia.Przedstawiono kompleksowo rozwiązania dotyczące m.in.:• pozwolenia na korzystanie ze środowiska,• przeciwdziałania zanieczyszczeniom,• opłat za korzystanie ze środowiska,• kar pieniężnych.Szczególną uwagę poświęcono przepisom, których stosowanie powoduje największe problemy. W przypadku regulacji o charakterze generalnym, takich jak zasady ogólne ochrony środowiska, skoncentrowano...

  Promocja
  okładka Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych (pdf), Ebook | Mirosław Nesterowicz

  Książka prezentuje komentarze i glosy do orzeczeń sądowych odnoszących się do prawa medycznego. Zostały one ułożone tematycznie i ujęto je w rozdziały poświęcone poszczególnym zagadnieniom.Poruszane zagadnienia dotyczą m.in:• podstaw prawnych odpowiedzialności lekarza i zakładu leczniczego;• winy lekarza i błędów w sztuce lekarskiej;• ciężaru dowodu w „procesach lekarskich”;• obowiązku informowania pacjenta i zgody pacjenta na zabieg medyczny;• poszczególnych przypadków odpow...

  Promocja
  okładka Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Marcin Trela, Paweł Wajda, Marek Wierzbowski

  W komentarzu w sposób szczegółowy i praktyczny omówiono przepisy ustawy o transporcie kolejowym. Zwrócono uwagę na zasady korzystania, zarządzania i utrzymania infrastruktury kolejowej. Przybliżono zasady prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych, warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych, szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji dotyczących linii kolejowych o znaczeniu państwowym – w tym warunki lokalizacji i nabywania nieruchomośc...

  Promocja
  okładka Prawo celne. Komentarz (pdf), Ebook | Edward Komorowski, Mirosława Laszuk, Robert Michalski

  Publikacja zawiera analizę poszczególnych przepisów ustawy z 19.03.2004 r. ‒ Prawo celne z odwołaniem do aktualnego orzecznictwa oraz odniesieniem do regulacji prawa celnego Unii Europejskiej. Uwzględnia najistotniejsze zmiany wynikające z wejścia w życie Unijnego Kodeksu Celnego oraz zmiany uchwalone w 2021 r. istotnie modyfikujące rozstrzyganie w sprawach celnych, a także przyjętą w 2022 r. nowelizację wynikającą ze zmian w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej (K...

  Promocja
  okładka Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz. Tom II. Hipoteka (pdf), Ebook | Tomasz Czech

  Tom IIDogłębna analiza przepisów + liczne przykłady i wskazówki oraz bogate orzecznictwoAutor w sposób jasny wyjaśnia wszystkie instytucje polskiego prawa hipotecznego, unormowane w przepisach ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Odwołuje się do powiązanych z nimi regulacji prawa bankowego, podatkowego, procedury egzekucyjnej i upadłościowej oraz aktualnych rozporządzeń wykonawczych.W książce skomentowano art. 65–1112 ustawy o księgach wieczystych i h...

  Promocja
  okładka Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz. Tom I. Księgi wieczyste (pdf), Ebook | Tomasz Czech

  Tom IPrecyzyjna analiza przepisów + liczne przykłady i wskazówki oraz bogate orzecznictwoAutor w sposób całościowy i pogłębiony omawia wszystkie instytucje polskiego prawa hipotecznego, unormowane w przepisach ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Odwołuje się do powiązanych z nimi regulacji prawa bankowego, podatkowego, procedury egzekucyjnej i upadłościowej oraz aktualnych rozporządzeń wykonawczych.Książka obejmuje art. 1–58 ustawy dotyczące ksiąg wieczystych. ...