PWE - książki, ebooki i audiobooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Ekonomia międzynarodowa, Książka | Adam Budnikowski

  Zakres tematyczny prezentowanego podręcznika obejmuje wszystkie podstawowe zagadnienia wchodzące w skład tradycyjnego kursu tego przedmiotu i nawiązuje do jednego z rozwiązań dominujących w literaturze światowej. Praca składa się z pięciu części podzielonych na 20 rozdziałów. Część I, wprowadzająca, kończy się próbą zdefiniowania pojęcia i zakresu ekonomii międzynarodowej i, zgodnie z zamierzeniem autora, powinna ułatwić Czytelnikowi przyswojenie dalszych części wykładu. Cz...

  Promocja
  okładka Leki od odkrycia do pacjenta Wymiary zarządzania systemem, Książka | Marcin Czech

  W książce podejmowany jest temat zarządzania systemem ochrony zdrowia w tej jego części, w której stosowane są leki. Uwzględniono specyfikę farmakoterapii jako integralnej części systemu, opierając się na podejściu interdyscyplinarnym. Opisano drogę produktów leczniczych stosowanych w profilaktyce oraz medycynie naprawczej od ich odkrycia, poprzez procesy rozwojowe, w tym badania kliniczne i rejestrację do refundacji, do ich zastosowania przez pacjenta. Omówiono branżę farmac...

  PromocjaNowość
  okładka Procesowe zarządzanie organizacją, Ebook | Piotr Grajewski

  W niniejszej książce autor, zachęcając przedsiębiorstwa do procesowego zarządzania organizacją, koncentruje uwagę między innymi na:· przesłankach podejścia procesowego do zarządzania przedsiębiorstwem;· projektowaniu procesów organizacyjnych;· dojrzałości procesowej i cyklu życia organizacji;· organizacyjnych aspektach procesowego zarządzania wiedzą;· kulturze organizacji procesowej;· strukturach wspierających wdrażanie dynamicznych systemów zarządzania.Książka jest pr...

  PromocjaNowość
  okładka Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów, Ebook | Eleonora Bielawska-Batorowicz

  Psychologia to dyscyplina naukowa, której dorobek wykorzystuje się w wielu dziedzinach życia, również w ekonomii. Dobrym przykładem jej przydatności jest przyznanie Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Danielowi Kahnemanowi, który zastosował psychologiczne metody i narzędzia pomiaru w badaniach ekonomicznych, co pozwoliło lepiej zrozumieć podejmowanie decyzji w warunkach niepewności.Założeniem książki oddawanej do rąk Czytelników jest przedstawienie wybranych, zdaniem zespołu ...

  PromocjaNowość
  okładka Wpływ rozwoju społecznego na handel i inwestycje zagraniczne, Ebook | Andrzej Cieślik, Jan Jakub Michałek, Michał Brzozowski

  W książce przeanalizowano mechanizmy oddziaływania procesów rozwoju społecznego na gospodarkę, a szczególnie na skalę obrotów handlowych i napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które pobudzają wzrost gospodarczy, powinny wygenerować efekt zwrotny w postaci poprawy jakości życia. Autorzy przedstawili: istotę i znaczenie rozwoju społecznego oraz mierniki tego rozwoju, zmiany poziomu rozwoju społecznego w Europie Środkowo-Wschodniej, zależności pomiędzy rozwojem społecz...

  PromocjaNowość
  okładka Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa, Ebook | Alojzy Z. Nowak

  Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa, pod redakcją naukową prof. dr hab. Alojzego Z. Nowaka, stanowi analizę ekonomiczno-prawną sposobu rozdziału funduszy pomocowych na polskie rolnictwo, a także efekt grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki. Analizie tej poddano przede wszystkim rozdysponowywanie funduszy oraz ich ekonomiczne rezultaty w najważniejszych działaniach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W wyniku pra...

  PromocjaNowość
  okładka Wiejska turystyka kulturowa, Ebook | Tadeusz Jędrysiak

  Ciągłe poszukiwanie czegoś nowego i czegoś innego sprawia, że rośnie zainteresowanie turystyką na terenach pozamiejskich. Turystyka kulturowa na obszarach wiejskich pozwala poznać dziedzictwo kulturowe danego regionu, przejawiające się m.in. w stylu budownictwa mieszkalnego, zabytkach architektury, elementach twórczości ludowej, tradycjach kuchni regionalnej. Pielęgnowanie duchowej i materialnej kultury danego miejsca pozwala zachować jego odrębność regionalną, a to umożliwia...

  PromocjaNowość
  okładka Przedsiębiorstwo, Ebook | Stanisław Sudoł, Bogdan Godziszewski, Mirosław Haffer, Marek J. Stankiewicz

  Podręcznik obejmuje wiedzę o teoretycznych podstawach funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz o zarządzaniu nim. Autorzy omówili: • istotę przedsiębiorstwa oraz rolę przedsiębiorcy i przedsiębiorczości, • znaczenie przedsiębiorstwa w gospodarce, • otoczenie i konkurencyjność przedsiębiorstwa, • cele i misję przedsiębiorstw oraz ich typy, • ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, • zasoby, strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa i jego kadrę menedżerską, • strategiczne i operacy...

  PromocjaNowość
  okładka Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce, Ebook | Małgorzata Julia Radziukiewicz

  Światowa inicjatywa na rzecz Sprawiedliwego Handlu wspiera zrównoważony rozwój dzięki oferowaniu korzystniejszych warunków handlowych oraz chronieniu praw marginalizowanych producentów i pracowników najuboższych krajów. Autorki przedstawiły: Sprawiedliwy Handel jako nową inicjatywę rozwojową, instytucjonalizację i rozwój sprzedaży produktów Sprawiedliwego Handlu, rynek produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce, biznes wobec inicjatywy Sprawiedliwego Handlu oraz perspektywy roz...

  PromocjaNowość
  okładka Regionalne aspekty gospodarki, Ebook | Marian Podstawka, Anetta Barska, Joanna Wyrwa, Ewa Rollnik-Sadowska, Agnieszka Piekutowska, Ireneusz Bielski, Eliza Frejtag-Mika, Romuald I. Zalewski, Dominika Choroś-Mrozowska, Joanna Wiażewicz

  Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, jest zobligowana do wyrównywania dysproporcji w rozwoju regionalnym. Poszukuje się zatem wielu sposobów rozwiązywania tego typu problemów, uwzględniając nie tylko tendencje w gospodarce światowej, lecz także specyfikę warunków funkcjonowania struktur rządowych i samorządowych odpowiedzialnych za realizację polityki regionalnej na danym obszarze. Jak wskazują badania, nieodłącznym elementem tej polityki powinno być ukierunkowani...

  PromocjaNowość
  okładka Skuteczność promocji internetowej, Ebook | Karol Łopaciński

  Książka Skuteczność promocji internetowej. Pomiar i technologia informacyjna:wyjaśnia, jak zarządzać działalnością promocyjną przedsiębiorstwa w Internecie;przybliża metody szacowania skuteczności promocji internetowej;przedstawia istotę Business Inteligence – technologii wspierającej pomiar skuteczności promocji w Internecie;ukazuje koncepcję modelu szacowania skuteczności promocji internetowej;przybliża analizę skuteczności kampanii e-mailingowych z wykorzystaniem zaprojekt...

  PromocjaNowość
  okładka Realizacja strategii, Ebook | Andrzej Kaleta

  Współczesna gospodarka stawia przed firmami coraz to nowe wyzwania. Powstaje więc wiele koncepcji strategicznych, których wdrażanie okazuje się bardzo trudne. Autor poszukuje najskuteczniejszego sposobu wdrożenia strategii, pozwalającego rozwiązać największe problemy z tym związane. Zostały więc przedstawione: istota współczesnej strategii, realizacja strategii w procesie zarządzania strategicznego, realizacja strategii w praktyce, propozycje metod skutecznej realizacji strat...

  PromocjaNowość
  okładka Turystyka kulturowa, Ebook | Tadeusz Jędrysiak

  Turystyka należy do najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki. Jednym z najważniejszych jej segmentów jest turystyka kulturowa, zwłaszcza w Europie - uważanej za kolebkę światowej kultury. Turystyka kulturowa to podróżowanie ludzi z miejsc ich stałego zamieszkania do miejsc atrakcji kulturowych, aby poszerzyć wiedzę, zdobyć nowe doświadczenia czy zaspokoić własne potrzeby poznawcze. W książce autor opisuje główne nurty turystyki kulturowej oraz zachęca do poznawania s...

  Promocja
  okładka Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki., Ebook | Tomasz Geodecki

  Książka jest poświęcona czynnikom kształtującym zdolność konkurencyjną gospodarek narodowych. Autorzy przedstawili: istotę konkurencyjności gospodarki i polityki na rzecz konkurencyjności, ekonomię rozwoju i politykę wsparcia konkurencyjności w krajach rozwijających się, problemy konkurencyjności na rynku pracy, kapitał ludzki wobec konkurencyjności, rolę państwa w stymulowaniu rozwoju i konkurencyjności gospodarki, konkurencyjność regionów i metropolii, znaczenie przedsiębio...

  Promocja
  okładka Systemy wspomagania decyzji, Ebook | Katarzyna Rostek, Waldemar Bojar, Leszek Knopik

  Celem podręcznika jest zarys problematyki systemów wspomagania decyzji (SWD) zarówno w zakresie teoretycznych podstaw konstrukcji i budowy, jak i praktycznych aspektów metod ich wdrażania oraz użytkowania. Utrwaleniu wiedzy służą pytania i zadania kontrolne na końcu każdego rozdziału. Szeroki zakres źródeł literaturowych umożliwia samodzielne pogłębienie zawartej w nich wiedzy.Podręcznik jest przeznaczony głównie dla studentów zarządzania i inżynierii produkcji studiów I i II...

  Promocja
  okładka Zarządzanie innowacjami, Ebook | Ryszard Knosala, Anna Boratyńska-Sala, Magdalena Jurczyk-Bunkowska, Aleksander Moczała

  We współczesnej gospodarce stale rośnie znaczenie innowacyjności i wdrażania innowacji. Innowacyjność stanowi obecnie ważny czynnik konkurencyjności firm, regionów i gospodarek. W podręczniku omówiono: istotę innowacyjności i jej cele, organizację systemu innowacji, techniki stymulujące kreatywność, metody poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, ocenę i wybór optymalnych wariantów rozwiązań, system zarządzania innowacjami, metody projektowania innowacyjnych produktów i procesów...

  Promocja
  okładka Ogniwa paliwowe i hybrydowe układy napędowe w motoryzacji, Ebook | Andrzej Szałek

  Monografia dotyczy rozwoju wybranych źródeł napędu pojazdów samochodowych, które mogą stanowić alternatywę dla standardowego, tłokowego silnika spalinowego. W pracy przedstawiono genezę powstania i zasadę działania różnego typu hybrydowych systemów napędowych oraz systemów elektrycznego napędu pojazdów wykorzystujących zasilane wodorem ogniwa paliwowe. Podkreślono rolę hybrydowych układów napędowych jako ogniwa pośredniego w rozwoju konstrukcji pojazdu w drodze do pełnej elek...

  Promocja
  okładka Zarządzanie ryzykiem prawnym w bankowości, Ebook | Agnieszka Modras

  Tematyka ryzyka prawnego jest rzadko poruszana w literaturze naukowej i fachowej. Wynika to w dużym stopniu z konieczności połączenia przy jego analizie zagadnień z różnych dyscyplin. Problematyka „zarządzania ryzykiem” łączy w sobie zagadnienia zarządzania, finansów i elementy nauk prawnych. Autorka wykorzystała posiadaną wiedzę teoretyczną i zawodową w sposób, który umożliwił oryginalne rozwiązanie problemu naukowego. Za szczególnie cenne uznaję połączenie i zintegrowane wy...

  Promocja
  okładka Crowdsourcing naukowy., Ebook | Regina Lenart-Gansiniec

  Crowdsourcing naukowy odnosi się do współpracy online za pośrednictwem platform internetowych, w której naukowcy angażują grupę osób o zróżnicowanej wiedzy i umiejętnościach w celu podjęcia określonego zadania lub zestawu zadań badawczych. Stanowi on naturalne następstwo postępującej otwartości, inkluzywności oraz technicyzacji nauki. Książka ma na celu identyfikację i charakterystykę powodów wykorzystania crowdsourcingu przez pracowników naukowych do tworzenia wiedzy naukowe...

  Promocja
  okładka Efektywność strategii inwestycyjnych w zarządzaniu oszczędnościami emerytalnymi, Książka | Sołdek Andrzej

  Monografia realizuje cel znalezienia sposobu zarzadzania, który dzięki wyższej efektywności inwestycyjnej przy danym poziomie składek i akceptowanym ryzyku rynkowym pozwoliłby na podniesienie przyszłych świadczeń emerytalnych. Intencją autora było przedstawienie w sposób kompleksowy zagadnień związanych z procesem gromadzenia i inwestowania oszczędności emerytalnych, a jednocześnie położenie nacisku na uwarunkowania efektywności strategii inwestycyjnych. W monografii skoncent...

  Promocja
  okładka Kulturowe uwarunkowania kompetencji przywódczych ekspatriantów na przykładzie Chińskiej Republiki Lu, Książka | Krzyżanowska-Celmer Magdalena

  Książka stanowi analizę uwarunkowań kulturowych kompetencji przywódczych menedżerów-ekspatriantów w Chinach, która została przeprowadzona, w połączniu z wynikami badań wtórnych i przeglądu literatury, na podstawie własnych badań zrealizowanych przez autorkę. Wyjątkowość publikacji polega na wskazaniu tych kompetencji przywódczych, które są uwarunkowane wartościami konfucjańskimi, uznanymi za dominujące w Państwie Środka. Zaprezentowane wyniki i wnioski mogą mieć zastosowanie ...

  Promocja
  okładka Marketing relacji w dobie technologii cyfrowych, Książka | Magdalena Kowalska

  Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu marketingu relacji, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych zmian w sferze budowania i zarządzania relacjami z klientem w epoce czwartej rewolucji przemysłowej. W monografii omówiono nowoczesne metody i narzędzia komunikacji marketingowej. Dokonano konfrontacji trzech przenikających się na współczesnym rynku obszarów, jakimi są: marketing relacji, komunikacja rynkowa oraz nowe technologie. Książka skierowana jest do studentów, dokt...

  Promocja
  okładka Rola finansjalizacji w funkcjonowaniu gospodarki, Książka | Agata Gemzik-Salwach

  Finansjalizacja jest rozumiana jako wzrost znaczenia motywów finansowych, rynków finansowych oraz uczestników sceny finansowej i instytucji finansowych, które powodują konsekwencje dla gospodarki i życia społecznego. Zjawisko to stawiane jest w jednym rzędzie z takimi tendencjami jak globalizacja czy liberalizacja i stanowi istotną cechę współczesnego kapitalizmu. Finansjalizacja może odgrywać korzystną rolę w funkcjonowaniu gospodarki i kształtowaniu jej elementów składowych...

  Promocja
  okładka Wartość konsumencka w kontekście zrównoważonego rozwoju. Percepcja i akceptacja zrównoważonej wartoś, Książka | Agnieszka Wiśniewska

  Książka stanowi rezultat projektu badawczego prowadzonego w latach 2021–2023, zrealizowanego dzięki wsparciu Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego V programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza ”. Pragnę podkreślić znaczenie podjętej tematyki w aspekcie teoriopoznawczym i praktycznym oraz właściwe przygotowanie i przeprowadzenie procedury badawczej – zarówno w części pierwszej, dotyczącej przeglądu literatury, jak i w odniesieniu d...