Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  Promocja
  okładka Komunikacja oknem na kulturę Wspólnota dyskursu kulturowym wymiarem funkcjonowania społeczności ewangelikalnej, Książka | Grabowska Magdalena
  Promocja
  okładka Komunikacja oknem na kulturę Wspólnota dyskursu kulturowym wymiarem funkcjonowania społeczności ewangelikalnej, Książka | Grabowska Magdalena

  W książce autorka zawarła refleksje dotyczące specyfiki zachowań językowych w ewangelikalnych wspólnotach wyznaniowych. Opracowanie zawiera materiał pozyskany na drodze badań o charakterze etnograficznym. Celem przeprowadzonego badania jest zbliżenie się do odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie komunikacja językowa determinuje istnienie, organizację oraz działalność ewangelicznych wspólnot religijnych. Opracowanie zawiera prezentację materiału językowego, na podstaw...

  Promocja
  okładka Ryzyko długowieczności. Znaczenie dla stabilności systemów emerytalnych, Książka | Adamska-Mieruszewska Joanna
  Promocja
  okładka Ryzyko długowieczności. Znaczenie dla stabilności systemów emerytalnych, Książka | Adamska-Mieruszewska Joanna

  Obserwowane od połowy XX wieku w większości państw świata dynamiczne zmiany struktury demograficznej mają istotne znaczenie dla stabilności systemów emerytalnych. Jednym z zagrożeń, szczególnie dla stabilności systemów emerytalnych, wpisujących się w proces starzenia się społeczeństwa, jest ryzyko długowieczności. Podstawowym jego źródłem jest błędne oszacowanie dynamiki, z jaką będą obniżać się współczynniki zgonów. Od lat 50. XX wieku zmieniają się one w tempie znacznie prz...

  Promocja
  okładka Przekład współczesnej prozy nordyckiej to nie problem, to wyzwanie! Norwegia i Finlandia, Książka | Karolina Drozdowska, Magdalena Podlaska
  Promocja
  okładka Przekład współczesnej prozy nordyckiej to nie problem, to wyzwanie! Norwegia i Finlandia, Książka | Karolina Drozdowska, Magdalena Podlaska

  W dobie rosnącej popularności literatury nordyckiej i jej przekładu na język polski warto pochylić się nad specyfiką pracy tłumacza w parach językowych języki nordyckie – język polski i zastanowić nad wyzwaniami, jakie paca ta za sobą niesie. W książce opisano tę tematykę z perspektywy naukowej i tłumaczki z pewnym doświadczeniem, oferując spojrzenie na problem, jakiego nie było jeszcze w polskiej literaturze naukowej i popularnonaukowej. Książka dzieli się na dwie części; p...

  Promocja
  okładka Polish Esoteric Traditions 1890-1939. Selected Issues, Książka |
  Promocja
  okładka Polish Esoteric Traditions 1890-1939. Selected Issues, Książka |

  In Polish culture too, during the closing decades of the nineteenth and early twentieth century, an increased interest in esoteric traditions was noticeable. Esoteric imports arriving in Poland from various origins were accepted and adapted to local realities. Furthermore, specifically Polish, eclectic visions arose — often constructed on the basis of pre-existing esoteric traditions — and were accompanied by specific actions and organizations of a more or less formal nature....

  Promocja
  okładka Multidimensional discourse in the fiction of Eva Figes, Książka | Małgorzata Godlewska
  Promocja
  okładka Multidimensional discourse in the fiction of Eva Figes, Książka | Małgorzata Godlewska

  Nadrzędnym celem proponowanej monografii jest przedstawienie twórczości współczesnej pisarki Brytyjskiej Evy Figes (1932-2012) na przykładzie wybranych powieści. Głównym aspektem analizowanych utworów jest ich wielowymiarowość osiągnięta poprzez dyskurs intertekstualny na poziomie tekst - tekst, tekst - gatunek oraz tekst – rzeczywistość. Aby ukazać indywidualne sposoby tworzenia sensów w utworach Figes należy spojrzeć na nie jako na tkankę intertekstualnych nawiązań i pokaza...

  Promocja
  okładka Marzec 1968 w Gdańsku, Książka |
  Promocja
  okładka Marzec 1968 w Gdańsku, Książka |

  Wypadki marcowe w Trójmieście różniły się od tych, które miały miejsce w Warszawie czy w innych ośrodkach akademickich w Polsce. W zajściach w Gdańsku nie uczestniczył tzw. aktyw robotniczy, a siły Milicji Obywatelskiej i Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej nie wkroczyły na teren kampusu politechnicznego. Na uwagę zasługuje postawa kadry profesorskiej Politechniki Gdańskiej w tamtych trudnych dniach. Pułkownik Milicji Obywatelskiej Kazimierz Górecki w raporcie dotyc...

  Promocja
  okładka Dialogi o kulturze. Kultury dialogu Jubileusz Profesora Hieronima Chojnackiego, Książka |
  Promocja
  okładka Dialogi o kulturze. Kultury dialogu Jubileusz Profesora Hieronima Chojnackiego, Książka |

  Tom poświęcono profesorowi Hieronimowi Chojnackiemu. Zainteresowania naukowe Jubilata w ostatnich dekadach ogniskują się wokół szeroko definiowanej kultury państw nordyckich, natomiast postawą bliską mu jako człowiekowi i badaczowi jest spotkanie – prowadzące do wymiany słów, myśli, wartości oraz doświadczeń. Pomimo różnorodności tematycznej rozdziały składające się na publikację tworzą spójną całość. Z jednej strony w tekstach jest mowa o kulturze dialogu; zawierają one międ...

  Promocja
  okładka Racism and Trauma, Książka |
  Promocja
  okładka Racism and Trauma, Książka |

  What should we do to work against racism and traumas it causes? Is it even possible? Of course, it is hard to give a elear solution – history shows that stereotypes concerning race or ethnicity are difficult to weed out. However, by this volume we try to give examples of certain situations or worlds that could cause deep reflection. A group of scholars from all over the world, from countries with various historical and sociological backgrounds, decided to share with us their ...

  Promocja
  okładka Na szlakach kultury. Sztuka - antropologia - teoria, Książka |
  Promocja
  okładka Na szlakach kultury. Sztuka - antropologia - teoria, Książka |

  Tom obejmuje pięć bloków tematycznych: O czytaniu, O opowieściach dla dzieci, O grozie, O muzyce, teatrze i filmie oraz O kulturach świata. Prezentowane w nich eseje są poświęcone różnorodnym zagadnieniom z obszaru kultury: motywacjom stojącym za lekturą tekstów literackich, sztuce epistolarnej, filmowej adaptacji Władcy pierścieni, tematowi dziecka wewnętrznego jako źródła twórczości, mechanizmom budzenia lęku i strachu, XIX-wiecznej operze, gdańskim teatrom studenckim, kinu...

  Promocja
  okładka Słowianie w podróży Tom 2 Literatura, Książka |
  Promocja
  okładka Słowianie w podróży Tom 2 Literatura, Książka |

  Przedstawiony tom charakteryzuje się dużą rozpiętością tematyczną i chronologiczną oraz kulturowym zróżnicowaniem omawianych zjawisk, Wynika to z dwu powodów: pierwszym jest szerokie sformułowanie zasadniczego tematu rozważań, drugim – rozpiętość metod badawczych zastosowanych przez poszczególnych autorów. W rezultacie omawiana praca odpowiada zamysłowi serii, czyli prezentuje szeroki repertuar dyskursów współczesnej slawistyki.

  Promocja
  okładka W poszukiwaniu tożsamości językowej Tom 2, Książka |
  Promocja
  okładka W poszukiwaniu tożsamości językowej Tom 2, Książka |

  Poszukiwanie najskuteczniejszych metod porozumiewania się jest dziś związane z uwzględnieniem bardzo szerokiej perspektywy zagadnień nie tylko językoznawczych, ale i psycholingwistycznych, socjologicznych, kulturowych, zagadnień funkcjonowania jednostek w przestrzeni językowo-kulturowej, nieuchronnie prowadząc do pytania o tożsamość językową – zarówno indywidualną, jak i grupową, narodową. W tym właśnie kontekście warto rozpatrywać zagadnienia współzależności kultury, języka ...

  Promocja
  okładka Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza Tom 6 Wokół problemów przekładu literackiego, Książka |
  Promocja
  okładka Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza Tom 6 Wokół problemów przekładu literackiego, Książka |

  W tym tomie szczególnie zostały wyeksponowane kulturowe uwarunkowania przekładu, polszczyzna w przekładzie tekstów literackich, medialnych, naukowych i popularnonaukowych, dokumentacji oraz problem tekstów dawnych w przekładzie, a także historia przekładu. Lektura tomu dowodzi, że problemy polszczyzny w przekładzie – przedstawiane głównie w kontekście ekwiwalencji – łączą się z zagadnieniami rozumienia, interpretacji, kreatywności i trafności rozwiązań translatorskich oraz re...

  Promocja
  okładka Grom-śmiech, który grunt jednej prawdy rozbija, Książka |
  Promocja
  okładka Grom-śmiech, który grunt jednej prawdy rozbija, Książka |

  Klasyczne zagadnienie istoty prawdy stanowi wciąż wyzwania dla współczesnej filozofii, jak też dla szeroko rozumianej humanistyki. Monografia zawiera polemiczne stanowiska wobec klasycznej problematyki prawdy wywodzące się z Nietzschego krytyki tradycyjnych ujęć prawdy. Rozbicie totalizujących postaw dotyczących prawdy, przynosi ekspozycję ironii śmiechu implikujących dekonstrukcję podmiotu, czy też obnażających marionetkową sztuczność sfery społecznej. Monografia wychodzi na...

  Promocja
  okładka Oblicza dobrobytu Wybrane zagadnienia Tom 2, Książka |
  Promocja
  okładka Oblicza dobrobytu Wybrane zagadnienia Tom 2, Książka |

  W książce omówiono pozytywne i negatywne strony społeczeństwa dobrobytu XXI wieku z punktu widzenia konsekwencji w zakresie zdrowia publicznego oraz zwiększonych potrzeb pielęgniarskich związanych m.in. z problemem starzejącego się społeczeństwa. Poruszono także kwestie związane z konsekwencjami wzrostu zamożności społeczeństwa w aspekcie postrzegania marek luksusowych oraz nasilających się procesów fałszowania dóbr, cieszących się popularnością wśród konsumentów.

  Promocja
  okładka Instrumenty ograniczania ryzyka w instytucjach finansowych, Książka | Gwizdała Jerzy
  Promocja
  okładka Instrumenty ograniczania ryzyka w instytucjach finansowych, Książka | Gwizdała Jerzy

  Problematyka ryzyka podjęta w książce nie jest przypadkowa. Długoletnie doświadczenia zawodowe autora, praca w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym przesądziły o zainteresowaniach problematyką ryzyka, a w szczególności metodami jego ograniczania i dywersyfikacji. Artykuły zamieszczone w monografii łączą w sobie zagadnienia związane z działalnością kredytową banku świadczoną na rzecz klientów detalicznych i korporacyjnych oraz z procesami zarządzania ryzykiem. Książka systemat...

  Promocja
  okładka Kino w mieście Miasto w kinie Petersburska twórczość filmowa w czasie transformacji, Książka | Gustin Masa
  Promocja
  okładka Kino w mieście Miasto w kinie Petersburska twórczość filmowa w czasie transformacji, Książka | Gustin Masa

  Książka ta przedstawia fenomen kinematografii petersburskiej w okresie pierestrojki i postpierestrojki. Osadzony jest on w kontekście historycznym oraz tzw. „tekstu petersburskiego”, czyli literatury związanej z miastem. Opisane są również: rozwój Lenfilmu, przekształcenia związane z transformacja ustrojową, a także kształtowanie się studiów prywatnych, takich jak STW. Szczególną uwagę poświęcono największym twórcom związanym z miastem, takim jak Aleksiej German, Aleksiej Bal...

  Promocja
  okładka O przekładaniu Homera, Książka | Arnold Matthew
  Promocja
  okładka O przekładaniu Homera, Książka | Arnold Matthew

  Matthew Arnold to angielski myśliciel, którego poglądy, nierzadko kontrowersyjne, trudno jest ignorować komukolwiek, kto zajmuje się zagadnieniami szeroko pojmowanej kultury, krytyki społecznej, literackiej, myśli religijnej oraz refleksji nad przekładem. Tej ostatniej są poświęcone teksty zawarte w niniejszym tomie: „O przekładaniu Homera” (1861) oraz „O przekładaniu Homera. Ostatnie słowa” (1862). Choć konkluzjom autora można czasami wiele zarzucić, to niewątpliwie poruszył...

  Promocja
  okładka Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 6, Książka |
  Promocja
  okładka Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 6, Książka |

  Monografia zawiera artykuły problemowe z zakresu socjolingwistyki w ujęciu interdyscyplinarnym. W monografii podjęte zostaną m.in. takie zagadnienia, jak: język jako czynnik tworzenia lokalnej kultury, charakterystyka języka potocznego, analiza sakralnej leksyki, nauczanie języków a politologia, międzykulturowa komunikacja. Monografia analizuje problemy na styku językoznawstwa, socjologii, psychologii społecznej i etnografii z zastosowaniem różnych metod badawczych. Monograf...

  Promocja
  okładka Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 5, Książka |
  Promocja
  okładka Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 5, Książka |

  Monografia zawiera artykuły problemowe z zakresu socjolingwistyki w ujęciu interdyscyplinarnym. W monografii podjęte zostaną m.in. takie zagadnienia, jak: język jako czynnik tworzenia lokalnej kultury, charakterystyka języka potocznego, analiza sakralnej leksyki, nauczanie języków a politologia, międzykulturowa komunikacja. Monografia analizuje problemy na styku językoznawstwa, socjologii, psychologii społecznej i etnografii z zastosowaniem różnych metod badawczych. Monograf...

  Promocja
  okładka Ogród Sztuk Maska, Książka |
  Promocja
  okładka Ogród Sztuk Maska, Książka |

  Fenomen maski, nacechowany niezwykłym bogactwem znaczeń, funkcji i form kulturowych, wpisuje się w wielogłosowy dyskurs różnych nauk i metodologii. Projekt „Ogród Sztuk. Maska”, zorganizowany w 2016 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, osadził taką polifoniczną refleksję badawczą nad maską w trzech kontekstach problemowych: rytuału, teatru i literatury. W trzech częściach książki odpowiadających tej problematyce mieści się zarówno plan konferencyjnej sekwen...

  Promocja
  okładka Between Page and Stage Scholars and Theatre-makers, Książka |
  Promocja
  okładka Between Page and Stage Scholars and Theatre-makers, Książka |

  Monografia zawiera 13 artykułów przedłożonych do publikacji przez krajowych i zagranicznych autorów. Książka proponuje splot tekstów wyrastających ze ściśle naukowej perspektywy badawczej z bardziej praktycznym podejściem proponowanym przez autorów będących jednocześnie twórcami. U źródeł proponowanego zestawienia leży przekonanie redaktorów tomu, że w ostatnich dziesięcioleciach dokonało się znaczne przewartościowanie relacji pomiędzy tkanką tekstową i tkanką sceniczną przed...

  Promocja
  okładka W czasie zatrzymane Tom II. Ze Zbigniewem Żakiewiczem – na Kresach i w bezkresie, Książka |
  Promocja
  okładka W czasie zatrzymane Tom II. Ze Zbigniewem Żakiewiczem – na Kresach i w bezkresie, Książka |

  Na tom składa się 14 tekstów dotyczących wybranych wątków biograficznych oraz refleksji na temat twórczo-ści pisarskiej – literackiej i naukowej – Zbigniewa Żakiewicza. Są wśród nich – przeplatane obficie cytacjami z prac Żakiewicza – artykuły naukowe, eseje, wspomnienia, a także dokumenty osobiste w postaci korespondencji z Pisarzem. Ich autorami są osoby reprezentujące różne środowiska akademickie.

  Promocja
  okładka Archaizmy leksykalne w Słowniku języka polskiego S.B. Lindego w świetle geografii lingwistycznej, Książka | Matuszczyk Bożena
  Promocja
  okładka Archaizmy leksykalne w Słowniku języka polskiego S.B. Lindego w świetle geografii lingwistycznej, Książka | Matuszczyk Bożena

  W latach 50. i 60. ubiegłego stulecia językoznawcy spierali się o to, czy polski język literacki pochodzi z dialektu małopolskiego czy wielkopolskiego. W wyniku długotrwałej debaty ustalono katalog cech gramatycznych, które miały przemawiać za jedną z wymienionych hipotez. Badacze zdawali sobie sprawę, że historia słownictwa może stanowić ważny argument. Jednak w owym czasie nie było takich badań, które by pokazały, jakie jest podłoże gwarowe słownictwa języka literackiego. N...

  Promocja
  okładka Międzyjęzykowe i międzykulturowe konteksty współczesnego dyskursu publicznego, Książka |
  Promocja
  okładka Międzyjęzykowe i międzykulturowe konteksty współczesnego dyskursu publicznego, Książka |

  Międzyjęzykowy i międzykulturowy wymiar komunikowania publicznego dotyczy sfery zagadnień ważnych dla współczesnej przestrzeni komunikacyjnej. Dyskurs publiczny łączy też dwa w istocie nakładające się na siebie obszary – dyskurs medialny i dyskurs polityczny zawierają się bowiem w pojęciu dyskursu publicznego. Dyskurs publiczny w ostatnim czasie zdominował dyskurs polityczny, który obejmuje rozmowy, dyskusje i wypowiedzi o polityce, wypowiedzi sformułowane przez polityków/ te...