okładka Świadomy dyskomfort ebook | epub, mobi | Jason Van Camp

Pobierz za darmo fragment ebooka

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Świadomy dyskomfort Jak siły Operacji Specjalnych Stanów Zjednoczonych pokonują strach i sięgają po zwycięstwo poprzez oswajanie komfortu ebook

Moja ocena:

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Dodano do koszyka

Koszyk

Opis treści

Świadomy dyskomfort czyli rzecz o tym, że umysł rezygnuje dużo wcześniej niż ciało - Jason Van Camp

"Siła mentalna kształtuje się w mrocznych czasach. Musisz walczyć, gdy czujesz, że już przegrałeś. Gdy sprawy robią się niekomfortowe, masz dwie możliwości: możesz walczyć albo możesz się poddać. Ludzie mają swoje nawyki. Jeśli się poddasz, gdy robi się ciężko, będzie się łatwiej poddać następnym razem. Z drugiej strony, jeśli zmusisz się do zmierzenia z wyzwaniem, zacznie narastać w tobie siła”

 

 


 Pod­czas mo­jej ka­riery woj­sko­wej słu­ży­łem u boku nie­zwy­kle sil­nych i in­spi­ru­ją­cych przy­wód­ców. Po za­koń­cze­niu służby po­pro­si­łem, by do­łą­czyli do mo­jej firmy, którą na­zy­wamy Mis­sion Six Zero. Oto ge­neza jej na­zwy:

  • Mis­sion – Mi­sja: ja­sno okre­ślone za­da­nie, które na­daje po­szcze­gól­nym oso­bom i/lub ze­spo­łom sens, kie­ru­nek i mo­ty­wa­cję do osią­gnię­cia wspól­nego celu. Wie­rzymy w ha­sło: Naj­pierw Mi­sja, Za­wsze Lu­dzie. Choć mi­sja stoi na pierw­szym miej­scu, in­we­sty­cja w lu­dzi jest pod­stawą zre­ali­zo­wa­nia mi­sji ze­społu.
  • Six – Sześć: okre­śle­nie „mam twoją szóstkę” na­wią­zuje do cy­fer­blatu ze­gara, gdzie 12 jest przed tobą, a szóstka z tyłu. W walce tył jest naj­bar­dziej na­ra­żony, więc po­wie­dze­nie ko­muś, że masz jego szóstkę, ozna­cza, że bez względu na wszystko bę­dziesz go chro­nił. To okre­śle­nie stało się de­fi­ni­cją praw­dzi­wego za­ufa­nia, lo­jal­no­ści, sza­cunku i po­świę­ce­nia, któ­rych każdy z człon­ków jed­nostki ocze­kuje w trak­cie mi­sji od po­zo­sta­łych. Sześć jest też li­czeb­ni­kiem wska­zu­ją­cym przy­wódcę jed­nostki lub do­wódcę.
  • Zero – Zero: praw­dziwa pół­noc na kom­pa­sie ma­gne­tycz­nym. Zero ozna­cza punkt od­nie­sie­nia, spo­sób mie­rze­nia po­stępu pod­czas mi­sji. W kon­cep­cji ca­ło­ścio­wej pracy nad oso­bo­wo­ścią zero sym­bo­li­zuje har­mo­nię i dą­że­nie do rów­no­wagi we wszyst­kich aspek­tach ży­cia.
  • M60 – krótko mó­wiąc, to broń, z któ­rej za­sły­nął zie­lony be­ret John Rambo.
  • Mis­sion Six Zero zo­stała stwo­rzona przez świet­nych fa­chow­ców, zde­cy­do­wa­nych dać na­szym kon­tra­hen­tom siłę, by żyli peł­nią ży­cia. Iden­ty­fi­ku­jemy, oce­niamy i roz­wi­jamy za­cho­wa­nia tak, by po­móc na­szym kor­po­ra­cyj­nym klien­tom i pro­fe­sjo­nal­nym spor­tow­com w osią­ga­niu jak naj­lep­szych wy­ni­ków. Ta książka przed­sta­wia szcze­gó­łowy plan, jak do tego do­cho­dzimy.


Na jej stro­nach przed­sta­wimy za­rys na­szego planu na­uki – mo­delu To­tal War­rior.

Sku­pia się on na cią­głym i zrów­no­wa­żo­nym roz­woju w sze­ściu ob­sza­rach: umysłowym, fi­zycznym, du­chowym, spo­łecznym, emo­cjo­nal­nym i pro­fe­sjo­nalnym. Mo­del ten zo­stał oparty na szko­le­niach, dzięki któ­rym zo­sta­li­śmy zie­lo­nymi be­re­tami, człon­kami Navy SE­ALs, ran­ger­sami i tak da­lej. Kła­dzie przy tym na­cisk na „ca­ło­ściową” kon­cep­cję osoby i służy temu, by zmie­nić tych, któ­rzy sto­sują roz­wią­za­nia si­łowe, w wo­jow­ni­czych dy­plo­ma­tów zdol­nych pro­wa­dzić ne­go­cja­cje na naj­wyż­szym szcze­blu, bu­do­wać do­bre re­la­cje i pro­wa­dzić nie­kon­wen­cjo­nalne dzia­ła­nia wo­jenne w naj­bar­dziej stre­su­ją­cych oko­licz­no­ściach, ja­kie je­ste­ście so­bie w sta­nie wy­obra­zić.

 

Szczegółowe informacje na temat ebooka Świadomy dyskomfort

Opinie i oceny ebooka Świadomy dyskomfort

0,0

0 ocen / 0 opinii

razem z Lubimy Czytać
Oceń
Świadomy dyskomfort

Świadomy dyskomfort

Jason Van Camp,

Moja ocena: