Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  PromocjaNowość
  okładka Między "Sterem" lwowskim i warszawskim Działalność społeczna i publicystyczna Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit na początku XX wieku, Książka | Agata Zawiszewska
  PromocjaNowość
  okładka Między "Sterem" lwowskim i warszawskim Działalność społeczna i publicystyczna Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit na początku XX wieku, Książka | Agata Zawiszewska

  Zbiór szkiców zebranych w niniejszym tomie stanowi środkową część trylogii prezentującej aktywność hetmanki polskich sufrażystek Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit oraz skupionych wokół niej społeczniczek warszawskich, które na przełomie xix i xx wieku wykorzystywały emancypacyjne hasło równych praw bez różnicy płci dla kamuflowania innych rodzajów działalności, na przykład oświatowej, zawodowej, samopomocowej, spółdzielczej, narodowej. Ich dążenie do nauki, pracy, aktywności spo...

  Promocja
  okładka Jezus zwany Mesjaszem Socjoretoryczna analiza Ewangelii dzieciństwa z hebrajskiej Ewangelii wg św. Mateusza (ShemTob), Książka | Piotr Goniszewski
  Promocja
  okładka Jezus zwany Mesjaszem Socjoretoryczna analiza Ewangelii dzieciństwa z hebrajskiej Ewangelii wg św. Mateusza (ShemTob), Książka | Piotr Goniszewski

  W […] niniejszej monografii będziemy przeprowadzali analizę socjoretoryczną MtShemTob, zwracając szczególną uwagę na problematykę mesjanologiczną. W związku z tym, że socjoretoryka jest swoistą platformą metod, umożliwiającą kreatywne wykorzystywanie jej elementów, w niniejszej monografii skoncentrujemy się na czterech teksturach. W rozdziale pierwszym skupimy się na teksturze wewnętrznej, czyli na tekście samym w sobie. Pojawią się tutaj następujące poziomy analizy tekstu:...

  Promocja
  okładka Heurystyka, Książka | Szałek BenonZbigniew
  Promocja
  okładka Heurystyka, Książka | Szałek BenonZbigniew

  Prezentowana praca nie jest pomyślana jako podręcznik – jest to praca studialna i stanowi wyraz refleksji nad problemem heurystyki we współczesnym świecie. Wywód bazuje na pojęciach systemu i jego otoczenia (Bertalanffy, 1972, 1984). W tym wypadku chodzi o uwzględnienie faktu, że systemy zawsze działają w jakimś otoczeniu, a informacje niezbędne do określania celów i sposobów rozwiązania problemu muszą dotyczyć nie tylko systemu, ale i jego otoczenia. System i jego otoczenie ...

  Promocja
  okładka Relacja lekarz-pacjent w warunkach dostępu do internetowej informacji o zdrowiu, Książka | Magdalena Soboń
  Promocja
  okładka Relacja lekarz-pacjent w warunkach dostępu do internetowej informacji o zdrowiu, Książka | Magdalena Soboń

  Internet, stanowiąc rewolucję w technologiach informacyjno-komunikacyjnych, cieszy się rosnącą popularnością w obszarze wyszukiwania informacji o zdrowiu, które stając się coraz częściej tematem rozmów pacjentów z lekarzami, wpływają na istniejące relacje. W książce pokazano obraz tejże relacji w warunkach dostępu do internetowej informacji wsparty modelem zależności występujących między poszczególnymi jej elementami, łącznie z procesem akceptacji Internetu jako źródła inform...

  Promocja
  okładka Algorytmy i big data w mediach i dziennikarstwie prasowym, Książka | Krzysztof Flasiński
  Promocja
  okładka Algorytmy i big data w mediach i dziennikarstwie prasowym, Książka | Krzysztof Flasiński

  Algorytmy są obecne nie tylko w codziennej pracy dziennikarskiej, ale również w praktyce redaktorskiej. Wpływają na podejmowanie decyzji przez największych wydawców i graczy na rynku mediów oraz czytelników – niestety, nie zawsze w sposób jawny i przejrzysty. Algorytmy są stosunkowo nowym elementem ekosystemu medialnego, dlatego jednoznaczne zdefiniowanie tego pojęcia, podobnie jak określenie czym jest big data, jest kłopotliwe. Głównym celem monografii jest przedstawienie ...

  Promocja
  okładka Argentyna w prozie wspomnieniowej Józefy Radzymińskiej Perspektywa językowo-kulturowa, Książka | Pielacińska Nina, Adrianna Seniów
  Promocja
  okładka Argentyna w prozie wspomnieniowej Józefy Radzymińskiej Perspektywa językowo-kulturowa, Książka | Pielacińska Nina, Adrianna Seniów

  Józefa Radzymińska była polską pisarką i jedną z ważniejszych działaczek Polonii argentyńskiej. Mimo że jej obfity, różnorodny genologicznie i tematycznie doro­bek literacki obejmuje ponad 70 utworów wydawanych w latach 1937–2002, jest to współcześnie postać nieznana szerokiemu gronu polskich czytelników i nie­mal nieobecna w nowszych opracowaniach historycznoliterackich. Przedmiotem naszego zainteresowania w tej książce czynimy prozę wspo­mnieniową Józefy Radzymińskiej, tj. ...

  Promocja
  okładka Lifelong learning w wersji short z doświadczeń Uniwersytetu Dziecięcego, Książka | Pluskota Przemysław, Rzempała Joanna, Skweres-Kuchta Małgorzata
  Promocja
  okładka Lifelong learning w wersji short z doświadczeń Uniwersytetu Dziecięcego, Książka | Pluskota Przemysław, Rzempała Joanna, Skweres-Kuchta Małgorzata

  Tematyka niniejszej monografii jest aktualna ze względu na gospodarcze i społeczne konsekwencje deficytu wiedzy oraz świadomości ekonomicznej i finansowej społeczeństwa. Braki te sprzyjają popełnianiu błędów, bardzo często mających daleko idące konsekwencje i przekładających się na realne problemy społeczne i gospodarcze. Nieodległa przeszłość najlepiej ukazuje deficyt wiedzy, konsekwencją czego były błędne wybory w zakresie nabywania nieadekwatnych do celów, potrzeb i możliw...

  Promocja
  okładka Społeczna i przestrzenna dostępność krytych pływalni w Polsce Studium statystyczne, Książka | Sebastian Kokot
  Promocja
  okładka Społeczna i przestrzenna dostępność krytych pływalni w Polsce Studium statystyczne, Książka | Sebastian Kokot

  Infrastruktura społeczna, w tym także infrastruktura sportowa, odgrywa współcześ­nie ważną rolę w funkcjonowaniu całych społeczeństw i jednostek. Powszechnie do­stępna infrastruktura sportowa sprzyja podejmowaniu aktywności fizycznej, co jest ważne o tyle, że coraz większy udział w wytwarzaniu PKB krajów rozwiniętych ma praca wykonywana na siedząco. Spędzanie długich godzin w pozycji siedzącej sprzy­ja powstawaniu zwyrodnień, a brak ruchu – wielu schorzeniom o zróżnicowanej n...

  Promocja
  okładka Modele dialogu z tradycją w najnowszej dramaturgii rosyjskiej, Książka | Maciej Pieczyński
  Promocja
  okładka Modele dialogu z tradycją w najnowszej dramaturgii rosyjskiej, Książka | Maciej Pieczyński

  Monografia Macieja Pieczyńskiego stanowi udaną próbę nowatorskiego odczytania intertekstualnych relacji wybranych współczesnych dramatów rosyjskich z klasyczną literaturą rosyjską. (…) W rusycystycznym literaturoznawstwie w Polsce dotychczas brakowało tak ożywczego metodologicznie opracowania rosyjskich sztuk współczesnych, w którym oryginalne ujęcie badanych problemów pozwoliłoby na merytoryczne i konstruktywne osadzenie tej twórczości w kontekście ponowoczesnej myśli o lite...

  Promocja
  okładka Współczesna wojna na fotografiach Rity Leistner, Książka | Kalina Kukiełko-Rogozińska
  Promocja
  okładka Współczesna wojna na fotografiach Rity Leistner, Książka | Kalina Kukiełko-Rogozińska

  Niniejsza książka jest opowieścią o pracach kanadyjskiej fotografki wojennej Rity Leistner. Nie jest to jednak prezentacja kilkunastu lat jej życia, w ciągu których niemalże na całym świecie relacjonowała konflikty zbrojne i losy uwikłanych w nie ludzi, a historia o trzech tygodniach, które na początku 2011 roku spędziła w jednej z baz sił koalicyjnych w Afganistanie w ramach projektu „Basetrack”. Nawiązując bezpośrednio do twórczości fotografki, teoretyczną pod[1]stawą pod...

  Promocja
  okładka Palety ładunkowe Teoretyczne i praktyczne wymiary eksploatacji w aspekcie zrównoważonego rozwoju, Książka | Mariusz Sowa
  Promocja
  okładka Palety ładunkowe Teoretyczne i praktyczne wymiary eksploatacji w aspekcie zrównoważonego rozwoju, Książka | Mariusz Sowa

  Monografia, którą oddaję do rąk czytelników, ma charakter interdyscyplinarny, przedstawiono tu bowiem zarówno problemy ekonomiczne, jak i prawne, techniczne i technologiczne związane z obrotem palet ładunkowych. Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzający – przybliżono w nim genezę, miejsce oraz rolę palet ładunkowych jako urządzeń magazynowo-transportowych wykorzystywanych w procesach logistycznych łańcucha dostaw. Ponadto, w rozdziale tym zaprezentowano podstawowe pojęcia ...

  Promocja
  okładka Notes do Księgi Lamentacji, Książka | Cezary Korzec
  Promocja
  okładka Notes do Księgi Lamentacji, Książka | Cezary Korzec

  Notes do Księgi Lamentacji jest owocem paroletnich studiów, zwieńczonych wy[1]daniem Komentarza do Księgi Lamentacji, który ukazał się jako XXIV tom serii „Nowe Komentarze Biblijne”. Ponieważ materiał zgromadzony podczas studium przygotowującego znacznie przekroczył ramy wyznaczone przez redaktorów serii, zrodziła się idea udostępnienia go poprzez wydanie Notesu. Obok obserwacji w znacznej części z pola krytyki tekstu, które już są integralną częścią Komentarza do Księgi La...

  Promocja
  okładka Subiektywna i obiektywna jakość życia w procesie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, Książka | Błoński Krzysztof, Burlita Augustyna, Witek Jolanta
  Promocja
  okładka Subiektywna i obiektywna jakość życia w procesie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, Książka | Błoński Krzysztof, Burlita Augustyna, Witek Jolanta

  Coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego jest zainteresowanych badaniami jakości życia mieszkańców, zwłaszcza w układach lokalnych. Infrastruktura funkcjonalna danego obszaru, środowisko naturalne, układ przestrzenny czy lokalny rynek pracy mają istotny wpływ na jakość życia mieszkańców miasta, gminy czy powiatu. A realizowane na danym obszarze badania subiektywnej i obiektywnej jakości życia pozwalają lepiej zrozumieć potrzeby mieszkańców, poznać ich opinie, zidentyfi...

  Promocja
  okładka Dogonowie z bliska Tom 2, Książka | Łapott Jacek
  Promocja
  okładka Dogonowie z bliska Tom 2, Książka | Łapott Jacek

  Książka ta to interdyscyplinarna antologia prezentująca wyniki badań prawie wszystkich polskich badaczy zajmujących się kulturą Dogonów. Jest studium odsłaniającym różne aspekty tej kultury w szerszym tematycznie i metodologicznie ujęciu. Są to bowiem prace etnologów, antropologów kultury, archeologów i muzealników, a więc każdorazowo odsłaniają różne jej aspekty – zarówno materialne, jak i niematerialne: nie tylko artefakty, lecz ich głębokie zakotwiczenie w systemie filozof...

  Promocja
  okładka Pogranicze w mediach Media na pograniczu, Książka | Paulina Olechowska, Ewa Pajewska
  Promocja
  okładka Pogranicze w mediach Media na pograniczu, Książka | Paulina Olechowska, Ewa Pajewska

  Pogranicze jest pojęciem, które stanowi przedmiot intensywnych badań wielu dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych od początku lat dziewięćdziesiątych. W konsekwencji skłania także medioznawców do zajmowania się problemami funkcjonowania mediów na pograniczach oraz do badania pogranicza w różnych mediach. Prezentowana monografia jest zaproszeniem do zapoznania się z powyższymi problemami w ujęciu interdyscyplinarnym. Składa się więc z dwóch części: Pogra­nicze w mediac...

  Promocja
  okładka Z myślą o Niepodległej Działalność polityczna i społeczna Zdzisława Konrada Próchnickiego (1875-193, Książka | Adam Wątor
  Promocja
  okładka Z myślą o Niepodległej Działalność polityczna i społeczna Zdzisława Konrada Próchnickiego (1875-193, Książka | Adam Wątor

  Zdzisław Konrad Próchnicki był na gruncie lwowskim postacią znaną i cenioną. Należał do wielu organizacji społecznych, pracował w instytucjach samorządowych, aktywnie, jak jego pokolenie, uczestniczył w pracach niepodległościowych. Był także uznanym konstytucjonalistą, znawcą prawa politycznego. Nie kandydował do parlamentu ani w czasach zaborczych, ani w odrodzonej Polsce, nie podjął próby, jak wielu jego kolegów, kariery w strukturach władzy w Warszawie. Był aktywnym polity...

  Promocja
  okładka Praktykowanie autobiografii Przyczynki do literatury dokumentu osobistego i biografistyki, Książka | Madejski Jerzy
  Promocja
  okładka Praktykowanie autobiografii Przyczynki do literatury dokumentu osobistego i biografistyki, Książka | Madejski Jerzy

  "Usiłuję wytłumaczyć zwłaszcza trzy szeroko dzisiaj przyjmowane znaczenia autobiografii: gatunkowe, modalne oraz performatywne. Te trzy określenia oddają historyczne zróżnicowanie autobiografii. Dawniej pojmowano ją raczej gatunkowo. W teoriach dwudziestowiecznych pojawił się autobiografizm (czyli kategoria). W wieku XXI upowszechniło się performatywne ujęcie autobiografii i praktyk autobiograficznych. W całym tomie nawiązuję do tych różnych wariantów autobiografii, bo ...

  Promocja
  okładka Dźwigać się trzeba zawsze i walczyć ciągle Wybór publicystyki o sprawie kobiecej z lat 1897-1930, Książka | Joanna Szyszko-Trojanowska
  Promocja
  okładka Dźwigać się trzeba zawsze i walczyć ciągle Wybór publicystyki o sprawie kobiecej z lat 1897-1930, Książka | Joanna Szyszko-Trojanowska

  Książka Joanny Szyszko-Trojanowskiej to ciekawy, dobrze opracowany materiał źródłowy, dzięki któremu dyskusja na temat historii polskiego feminizmu zostaje uzupełniona o ważny głos ideowy. Zaprezentowanie czytelnikom publicystyki społecznej Cecylii Walewskiej okazuje się nie tylko istotnym poszerzeniem narracji dotyczącej ważnych kwestii ze sfery publicznej, staje się również pretekstem do szukania aktualnych odniesień i odkrywania trwałości wielu stereotypów dotyczących kobi...

  Promocja
  okładka Publicystyka społeczna Izabeli Moszczeńskiej, Książka | Agata Siwiec
  Promocja
  okładka Publicystyka społeczna Izabeli Moszczeńskiej, Książka | Agata Siwiec

  Przypominanie działalności społecznej oraz publicystycznej znanych kobiet, które dzisiaj są często zapomniane, zasługu­je na uznanie. Publikacja przygotowana przez Agatę Siwiec to nie tylko przykład popularyzowania wiedzy o kobiecej stronie historii. To także ciekawy pretekst do refleksji na temat aktualności poglądów prezentowanych przez Izabelę Moszczeńską-Rzepecką na przełomie XIX i XX wieku, pio­nierskości wielu jej ustaleń, kobiecej odwagi w artykułowa­niu własnego zdani...

  Promocja
  okładka Słownictwo psychologiczne we współczesnej polszczyźnie ogólnej, Książka | Adrianna Seniów
  Promocja
  okładka Słownictwo psychologiczne we współczesnej polszczyźnie ogólnej, Książka | Adrianna Seniów

  Celem niniejszej monografii jest próba opisu i analizy słownictwa psychologiczne­go obecnego we współczesnej polszczyźnie, które ma wyraźnie dychotomiczny cha­rakter – składają się na nie zarówno jednostki o szerokim zasięgu, jak i specjalistycz­ne terminy. Jak podkreślają sami psychologowie, pojęcia psychologiczne funkcjonują nie tylko w obrębie dyscypliny, lecz i w innych naukach, a także w życiu codziennym2. Dlatego w zakres badanego materiału wprowadzam jednostki o różnej...

  Promocja
  okładka Ryzyko motywacyjne w gospodarowaniu kapitałem ludzkim w hotelarstwie. Ujęcie ekonomiczne, Książka | Anna Tokarz-Kocik
  Promocja
  okładka Ryzyko motywacyjne w gospodarowaniu kapitałem ludzkim w hotelarstwie. Ujęcie ekonomiczne, Książka | Anna Tokarz-Kocik

  Ryzyko motywacyjne w hotelarstwie związane jest z tym, że pracodawcy w branży hotelarskiej, dysponując określonymi zasobami ludzkimi, nie mogą być do końca pewni korzyści, które dzięki tym zasobom osiągną. Wynika to m.in. z niemoż­ności dokładnego określenia a priori wartości wszystkich rezultatów pracy zatrud­nionych osób, a także efektów działań podejmowanych w stosunku do pracowników, w tym rezultatów przyjętych sposobów motywowania. Ryzyko motywacyjne jest słabo rozpoznan...

  Promocja
  okładka Kapitał ludzki w polityce regionalnej, Książka | Ireneusz Jaźwiński
  Promocja
  okładka Kapitał ludzki w polityce regionalnej, Książka | Ireneusz Jaźwiński

  Przyjęty temat pracy „Kapitał ludzki w polityce regionalnej” łączy aspekty teoretyczne i praktyczne oraz może być uznany za istotny teoretycznie i prag­matyczny dla prowadzenia polityki rozwojowej. W pracy przyjęto następujące hipotezy badawcze: 1. Główną – w prowadzeniu polityki regionalnej zasadniczym zagadnieniem jest rozpoznanie i wykorzystanie zróżnicowanych terytorialnie uwarun­kowań społeczno-ekonomicznych dotyczących kapitału ludzkiego, w tym zwłaszcza czynników...

  Promocja
  okładka Romantyzm użytkowy Długie trwanie romantyzmu w kulturze polskiej, Książka |
  Promocja
  okładka Romantyzm użytkowy Długie trwanie romantyzmu w kulturze polskiej, Książka |

  Stwierdzenie, że romantyzm w swoim historycznym kształcie, należy dziś wyłącznie do historii literatury, byłoby truizmem, chociaż nie brakowało i nie brakuje nadal głosów, które chciałyby go tam odesłać. W 1998 roku, z okazji okrągłej rocznicy urodzin Mickiewicza i związanego z nią zbiorowego wydania jego dzieł "Gazeta Wyborcza" zamieściła list czytelnika, który opatrzyła znamiennym tytułem :Mickiewicz czy makulatura. Była to polemika z artykułem Aliny Witkowskiej :Jaki dziś...

  Promocja
  okładka Polscy Żydzi za murami nazistowskich gett Wstęp i Komentarz Marek Skwara, Książka | Mendelsohn Szlomo
  Promocja
  okładka Polscy Żydzi za murami nazistowskich gett Wstęp i Komentarz Marek Skwara, Książka | Mendelsohn Szlomo

  Opracowanie dotyczy losu polskich Żydów mieszkających w gettach pod okupacją niemiecką. Opisano w nim szczególny okres w dziejach wspól­noty żydowskiej, jest to czas od wkroczenia Niemców do Polski, poprzez zamknięcie Żydów w gettach, aż do początku Zagłady. Autor referatu in­formacje o losie Żydów w gettach czerpie nie tylko z „gadzinówek” czy kore­spondencji prywatnej, ale także z wiadomości udostępnianych przez placów­ki dyplomatyczne II Rzeczpospolitej w USA (zob. szczegó...