Ruszyła akcja Czytaj PL 2021

Difin

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  okładka Bezpieczeństwo transportu i logistyki, Książka | Tomasz Remigiusz redakcja naukowy Waśniewski
  okładka Bezpieczeństwo transportu i logistyki, Książka | Tomasz Remigiusz redakcja naukowy Waśniewski

  W literaturze związanej z transportem i logistyką stosunkowo małą uwagę przykłada się do problemów związanych z bezpieczeństwem transportu i bezpieczeństwem logistyki. Bezpieczeństwo transportu jest postrzegane przez przepisy o ruchu drogowym, ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych i wrażliwych transportem drogowym, kolejowym, morskim i lotniczym. Natomiast bezpieczeństwo logistyki to wiele ustaw i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dokumentów resortowych na temat ...

  okładka Trening umiejętności emocjonalnych i społecznych dzieci Karty terapeutyczne i karty pracy, Książka | Agnieszka Lasota
  okładka Trening umiejętności emocjonalnych i społecznych dzieci Karty terapeutyczne i karty pracy, Książka | Agnieszka Lasota

  Karty przeznaczone są dla psychologów, terapeutów, socjoterapeutów, pedagogów do pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi, a także dla nauczycieli podczas lekcji wychowawczych, czy zajęć świetlicowych. Materiały te z powodzeniem mogą być wykorzystywane przez rodziców i opiekunów, którzy chcieliby pomóc dzieciom w lepszym odkrywaniu świata własnych emocji, myśli i zachowań, ale nie potra?ą z dziećmi o tym rozmawiać. Trening umiejętności emocjonalnych i społecznych dzieci. Kar...

  okładka Ogólne publicznoprawne uwarunkowania międzynarodowej turystyki lotniczej Część 1, Książka | Ewa Jasiuk
  okładka Ogólne publicznoprawne uwarunkowania międzynarodowej turystyki lotniczej Część 1, Książka | Ewa Jasiuk

  Publikacja jako pierwsza na rynku omawia ogólne zagadnienia dotyczące turystyki lotniczej w międzynarodowym obrocie i prawie. Przedstawiona jest w niej ewolucja w zakresie traktowania „obcych przybyszów” oraz w coraz szerszym określaniu i normowaniu statusu prawnego turystów, podróżnych i odwiedzających. Pokazany jest również wzrost znaczenia ekonomicznego turystyki i jej rozwój, w szczególności międzynarodowej i lotniczej. Głównym jednak przedmiotem analizy jest ogólny publi...

  okładka Emocje komunikacja akceptacja Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, Książka | Agnieszka Lasota, SM Dominika Jońca
  okładka Emocje komunikacja akceptacja Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, Książka | Agnieszka Lasota, SM Dominika Jońca

  Publikacja zawiera 45 gotowych, inspirujących scenariuszy zajęć (wraz z załącznikami do pobrania ze strony www), wchodzących w skład programu „Plecak szczęśliwego ucznia”. Jest przeznaczona dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, socjoterapeutów, asystentów rodzin, terapeutów oraz superwizorów do pracy profilaktyczno-terapeutycznej, podczas której dzieci w średnim i późnym dzieciństwie mogą rozwijać kompetencje emocjonalne i społeczne. Udział w kolejnych, zaprojektowanych bl...

  okładka W kręgu chorób rzadkich Dominacja zaistnienia, Książka | Leszek Ploch
  okładka W kręgu chorób rzadkich Dominacja zaistnienia, Książka | Leszek Ploch

  W monografii przedstawiono kolejne nowe opisy studium przypadków osób z chorobą rzadką. Starano się dokonać odsłony obszaru specyfiki dominacji zaistnienia poprzez obraną dobrowolnie formę uczestnictwa społecznego opisywanych osób dorosłych z chorobą rzadką w ich dostępie do sobie określonej indywidualnie przestrzeni aktywności. Usiłowano identyfikować warunki oraz możliwości realizowania się w podejmowanej aktywności na drodze wsparcia, przeciwieństw, różnorodności sytuacji,...

  okładka Pracownicze Plany Kapitałowe Nowe obowiązki i wyzwania dla pracodawców księgowych i działów kadrowo-płacowych, Książka | Katarzyna Chłapek, Żaneta Wawryk-Bizoń, Jadwiga Szczotka
  okładka Pracownicze Plany Kapitałowe Nowe obowiązki i wyzwania dla pracodawców księgowych i działów kadrowo-płacowych, Książka | Katarzyna Chłapek, Żaneta Wawryk-Bizoń, Jadwiga Szczotka

  Wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) do ustawodawstwa krajowego stanowi odpowiedź na rozpoznane potrzeby dodatkowej, dobrowolnej formy oszczędzania na poczet przyszłych świadczeń emerytalnych. Jest to zupełnie nowy program, niezależny od ZUS, KRUS czy innej instytucji polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. W książce w sposób przystępny przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem PPK w podmiotach gospodarczych. Wszystkie...

  okładka Wpływ COVID-19 na finanse Polska perspektywa, Książka | Małgorzata Zaleska
  okładka Wpływ COVID-19 na finanse Polska perspektywa, Książka | Małgorzata Zaleska

  Książka prezentuje wpływ pandemii COVID-19 na finanse, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego, w tym zmiany relacji bank-klient, jak również dostępności i ceny kredytów. Ponadto w książce zaprezentowano bezprecedensowe działania polskiego banku centralnego, w tym uruchomienie po raz pierwszy programu luzowania ilościowego. Pandemia COVID-19 zaskoczyła świat zarówno w zakresie skali, czasu, przebiegu jak i konsekwencji. Współczesny świat nie ma wystarczającej wiedzy i...

  okładka Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, Książka | Ewa Kulińska, Agnieszka Dornfeld
  okładka Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, Książka | Ewa Kulińska, Agnieszka Dornfeld

  Celem monogra?i jest przedstawienie zaprojektowanego modelu referencyjnego zawierającego poszczególne etapy kontroli zarządczej w jednostkach sektora ?nansów publicznych, zapewniającego właściwą organizację procesów organizacyjno-zarządczych. W publikacji zaprezentowano podejście, że „dobrze prowadzona kontrola zarządcza nie stanowi dla jednostki kosztu, lecz wnosi wartość dodaną”. W monogra?i przyjęto, że kontrola zarządcza to działania zarządczo-organizacyjne mające na celu...

  okładka Rozwojowe zaburzenia koordynacji ruchowej, Książka |
  okładka Rozwojowe zaburzenia koordynacji ruchowej, Książka |

  Książka zawiera podstawy wiedzy na temat rozwojowych zaburzeń koordynacji wraz z opisem ich symptomatologii i kryteriów diagnostycznych, w tym tych, które pozwolą odróżnić to zaburzenie od innych, podobnych. Autorzy przedstawili krótki zarys rozwoju wiedzy na temat DCD i zmian zachodzących w rozumieniu ich istoty, uwarunkowania etiologiczne oraz rozwój i powiązania z innymi sferami funkcjonalnymi człowieka: percepcją wzrokową, słuchową oraz złożoną i wielomodalną aktywnością ...

  okładka Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej Diagnoza i perspektywy, Książka | Helena red. Tendera-Właszczuk
  okładka Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej Diagnoza i perspektywy, Książka | Helena red. Tendera-Właszczuk

  Wejście do Unii było postrzegane przez państwa regionu Europy Środkowej i Wschodniej jako nieunikniona konsekwencja zmian systemowych. Jedenastoletni okres członkostwa w Unii Europejskiej, w przypadku Rumunii i Bułgarii ośmioletni, jest wystarczającym okresem do podjęcia próby oceny skutków integracji w ramach tego ugrupowania, zwłaszcza w ujęciu porównawczym w stosunku do grupy państw UE-15. Ocena skutków integracji w ramach Unii Europejskiej przebiegała w tym okresie w spo...

  okładka Zarządzanie usługami społecznymi Studium partnerstw publiczno-społecznych, Książka | Aldona Frączkiewicz-Wronka
  okładka Zarządzanie usługami społecznymi Studium partnerstw publiczno-społecznych, Książka | Aldona Frączkiewicz-Wronka

  Obszarem zainteresowania prezentowanego w niniejszym opracowaniu jest ta część nauk o zarządzaniu, która dotyczy organizacji należących do sektora publicznego. W szczególności uwaga skoncentrowana jest na zdolności do nawiązywania współpracy między podmiotami oraz zasadach ją umacniających. Podręcznikowo rzecz biorąc rozważania dotyczą organizacji niezorientowanych na zysk lecz zdefiniowanych strukturą dochodów. W szczególności w polu widzenia znajdują się organizacje formaln...

  okładka Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Książka | Byłeń Sławomir
  okładka Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Książka | Byłeń Sławomir

  Autor dokonał weryfikacji i oceny możliwości zintegrowanego wieloszczeblowego systemu informatycznego resortu obrony narodowej (ZWSI RON) oraz innych autonomicznych branżowych systemów informatycznych starszej generacji pod kątem ich włączenia do systemu zintegrowanego.

  okładka Ochrona ludności Zarządzanie kryzysowe, Książka |
  okładka Ochrona ludności Zarządzanie kryzysowe, Książka |

  Książka jest wynikiem doświadczeń zawodowych Autora oraz prowadzonych przez niego badań nad problematyką ochrony ludności, obrony cywilnej i roli zarządzania kryzysowego w tej sferze działania państwa. W publikacji zostały opisane pojęcia ochrony ludności i obrony cywilnej w kontekście pochodzenia leksykalnego, badań teoretycznych i doświadczeń praktycznych. Przedstawiono w niej również zależności pomiędzy ochroną ludności/obroną cywilną a zarządzaniem kryzysowym, stanowiącym...

  okładka Meandry widzenia i niewidzenia, Książka | Alina Bernadetta Jagiełłowicz, Andrzej Bałandynowicz, Marcin Pleśniak
  okładka Meandry widzenia i niewidzenia, Książka | Alina Bernadetta Jagiełłowicz, Andrzej Bałandynowicz, Marcin Pleśniak

  Neurobiologia, cerebrologia, psychologia, waleologia dowodzą, że zdrowie to nie brak choroby, a ;człowiek nie jest „maszyną biologiczną”. Na planie społecznym, w kulturze użyteczności oraz w dobie rozwoju ultratechnologii, narasta potrzeba powrotu do życia rozumianego jako samoistna wartość. Autorzy książki otwierają na nowo perspektywę holistycznego widzenia problemu zdrowia. W świetle antropologii filozoficznej oraz filozofii prawa w trzech odsłonach ukazują potencjał człow...

  okładka Zielone zarządzanie ludźmi Green HRM, Książka | Marek Bugdol, Stańczyk Izabela
  okładka Zielone zarządzanie ludźmi Green HRM, Książka | Marek Bugdol, Stańczyk Izabela

  Zielone zarządzanie ludźmi. Green HRM jest opracowaniem oryginalnym i nowatorskim. Na rynku polskim nie istnieje jeszcze tego typu publikacja, a sam temat jest dopiero rozpoznawany. Myśl przewodnia dotyczy rozwiązań prośrodowiskowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Głównymi celami pracy są: identyfikacja czynników sprzyjających zachowaniom prośrodowiskowym, ukazanie możliwości kształtowania zachowań prośrodowiskowych i świadomości środowiskowej, określenie czynników sprzyjaj...

  okładka Jakość życia człowieka w zdrowiu i w chorobie, Książka |
  okładka Jakość życia człowieka w zdrowiu i w chorobie, Książka |

  Można zaryzykować stwierdzenie, że każdy człowiek, zastanawiając się nad swoim życiem, pyta o to, jak ono jest dobre dla niego. Ocenia różne sytuacje, w których się znalazł, doświadczenia, które zdobył, relacje z innymi, swoje do- konania, ma też do nich określony stosunek emocjonalny. Pytania, które dotyczą oceny jakości egzystencji w różnych dziedzinach, stawiane są w różnych momentach życia. Zadaje je człowiek szczęśliwy, któremu wszystko układa się zgodnie z jego aspiracj...

  okładka Doświadczenia człowieka w zdrowiu i w chorobie, Książka |
  okładka Doświadczenia człowieka w zdrowiu i w chorobie, Książka |

  Każdy człowiek w najgłębszym wymiarze przeżywa swoje życie w indywidualny i charakterystyczny dla siebie sposób. Ma swoją jedyną jego interpretację. Ale niekiedy, aby lepiej rozumieć swoje doświadczenia, zwłaszcza te trudne potrzebuje wsparcia lub nawet informacji, jak inni je przeżywają i radzą sobie z nimi. Może mu to pomóc trafniej oceniać swoją sytuację i mieć nadzieję na pomyślne jej rozwiązanie. Dlatego wydaje się ważne, aby przedstawiać w literaturze przedmiotu dane do...

  okładka Nowoczesna koncepcja ekologistyki, Książka | Szymonik Robert Stanisławski Artur Błaszczyk Andrzej
  okładka Nowoczesna koncepcja ekologistyki, Książka | Szymonik Robert Stanisławski Artur Błaszczyk Andrzej

  Książka skupia się na współczesnych kierunkach i rozwiązaniach związanych z ekologistyką. Wiele miejsca poświęcono problemowi bezpieczeństwa systemów logistycznych i zagrożeniom naturalnym związanym ze środowiskiem. Zaprezentowano rozwiązania teoretyczne, które warto wdrożyć w zarządzaniu procesami w ekologistce. Do nich zaliczono między innymi systemy informatyczne, automatyczną identyfikację, systemy zarządzania środowiskowego, Lean Management, kalkulację kosztów. Na uwagę ...

  okładka Rywalizacja, presja i agresja Federacji Rosyjskiej Konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego, Książka | Mirosław Banasik
  okładka Rywalizacja, presja i agresja Federacji Rosyjskiej Konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego, Książka | Mirosław Banasik

  Monografia przedstawia teoretyczne i praktyczne aspekty prowadzenia przez Federację Rosyjską rywalizacji na arenie międzynarodowej. Prezentowane treści odnoszą się głównie do środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego, które jest kształtowane poprzez agresywnie prowadzoną politykę zagraniczną. Większość treści jest poświęcona charakterystyce instrumentów oddziaływania oraz mechanizmów ich stosowania do osiągania celów strategicznych Federacji Rosyjskiej. W monografii starano ...

  okładka Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście, Książka | Ewa Kulińska, Dariusz Masłowski
  okładka Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście, Książka | Ewa Kulińska, Dariusz Masłowski

  Książka obejmuje głównie aspekty związane z funkcjonowaniem miast. Zawiera zarówno teoretyczne rozeznanie tematu, jak również przedstawia praktyczne możliwości poprawy funkcjonowania miast za pośrednictwem różnych narzędzi logistycznych. Autorzy za pośrednictwem szeregu ankiet skierowanych do użytkowników systemu miejskiego przedstawili wachlarz badań weryfikujących znaczenie wykorzystania logistyki w miastach. W książce zostały przedstawione praktyczne rozwiązania oddziałują...

  okładka Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji Zbiór zadań, Książka | Anna Mazurczak-Mąka, Anna Szkarłat-Koszałka, Krzysztof Jonas
  okładka Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji Zbiór zadań, Książka | Anna Mazurczak-Mąka, Anna Szkarłat-Koszałka, Krzysztof Jonas

  Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Zbiór zadań jest przeznaczony jako pomoc naukowa przy realizacji zajęć z rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Stanowi on uzupełnienie książki Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Zarys problematyki wydanej w 2019 r. Książka, obok zadań, zawiera szereg schematów księgowych przybliżających specyfikę zasad księgowania operacji gospodarczych w tych podmiotach, a także pytania ...

  okładka Fundusze pożyczkowe w finansowaniu rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Książka | Beata Filipiak, Dariusz Sobolewski
  okładka Fundusze pożyczkowe w finansowaniu rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Książka | Beata Filipiak, Dariusz Sobolewski

  Monografia skupia się na zagadnieniach określenia optymalnego kształtu i struktury sektora funduszy pożyczkowych oraz na ustaleniu zakresu wpływu instytucji prowadzących fundusze pożyczkowe na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw. Autorzy starają się w praktyczny sposób wskazać jak należy prowadzić pomiar rozwoju mikro i małych firm wobec potrzeby kreowania nowych modeli biznesowych. W książce zaprezentowano syntetyczną miarę zintegrowanego rozwoju jako narzędzie wspierające...

  okładka Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną Od zależności ku samodzielności życiowej, Książka | Mariola Wolan-Nowakowska
  okładka Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną Od zależności ku samodzielności życiowej, Książka | Mariola Wolan-Nowakowska

  Monografia dotyczy specjalistycznego wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną w uzyskaniu maksymalnego stopnia samodzielności życiowej w odniesieniu do ograniczeń i możliwości tej grupy. W publikacji zaprezentowano praktyczne rozwiązania dotyczące przygotowania młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną do wejścia na rynek pracy, w tym analizie poddano rolę rodziców oraz wskazano działania szkół przysposabiających do pracy, w szczególności model praktyk wspomagany...

  okładka Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Tom 2 Planowanie, reagowanie, infrastruktura krytyczna, Książka | Wiśniewska-Paź Barbara, Jarosław redakcja naukowa Stelmach
  okładka Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Tom 2 Planowanie, reagowanie, infrastruktura krytyczna, Książka | Wiśniewska-Paź Barbara, Jarosław redakcja naukowa Stelmach

  Prezentowany tom poświęcony jest problematyce planowania działań antyterrorystycznych, reagowania i specyfice ochrony infrastruktury krytycznej. Wskazane zagadnienia są jak najbardziej aktualne i wpisują się całkowicie w kierunki aktywności antyterrorystycznych większości państw walczących ze zjawiskiem. Obecnie również w Polsce podejmowane są prace legislacyjne prowadzące do wzmocnienia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej poprzez ustanowienie bardziej obligatoryjnych st...