Wirtualne Targi

Scholar - książki, ebooki i audiobooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Kultura jako przygoda, Książka |

  KSIĘGA KU PAMIĘCI PROF. WOJCIECHA J. BURSZTY Chcieliśmy, aby księga ku pamięci Wojciecha Józefa Burszty – wybitnego antropologa kultury i kulturoznawcy – odbiegała od większości podobnych publikacji. Zgromadzone w niej artykuły są bardziej rodzajem wariacji, w których rezonuje myśl Profesora, niż odtwarzaniem konceptów i idei klasyka (już!) polskich nauk społecznych i humanistycznych. I właśnie poprzez taki dobór głosów – dotyczących statusu antropologii dzisiaj, problemów ...

  Promocja
  okładka Juliusz Bursche - myśli, działalność i dziedzictwo, Książka |

  Juliusz Bursche (1862–1942) był zwierzchnikiem największego protestanckiego Kościoła w międzywojennej Polsce, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (inaczej: luterańskiego), wówczas dużo liczniejszego i bardziej wpływowego niż obecnie, mającego charakter niemiecko-polski. Wywodził się z rodziny osadników niemieckich, którzy dotarli do ówczesnego Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX w. i był pierwszą osobą w rodzie, która się utożsamiła z polskością. Jako świadomy „Polak z...

  Promocja
  okładka Rozwój i upadek PGR-ów w świetle koncepcji Amartyi Kumara Sena Przykład województwa zachodniopomorskiego, Książka | Szymczak Damian

  Monografia Damiana Szymczaka jest bardzo oryginalnym dziełem. Autor prowadzi ciekawy wywód o polskiej transformacji, działaniu instrumentów polityki publicznej oraz znaczeniu wolnego rynku w przekształceniach nie tylko podmiotów gospodarczych, ale i układów społeczno-gospodarczych, jakie tworzą obszary wiejskie na terenach popegeerowskich. Jest to praca pisana w duchu głębokiego zrozumienia pojęcia sprawiedliwości społecznej oraz odpowiedzialności podmiotów publicznych tworzą...

  Promocja
  okładka Utowarowienie w perspektywie socjologicznej, Książka | Mariusz Baranowski, Rafał Drozdowski, Marek Ziółkowski

  Zwykle patrzymy na przemiany w ostatnich dekadach w Polsce przez pryzmat tzw. transformacji. To już pomału przestaje cokolwiek znaczyć. A tu dostajemy pracę, która ukazuje inną perspektywę naszej transformacji, nieobecną praktycznie w polskich analizach: co staje się „towarem”, a co nim być przestaje. Niekiedy wnioski są zaskakujące. To nowe spojrzenie, w dodatku mocno wsparte literaturą światową, dzięki czemu widzimy nasze przemiany w ogólniejszej i mniej oczywistej optyce....

  Promocja
  okładka Książeczka o złym człowieku Zły w życiu międzynarodowym, Książka | Roman Kuźniar

  Autor nie przyjmuje tłumaczenia złego człowieka w polityce warunkami, których jest wytworem lub chce zmienić, ani tym bardziej wyższym celem, który chce osiągnąć. W tych samych warunkach rodzą się i działają, w tym próbują je zmieniać, różni ludzie, dobrzy i źli. A cel nigdy nie uświęca środków, zwłaszcza jeśli ich użycie prowadzi do większego zła, od tego, które rzekomo człowiek (zły) chce usunąć. Przedmiotem zainteresowania autora jest zatem człowiek w polityce i życiu mię...

  Promocja
  okładka Rozwój jako ruch społeczny Wykłady o ruchach społecznych i rozwoju zrównoważonym, Książka | Grzegorz Foryś, Krzysztof Gorlach

  Książka jest przeglądem koncepcji teoretycznych dotyczących pojęć rozwoju oraz ruchu społecznego i pokazuje, w jaki sposób te dwa obszary badań „spotykają się” i mogą pomóc w opisie współczesnego świata. [...] Powiązanie problematyki rozwoju społecznego, za pomocą koncepcji rozwoju zrównoważonego, z problematyką ruchów społecznych i przedstawienie całego tego obszaru w ramach spójnego stanowiska należy uznać za podstawowy element oryginalności przedsięwzięcia. z recenzji dr....

  Promocja
  okładka Przeskalowanie urban governance Doświadczenia miast wojewódzkich w Polsce, Książka | Glinka Kamil

  Autor skoncentrował swoją uwagę na relacjach między aktywnością administracji samorządowej, widzianej w perspektywie submiejskiej, metropolitalnej/aglomeracyjnej, państwowej i transnarodowej, a procesami urban governance z udziałem mieszkańców. (…) Interesująca jest twórcza próba nawiązania do koncepcji przeskalowania państwa Neila Brennera w odniesieniu do aktywności miejskiej administracji samorządowej polskich miast wojewódzkich (…). Walorem pracy jest przedstawienie „po...

  Promocja
  okładka Granice demokracji Dylematy deliberacji w perspektywie filozofii gier językowych, Książka | Wojciech Ufel

  Demokracja jest w kryzysie. Z tym stwierdzeniem zgodzi się przeważająca większość ekspertów, a zapewne też społeczeństw krajów demokratycznych. Nie jest jednak łatwo określić źródła tego stanu rzeczy, a tym bardziej przedstawić recepty na poprawę tej sytuacji. Książka Wojciecha Ufela nie tylko mieści się w nurcie refleksji nad stanem demokratycznej formy rządów. Wskazuje też na braki w istniejących koncepcjach demokracji deliberacyjnej i nawiązując do filozofii Ludwika Wittge...

  Promocja
  okładka Potrzeba zmian w samorządzie terytorialnym, Książka |

  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej to organizacja, która od początku przywrócenia samorządu w Polsce wspiera szeroko pojęte procesy decentralizacji. Fundacja i ludzie z nią związani opublikowali wiele znaczących raportów, monografii naukowych i ekspertyz, które często stanowiły podstawę do dyskusji o kierunkach rozwoju samorządu w Polsce. […] O wyjątkowym charakterze niniejszej publikacji decyduje zespół autorów: reprezentują oni różne dyscypliny i wszyscy mają ugruntowaną ...

  Promocja
  okładka Roczniki siedemdziesiąte Styl życia i wartości inteligencji średniego pokolenia, Książka | Kinga Zawadzka

  Książka wzbogaca naszą wiedzę na temat przemian średniego pokolenia Polaków sytuujących się na przecięciu klasy średniej, wyższej i inteligencji. Przynosi ciekawe ustalenia i dostarcza przy okazji bogaty materiał do namysłu nad trudnością kulturowej klasyfikacji członków tej grupy oraz niepewnością, jakiej doświadczają oni w odniesieniu do własnej pozycji społecznej mimo zdecydowanych poglądów na życie zawodowe, wychowanie dzieci, wybór kuchni czy cel wakacyjnych podróży. dr ...

  Promocja
  okładka Polskie tłumaczki literackie XIX wieku, Książka | Dębska Karolina

  Noblistka uczy nas, że „tłumacze codziennie ratują świat': ,,stanowią bowiem elementy składowe czegoś w rodzaju przewodzącej tkanki nerwowej''. która umożliwia komunikację międzyludzką. Jednak o samych tłumaczach wiemy bardzo niewiele, a już tłumacze wieków wcześniejszych, którzy przez stulecia wzbogacali polską literaturę o utwory autorów zagranicznych, są dla nas światem całkowicie nieznanym. Uważam, że monografia Karoliny Dębskiej jest w polskim przekładoznawstwie pozy...

  Promocja
  okładka Filozofia, religia wychowanie Szkice z polskiej myśli filozoficzno-społecznej przełomu XIX i XX wieku: ludzie, problemy, metody, Książka | Jerzy Kojkoł

  Praca prof. Kojkoła rzetelnie informuje o zróżnicowanym charakterze prezentowanych poglądów na zagadnienia związane z filozoficznymi, naukowymi i religijnymi podstawami wychowania. Przybliża refleksję polskich filozofów, tych znanych i tych dzisiaj wręcz zapoznanych, w sposób jasny i wyraźny. z recenzji prof. dra hab. Leszka Gawora Recenzowana praca stanowi ciekawą publikację syntetyzującą problemy z pogranicza filozofii, edukacji i religii. Odwołanie do uczonych, jeśli ...

  Promocja
  okładka Wietnam w amerykańskiej strategii równoważenia w regionie Azji Wschodniej w latach 1995-2016, Książka | Barbara Kratiuk

  Temat podjęty przez autorkę jest bardzo aktualny i ważki pod względem naukowym. Stosunki wietnamsko-amerykańskie pozostają złożone od wielu dekad, a jednocześnie będą one w przyszłości wpływały na stan rywalizacji chińsko- -amerykańskiej w regionie Indo-Pacyfiku. [...] Publikacja jest jedyną pracą o takim ujęciu tematu opublikowaną w języku polskim. prof. UAM dr hab. Przemysław Osiewicz Autorka w sposób całościowy i kompetentny przedstawiła regionalną politykę Stanów Zjedn...

  Promocja
  okładka Nierówności społeczne i ekonomiczne Wybrane miary, Książka | Grzegorz Lissowski

  We współczesnej literaturze dominują publikacje poświęcone nierównościom dochodów oraz zjawisku ubóstwa i biedy, najważniejszej konsekwencji nierówności społecznych. W książce rozważa się także szereg innych typów nierówności (np. zjawisko segregacji, zmniejszenie dobrobytu społecznego w wyniku nierówności). Miary przedstawione w książce są świadomie dokonanym wyborem – ze względu na posiadane własności – spośród bardzo wielu proponowanych miar. Grzegorz Lissowski, prof. dr ...

  Promocja
  okładka Patologie społeczne i problemy społeczne, Książka | Irena Pospiszyl

  Książka, pomyślana jako podręcznik akademicki, składa się z czternastu rozdziałów poświęconych zachowaniom naruszającym normy społeczne lub normy społeczne i prawne. Prezentowane problemy potraktowane zostały w sposób interdyscyplinarny, co niewątpliwie stanowi istotną zaletę publikacji. Ta obszerna praca dotyczy ważnych i budzących nierzadko wiele kontrowersji zjawisk. Choć poruszane kwestie omawiane są wieloaspektowo, książka stanowi zwartą całość i czytelnik nie będzie mia...

  Promocja
  okładka Etyka pamięci, Książka | Avishai Margalit

  Czy można powiedzieć, że coś koniecznie musimy pamiętać? Czy mają rację ci, którzy nam powtarzają: „Zapomnij o tym, łatwiej ci będzie wtedy żyć”? Kwestie te, choć kluczowe, na ogół nie są poddawane głębszej refleksji filozoficznej. Avishai Margalit w swej książce skłania czytelnika do przemyślenia na nowo problemu pamięci i jej związków z etyką. Dzięki temu książka ta staje się przewodnikiem po świecie skomplikowanych palimpsestów minionych wydarzeń. W świecie, w którym wciąż...

  Promocja
  okładka Koalicje pamięci Dworek „Milusin” 1956-2000, Książka | Beata Nessel-Łukasik

  Beata Nessel-Łukasik wychodzi z założenia, że muzea są nie tylko nośnikami pamięci, ale także ją tworzą i przekształcają. Mogą dzięki temu stać się centrum działań, w które włączają społeczność związaną z nimi w różnorodny sposób. Autorka zastanawia się, jak podjęcie tego typu „włączających” działań przyczynia się do kreowania pamięci, a dokładniej – do jej poszerzania o elementy dotąd niedostrzegane. Zastanawia się też, jaka jest rola muzeów w społeczności lokalnej, jak wygl...

  Promocja
  okładka Małe miasto w wielkim świecie, Książka | Wojciech Łukowski

  Czym jest mobilność? Jest przemieszczaniem się w przestrzeni społecznej (ruchliwość społeczna), jest przemieszczaniem się w przestrzeni geograficznej (migracje). W tej książce te dwa ujęcia zachowują ważność, ale też pojawia się propozycja ich uzupełnienia, otwarcia na ujmowanie mobilności jako gospodarowania zasobami, wyraźniejszego dostrzegania, że mobilność ma nie tylko wymiar modernizacyjny, lecz także ekologiczny. Bohaterem tej książki jest Giżycko – niewielkie, mazurski...

  Promocja
  okładka Geopolityka Nowego Jedwabnego Szlaku, Książka | Mikołaj Lisewski

  W niniejszej pracy poddano całościowej analizie projekt Nowego Jedwabnego Szlaku. Przedstawiona historia rozwoju Inicjatywy jest dodatkowo uzupełniona o drobiazgowe omówienie poszczególnych projektów BRI (Inicjatywa Pasa i Drogi) i związanych z nimi wydarzeń. (…) Analiza obejmuje: wymiar strategiczny, stojący za utworzeniem BRI, i związane z nim cele; politykę reform i modernizację chińskiej gospodarki; wielowymiarowość chińskiej koncepcji i przemi...

  Promocja
  okładka Nawiedzanie, czyli efekty Bartleby’ego Władza, praca, edukacja i widma nie-bycia, Książka | Oskar Szwabowski

  Nie ma zgody na Bartleby’ego. Na to, jaki on jest. Chcemy go zrozumieć, aby go zmienić, zatrudnić w naszych biznesach. Oswoić i dodać do listy przykładów. Do sensów, które znamy i produkujemy. Czy będą one dominujące czy kontr-dominujące, Bartleby nie może istnieć sam dla siebie, nie może być taki – w rzeczywistości jest inny, jest naprawdę taki, jak o nim mówimy. Opisać Bartleby’ego, oswoić Bartleby’ego – rozpoznać jako siebie, jako to, co znane, sprowadzić obcość do tożsam...

  Promocja
  okładka Kampanie parlamentarne w Polsce Analiza programów i apeli wyborczych w perspektywie paradygmatu ekspozycji treści, Książka | Rafałowski Wojciech

  Jest to pionierska monografia, która koncentruje się na problematyce manipulacji ważnością propozycji programowych podczas kampanii wyborczej. W światowej politologii publikacje związane z kluczową dla badań Rafałowskiego koncepcją własności kwestii mają wysoką rangę, jednak w polskim piśmiennictwie naukowym odwołania do nich są nieliczne, a pojęcie i związana z nią teoria nie były do tej pory przedmiotem systematycznych rozważań ani implementacji w badaniach polskiej sceny p...

  Promocja
  okładka Studia nad potęgą państw Księga dedykowana Profesorowi Mirosławowi Sułkowi, Książka |

  Wydanie tej pracy uważam za świetny pomysł. Nie tylko jako „księgi rocznicowej” dla znakomitej postaci polskiej nauki o stosunkach międzynarodowych i Profesora Uniwersytetu Warszawskiego, ale przede wszystkim dla przypomnienia i promowania specyficznego obszaru wiedzy, czasami nazywanego u nas – chyba z niepotrzebną ironią – „potęgologią” (właśc. potęgometrią), czyli nauką o potędze, albo sile, albo mocy: w stosunkach międzynarodowych, w polityce. prof. Wojciech Kostecki Jes...

  Promocja
  okładka Historia cywilizacji amerykańskiej Tom 2 Era sprzeczności, Książka | Zbigniew Lewicki

  Era sprzeczności obejmuje okres od powstania Stanów Zjednoczonych do Wojny Secesyjnej. Amerykanie budowali wtedy swą państwowość, a zarazem był to czas, gdy na dumę z tworzenia nowego narodu nakładały się głębokie spory, zagrażające integralności państwa. Dążenia do umocnienia władzy federalnej ścierały się z tendencjami separatystycznymi poszczególnych stanów, a moralne odrzucenie niewolnictwa musiało się zmierzyć z jego fundamentalnym znaczeniem dla gospodarki.Książka jest ...

  Promocja
  okładka Zaburzenie osobowości borderline u młodzieży Diagnoza, terapia, profilaktyka, Książka | Lidia Cierpiałkowska, Iwona Grzegorzewska

  Zaburzenie osobowości borderline ma bardzo różne oblicza, które określa się mianem obrazu klinicznego tego zaburzenia. Jednakowoż każda jego postać przykuwa uwagę i jest źródłem cierpienia młodego człowieka i jego najbliższych z powodu niestabilności relacji społecznych, labilności emocjonalnej, trudności w określeniu własnej tożsamości i różnych zaburzeń zachowania, w tym tendencji do samouszkodzeń i podejmowania zachowań samobójczych. (…) Mamy nadzieję, że lektura pozwoli ...