okładka Kiedy szukam. Poprowadź mnie. Tom 2 książka | Aleksandra Rak

Pobierz za darmo fragment ebooka

Kiedy szukam. Poprowadź mnie. Tom 2 Aleksandra Rak książka

Moja ocena:

Sprzedaje i dostarcza: SIW Znak

Dodano do koszyka

Koszyk
Promocja

Produkt dostępny Metody dostawy

Zamów teraz – wyślemy jeszcze dzisiaj

Sprzedaje i dostarcza: SIW Znak

Opis treści

Domi­nik staje na gło­wie by prze­ko­nać Lenę do powrotu do domu cioci Teresy. Kamil, który choć nie rozu­mie deter­mi­na­cji przy­ja­ciela, posta­na­wia mu tym pomóc.

Lena ponow­nie mie­rzy się z prze­szło­ścią, gdy Darek pró­buje siłą zmu­sić ją do powrotu do War­szawy. Na doda­tek zdaje sobie sprawę z tego, że będzie musiała w końcu poroz­ma­wiać z rodzi­cami.

Per­spek­tywa zbli­ża­ją­cego się ślubu Łuka­sza i Patry­cji spę­dza jej sen z powiek, gdyż Kuba może nie wró­cić do kraju na czas.

Dziew­czyna ma wra­że­nie, że błą­dzi po omacku szu­ka­jąc roz­wią­za­nia.

Czy Lena odważy się przy­jąć pomocną dłoń i pozwoli popro­wa­dzić się przez burz­liwy okres

Co się dzieje, kiedy bole­sna prze­szłość dopada czło­wieka? Prze­ko­na­cie się o tym śle­dząc poru­sza­jące losy dziew­czyny, któ­rej prze­zna­cze­nie bez­u­stan­nie rzuca kłody pod nogi. Histo­ria Leny pochło­nie Was bez reszty, wyci­śnie z oczu łzy wzru­sze­nia i sprawi, że długo nie będzie­cie mogli o niej zapo­mnieć. „Kiedy szu­kam” to szczera, nie­po­wta­rzalna i bar­dzo życiowa powieść. Gorąco pole­cam!
Monika Mali­szew­ska, @ma­iti­ri­_bo­oks

Dopiero jak się­gnę­łam po kon­ty­nu­acje losów Leny, zda­łam sobie sprawę jak bar­dzo tęsk­ni­łam za wszyst­kimi boha­te­rami! Alek­san­dra Rak wie, jak wkraść się do serca czy­tel­nika i wywo­łać w nim ogrom emo­cji, które po prze­czy­ta­niu książki buzują w nim jesz­cze długi czas. Uwiel­biam pióro autorki i histo­rie, które two­rzy! A „Kiedy szu­kam” poko­cha­łam już od pierw­szych stron!
Justyna Sku­bis, @ju­stu­s_re­ads

„Kiedy szu­kam” to ide­alna kon­ty­nu­acja losów Leny. Jesz­cze wię­cej emo­cji, trudne wybory i nadzieja na nową miłość. Prze­czy­taj, gwa­ran­tuję, że się nie zawie­dziesz.
Patry­cja Wakuła, @kre­dzia

Szczegółowe informacje na temat książki Kiedy szukam. Poprowadź mnie. Tom 2