Seria Komentarze praktyczne

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  okładka Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz (pdf), Ebook | Michał Koszowski, Iwona Niżnik-Dobosz
  okładka Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz (pdf), Ebook | Michał Koszowski, Iwona Niżnik-Dobosz

  W komentarzu szczegółowo przedstawiono m.in. zagadnienia dotyczące:zadań i kompetencji organów administracji publicznej właściwych do przeciwdziałania alkoholizmowi,regulacji w sprawie sprzedaży hurtowej i detalicznej napojów alkoholowych, w tym miejsc sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych i ich godzin otwarcia,kompetencji samorządu terytorialnego w kształtowaniu podaży napojów alkoholowych,reklamy i promocji napojów alkoholowych, z uwzględnieniem m.in. kwestii...

  okładka Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Bogdan Dolnicki
  okładka Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Bogdan Dolnicki

  Komentarz stanowi aktualną i praktyczną wykładnię przepisów ustawy o samorządzie gminnym, przedstawiającą ogół norm prawnych odnoszących się do działalności samorządu terytorialnego, m.in.: zakresu działania i zadań gminy, władz gminy, aktów prawa miejscowego, gospodarki finansowej gminy, związków i porozumień międzygminnych, nadzoru nad działalnością gmin. Trzecie wydanie komentarza zawiera omówienie m.in.:• nowych przepisów o strategii rozwoju gminy zmieniony...

  Nowość
  okładka Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (pdf), Ebook | Bogumił Pahl, Sławomir Presnarowicz
  Nowość
  okładka Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (pdf), Ebook | Bogumił Pahl, Sławomir Presnarowicz

  Publikacja zawiera omówienie problemów pojawiających się na etapie stosowania regulacji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Autorzy komentują przepisy normujące zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych, stanowisk wyrażanych w pismach wydawanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz literaturze przedmiotu.Zasadniczym celem ustawy było ob...

  okładka Prawo autorskie. Komentarz (pdf), Ebook | Adrian Niewęgłowski
  okładka Prawo autorskie. Komentarz (pdf), Ebook | Adrian Niewęgłowski

  Książka stanowi praktyczny komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych uwzględniający orzecznictwo polskich sądów cywilnych i administracyjnych, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak również aktualne poglądy doktryny.W opracowaniu przedstawiono m.in. następujące zagadnienia: - pojęcie utworu i przedmiotów praw pokrewnych, - dozwolony użytek utworów (osobisty i publiczny), - problematykę umów przenoszących prawa autorskie i pokrewne,&n...

  okładka Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Jacek Giezek
  okładka Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Jacek Giezek

  Prezentowana publikacja stanowi kontynuację komentarza do części ogólnej Kodeksu karnego (Warszawa 2021). Zawiera obszerną analizę przestępstw stypizowanych w przepisach części szczególnej Kodeksu z uwzględnieniem bogatego dorobku doktryny i judykatury w tym zakresie.Autorzy analizują poszerzoną wykładnię znamion poszczególnych typów czynów zabronionych, odnosząc się do problemów praktycznych, będących przedmiotem orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.&...

  okładka Kodeks karny. Komentarz (pdf), Ebook | Magdalena Budyn-Kulik, Patrycja Kozłowska-Kalisz, Marek Kulik
  okładka Kodeks karny. Komentarz (pdf), Ebook | Magdalena Budyn-Kulik, Patrycja Kozłowska-Kalisz, Marek Kulik

  Komentarz stanowi praktyczne omówienie przepisów Kodeksu karnego. Przedstawiono w nim rozwiązania problemów pojawiających się na tle stosowania regulacji kodeksowych. W kwestiach budzących wątpliwości interpretacyjne autorzy proponują konkretne odpowiedzi wsparte zarówno własną argumentacją, jak i innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego, a także poglądami wyrażanymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. W najnowszym wydaniu zostały omówion...

  okładka Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz (pdf), Ebook | Sylwia Spurek
  okładka Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz (pdf), Ebook | Sylwia Spurek

  Publikacja stanowi kompleksowe omówienie regulacji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szczegółowo przedstawione zostały m.in. następujące zagadnienia:procedura Niebieskiej Karty,odebranie dziecka z rodziny przez pracownika socjalnego,środek zapobiegawczy w postaci nakazu opuszczenia lokalu,zakaz zbliżania się – jako środek karny i probacyjny,zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Autorka komentuje m.in. wprowadzone w 2020 r. do porządku prawnego zmi...

  okładka Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Krzysztof W. Baran
  okładka Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Krzysztof W. Baran

  Komentowana ustawa w szerokim zakresie reguluje stosunki pracy w korpusie służby cywilnej, odnosząc się zarówno do pracowników mianowanych, jak i kontraktowych. Celem opracowania jest nie tylko przedstawienie wykładni obowiązujących przepisów, lecz także udzielenie odpowiedzi na pytania prawne dotyczące ich stosowania. Książka uwzględnia starannie wybrane orzecznictwo sądowe oraz literaturę prawa pracy. Czytelnik może zapoznać się z oryginalną argumentacją prawniczą, któ...

  okładka Publiczny transport zbiorowy. Komentarz (pdf), Ebook | Błażej Kwiatek, Andrzej Wach, Karol Wach
  okładka Publiczny transport zbiorowy. Komentarz (pdf), Ebook | Błażej Kwiatek, Andrzej Wach, Karol Wach

  Komentarz zawiera szczegółową wykładnię obowiązujących przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w tym odniesienia do przepisów prawa Unii Europejskiej i w sposób kompleksowy omawia całość regulacji w tym obszarze, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Stanowi kompendium wiedzy dla wszystkich interesariuszy procesu organizowania i wykonywania publicznego transportu zbiorowego w Polsce, a także dla podmiotów, które planują rozpoczęcie działalności na ry...

  okładka Ochrona gruntów rolnych i leśnych. Komentarz (pdf), Ebook | Daria Danecka, Wojciech Radecki
  okładka Ochrona gruntów rolnych i leśnych. Komentarz (pdf), Ebook | Daria Danecka, Wojciech Radecki

  Książka stanowi kolejne, zaktualizowane wydanie komentarza do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prezentujące najnowsze zmiany prawa. Treść publikacji została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich zawiera wprowadzenie, w którym przedstawiono rozwój przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w Polsce – z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji wprowadzonych od poprzedniego wydania – oraz wskazano miejsce analizowanej ustawy w systemie prawnym. W drugiej części...

  okładka Podatek od spadków i darowizn. Komentarz (pdf), Ebook | Stanisław Bogucki, Krzysztof Winiarski, Grzegorz Liszewski, Paweł Smoleń, Jan Szczygieł
  okładka Podatek od spadków i darowizn. Komentarz (pdf), Ebook | Stanisław Bogucki, Krzysztof Winiarski, Grzegorz Liszewski, Paweł Smoleń, Jan Szczygieł

  W komentarzu poddano analizie regulacje ustawy o podatku od spadków i darowizn, której przepisy nadal sprawiają liczne trudności interpretacyjne.Autorzy przedstawiają konkretne rozwiązania ustawodawcze oraz dostrzegają, że połowa zdarzeń powodujących powstanie obowiązku w podatku od spadków i darowizn nie ma jakiegokolwiek związku ze spadkobraniem czy darowizną. Istnieje zatem rozbieżność pomiędzy zakresem opodatkowania a tytułem omawianej ustawy, dlatego bardziej właściwe by...

  okładka Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Filip Grzegorczyk, Ambroży Mituś
  okładka Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Filip Grzegorczyk, Ambroży Mituś

  W komentarzu szczegółowo i praktyczne omówiono:• zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury paliw alternatywnych• obowiązki podmiotów publicznych w tej materii, w tym przygotowanie planu lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania oraz stacji gazu ziemnego,• warunki funkcjonowania stref czystego transportu,• krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i sposób ich realizacji.Poruszana problematyka jest jedną z kluczowych w zakresie ochrony powietrz...

  okładka Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (pdf), Ebook | Marek Nowicki
  okładka Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (pdf), Ebook | Marek Nowicki

  Ósme wydanie najbardziej aktualnego na rynku komentarza do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przedstawia wyczerpująco aspekty formalne i praktyczne obowiązującego mechanizmu kontroli jej przestrzegania oraz dorobek orzeczniczy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dotyczy on zarówno praw i wolności chronionych w Konwencji i protokołach do niej, jak i wszystkich istotnych kwestii odnoszących się do procedury kontrolnej na podstawie skarg indywidualnych i międzypaństwowyc...

  okładka Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych. Komentarz (pdf), Ebook | Ewa Bończak-Kucharczyk
  okładka Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych. Komentarz (pdf), Ebook | Ewa Bończak-Kucharczyk

  W książce przedstawiono przepisy różnych ustaw mieszkaniowych (nie tylko ustawy o ochronie praw lokatorów czy Kodeksu cywilnego), które dotyczą gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, najmu lub innych form używania cudzych mieszkań za odpłatnością, a także które są związane z budowaniem mieszkań na wynajem z udziałem pomocy państwa i wynajmowaniem mieszkań.Ponadto szczegółowo objaśniono prawa i obowiązki gmin (ale też i innych jednostek samorządu terytoria...

  okładka Doręczenia elektroniczne. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Martyna Wilbrandt-Gotowicz
  okładka Doręczenia elektroniczne. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Martyna Wilbrandt-Gotowicz

  Książka jest eksperckim komentarzem na temat nowego systemu doręczeń elektronicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i innych podmiotach publicznych.Autorzy szczegółowo omawiają przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych, która wręcz rewolucjonizuje pracę m.in. samorządów.Nowy system obejmie bowiem większość procedur administracyjnych oraz postępowania: podatkowe, cywilne, karne i sądowoadministracyjne. Docelowo cała korespondencja podmiotó...

  okładka Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz (pdf), Ebook | Stanisław Bogucki, Krzysztof Winiarski, Adam Wacławczyk
  okładka Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz (pdf), Ebook | Stanisław Bogucki, Krzysztof Winiarski, Adam Wacławczyk

  W komentarzu analizie poddano regulacje ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, której przepisy nadal sprawiają liczne trudności interpretacyjne.Przedstawione zostały rozwiązania ustawodawcze, które mają na celu zarówno ograniczenie możliwości optymalizacji podatkowych przez podatników, jak i uszczelnienie systemu podatkowego, a w konsekwencji zwiększenie wpływów do budżetu. Autorzy, oprócz podstawowych informacji związanych z wykładnią przepisów ustawy, jej ...

  okładka Ochrona praw lokatorów i mieszkaniowy zasób gminy. Komentarz (pdf), Ebook | Krystyna Krzekotowska, Magdalena Malinowska-Wójcicka
  okładka Ochrona praw lokatorów i mieszkaniowy zasób gminy. Komentarz (pdf), Ebook | Krystyna Krzekotowska, Magdalena Malinowska-Wójcicka

  Komentarz uwzględnia ostatnie nowelizacje ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, w tym najnowszą, która wejdzie w życie 1.07.2021 r., obejmujące m.in.:• zmianę definicji dochodu gospodarstwa domowego;• zmianę sposobów weryfikacji przez gminę oświadczeń o dochodach najemców;• rozwiązania chroniące najemców, ustanowione i modyfikowane w poszczególnych „tarczach” – ustawach wprowadzanych w ramach zwalczenia skutków COVID...

  okładka Ustawa o broni i amunicji. Komentarz (pdf), Ebook | Cezary Kąkol
  okładka Ustawa o broni i amunicji. Komentarz (pdf), Ebook | Cezary Kąkol

  Komentarz kompleksowo omawia praktyczne aspekty prawa do posiadania broni i amunicji wskazane nie tylko w samej ustawie o broni i amunicji, lecz także w aktach wykonawczych do tej ustawy. W opracowaniu zawarto odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. zasad i warunków:– wydawania i cofania pozwoleń na broń,– rejestracji broni,– dysponowania bronią i amunicją,– przewozu broni i amunicji przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,– przywozu z zagranicy i wywozu zza granicę bro...

  okładka Ustawa o kuratorach sądowych. Komentarz (pdf), Ebook | Krzysztof Stasiak
  okładka Ustawa o kuratorach sądowych. Komentarz (pdf), Ebook | Krzysztof Stasiak

  Celem komentarza jest przede wszystkim wyjaśnienie, jak poprawnie stosować przepisy prawa zawarte w ustawie o kuratorach sądowych. Omawiając poszczególne artykuły ustawy, niejednokrotnie – dla właściwego ich zrozumienia – przedstawiono kontekst historyczny, w którym powstały. W komentarzustarano się także wskazać problemy związane ze stosowaniem niektórych norm prawnych oraz w wielu przypadkach zaproponowano rozwiązania dostrzeżonych trudności. W książce uwzględnion...

  okładka Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Bogdan Dolnicki
  okładka Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe, Redakcja naukowa: Bogdan Dolnicki

  Komentarz jest dogłębną analizą przepisów dotyczących funkcjonowania powiatów w praktyce. Omówiono w nim takie zagadnienia, jak zakres działania i zadania powiatu, kompetencje władz powiatu, akty prawa miejscowego stanowione przez powiat, mienie i finanse powiatu, nadzór nad działalnością powiatu, tworzenie i funkcjonowanie związków powiatów i związków powiatowo-gminnych oraz stowarzyszeń i porozumień powiatów, a także miast na prawach powiatu. W komentarzu uwzględniono ...

  okładka Zasady zarządzania mieniem państwowym. Komentarz (pdf), Ebook | Amelia Daszkiewicz
  okładka Zasady zarządzania mieniem państwowym. Komentarz (pdf), Ebook | Amelia Daszkiewicz

  Komentarz w praktyczny sposób wyjaśnia przepisy ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym poprzez wskazanie ich właściwej interpretacji. Przedstawiono w nim różnice i podobieństwa w stosunku do poprzednich regulacji, dokonano oceny nowych rozwiązań oraz poruszono wątpliwości, jakie pojawiły się w praktyce stosowania przepisów ustawy. Publikacja uwzględnia praktykę orzeczniczą sądów UE, w tym omawia kwestie z zakresu pomocy publicznej. Szczegółowo pr...

  okładka Rybactwo śródlądowe. Komentarz (pdf), Ebook | Krzysztof Gruszecki
  okładka Rybactwo śródlądowe. Komentarz (pdf), Ebook | Krzysztof Gruszecki

  Ustawa o rybactwie śródlądowym z 1985 r. od momentu jej uchwalenia stanowiła przedmiot bardzo wielu nowelizacji. W komentarzu omówiono wszystkie zmiany, które do tej pory wprowadzono, również wynikające z nowelizacji ustawy – Prawo wodne. W publikacji przedstawiono m.in. problematykę:zwiększenia populacji wartościowych i pożądanych gatunków ryb,ochrony ryb,regulowania liczebności i składu gatunkowego ryb w zbiornikach wodnych,wprowadzania gatunków nowych, zanikających lu...

  okładka Zarządzanie ruchem drogowym. Komentarz (pdf), Ebook | Jonatan Hasiewicz
  okładka Zarządzanie ruchem drogowym. Komentarz (pdf), Ebook | Jonatan Hasiewicz

  Komentarz w przystępny sposób opisuje skomplikowane procedury związane z:projektowaniem, opiniowaniem, zatwierdzaniem i wprowadzaniem organizacji ruchu,nadzorem nad zarządzaniem ruchem na drogach orazsądową kontrolą organizacji ruchu drogowego.Omówiono w nim również zagadnienia dotyczące wykroczeń i wypadków w ruchu drogowym.Autor przedstawia wskazówki umożliwiające sprawne zarządzanie ruchem na drogach publicznych oraz odpowiada na pytania zgłas...

  okładka Kontrakty na rynku ubezpieczeń Komentarz do przepisów i warunków ubezpieczenia (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe
  okładka Kontrakty na rynku ubezpieczeń Komentarz do przepisów i warunków ubezpieczenia (pdf), Ebook | Opracowania Zbiorowe

  Kontrakty na rynku ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz do przepisów i wzorców umownych stanowi:1) praktyczny komentarz do przepisów Kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia,2) omówienie zagadnień międzynarodowego prawa ubezpieczeń gospodarczych,3) analizę nowych (perspektywicznych) produktów ubezpieczeniowych. W książce znajdziesz m.in. takie zagadnienia jak:ubezpieczenia w energetyce i telekomunikacji,ubezpieczenia obowiązkowe z mocy umowy międ...