Seria Komentarze praktyczne

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Nowość
  okładka Społeczne formy rozwoju mieszkalnictwa. Komentarz (pdf), Ebook | Ewa Bończak-Kucharczyk

  Publikacja jest jedyną na rynku pozycją opisującą kompleksowo problematykę mieszkalnictwa i polityki mieszkaniowej państwa. Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa z 26.10.1995 r. oraz innych ustaw, które mają związek z regulacjami niniejszej ustawy lub znajdują zastosowanie w zakresie nieuregulowanym tą ustawą.W publikacji dużo uwagi poświęcono zagadnieniom takim jak:• zasady wsparcia gmin ze środków Rządowego Funduszu Rozwoj...

  Nowość
  okładka Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz (pdf), Ebook | Ewa Bończak-Kucharczyk

  W komentarzu przedstawiono zarówno przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jak i innych ustaw mających związek z ich funkcjonowaniem: Prawa spółdzielczego, Kodeksu postępowania cywilnego, a także ustaw: o własności lokali, o ochronie praw lokatorów, o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.W publikacji dużo uwagi poświęcono zagadnieniom takim jak:– opłaty oraz ich podwyższanie przez spółdzielnie mieszkaniowe,– fundusz remontowy,– wygaśnięcie prawa do lokalu,– odr...

  Nowość
  okładka Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Komentarz (pdf), Ebook | Mirosław Włodarczyk, Edyta Bielak-Jomaa, Magdalena Paluszkiewicz, Ewa Staszewska, Tatiana Wrocławska

  Komentarz do ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest jedną z nielicznych publikacji podejmujących w kompleksowy sposób prawną problematykę związaną z uprawnieniami i obowiązkami podmiotów działających w sferze wsparcia osób z niepełnosprawnościami, jak również szczególnymi uprawnieniami tych osób, związanych z ich funkcjonowaniem w życiu społecznym i zawodowym – zarówno w kontekście poszukiwania zatrudn...

  okładka Ukraińsko-polska umowa o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych. Komentarz do przepisów o sprawach cywilnych (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Mateusz Pilich, Jarosław Turłukowski

  Książka stanowi systematyczne omówienie przepisów części cywilnej dwustronnej umowy polsko-ukraińskiej o pomocy prawnej i obrocie prawnym między Polską a Ukrainą.Komentowana materia dotyczy m.in.:• jurysdykcji sądów i organów oraz prawa właściwego w sprawach z zakresu prawa cywilnego między obu państwami,• pomocy prawnej,• toku czynności procesowych w postępowaniach z udziałem obywateli ukraińskich w Polsce lub obywateli polskich w Ukrainie,• zagadnień z zakresu prawa pracy, ...

  okładka Doręczenia elektroniczne. Komentarz (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Błażej Kwiatek, Agnieszka Skóra

  Ustawa o doręczeniach elektronicznych z 18 listopada 2020 r. to podstawowy akt normatywny ustanawiający nowe zasady doręczeń korespondencji drogą elektroniczną przez podmioty publiczne i do podmiotów publicznych.W publikacji przedstawiono:• terminy i zasady przyjęcia fikcji prawnej doręczenia zastępczego w publicznej usłudze rejestrowanego doręczenia elektronicznego, kwalifikowanej usłudze rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usłudze hybrydowej;• zasady rekl...

  okładka Ochotnicze straże pożarne. Komentarz (pdf), Ebook | Kała Dariusz

  Komentarz zawiera wytyczne dotyczące stosowania nowej ustawy o ochotniczych strażach pożarnych w praktyce (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490).Autor omawia m.in. takie zagadnienia jak:– zakres, wysokość i formy finansowania ochotniczych straży pożarnych,– rodzaje świadczeń dla strażaków ochotników,– relacje pomiędzy gminą a strażami, państwową strażą pożarną a ochotniczą strażą pożarnąW komentarzu przedstawiono najnowsze orzecznictwo dotyczące poruszonej tematyki, jak również postulat...

  okładka Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Michał Nowakowski

  Publikacja zawiera praktyczny komentarz do zagadnień związanych z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Odnosi się przy tym do zmian mających na celu poprawę funkcjonowania systemu, wprowadzonych w związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/843 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmien...

  okładka Skarga na przewlekłość w postępowaniu cywilnym, karnym, sądowo-administracyjnym i egzekucyjnym. Komentarz (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Marzena Świeczkowska-Wójcikowska, Jarosław Świeczkowski, Joanna Szachta

  Publikacja stanowi aktualne, kompleksowe ujęcie problematyki przewlekłości postępowania przygotowawczego prowadzonego lub nadzorowanego przez prokuratora oraz postępowania sądowego. Autorzy omówili również regulację dotyczącą legitymacji strony do złożenia skargi na naruszenie jej praw, wskutek zaistnienia w toku postępowania nieuzasadnionej zwłoki.Opisywane zagadnienia zostały ujęte w sposób możliwie szeroki, z uwzględnieniem specyfiki każdego z postępowań sądowych, postępow...

  okładka Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-27. Komentarz (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Rafał Poździk Redakcja naukowa: Maciej Perkowski,

  Komentarz omawia zagadnienia związane z procedurą wyboru projektów do wsparcia z funduszy unijnych, ich realizacją, kontrolą i rozliczaniem w perspektywie finansowej 2021–2027. Analizie poddano przepisy ustawy, w kontekście aktów prawnych składających się na system źródeł prawa polskiego i unijnego w zakresie dystrybucji funduszy unijnych, orzecznictwo sądów, poglądy doktryny oraz doświadczenia instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy unijnych. Autorzy przedstawiają wi...

  okładka Karta Nauczyciela. Komentarz (pdf), Ebook | Krzysztof Gawroński, Artur Olszewski, Beata Zajda

  W komentarzu omówiono prawa i obowiązki nauczycieli określone w przepisach ustawy – Karta Nauczyciela, w tym m.in. wymagania kwalifikacyjne nauczycieli, awans zawodowy, nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, warunki pracy, a także wynagrodzenia, nagrody i odznaczenia, uprawnienia socjalne i urlopy oraz odpowiedzialność dyscyplinarną.Opracowanie uwzględnia ostatnie zmiany prawne zawarte w nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela i niektórych innych ustaw...

  okładka Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Komentarz (pdf), Ebook | Agnieszka Goldiszewicz

  Komentarz zawiera opracowanie problematyki tzw. nowej ustawy deweloperskiej. Koncentruje się na ocenie wprowadzonych rozwiązań normatywnych, mając za punkt odniesienia przepisy obowiązującej ponad dekadę ustawy z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz wypracowany na jej gruncie dorobek doktryny i orzecznictwa.Autorka skupia się na analizie najnowszych rozwiązań wprowadzonych przez ustawodawcę. Identyfikuje szereg problemó...

  okładka Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Komentarz (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Witold Antoni Klaus

  W komentarzu omówiono zagadnienia związane z zapewnieniem pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych znaleźli się na terytorium państwa polskiego.Opracowanie wyjaśnia m.in.:- zagadnienia związane z legalizacją i rejestracją pobytu osób uciekających z Ukrainy;- udostępnione Ukraińcom formy wsparcia w zakresie pomocy społecznej, edukacji i pracy;- organizację działań pomocowych przez różne agendy publiczne zarówno rządowe, jak i samorządowe;- przepisy upoważni...

  okładka Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Paweł Chmielnicki

  Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym zawiera pogłębioną analizę norm prawnych odnoszących się do działalności gmin, w tym m.in.: zakresu działania i zadań gminy, władz gminy, aktów prawa miejscowego, gospodarki finansowej gminy, związków i porozumień międzygminnych, nadzoru nad działalnością gminną.Publikacja pozwala na znalezienie odpowiedzi na wiele istotnych problemów praktycznych, w szczególności w zakresie wydawanych przez organy samorządu aktów prawa miejscowego or...

  okładka Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz (pdf), Ebook | Bartłomiej Opaliński, Bartosz Kotowicz, Angelika Kurzawa

  Komentarz zawiera szczegółową analizę przepisów prawnych dotyczących aktów stanu cywilnego, odnoszących się przede wszystkim do:- pojęć stanu cywilnego i aktu stanu cywilnego oraz jego rodzajów;- rejestru stanu cywilnego i czynności z zakresu rejestracji;- sądów i organów administracji publicznych właściwych w sprawach rejestracji aktów stanu cywilnego;- akt zbiorowych stanu cywilnego oraz odnotacji, wzmianek i przypisów w aktach stanu cywilnego;- zmian w aktach stanu cywilne...

  okładka Prawo holdingowe. Praktyczny komentarz (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Mateusz Baran (redaktor), Aleksandra Czarnecka (redaktor)

  Publikacja zawiera szczegółową analizę przepisów dotyczących prawa holdingowego, z którymi przedsiębiorcy działający w Polsce będą musieli zmierzyć się już jesienią 2022 r.Zaprezentowane rozważania odnoszą się do unormowań wprowadzonych w nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, które nie były dotychczas przedmiotem szerokich rozważań piśmiennictwa ani orzecznictwa sądowego. Dzięki temu opracowanie umożliwi licznej grupie podmiotów, tj. spółkom kapitałowym tworzą...

  okładka Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, red. Eleonora Zielińska

  W komentarzu w przystępny sposób omówiono przepisy dotyczące zawodu lekarza i lekarza dentysty – zasady i standardy jego wykonywania oraz powinności i obowiązki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono wymagania i warunki uzyskiwania prawa wykonywania zawodu lekarza oraz sytuacje powodujące jego czasowe zawieszenie lub utratę. Ponadto omówiono problematykę dopuszczenia do wykonywania w Polsce zawodu lekarza tych osób, które ukończyły studia medyczne za gran...

  okładka Prawo o notariacie. Komentarz. Wzory aktów notarialnych i poświadczeń (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Wojciech Gonet

  Publikacja stanowi komentarz do ustawy – Prawo o notariacie napisany przez praktykujących notariuszy.Komentarz uwzględnia najnowszy stan prawny – w tym omawia znaczenie niektórych regulacji ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dla praktyki notarialnejW dziale I zawarto omówienie przepisów regulujących ustrój notariatu (art. 1–78d) z uwzględnieniem aktualnych zmian, orzecznictwa i poglądów doktryny. Szcze...

  okładka Ustawa o odpadach. Komentarz (pdf), Ebook | Daria Danecka, Wojciech Radecki

  W komentarzu zostały omówione obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi, sprzedawców i pośredników w obrocie oraz organów administracji publicznej, w tym m.in.:– problematyka klasyfikacji odpadów i ich magazynowania,– tryb zwyczajny i nadzwyczajny usuwania odpadów,– kwestie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów oraz zabezpieczenia roszczeń,– tematyka opłat oraz administracyjnych kar pieniężnych uregulowanych w praw...

  okładka PIT. Komentarz (pdf), Ebook | Monika Brzostowska, Patrycja Kubiesa

  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) jest jedną z ważniejszych ustaw podatkowych. W sposób bezpośredni dotyczy kilkudziesięciu milionów podatników. Stosowanie jej przepisów wciąż napotyka wiele problemów interpretacyjnych.Autorki w prosty i przyjazny sposób pomagają zrozumieć te zawiłości, kompleksowo omawiają zmiany wynikające m.in. z „Polskiego ładu”, dotyczące w szczególności:• podwyższenia tzw. drugiego progu podatkowego,• ulgi dla klasy średniej,• podwyżs...

  okładka Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz (pdf), Ebook | Paweł Borszowski, Jacek Wantoch-Rekowski, Krzysztof Musiał, Adam Nita, Klaudia Stelmaszczyk-Borszowska

  W komentarzu omówiono regulacje dotyczące podatku od spadków i darowizn w oparciu o orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, a także interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego. Powołano się również na poglądy przedstawicieli doktryny.Autorzy analizują m.in.:• wyłączenia od opodatkowania,• zwolnienia od podatku,• ulgę mieszkaniową,• podstawę opodatkowania, w tym wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych oraz opodatkowan...

  okładka Krajowy Rejestr Sądowy. Komentarz (pdf), Ebook | Łukasz Zamojski

  Publikacja zawiera pogłębioną analizę przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, z uwzględnieniem zagadnienia elektronizacji postępowania rejestrowego. Omawia wiele kwestii wywołujących problemy w praktyce orzeczniczej, w szerokim zakresie odnosząc się do dorobku doktryny i judykatury.Autor, sędzia od wielu lat zajmujący się problematyką KRS, uwzględnia zmiany dotyczące m.in. skasowania Rejestru Dłużników Niewypłacalnych oraz pełnej informatyzacji i elektronizacji rejestr...

  okładka Zamówienia sektorowe. Komentarz (pdf), Ebook | Anna Szymańska, Aldona Kowalczyk

  W książce szczegółowo omówiono przepisy o zamówieniach udzielanych w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.Zamówienia sektorowe mają specyficzny charakter i różnią się od tzw. zamówień klasycznych w zakresie:• odrębnie zdefiniowanego pojęcia zamawiającego sektorowego,• wyższego progu wartości zamówienia,• różnic proceduralnych,• wyłączeń z reżimu Prawa zamówień publicznych oraz• szczególnych uprawnień zamawiających sektorowych.Wykładnia przepi...

  okładka Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz (pdf), Ebook | Karolina Stopka

  W komentarzu przystępnie i kompleksowo omówiono zasady stosowania przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Uwzględnione zostały poglądy prezentowane w piśmiennictwie i orzecznictwie sądowym, jak również inne akty prawne, do których odsyła ustawa, w tym przepisy wykonawcze. Autorka przedstawia najnowsze zmiany wprowadzone do ustawy zasiłkowej, oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie istotn...

  okładka Kodeks etyki zawodowej notariusza.Komentarz (pdf), Ebook | Piotr Marquardt, Aneta Wilkowska-Płóciennik

  Znajomość Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza oraz bezwzględne przestrzeganie zawartych w nim zasad należą do fundamentalnych obowiązków każdej osoby wykonującej ten zawód zaufania publicznego. Dzięki lekturze książki można dowiedzieć się m.in.: jakie są źródła etyki notarialnej, jak przedstawiają się konsekwencje nieprzestrzegania zawartych w Kodeksie norm oraz hierarchia ujętych w nim zasad. Autorzy wskazują również zagadnienia związane z przyszłością etyki w notariacie...