Seria Komentarze praktyczne - książki, ebooki i audiobooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz (pdf), Ebook | Dariusz Kwiatkowski, Robert Kosmal

  Komentarz stanowi kompleksowe i aktualne opracowanie materii prawa restrukturyzacyjnego.Autorzy – praktycy z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym w prowadzonych postępowaniach restrukturyzacyjnych w charakterze nadzorcy, zarządcy, tymczasowego nadzorcy sądowego, pełnomocnika wierzyciela, członka rady wierzycieli – przybliżają poszczególne przepisy ustawy, uwzględniając aktualne orzeczenia sądów powszechnych w tej materii oraz szerokie spektrum poglądów doktryny. W dr...

  Promocja
  okładka Przeciwdziałanie przemocy domowej. Komentarz (pdf), Ebook | Sylwia Spurek

  W publikacji szczegółowo przedstawione zostały m.in. następujące zagadnienia:• procedura "Niebieskie Karty" oraz działanie zespołów interdyscyplinarnych;• zapewnienie dziecku ochrony przez pracownika socjalnego;• instrumenty izolacji sprawcy od ofiary - nakaz opuszczenia lokalu, zakaz zbliżania się i kontaktowania oraz zakaz wstępu do określonych miejsc.W opracowaniu omówiono także wprowadzone do porządku prawnego w 2020 r. i w 2023 r. zmiany kluczowe z punktu widzenia bezpie...

  Promocja
  okładka Samorząd województwa. Komentarz (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Bogdan Dolnicki

  Ustawa o samorządzie województwa reguluje zakres działania samorządów, kompetencje organów i zadania publiczne o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżone ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Zgodnie z ustawą samorząd województwa wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, dysponuje mieniem wojewódzkim oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu. Samodzielność województwa podlega ochronie są...

  Promocja
  okładka Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz (pdf), Ebook | Daria Danecka, Wojciech Radecki

  W komentarzu omówiono zasady związane z zapewnieniem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, a także obowiązki gmin dotyczące np.: nadzorowania gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zapewnienia selektywnego zbierania odpadów, utrzymania porządku na ulicach, drogach i chodnikach. Zaprezentowano zagadnienia związane z prowadzeniem działań informacyjnych i edukacyjnych przez gminę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami. Szczegółowo skomentowano przepisy dotycz...

  Promocja
  okładka Praca zdalna. Komentarz do nowelizacji Kodeksu pracy. Wzory (pdf), Ebook | Małgorzata Mędrala

  Książka stanowi kompleksowe omówienie przepisów dotyczących nowej instytucji w Kodeksie pracy, jaką jest praca zdalna. Autorka szczegółowo, a zarazem w praktyczny sposób wyjaśnia najbardziej kluczowe kwestie związane z nowymi regulacjami.W publikacji omówiono m.in. zagadnienia takie, jak:- różnice pomiędzy telepracą, pracą zdalną wprowadzoną w tzw. ustawie covidowej oraz pracą zdalną w normatywnym znaczeniu wynikającą z Kodeksu pracy,- formalne wdrożenie i organizacja pracy z...

  Promocja
  okładka Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz do nowelizacji z 2023 r. (pdf), Ebook | Marcin Dziurda

  Książka zawiera szczegółowe, pełne omówienie wszystkich zmian wprowadzonych przez nowelizację k.p.c. z 9 marca 2023. Przedstawione zostały praktyczne skutki wejścia w życie nowych przepisów – zarówno z punktu widzenia pełnomocnika, jak i sądu.Autor porównuje założenia projektodawcy z tym, jakie będą rzeczywiste skutki wejścia w życie nowych przepisów. Szeroko i wszechstronnie posiłkuje się wnioskami wynikającymi z dotychczasowego stanowiska orzecznictwa, zwłaszcza Sądu Najwyż...

  Promocja
  okładka Kodeks karny. Komentarz (pdf), Ebook | Marek Mozgawa, Magdalena Budyn-Kulik, Patrycja Kozłowska-Kalisz, Marek Kulik

  W komentarzu zawarto konkretne rozwiązania problemów pojawiających się na tle stosowania regulacji kodeksowych. W kwestiach budzących wątpliwości interpretacyjne autorzy proponują odpowiedzi wsparte argumentacją zarówno własną, jak i innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego, z przywołaniem orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.W najnowszym wydaniu zostały omówione m.in. zmiany dokonane tzw. dużą nowelizacją Kodeksu karnego, dotyczące:• wydłużenia ok...

  Promocja
  okładka Ustawa o czasie pracy kierowców. Komentarz (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Krzysztof Baran, Monika Tomaszewska

  Prezentowany komentarz stanowi uniwersalne źródło wiedzy na temat mechanizmów prawnych regulujących czas pracy kierowców. Zawiera nie tylko wykładnię obowiązujących przepisów, lecz także dorobek judykatury oraz nauki prawa pracy z tej dziedziny.Autorzy uwzględnili zmiany wynikające z przyjętego na poziomie Unii Europejskiej tzw. pakietu mobilności, który wszedł w życie 2.02.2022 r.Składają się nań:• rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1054 z 15.07.2020 r....

  Promocja
  okładka Pomoc społeczna. Komentarz (pdf), Ebook | Iwona Sierpowska

  Książka stanowi przystępny komentarz do przepisów ustawy o pomocy społecznej. Poszczególne artykuły przybliżono z uwzględnieniem poglądów prezentowanych w literaturze i orzecznictwie sądowym oraz rozporządzeń wydanych do tej regulacji.W obecnym wydaniu omówiono zmiany związane z:• rozbudową katalogu świadczeń wyłączonych z dochodu ustalanego na potrzeby pomocy społecznej,• wprowadzeniem dodatków rekompensujących zwiększenie kosztów dostaw energii lub ciepła,• uzupełnieniem ka...

  Promocja
  okładka Własność lokali. Komentarz (pdf), Ebook | Buliński Kamil, Hubert Izdebski, Tymoteusz Barański

  W komentarzu w ujęciu praktycznym przedstawiono najważniejsze zagadnienia uregulowane ustawą o własności lokali. Dokładnej analizie poddano najczęściej występujące problemy związane z takimi kwestiami, jak: ustanowienie własności lokalu, prawa i obowiązki właścicieli lokali czy zarząd nieruchomością wspólną.Autorzy omówili problemy istotne dla praktyki stosowania przepisów i w tym celu szeroko wykorzystali nie tylko najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, sądów powszechnych ...

  Promocja
  okładka Ustawa o fundacjach. Komentarz (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Andrzej Kidyba, Andrzej Kidyba, Małgorzata Dumkiewicz

  Duża liczba działających fundacji oraz popularność tej formy prawnej połączona z wciąż lakoniczną regulacją ustawową stwarza coraz więcej wyzwań nie tylko teoretycznoprawnych, lecz także praktycznych. Celem niniejszego komentarza jest wyjaśnienie istotnych problemów związanych z funkcjonowaniem tych podmiotów. Poruszone zostały tu nowe zagadnienia, jak np. problem skutków uchylenia uchwał zarządu fundacji, w tym uchwał o tak doniosłym znaczeniu, jak uchwały o połączeniu funda...

  Promocja
  okładka Prawo o prokuraturze. Komentarz (pdf), Ebook | Piotr Turek

  Komentarz zawiera szczegółową analizę przepisów ustawy – Prawo o prokuraturze z uwzględnieniem standardów międzynarodowych i norm konstytucyjnych, a także analogicznych uregulowań dotyczących ustroju sądów i statusu sędziów w Polsce oraz ustroju prokuratury i statusu prokuratorów we Francji (skąd instytucja prokuratury się wywodzi i gdzie przybrała formę uważaną za klasyczną).Odwołując się do orzecznictwa i doktryny, a także przedstawiając własne poglądy, autor omawia po...

  Promocja
  okładka Wspieranie i resocjalizacja nieletnich. Komentarz (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Violetta Konarska-Wrzosek, Piotr Górecki, Paweł Kobes

  W komentarzu szczegółowo i przystępnie omówiono przepisy nowej ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która zastąpiła dotychczasową ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich.Nowe przepisy wprowadzają m.in. następujące zmiany:- nieletni, którzy popełnili najpoważniejsze przestępstwa, np. gwałt czy zabójstwo, są obligatoryjnie umieszczani w zakładach poprawczych;- sąd będzie mógł objąć nadzorem kuratorskim każdego, która opuszcza zakład poprawczy, w przypadku wątpli...

  Promocja
  okładka Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz (pdf), Ebook | Ewa Bończak-Kucharczyk

  Publikacja kompleksowo opisuje zagadnienia dotyczące gospodarowania nieruchomościami, z uwzględnieniem publicznych zasobów nieruchomości. Szczegółowo przeanalizowano w niej procedury obrotu nieruchomościami i tworzenia rozmaitych zasobów nieruchomości publicznych, problematykę związaną z wywłaszczaniem, ograniczaniem praw do nieruchomości, wyceną, scalaniem i podziałami nieruchomości, a także z ustalaniem opłat adiacenckich, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i zarząd nie...

  Promocja
  okładka Prawo o ruchu drogowym. Komentarz (pdf), Ebook | Michał Burtowy

  Komentarz przystępnie i praktycznie omawia zagadnienia dotyczące zasad zachowania na drodze, obowiązków uczestników ruchu – kierujących pojazdami i pieszych, warunków dopuszczania pojazdów do ruchu, rejestracji pojazdów oraz ich badań technicznych.Drugie wydanie uwzględnia wszystkie zmiany ustawodawcze i rozwój orzecznictwa w przedmiotowym zakresie od czasu ukazania się I wydania, w tym nowelizację art. 44 p.r.d., która wejdzie w życie 1 października 2023 r.Aktualizacje obejm...

  Promocja
  okładka PIT. Komentarz 2023 (pdf), Ebook | Monika Brzostowska, Patrycja Kubiesa

  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) jest jedną z ważniejszych ustaw podatkowych, w sposób bezpośredni dotyczy kilkudziesięciu milionów podatników, a stosowanie jej przepisów wciąż napotyka wiele problemów interpretacyjnych.Autorki w prosty i przystępny sposób pomagają zrozumieć zawiłości ustawy, omawiając m.in. zagadnienia dotyczące:• przepisów przejściowych odnoszących się do konfliktu zbrojnego w Ukrainie,• nowych zasad rozliczania małżonków i osób samotnie...

  Promocja
  okładka Społeczne formy rozwoju mieszkalnictwa. Komentarz (pdf), Ebook | Ewa Bończak-Kucharczyk

  Publikacja jest jedyną na rynku pozycją opisującą kompleksowo problematykę mieszkalnictwa i polityki mieszkaniowej państwa. Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa z 26.10.1995 r. oraz innych ustaw, które mają związek z regulacjami niniejszej ustawy lub znajdują zastosowanie w zakresie nieuregulowanym tą ustawą.W publikacji dużo uwagi poświęcono zagadnieniom takim jak:• zasady wsparcia gmin ze środków Rządowego Funduszu Rozwoj...

  Promocja
  okładka Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz (pdf), Ebook | Ewa Bończak-Kucharczyk

  W komentarzu przedstawiono zarówno przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jak i innych ustaw mających związek z ich funkcjonowaniem: Prawa spółdzielczego, Kodeksu postępowania cywilnego, a także ustaw: o własności lokali, o ochronie praw lokatorów, o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.W publikacji dużo uwagi poświęcono zagadnieniom takim jak:– opłaty oraz ich podwyższanie przez spółdzielnie mieszkaniowe,– fundusz remontowy,– wygaśnięcie prawa do lokalu,– odr...

  Promocja
  okładka Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Komentarz (pdf), Ebook | Mirosław Włodarczyk, Edyta Bielak-Jomaa, Magdalena Paluszkiewicz, Ewa Staszewska, Tatiana Wrocławska

  Komentarz do ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest jedną z nielicznych publikacji podejmujących w kompleksowy sposób prawną problematykę związaną z uprawnieniami i obowiązkami podmiotów działających w sferze wsparcia osób z niepełnosprawnościami, jak również szczególnymi uprawnieniami tych osób, związanych z ich funkcjonowaniem w życiu społecznym i zawodowym – zarówno w kontekście poszukiwania zatrudn...

  Promocja
  okładka Ukraińsko-polska umowa o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych. Komentarz do przepisów o sprawach cywilnych (pdf), Ebook | Redakcja naukowa: Mateusz Pilich, Jarosław Turłukowski

  Książka stanowi systematyczne omówienie przepisów części cywilnej dwustronnej umowy polsko-ukraińskiej o pomocy prawnej i obrocie prawnym między Polską a Ukrainą.Komentowana materia dotyczy m.in.:• jurysdykcji sądów i organów oraz prawa właściwego w sprawach z zakresu prawa cywilnego między obu państwami,• pomocy prawnej,• toku czynności procesowych w postępowaniach z udziałem obywateli ukraińskich w Polsce lub obywateli polskich w Ukrainie,• zagadnień z zakresu prawa pracy, ...

  Promocja
  okładka Doręczenia elektroniczne. Komentarz (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Błażej Kwiatek, Agnieszka Skóra

  Ustawa o doręczeniach elektronicznych z 18 listopada 2020 r. to podstawowy akt normatywny ustanawiający nowe zasady doręczeń korespondencji drogą elektroniczną przez podmioty publiczne i do podmiotów publicznych.W publikacji przedstawiono:• terminy i zasady przyjęcia fikcji prawnej doręczenia zastępczego w publicznej usłudze rejestrowanego doręczenia elektronicznego, kwalifikowanej usłudze rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usłudze hybrydowej;• zasady rekl...

  Promocja
  okładka Ochotnicze straże pożarne. Komentarz (pdf), Ebook | Kała Dariusz

  Komentarz zawiera wytyczne dotyczące stosowania nowej ustawy o ochotniczych strażach pożarnych w praktyce (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490).Autor omawia m.in. takie zagadnienia jak:– zakres, wysokość i formy finansowania ochotniczych straży pożarnych,– rodzaje świadczeń dla strażaków ochotników,– relacje pomiędzy gminą a strażami, państwową strażą pożarną a ochotniczą strażą pożarnąW komentarzu przedstawiono najnowsze orzecznictwo dotyczące poruszonej tematyki, jak również postulat...

  Promocja
  okładka Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Michał Nowakowski

  Publikacja zawiera praktyczny komentarz do zagadnień związanych z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Odnosi się przy tym do zmian mających na celu poprawę funkcjonowania systemu, wprowadzonych w związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/843 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmien...

  Promocja
  okładka Skarga na przewlekłość w postępowaniu cywilnym, karnym, sądowo-administracyjnym i egzekucyjnym. Komentarz (pdf), Ebook | Praca zbiorowa, Redakcja naukowa: Marzena Świeczkowska-Wójcikowska, Jarosław Świeczkowski, Joanna Szachta

  Publikacja stanowi aktualne, kompleksowe ujęcie problematyki przewlekłości postępowania przygotowawczego prowadzonego lub nadzorowanego przez prokuratora oraz postępowania sądowego. Autorzy omówili również regulację dotyczącą legitymacji strony do złożenia skargi na naruszenie jej praw, wskutek zaistnienia w toku postępowania nieuzasadnionej zwłoki.Opisywane zagadnienia zostały ujęte w sposób możliwie szeroki, z uwzględnieniem specyfiki każdego z postępowań sądowych, postępow...