UMCS

Typ publikacji

Cena

Serie wydawnicze

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  Promocja
  okładka Rzeczy drobne i zabawne, Książka | Choynowski Piotr
  Promocja
  okładka Rzeczy drobne i zabawne, Książka | Choynowski Piotr

  Istotny jest walor ponadczasowy większości tekstów Choynowskiego, które, niezależnie od minionych lat, poruszają wciąż aktualne problemy. Dlatego słuszna wydaje się ponowna publikacja książki, zwłaszcza iż edycja z roku 1964, okrojona przez cenzurę i dostosowana do postulatów literatury zaangażowanej zgodnie z rozumieniem ówczesnych władz, została opublikowana niejako wbrew koncepcjom samego autora, który w wydaniu z 1930 wyraźnie przeredagował swoją książkę, tak aby zerwać z...

  Promocja
  okładka Luka podatkowa jej przyczyny, problemy pomiaru, sposoby ograniczania, Książka |
  Promocja
  okładka Luka podatkowa jej przyczyny, problemy pomiaru, sposoby ograniczania, Książka |

  Recenzowane opracowanie dotyczy niezwykle istotnego problemu, problemu luki podatkowej. Autorzy podjęli próbę zdefiniowania przyczyn zjawiska luki podatkowej, naszkicowali problemy wynikające z jej pomiaru oraz sposobów ograniczania jej rozmiarów. Luka podatkowa definiowana jest jako różnica pomiędzy podatkiem rzeczywiście zapłaconym a podatkiem, który powinien być zapłacony, jeśli wszystkie osoby fizyczne i prawne zadeklarowałyby swoje czynności i transakcje we właściwy spos...

  Promocja
  okładka Przesłanki i zakres obciążeń fiskalnych w teorii i praktyce, Książka | Szołno-Koguc Jolanta
  Promocja
  okładka Przesłanki i zakres obciążeń fiskalnych w teorii i praktyce, Książka | Szołno-Koguc Jolanta

  Recenzowana publikacja składa się z dwunastu tekstów różnych autorów. Dobór tematów poszczególnych opracowań oraz treść kolejnych rozdziałów pozwalają uznać dzieło za monografię naukową z zakresu finansów publicznych z dominującymi wątkami ekonomicznej analizy prawa podatkowego. Redaktorowi naukowemu monografii udało się skompletować i uporządkować teksty o zróżnicowanej problematyce. Jako oś rozważań przyjęto identyfikację oraz ocenę ryzyka implementacji poszczególnych podat...

  Promocja
  okładka Dochody podatkowe samorządu terytorialnego i czynniki je kształtujące, Książka |
  Promocja
  okładka Dochody podatkowe samorządu terytorialnego i czynniki je kształtujące, Książka |

  Recenzowana monografia naukowa dotyczy ważnej i aktualnej problematyki z obszaru finansów lokalnych, tj. zagadnień podatków samorządowych jako źródeł dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego (JST). Autonomia fiskalna i lokalne władztwo podatkowe stanowią filary samodzielności dochodowej JST, a wydajność fiskalna związanych z nimi lokalnych źródeł dochodów podatkowych to kluczowa determinanta nie tylko kondycji finansowej samorządu terytorialnego, ale również ilośc...

  Promocja
  okładka Współczesne media Tom 2 Problemy i metody badań nad mediami, Książka |
  Promocja
  okładka Współczesne media Tom 2 Problemy i metody badań nad mediami, Książka |

  Tom jest osiągnięciem naukowym. […] Będzie dobrze służył wielu dyscyplinom polskiej humanistyki […], pomnaża w stopniu wysokim nasza wiedzę o mediach i języku „medialnym”. Zagadnienie jest fascynujące poznawczo zarówno dla lingwistyki, jak i nauk społecznych (medioznawstwa, teorii kultury, psychologii społecznej, politologii) z kilku powodów. Po pierwsze, media stały się we współczesnym świecie dominującą siłą napędową cywilizacji, a internet, korona mediów, podstawą funkcjon...

  Promocja
  okładka Projekt: Media. Wyobrazić sobie media i stworzyć świat, Książka | Jan P. Hudzik, Marcin Sanakiewicz, Piotr Celiński
  Promocja
  okładka Projekt: Media. Wyobrazić sobie media i stworzyć świat, Książka | Jan P. Hudzik, Marcin Sanakiewicz, Piotr Celiński

  Książkę uznaję za bardzo wartościową. Z pewnością okaże się ona ważną lekturą dla wszystkich zainteresowanych problematyką współczesnych przeobrażeń rzeczywistości społecznej za sprawą nowych technologii. Będzie pożytecznym źródłem wiedzy i wzorców analitycznego myślenia w tym polu dla studentów filozofii, komunikowania i mediów, kulturoznawstwa, dziennikarstwa, socjologii. Ryszard W. Kluszczyński Trawestując znane powiedzenie, można rzec, iż to nie my używamy mediów, lecz ...

  Promocja
  okładka Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów Tom 6: Jedność w różnorodności., Książka |
  Promocja
  okładka Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów Tom 6: Jedność w różnorodności., Książka |

  Tom Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów. t. 6. Jedność w różnorodności. Wokół słowiańskiej aksjosfery (2019) jest kolejną pozycją aksjologiczną przygotowaną przez międzynarodowy zespół etnolingwistów.

  Promocja
  okładka Religijność seniorów. Uwarunkowania i funkcje, Książka | Elżbieta Rydz, Anna Tychmanowicz
  Promocja
  okładka Religijność seniorów. Uwarunkowania i funkcje, Książka | Elżbieta Rydz, Anna Tychmanowicz

  Badania psychologicznych aspektów religijności należą do głównych zadań psychologii religii. Wynika to z faktu, że psychologia religii jest nauką „praktyczną”, której wyniki – bazujące na naukowych metodach badań – służą różnym formom pomocy ludziom. Staje się to szczególnie ważne obecnie, gdy mamy do czynienia z postępującym procesem wydłużania się życia człowieka, a wraz z tym związanym wzrastającym segmentem ludzi starszych. Z tego względu książka Elżbiety Rydz i Anny Tych...

  Promocja
  okładka Słowo - Historia, historie w słowach, Książka |
  Promocja
  okładka Słowo - Historia, historie w słowach, Książka |

  Tematem recenzowanej monografii są dwa wielkie pojęcia obecne w rozważaniach humanistycznych „od zawsze” i ściśle ze sobą zespolone. To historia i język. Autorzy definiują i redefiniują te pojęcia, poruszają tematy znane oraz opisują zjawiska nowe, wykorzystują dobrze zakotwiczone teorie i koncepcje naukowe, sięgają po najnowsze ujęcia, by objaśniać i interpretować lub reinterpretować dane, wchodząc w dialog z przeszłością naukowej refleksji historycznej i językowej, a także ...

  Promocja
  okładka Język i parajęzyk wypowiedzi o emocjach Podmiotowe uwarunkowania, Książka | Kosacka Kalina
  Promocja
  okładka Język i parajęzyk wypowiedzi o emocjach Podmiotowe uwarunkowania, Książka | Kosacka Kalina

  Rozprawa Kaliny Kosackiej Język i parajęzyk wypowiedzi o emocjach. Podmiotowe uwarunkowania jest książką wyjątkową w polskiej literaturze naukowej dotyczącej emocji. Autorka prezentuje bowiem wiarygodne modele psychologicznych i społecznych uwarunkowań wyboru rozmaitych wzorców ekspresji, które wydobyła z zachowań współczesnej społeczności Polaków. Są one wynikiem precyzyjnej, budowanej ze znawstwem problemu, analizy językowych i parajęzykowych zjawisk, zawartych w narracyjny...

  Promocja
  okładka Człowiek jako podmiot dyskursu w psychologii i wybranych ujęciach filozoficzno-humanistycznych, Książka | Grażyna E. Kwiatkowska
  Promocja
  okładka Człowiek jako podmiot dyskursu w psychologii i wybranych ujęciach filozoficzno-humanistycznych, Książka | Grażyna E. Kwiatkowska

  Najnowsza myśl psychologiczna nie daje się ująć w proste schematy. Brakowi wielkich szkół psychologicznych […] towarzyszy przenikanie się rozbieżnych tendencji i podejść już nie tylko psychologicznych, ale i filozoficznych, socjologicznych, antropologicznych czy kulturoznawczych i politycznych. […] Dobrym przykładem wielości sposobów podejścia i przenikania się problemów są badania uprawiane pod zbiorczą nazwą cognitive science. […] Psychologia, która obecnie weszła w okres p...

  Promocja
  okładka Praktyki społeczne elit politycznych na Ukrainie w latach 2002 - 2016, Książka | Iwaniuk Oleksandra
  Promocja
  okładka Praktyki społeczne elit politycznych na Ukrainie w latach 2002 - 2016, Książka | Iwaniuk Oleksandra

  […] książka jest efektem wieloletnich badań prowadzonych przez autorkę w ukraińskim parlamencie – Radzie Najwyższej. Pokazuje fascynujący wewnętrzny obraz nie tylko świata parlamentarzystów, ale i osób z ich otoczenia, ujawniając nie-formalne reguły, dynamikę oraz logikę funkcjonowania najważniejszej instytucji państwowej. Publikacja przedstawia unikalny materiał dający wgląd za kulisy działania ukraińskiego parlamentu oraz mechanizmy działania ukraińskiego systemu polityczne...

  Promocja
  okładka Obraz wroga Polski we współczesnej politycznej prasie narodowej, Książka | Szwed-Walczak Anna
  Promocja
  okładka Obraz wroga Polski we współczesnej politycznej prasie narodowej, Książka | Szwed-Walczak Anna

  Autorka opracowania wywiązała się z postawionego zadania wręcz wzorcowo. Temat Obraz wroga Polski we współczesnej politycznej prasie narodowej nie budzi zastrzeżeń. (…) Na uwagę zasługuje wręcz benedyktyńska praca w odniesieniu do źródeł. Przeanalizowano około 1000 artykułów z 22 periodyków, a także publicystykę i opracowania naukowe. Taka szeroka baza źródłowa umożliwiła sformułowanie niebudzących wątpliwości wniosków. Zastosowany sposób narracji z użyciem wykresów i grafów ...

  Promocja
  okładka Gawędy o kulturach IV, Książka |
  Promocja
  okładka Gawędy o kulturach IV, Książka |

  Niniejszy tom składa się z 13 artykułów.

  Promocja
  okładka Źródła konkurencyjności polskiego sektora cukrowniczego, Książka | Anna Budzyńska, Anna Matras-Bolibok
  Promocja
  okładka Źródła konkurencyjności polskiego sektora cukrowniczego, Książka | Anna Budzyńska, Anna Matras-Bolibok

  Autorki podjęły się poruszyć bardzo ważne i aktualne zagadnienie badawczew kontekście zniesienia limitowania produkcji cukru i izoglukozy w UE od 1 października 2017 r. Jak słusznie wskazują we wstępie, istnieje luka w zakresie publikacji ujmujących problem źródeł konkurencyjności w odniesieniu do części rynku, która w tak znacznym stopniu wpływa na inne gałęzie przemysłu. W pracy wskazano kierunki rozwoju cukrownictwa w Polsce, które polegać mają przede wszystkim na rozwijan...

  Promocja
  okładka Prozodia emocjonalna w wypowiedziach osób dorosłych Analiza akustyczna i audytywna, Książka | Waryszak Małgorzata
  Promocja
  okładka Prozodia emocjonalna w wypowiedziach osób dorosłych Analiza akustyczna i audytywna, Książka | Waryszak Małgorzata

  Badania nad emocjami zawsze pozostawały na marginesie zasadniczej refleksji lingwistycznej […]. Rozprawy dotyczące akustycznej analizy emocji są w zupełności wyjątkowe […]. W swoim eksperymencie dr Małgorzata Waryszak śledzi uniwersalne, interspołeczne mechanizmy procesu przenikania emocji do przekazu językowego, który jest procesem najważniejszym dla obrazowania zjawiska emocji […]. Rozprawa dr Małgorzaty Waryszak jest niewątpliwym osiągnięciem badawczym. Prezentuje szeroką ...

  Promocja
  okładka Polska krytyka teatralna XX wieku. Sylwetki krytyków. Wybrane problemy, Książka |
  Promocja
  okładka Polska krytyka teatralna XX wieku. Sylwetki krytyków. Wybrane problemy, Książka |

  Recenzowana praca stanowi naturalną kontynuację zbiorowej monografii zatytułowanej Polska krytyka teatralna XIX wieku. Postaci i zjawiska, pod redakcją Moniki Gabryś-Sławińskiej (Lublin 2017). Tym samym tom wpisuje się w nurt zainteresowań krytyką teatralną tak silnie obecny we współczesnych badaniach teatrologicznych, stanowiąc jego uzupełnienie w odniesieniu do zjawisk tego nurtu w kulturze XX wieku. […] Część pierwsza przynosi uporządkowane chronologicznie artykuły poświęc...

  Promocja
  okładka Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności Studia i szkice, Książka |
  Promocja
  okładka Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności Studia i szkice, Książka |

  Ze zgromadzonych w książce tekstów wyłania się spojrzenie na dziedzictwo artystyczne Lublina poszczególnych epok historycznych w duchu podsumowania dotychczasowych ustaleń badawczych. Zarazem wiele z prac podkreśla decydujące osiągnięcia i zjawiska, które wyznaczały dynamikę przemian tkanki urbanistycznej i artystycznej miasta. W ten sposób opracowanie to w pewnym stopniu wydobywa tzw. „węzłowe okresy” dla przemian i rozwoju sztuki Lublina, które określiły jej charakter i – j...

  Promocja
  okładka Wprowadzenie do genologii, Książka | Wojtak Maria
  Promocja
  okładka Wprowadzenie do genologii, Książka | Wojtak Maria

  Maria Wojtak proponuje nową interpretację ram poznawczych polskiej genologii – postrzega ją jako otwartą przestrzeń badawczą, która jest formowana metodologicznie przez różne style myślowe. Porządkując tę przestrzeń, nie tylko docenia rozmaitość możliwych perspektyw i wielość propozycji badawczych, przekonuje także, że są one komplementarne. Nie ma potrzeby porównywania poszczególnych ujęć czy wartościowania funkcjonujących typologii [...]. Najważniejsze, by przyjmowane założ...

  Promocja
  okładka Controlling i rachunkowość w systemie budżetowania zadaniowego jednostek samorządu terytorialnego, Książka | Szołno Olga
  Promocja
  okładka Controlling i rachunkowość w systemie budżetowania zadaniowego jednostek samorządu terytorialnego, Książka | Szołno Olga

  „rozprawa (…) jest obszernym kompendium naukowym o systemie budżetowania zadaniowego stanowiącym narzędzie zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, opartym nie tylko na dorobku krajowych badaczy tego obszaru ekonomii, ale także licznych zagranicznych naukowców i praktyków, polskich i międzynarodowych regulacjach prawnych. Szczególną wartością dodaną (…) jest opracowana i rozwinięta w szczegółach koncepcja controllingu zadaniowego, traktowanego jako najważniej...

  Promocja
  okładka Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych drugiej połowy XX wieku, Książka |
  Promocja
  okładka Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych drugiej połowy XX wieku, Książka |

  Prezentowany tom jest trzecim z serii Ciało, strój biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych. Cykl tematyczny rozpoczęliśmy w tomie pierwszym od rozważań tytułowych zagadnień osadzonych w kontekstach XIX wieku, w tomie drugim rozpatrywane były one w uwarunkowaniach pierwszej połowy XX wieku. W odróżnieniu od dwóch pierwszych tomów, tom trzeci dotyczy kwestii znanych – przynajmniej po części – z autopsji autorom publikowanych w nim artykułów. Mank...

  Promocja
  okładka Język a komunikacja w afazji, Książka | Panasiuk Jolanta
  Promocja
  okładka Język a komunikacja w afazji, Książka | Panasiuk Jolanta

  Monografia Jolanty Panasiuk ma walory, które dotyczą nie tylko bogatego materiału badawczego, ale też nowoczesnego podejścia do zagadnień opisu zaburzeń mowy u osób po uszkodzeniach lewej półkuli mózgu. Autorka wyszła poza ramy lingwistycznej analizy zaburzeń afatycznych z konstatacją miejsca uszkodzenia w ośrodkowym układzie nerwowym, które to podejście dominowało w prowadzonych badaniach klinicznych. Przedmiotem rozważań nie jest jedynie afazja, lecz człowiek z poważnym def...

  Promocja
  okładka Studium emocji zazdrości romantycznej Polaków, Książka | Banaszkiewicz Paulina
  Promocja
  okładka Studium emocji zazdrości romantycznej Polaków, Książka | Banaszkiewicz Paulina

  Zainteresowanie naszego partnera inną osobą często wzbudza negatywne emocje oraz jest przyczyną wielu nieporozumień i konfliktów. Emocją pojawiającą się w tym kontekście jest zazdrość, której nasilenie oraz sposoby doświadczania i manifestacji mogą być niezwykle zróżnicowane. Często jest mylona z zawiścią, ma jednak własną specyfikę, źródła i konsekwencje. Zazdrość od wielu lat stanowi obiekt licznych analiz literackich oraz naukowych, chociaż na gruncie polskim jest ona rzad...

  Promocja
  okładka Ruchy separatystyczne, Książka |
  Promocja
  okładka Ruchy separatystyczne, Książka |

  Nie po raz pierwszy grupa lubelskich politologów, skupionych wokół prof. dr hab. Marii Marczewskiej-Rytko, reaguje na doniosły problem polityczny współczesnego świata we właściwy dla naukowców sposób. Reaguje, publikując książkę. Nie zadowala się analizami i komentarzami dziennikarskimi, z natury rzeczy prędkimi, niesięgającymi często istoty rzeczy, choć nieraz wypowiadanymi przez osoby dobrze zorientowane w realiach. Dąży do ich pogłębienia, prześwietlenia, zrozumienia. Tym ...