Czytaj Kraków

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego - książki, ebooki i audiobooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Praca, bezrobocie, zatrudnienie. Wartości i działania w rozwoju polityki rynku pracy. Księga jubileuszowa, Książka |

  Publikacja dedykowana Profesor Małgorzacie Szylko-Skoczny, jednej z najwybitniejszych badaczek rynku pracy w Polsce, zawiera zbiór tekstów ukazujących przemiany na polskim rynku pracy oraz w zakresie polityki zatrudnienia po 1989 roku. Autorzy – związani z Uniwersytetem Warszawskim oraz innymi ośrodkami akademickimi w Polsce – prezentują wyniki prowadzonych przez siebie badań, w tym tych, w których bezpośrednio uczestniczyła Jubilatka. Przybliżają różnorodną problematykę, poz...

  Promocja
  okładka Czytanie księgi zwierząt Ciekawość, wyobraźnia, wiedza, wiara, Książka |

  Książka zawiera rozprawy poświęcone zwierzętom w kulturze staropolskiej – mówi o relacjach człowieka z przyrodą, o szacunku, jakim ją darzył, oraz jego empatii wobec wszystkich stworzeń, a także o definiowaniu humanizmu właśnie za sprawą kontaktów ze światem natury. Tom jest owocem pracy interdyscyplinarnego zespołu badawczego skupionego wokół Pracowni „Humanizm. Hermeneutyka wartości” na Wydziale „Artes Liberales” UW. Reading the Book of Animals. Curiosity, Imagination, Kno...

  Promocja
  okładka Nauczyciele i Przyjaciele, Książka | Andrzej Mencwel

  Książka wspomnieniowa jednego z najwybitniejszych polskich badaczy kultury, poświęcona osobom, które go ukształtowały. Jest to zbiór osobistych relacji ze spotkań Andrzeja Mencwela z życiem i dziełem twórców współczesnej kultury polskiej, większość opisywanych biografii i wydarzeń łączy się z Uniwersytetem Warszawskim. Teachers and Friends A book of recollections by one of the most prominent Polish cultural studies scholar, devoted to the persons who have shaped him. It off...

  Promocja
  okładka Edgar Allan Poe Eureka Poemat prozą, Książka |

  Pierwszy polski przekład utworu Edgara Allana Poego Eureka. Poemat prozą – traktatu kosmologicznego łączącego odwołania do wiedzy z zakresu astronomii, fizyki, matematyki z koncepcjami formułowanymi przez autora w sposób intuicyjny, rozważaniami o profilu metafizycznym oraz pełniącym funkcję estetyczną dyskursem literackim. Polskojęzycznemu tekstowi, opatrzonemu aparatem krytycznym, towarzyszy instruktywny wstęp tłumacza oraz opracowania redaktorów naukowych, wprowadzające od...

  Promocja
  okładka Sen o szkole, Książka | Koźmiński AndrzejK., Barlik Ewa

  Publikacja przybliża sylwetkę profesora Andrzeja Koźmińskiego, a jednocześnie jest portretem inteligenckiej warszawskiej rodziny profesorskiej, której korzenie sięgają kresów Rzeczypospolitej. Poznajemy uczonego o proeuropejskim, kosmopolitycznym nastawieniu, nauczyciela akademickiego prezentującego pozytywistyczną etykę pracy i oświeceniowy krytycyzm, zafascynowanego nowymi technologiami lidera, wrażliwego poetę i kolekcjonera sztuki. W jego opowieści biograficznej nie braku...

  Promocja
  okładka W kręgu mitologii ojczystych, Książka | Jan Kieniewicz

  Publikacja o charakterze naukowo-eseistycznym stanowi refleksję nad polskimi mitologiami ojczystymi – śladami w pamięci zbiorowej po mitologiach: szlacheckiej, inteligenckiej i plebejskiej. Autor porusza problem trwałości mitologii, starając się odpowiedzieć na pytanie, czy dawne mitologie, np. szlacheckie czy inteligenckie, sarmackie lub romantyczne, nacjonalistyczne czy rewolucyjne, są nadal obecne w naszym życiu. Zastanawia się nad rolą, jaką mitologie pełnią w kreowaniu r...

  Promocja
  okładka Metodologia lingwistyki Zarys, Książka | Andrzej Bogusławski

  Autorska, oryginalna rozprawa wybitnego lingwisty porusza najważniejsze zagadnienia metodologii lingwistyki, objaśnione szczegółowo z użyciem licznych przykładów. Publikacja jest skierowana do zaawansowanych studentów studiów II stopnia, doktorantów oraz badaczy, odbiorców znajdzie nie tylko wśród lingwistów, lecz także logików, filozofów oraz przedstawicieli nauk humanistycznych i tych wszystkich, którzy interesują się językiem na wyższym poziomie i zechcą podjąć to wyzwanie...

  Promocja
  okładka Badacze świata starożytnego Biogramy uczonych z archiwum profesora Ryszarda Gansińca, Książka |

  Publikacja zawiera edycję 29 biogramów uczonych, polskich i zagranicznych, zajmujących się szeroko rozumianą starożytnością: filologią klasyczną, historią starożytną i archeologią klasyczną. Pochodzą one z archiwum domowego filologa klasycznego Ryszarda Gansińca (1888–1958), jednego z najwszechstronniejszych polskich uczonych. Biogramy powstały w okresie międzywojennym, a w kilku przypadkach w latach II wojny światowej i po 1945 r. Ich lektura dostarcza bardzo cennych informa...

  Promocja
  okładka Genius and Melancholia. Fryderyk Chopin and Pedagogies of Romanticism in the Perspective of Performance, Książka | Dorota Mackenzie

  Geniusz i melancholia. Fryderyk Chopin i pedagogika romantyzmu w aspekcie nauk performatywnych Książka jest interdyscyplinarnym studium funkcjonowania wybitnej jednostki w społeczeństwie. Przedmiot rozważań badaczki to z jednej strony sposób konstruowania – czy też performowania – statusu artysty-geniusza, Fryderyka Chopina, z drugiej – teatr jego życia codziennego interpretowany jako praktyka dramatyczna i jej kulisy. Na przykładzie biografii polskiego kompozytora autorka a...

  Promocja
  okładka Zapisy codzienności... O dziewiętnastowiecznych dziennikach choroby i osobistych szkicownikach malarskich, Książka | Elżbieta Wichrowska

  Książka podejmuje problem miejsca i roli w kulturze oraz dziewiętnastowiecznej codzienności dwóch form: dziennika choroby oraz szkicownika malarskiego jako świadectw zjawiska określanego jako zwrot ku prywatności. Brali w nim udział nie tylko artyści-zawodowcy, ale także amatorzy pochodzący z różnych stanów, niezależnie od płci i wieku. Książka oparta na nieznanych dotąd źródłach archiwalnych, ukazuje rozmiar zjawiska i jego znaczenie, omawia również przykłady źródeł (dzienni...

  Promocja
  okładka 30 wykładów o migracjach, Książka |

  W książce przedstawiono najważniejsze pojęcia oraz kluczowe teorie pomocne w zrozumieniu fenomenu zjawiska migracji. Szczególną uwagę poświęcono tematom takim jak: napływ do Polski różnych grup cudzoziemców, integracja migrantów, polityka migracyjna, rola mediów w dyskursie o migracjach, różne rodzaje migracji (uchodźcze, przymusowe, pracownicze, specjalistów, wewnętrzne, wymuszone zmianami środowiskowymi), wyjątkowo ważnym w kontekście Polski jako kraju, który jednocześnie j...

  Promocja
  okładka Wiele dalekich rejsów. Kultura polska dla cudzoziemców, Książka |

  Tom, przygotowany w hołdzie Profesorowi Andrzejowi Zieniewiczowi przez jego doktorantów oraz pracowników Polonicum, stanowi efekt rozważań na temat różnych aspektów polskiej kultury w perspektywie glottodydaktycznej. Dostarcza czytelnikom cennych informacji o historii nauczania języka polskiego jako obcego, a jednocześnie eksploruje możliwe odpowiedzi na pytanie, jak zachęcić cudzoziemców do poznawania polskiej kultury. ********* Many Far Voyages. Polish Culture for Foreign...

  Promocja
  okładka Naród: wspólnota wyobrażona. Jan Rompski do Kaszubów, Książka | Artur Jabłoński

  Publikacja stanowi analizę i rekonstrukcję tego, jak wyobrażał sobie naród kaszubski Jan Rompski (1913-1969) – pisarz, działacz narodowy, etnograf. Ten współzałożyciel grupy polityczno-literackiej Zrzeszińców narodową tożsamość kaszubską interpretował jako zespół cech z otwartego zbioru, obejmującego w szczególności: terytorium, język, kulturę, poczucie obywatelstwa. W tekst poświęconej mu publikacji autor wkomponował współczesne dyskursy tożsamościowe Kaszubów, tak by skonfr...

  Promocja
  okładka Borys Pasternak. Listy, Książka |

  Wydanie zbioru listów Borysa Pasternaka w przekładzie Seweryna Pollaka (na podstawie maszynopisu przechowywanego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie) uzupełnia wydany nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego tom Szkiców tego autora i zamyka projekt zapoczątkowany jeszcze w latach 70. XX w., przywracając do obiegu czytelniczego fragment historii literatury. Zgodnie z ideą Pollaka eseje razem z listami miały stanowić formę biografii Pasternaka. Starannie opracowana i...

  Promocja
  okładka Peregrynacje, migracje i wędrowanie motyw podróży w kulturze koreańskiej, Książka |

  Autorzy analizują temat podróży z perspektyw: geograficznej, literackiej, historycznej, popkulturowej oraz językoznawczej. W centrum rozważań znajduje się przekonanie o znaczącej roli, jaką na przestrzeni wieków odegrała podróż w procesie kształtowania się zarówno narodowej, jak i indywidualnej tożsamości Koreańczyków. ****** Peregrinations, Migrations and Wandering: The Motif of Journey in Korean Culture The authors analyse the topic of travel from geographical, literary,...

  Promocja
  okładka Kurt Vonnegut, Książka |

  Autorzy omawiają najważniejsze powieści Kurta Vonneguta. Wskazują te aspekty jego twórczości, które piętnaście lat po śmierci pisarza zyskują na znaczeniu w obliczu współczesnych kryzysów: od zagrożeń dla demokracji, jakie niosą wszelkie populizmy, przez zanieczyszczenie środowiska i zmiany klimatyczne, po powracające dziś widmo konfliktu nuklearnego. ****** Kurt Vonnegut The authors discuss some of Kurt Vonnegut's most important novels. They point to those aspects of Vonn...

  Promocja
  okładka Towianizm. Fenomen i dziedzictwo, Książka |

  Tom zawiera studia dotyczące towianizmu i procesu recepcji tego zjawiska w kulturze polskiej (aż po współczesność), a także poza jej obrębem, przede wszystkim we Włoszech. Został podzielony na trzy części: pierwsza koncentruje się wokół towianizmu jako zjawiska światopoglądowego i filozoficzno-religijnego, druga jest poświęcona recepcji współczesnych Mistrza Andrzeja, trzecia natomiast – wpływowi towianizmu na działania poromantycznych pokoleń. Publikacja składa się z dwudzie...

  Promocja
  okładka Doświadczenie pamięć pismo Życie i twórczość Leo Lipskiego, Książka |

  Monografia wieloautorska poświęcona Leo Lipskiemu, dwudziestowiecznemu pisarzowi polsko-żydowskiemu. Autorzy omawiają związki jego twórczości z tekstami innych pisarzy i przedstawiają miejsce prozaika w polskim i europejskim życiu literackim. Analizują ukryte motywy autobiograficzne, uwzględniając również korespondencję i bruliony, zwracają też uwagę na wszechobecny u Lipskiego wątek traumy i jej zapisu. Experience – Memory – Scripture: The Life and Work of Leo Lipski A col...

  Promocja
  okładka Starcie narracji Studia o słoweńskiej pamięci zbiorowej, Książka |

  Książka stanowi reprezentatywne, choć mozaikowe, odzwierciedlenie narracji kształtujących tożsamość współczesnych Słoweńców, uchwycone z perspektywy słoweńskich, ale i polskich badaczy. Ich studia przypadków ukazują dwa uzupełniające się i zarazem przeciwstawne mechanizmy kształtujące pamięć zbiorową. Pierwszy z nich związany jest z kanonizacją i popularyzowaniem opowieści o przeszłości, a drugi – z jej kontestacją, z konfliktem pamięci. Całość stanowi przekrojowe ujęcie, od ...

  Promocja
  okładka Tożsamość jako proces Od Johannesa Bobrowskiego do dyskursu o „poniemieckim”. Literatura - historia, Książka |

  Monografia pokonferencyjna składa się z tekstów będących próbą spojrzenia na procesy kształtowania się przynależności bądź odrębności z wykorzystaniem nowoczesnych teorii kulturowych w sposób interdyscyplinarny, przy połączeniu trzech dziedzin wiedzy: literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa. Pole badawcze obejmuje przestrzeń kulturową dawnych Prus Wschodnich, których południową część stanowią współczesne Mazury i Warmia. Identity as a Process. From Johannes Bobr...

  Promocja
  okładka Początki obrządku szkieletowego na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza, Książka |

  Zbiór artykułów dotyczy dyskutowanego w polskiej archeologii zagadnienia początków inhumacji na ziemiach polskich, które są postrzegane jako świadectwo przyjęcia chrześcijaństwa. Dyskusja koncentruje się na próbie określenia, w którym momencie naszych dziejów rozpoczyna się stosowanie szkieletowego obrządku pogrzebowego: czy już po chrzcie Mieszka I w 966 r., w II poł. X w. czy też dopiero za jego następcy Bolesława Chrobrego w XI w. Ma to kluczowe znaczenie dla datowania poc...

  Promocja
  okładka Solidarność i egoizm we współczesnym dyskursie akademickim, Książka |

  Monografia wieloautorska jest zbiorem jedenastu artykułów poświęconych współczesnemu dyskursowi o solidarności i egoizmie. Autorzy reprezentujący różne specjalności analizują tytułowe zjawiska z perspektywy etycznej, społecznej, ekonomicznej i politycznej, koncentrując się na analizie głębokich zmian społecznych współczesnego świata i towarzyszących im nowoczesnych i ponowoczesnych dyskursów. ****** Solidarity and Egoism in Current Academic Discourse This multi-author mono...

  Promocja
  okładka Rocznik Centrum Studiów Białoruskich, nr 8, Książka |

  „Rocznik Centrum Studiów Białoruskich” („Hadawik Centra Bielaruskich Studyjau”) to wydawnictwo stworzone przez badaczy białoruskich, którzy pracują w Centrum Studiów Białoruskich, utworzonym przy Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Celem powstania Centrum jest umożliwienie pracy i rozwoju białoruskim naukowcom, których działalność ograniczono na Białorusi. Pracujący w Centrum naukowcy ze względów politycznych zostali usunięci z uczelni czy instytucji a ich b...

  Promocja
  okładka Nowy Prometeusz 2022/16, Książka |

  (…) Czytelnicy zapewne dostrzegą stopniową ewolucję chronologiczno-tematyczną kolejnych numerów „Nowego Prometeusza”, który pozostając specjalistycznym pismem poświęconym badaniom ruchu prometejskiego, jako zjawiska politycznego i intelektualnego, będzie również w coraz większym stopniu skupiać się na problematyce neoprometeizmu, rozumianej jako dążenie państw graniczących z Polską na Wschodzie do wzmacniania swojej suwerenności i integralności terytorialnej. Ostatnie wydarze...