Wydawnictwo Naukowe UAM

Typ publikacji

Cena

Serie wydawnicze

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  Promocja
  okładka Niewspółczesność Doświadczenie temporalne w polskiej literaturze najnowsze, Książka | Mizerkiewicz Tomasz
  Promocja
  okładka Niewspółczesność Doświadczenie temporalne w polskiej literaturze najnowsze, Książka | Mizerkiewicz Tomasz

  Dzięki lekturom wielu dzieł polskiej literatury najnowszej książka odkrywa fundamentalne napięcie między niepokojąco zintegrowaną i zniewalającą współczesnością a różnorakimi formami bycia niewspółczesnego. W silnie naznaczonej doświadczeniami historycznymi polskiej literaturze dochodzi do nowego uwrażliwienia na przeżycie czasu. Pojawia się w niej dojrzała forma życia asynchronicznego, którego ekspresje opisuje monografia, by pokazać na koniec, jak polska literatura wkracza ...

  Promocja
  okładka Od idylli do ironii Literatura węgierska wobec Zagłady w latach 1944-1948, Książka | Piotrowiak-Junkiert Kinga
  Promocja
  okładka Od idylli do ironii Literatura węgierska wobec Zagłady w latach 1944-1948, Książka | Piotrowiak-Junkiert Kinga

  Książka jest pierwszą w języku polskim monografią poświęconą literaturze węgiersko-żydowskiej lat 1944-1948 wobec Zagłady. Część teoretyczna publikacji prezentuje sytuację tej literatury w czasie jej rozkwitu, modele biografii żydowskich na Węgrzech, ewolucję tekstów skupionych wokół kwestii żydowskiej, metafory bycia Żydem nad Dunajem w eseistyce i prozie międzywojennej. Część interpretacyjna prezentuje wybrane dzieła literackie takich autorów, jak Terez Rudnóy, Miklós Radnó...

  Promocja
  okładka Éloquences romantiques Les années de l’Arsenal (1824-1834), Książka | Sukiennicka Marta
  Promocja
  okładka Éloquences romantiques Les années de l’Arsenal (1824-1834), Książka | Sukiennicka Marta

  Rozprawa poświęcona jest historii retoryki w pierwszym romantyzmie francuskim. Autorka skupia się na dziełach Charlesa Nodiera, jednego z ojców francuskiego romantyzmu, który był zarazem teoretykiem retoryki i mówcą politycznym podczas rewolucji francuskiej. Myśl i dzieła Nodiera inspirowały Victora Hugo, Alfreda de Vigny’ego i Alfreda de Musseta, którzy debiutowali w salonie literackim Nodiera, mieszczącym się w paryskiej Bibliotece Arsenału. Rozprawa analizuje wpływ Nodiero...

  Promocja
  okładka Zaburzenia okresu adolescencji Wybrane aspekty, Książka |
  Promocja
  okładka Zaburzenia okresu adolescencji Wybrane aspekty, Książka |

  Książka wpisuje się w szeroki nurt badań i dyskusji nas zadaniami rozwojowymi i kryzysami życiowymi osób w wieku adolescencji. Bez wątpienia przejście z wieku dziecięcego do okresu dorosłości stanowi wyzwanie dla każdego nastolatka. Publikacja ma stanowić przyczynek do podjęcia zarówno teoretycznych rozważań, jak i praktycznych oddziaływań w tak współcześnie ważnym obszarze, jakim jest wspomaganie rozwoju młodzieży. Teksty zostały wzbogacone o opisy przypadków, które mają słu...

  Promocja
  okładka Aktywna obecność człowieka w środowisku życia Perspektywa edukacyjna i społeczna, Książka |
  Promocja
  okładka Aktywna obecność człowieka w środowisku życia Perspektywa edukacyjna i społeczna, Książka |

  W książce zaakcentowano kwestie obecności i codziennej aktywności człowieka w środowisku. Pedagodzy społeczni w toku własnych eksploracji wskazują na potrzebę promowania działań mobilizujących i uruchamiających różnorodne inicjatywy społeczne w życiu codziennym, wyrażające się przez zachowania twórcze, innowacyjne, podmiotowe, a przede wszystkim dobrowolne. By taka aktywność mogła zaistnieć, muszą być stworzone odpowiednie warunki społeczno-kulturowe, polityczne, w których ży...

  Promocja
  okładka Nowy autotematyzm? Metarefleksja we współczesnej humanistyce, Książka |
  Promocja
  okładka Nowy autotematyzm? Metarefleksja we współczesnej humanistyce, Książka |

  Publikacja jest pokłosiem zorganizowanej w listopadzie 2019 roku sesji naukowej poświęconej autotematyzmowi we współczesnej humanistyce, a także elementem szerszego projektu badawczego, którego celem jest metodologiczne odświeżenie i przywrócenie badaniom literaturoznawczym pojęcia autotematyzmu, popularnego w XX stuleciu w związku z dominacją paradygmatu strukturalno-semiotycznego oraz żywotnością poetyk modernistycznych, współcześnie zaś (między innymi w wyniku transformacj...

  Promocja
  okładka Obraz jako obiekt teoretyczny Studia z teorii i historii badań nad sztuką, Książka |
  Promocja
  okładka Obraz jako obiekt teoretyczny Studia z teorii i historii badań nad sztuką, Książka |

  Obraz jako obiekt teoretyczny to drugi w cyklu po tomie Obrazy mocne – obrazy słabe (2018) zbiór artykułów powstałych jako pokłosie rogalińskiego seminarium historyków sztuki. Niniejsza publikacja zogniskowana jest na relacji między dziełami sztuki a rozmaitymi strategiami teoretycznymi wykorzystującymi ich potencjał ikoniczny. Poszczególne studia zawierają analizy różnego rodzaju sprzężeń miedzy myślą dyskursywną a wizualnością w dziejach sztuki i humanistyki. Wnioski wywied...

  Promocja
  okładka Dwa millennia z Owidiuszem, Książka |
  Promocja
  okładka Dwa millennia z Owidiuszem, Książka |

  W jaki sposób można po dwóch tysiącach lat uczcić pamięć Publiusza Owidiusza Nazona, jednego z największych poetów starożytności? Ten pełen wdzięku poeta per se przecież nadal żyje wśród nas, milionów czytelników, jako autor cudownych Metamorfoz, nieco frywolnej Sztuki kochania, czy pełnej rozpaczy, ale i godności poezji wygnańczej. Polscy filolodzy (nie tylko klasyczni) postanowili oddać hołd Owidiuszowi, analizując różne aspekty niepowtarzalnej i tak bogatej twórczości rzym...

  Promocja
  okładka Filologia wobec wyzwań komunikacji specjalistycznej, Książka | Elżbieta Gajewska, Magdalena Sowa, Joanna Kic-Drgas
  Promocja
  okładka Filologia wobec wyzwań komunikacji specjalistycznej, Książka | Elżbieta Gajewska, Magdalena Sowa, Joanna Kic-Drgas

  Publikacja ma charakter monografii trójautorskiej, przygotowanej we współpracy międzyuczelnianej (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza). Programy studiów filologicznych polskich uczelni podlegają ciągłej ewolucji, aby dopasować się do oczekiwań zmieniającego się rynku pracy i zwiększyć szanse zatrudnienia swoich absolwentów. Zmiany w profilu kształcenia filologów są niekiedy bardzo ...

  Promocja
  okładka Młodzi naukowcy na uniwersytecie Pomiędzy teorią a praktyką edukacyjną, Książka | Agnieszka Cybal-Michalska, Agnieszka: redakcja naukowa Gromkowska-Melosik
  Promocja
  okładka Młodzi naukowcy na uniwersytecie Pomiędzy teorią a praktyką edukacyjną, Książka | Agnieszka Cybal-Michalska, Agnieszka: redakcja naukowa Gromkowska-Melosik

  Celem tej książki jest przedstawienie wybranych problemów teorii i praktyki edukacyjnej w różnych odsłonach i z rozmaitych perspektyw. Autorzy poszczególnych tekstów podejmują zagadnienia ważne, niekiedy związane z bardzo szczególnymi edukacyjnymi fenomenami. Z jednej strony analizują mikrozjawiska, które są istotne i bardzo realne dla ich uczestników. Z drugiej strony występują też w tej książce próby tworzenia pewnych względnie całościowych wizerunków – i to na poziomie mak...

  Promocja
  okładka Doktorzy honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Tom IV: 2001-2019, Książka |
  Promocja
  okładka Doktorzy honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Tom IV: 2001-2019, Książka |

  Książka jest czwartym tomem publikacji poświęconej doktorom honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2001-2019 ten zaszczytny tytuł otrzymało dwadzieścia dziewięć osób z Polski i zagranicy. W publikacji zaprezentowano ich sylwetki w układzie chronologicznym. W każdym przypadku przedstawiono kalendarium procesu przyznawania tytułu (wniosek Rady Wydziału, uchwałę Senatu, uroczystość promocji). Swoją wartość zachowują teksty przemówień przedstawiciel...

  Promocja
  okładka Zrozumieć czas wolny. Przeobrażenia, tożsamość, doświadczanie, Książka | Dorota Mroczkowska
  Promocja
  okładka Zrozumieć czas wolny. Przeobrażenia, tożsamość, doświadczanie, Książka | Dorota Mroczkowska

  Autorka analizuje pojęcie czasu wolnego w jego kluczowych wymiarach związanych z przeobrażeniami, tożsamością i doświadczaniem; jako kategorię dynamiczną, społecznie i kulturowo zmienną, będącą na przecięciu mikro- i makroprocesów społecznych. Przygląda się historyczno-społecznemu osadzeniu czasu wolnego, procesom charakteryzującym jego rozwój: urbanizacji, technologizacji, komercjalizacji, globalizacji oraz akceleracji, w wyniku których stajemy przed problemami dotyczącymi t...

  Promocja
  okładka Fontes Historiae Antiquae XLIX: Lex de imperio Vespasiani, Książka | Kłodziński Karol, Paweł Sawiński
  Promocja
  okładka Fontes Historiae Antiquae XLIX: Lex de imperio Vespasiani, Książka | Kłodziński Karol, Paweł Sawiński

  Lex de imperio Vespasiani (CIL VI 930) to umowna, współczesna nazwa określająca jedyny z okresu wczesnego Cesarstwa Rzymskiego akt prawny regulujący podstawy władzy cesarskiej, który przetrwał do naszych czasów. Inskrypcja jest obecnie przechowywana w Muzeum Kapitolińskim w Rzymie. Wraz z Res Gestae Divi Augusti (Monumentum Ancyranum) zalicza się ją do dwóch najważniejszych inskrypcji publicznych z epoki pryncypatu. Datowana na koniec 69 r. lub początek 70 r. inskrypcja potwi...

  Promocja
  okładka Political and economic activity of women, Książka |
  Promocja
  okładka Political and economic activity of women, Książka |

  Today, gender equality between women and men is a necessary condition for the existence of a democratic culture. Political and economic activity of women in the twentieth and twenty-first century is of landmark proportions. For many women now, private space is becoming public and public space is becoming private space. (...) This publication presents examples of women active in both public and private sectors. I hope that the articles presented will contribute to a lively deb...

  Promocja
  okładka Getting Europe back to work Crisis (re)production and crisis overcoming in Europe, Książka |
  Promocja
  okładka Getting Europe back to work Crisis (re)production and crisis overcoming in Europe, Książka |

  Unemployment in the European Union seems to be one of the most important economic, social and political challenges nowadays. Young Europeans are particularly affected by this problem. The 2008 financial and economic crisis has undermined not only the economies of many of the member states, but also the integration project itself. The European Union and its capacity to create a “better world” has been called into question, especially by the young generation. Overcoming the cri...

  Promocja
  okładka The changing perspective of the European integration process in the Multi-Speed European Union, Książka |
  Promocja
  okładka The changing perspective of the European integration process in the Multi-Speed European Union, Książka |

  The deepening of European integration and its widening are two key processes shaping for many years the European Union. In recent years, due to the significant increase in the number of member states and problems with compliance with EU law by the new EU members, there has been a fundamental change in enlargement policy. The main determinant of the change in approach is a much more restrictive approach implemented by the Member States and the European Commission to control th...

  Promocja
  okładka Determinanty deficytu demokracji w Republice Białorusi, Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, Książka |
  Promocja
  okładka Determinanty deficytu demokracji w Republice Białorusi, Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, Książka |

  Problem rozwoju demokracji jest przedmiotem rozważań i analiz przede wszystkim politologów. Ma on jednak charakter interdyscyplinarny z uwagi na wielowymiarowość pojęcia demokracja. Wskazywanie na deficyt demokracji ma zawsze charakter subiektywny, uwarunkowany punktem odniesienia, a także specyfiką kulturową, która w decydującej mierze wpływa na pojmowanie demokracji. Inaczej definiują demokrację i pojęcie z nią związane takie, jak wolność, np. społeczeństwa zdominowane prze...

  Promocja
  okładka Polityka Turcji wobec mniejszości muzułmańskich i niemuzułmańskich w świetle standardów Unii Europejskiej, Książka | Szkudlarek Magdalena
  Promocja
  okładka Polityka Turcji wobec mniejszości muzułmańskich i niemuzułmańskich w świetle standardów Unii Europejskiej, Książka | Szkudlarek Magdalena

  Przedmiotem badań zaprezentowanych na kartach niniejszej pracy jest ewolucja, jakiej polityka mniejszościowa Turcji podlega w związku z trwającymi od 3 października 2005 roku oficjalnymi negocjacjami akcesyjnymi z Unią Europejską (UE) oraz z poprzedzającym ich rozpoczęcie okresem przygotowawczym. Analizie poddano więc sposób, w jaki perspektywa członkostwa w UE wpływa na prawną i rzeczywistą sytuację muzułmańskich i niemuzułmańskich mniejszości żyjących w Turcji. fragment Wst...

  Promocja
  okładka Zmiany na rynkach pracy państw OECD ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej, Książka | Hajder Krzysztof
  Promocja
  okładka Zmiany na rynkach pracy państw OECD ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej, Książka | Hajder Krzysztof

  Rynek pracy jest kategorią ekonomiczną, która stanowi jeden z kluczowych elementów decydujących o rozwoju gospodarki rynkowej. Badania rynku pracy sprowadzają się do wieloaspektowej analizy poszczególnych determinantów jego funkcjonowania. Analiza politologiczna koncentruje się głównie na badaniach: zasad i efektywności funkcjonowania poszczególnych modeli rynku pracy w świetle teorii; analizie skuteczności polityki przeciwdziałania bezrobociu; badaniu stosunków pracy, a w sz...

  Promocja
  okładka Logistyka sił zbrojnych USA w konfliktach o niskiej intensywności Grenada 1983 i Panama 1989, Książka | Skarżyński Mirosław
  Promocja
  okładka Logistyka sił zbrojnych USA w konfliktach o niskiej intensywności Grenada 1983 i Panama 1989, Książka | Skarżyński Mirosław

  Siły zbrojne mogą być skierowane do udziału w misjach „niższej klasy”, potocznie nazywanych operacjami „z dolnej półki”, prowadzonymi w ograniczonym zakresie i stosunkowo krótkim czasie, które w przyszłości będą przebiegały w podobny sposób jak np. operacja „Just Cause”, dlatego amerykańskie doświadczenia szczególnie z interwencji w Panamie w 1989 r. mogą wyjaśnić niektóre z kluczowych czynników odgrywających nadal istotne znaczenie w przebiegu operacji tego rodzaju. Pod koni...

  Promocja
  okładka Romantyk jako czytelnik II Sympozjum im. Zofii Trojanowiczowej, Książka | Alina Borkowska-Rychlewska, Hamerski Wojciech, Krzysztof (red.) Trybuś
  Promocja
  okładka Romantyk jako czytelnik II Sympozjum im. Zofii Trojanowiczowej, Książka | Alina Borkowska-Rychlewska, Hamerski Wojciech, Krzysztof (red.) Trybuś

  Książka zawiera prace prezentowane na kolejnym z cyklu sympozjów poświęconych literaturze i kulturze pierwszej połowy XIX wieku, którym patronuje Profesor Zofia Trojanowiczowa (1936–2015), badaczka romantyzmu i mistrzyni kilku pokoleń poznańskich historyków literatury. Publikowane tu artykuły zostały ułożone w dwu obszernych częściach zatytułowanych: Jak czytali romantycy – jak czytano romantyków oraz Pamięć lektur: intertekstualność i gry literackie. Pod tymi ogólnymi hasłam...

  Promocja
  okładka Silva rerum 2 czyli łacina bryka w puszczach w zagajnikach, Książka | Miazek-Męczyńska Monika
  Promocja
  okładka Silva rerum 2 czyli łacina bryka w puszczach w zagajnikach, Książka | Miazek-Męczyńska Monika

  Dlaczego powstała książka Silva rerum 2, czyli łacina bryka w puszczach, w zagajnikach? Ponieważ w pierwszej części nie starczyło miejsca, żeby wyjaśnić, co znaczy post scriptum, sensu stricto czy qui pro quo, a także wiele innych łacińskich fraz, złotych myśli i cytatów, na które możemy się natknąć w czasie codziennej lektury i rozmów. Przewodnikami po lesie łacińskich sentencji zostały ponownie zwierzęta, które w pięćdziesięciu fraszkach z animuszem i dowcipem posługują się...

  Promocja
  okładka Samochód Tożsamość wolność i przestrzeń, Książka | Melosik Zbyszko
  Promocja
  okładka Samochód Tożsamość wolność i przestrzeń, Książka | Melosik Zbyszko

  Książka poświęcona jednemu z najbardziej spektakularnych fenomenów społeczno-kulturowych XX i XXI wieku. Jej bohaterem jest samochód: nie tyle (choć także) jako technologia, co jako integralny komponent tożsamości, zarówno jednostek, jak i całych społeczeństw. Autor przedstawia samochód z wielu perspektyw, często ze sobą sprzecznych, wychodząc z założenia, że samochód jest wieloznaczny, dzięki czemu dostarcza niezwykle bogatych możliwości w interpretacji związanych z nim prob...

  Promocja
  okładka Zbyt głośna historyczność Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej, Książka | Szmyt Zbigniew
  Promocja
  okładka Zbyt głośna historyczność Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej, Książka | Szmyt Zbigniew

  Zbyt głośna historyczność opisuje poszukiwania użytecznej przeszłości prowadzone przez mieszkańców postsocjalistycznej Azji Wewnętrznej. Autor, traktując historię jako politykę skierowaną ku przeszłości, analizuje jej użycia na poziomie państwa, społeczności lokalnej i na poziomie rodzinnym. Wiele uwagi zostało poświęcone praktycznym formom funkcjonowania przeszłości wykraczającym poza tradycyjną historiografię i politykę historyczną, a także poza instytucje ją reprodukujące:...