Visa Mobile

Wydawnictwo Naukowe UAM - książki, ebooki i audiobooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka „Życzę Ci krótkimi wyrazy, byś nie padł ofiarą zarazy”. Epidemie w piśmiennictwie XIX wieku, Książka | Ewa Krawiecka

  Sytuacje graniczne, jakimi są choroby, epidemie, lęk przed cierpieniem fizycznym i psychicznym, zagładą (jednostki, wspólnoty), od starożytności budziły grozę, pobudzały do szukania przyczyn w świecie realnym i pozazmysłowym (np. jako kara czy dopust sił nadprzyrodzonych). Efektem zmierzenia się z egzystencjalnymi koniecznościami były rozmaite próby opisu, wytłumaczenia przyczyn, przewidywanie i odkrywanie symptomów, dochodzenie do sensu owych niepożądanych a jednocześnie nie...

  Promocja
  okładka Historia wizualna, Książka | Dorota Skotarczak

  Monografia przedstawia historię wizualną jako subdyscyplinę badawczą zajmującą się analizą przedstawień (audio)wizualnych w kontekście historycznym. W tym rozumieniu zorientowana jest ona multidyscyplinarnie, obejmując swym zasięgiem wszystkie sfery, które występują na styku historii/historiografii, fotografii, filmu, sztuk plastycznych, nowych mediów oraz wszelkiej wizualizacji przeszłości i wiedzy historycznej. Do jej zadań należy z jednej strony wskazanie roli, jaką przeds...

  Promocja
  okładka Rzecznictwo wybranych problemów społecznych z perspektywy socjologicznej, Książka | Necel Ryszard

  Książka dotyczy zaangażowania organizacji pozarządowych i przedstawicieli instytucji pomocy społecznej w rzecznictwo praw społecznych. Jest to socjologiczna analiza praktyk społecznych podejmowanych w imię praw i interesów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: osób z niepełnosprawnością, długotrwale chorych oraz doświadczających przemocy domowej. Autor, sięgając do współczesnych teorii z obszaru nauk społecznych, przekonuje, że rzecznictwo jest aktywnością zaczynającą się...

  Promocja
  okładka Political and economic activity of women, Książka |

  Today, gender equality between women and men is a necessary condition for the existence of a democratic culture. Political and economic activity of women in the twentieth and twenty-first century is of landmark proportions. For many women now, private space is becoming public and public space is becoming private space. (...) This publication presents examples of women active in both public and private sectors. I hope that the articles presented will contribute to a lively deb...

  Promocja
  okładka Double reunification through the European Union’s Education Policy, Książka |

  The publication represents the result of research carried out as part of the Jean Monnet project – EDUPOL Module “The European Integration Process. Double reunification through EU Education Policies (1948–2012).” The project was carried out at the Faculty of Political Science and Journalism at Adam Mickiewicz University in Poznan from 2013 to 2016. (...) The main objective of this publication is to draw public attention to the great impact of the European dimension of teachin...

  Promocja
  okładka Determinanty deficytu demokracji w Republice Białorusi, Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, Książka |

  Problem rozwoju demokracji jest przedmiotem rozważań i analiz przede wszystkim politologów. Ma on jednak charakter interdyscyplinarny z uwagi na wielowymiarowość pojęcia demokracja. Wskazywanie na deficyt demokracji ma zawsze charakter subiektywny, uwarunkowany punktem odniesienia, a także specyfiką kulturową, która w decydującej mierze wpływa na pojmowanie demokracji. Inaczej definiują demokrację i pojęcie z nią związane takie, jak wolność, np. społeczeństwa zdominowane prze...

  Promocja
  okładka Unia Europejska w 2008 roku Aktualne problemy i najważniejsze wyzwania, Książka | Praca Zbiorowa

  Współczesna Europa to kontynent pełen różnorodności o charakterze nie tylko politycznym, ale również społecznym czy etnicznym. Różnice te często są przyczyną powstawania wielorakich problemów czy konfliktów, dotyczących wielu dziedzin życia współczesnego człowieka. (…) Teksty zamieszczone w niniejszej książce włączają się w aktualny dyskurs na temat bieżących wyzwań Europy i dotyczą zarówno spraw ogólnych, jak i zagadnień bardziej szczegółowych. Artykuły są rezultatem badań ...

  Promocja
  okładka Zmiany na rynkach pracy państw OECD ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej, Książka | Hajder Krzysztof

  Rynek pracy jest kategorią ekonomiczną, która stanowi jeden z kluczowych elementów decydujących o rozwoju gospodarki rynkowej. Badania rynku pracy sprowadzają się do wieloaspektowej analizy poszczególnych determinantów jego funkcjonowania. Analiza politologiczna koncentruje się głównie na badaniach: zasad i efektywności funkcjonowania poszczególnych modeli rynku pracy w świetle teorii; analizie skuteczności polityki przeciwdziałania bezrobociu; badaniu stosunków pracy, a w sz...

  Promocja
  okładka Człowiek Gospodarka Społeczeństwo Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Babiakowi, Książka |

  Profesor zw. dr hab. Jerzy Babiak (profesor nauk humanistycznych, doktor habilitowany nauk ekonomicznych) urodził się 27 maja 1943 r. w Kępnie. Szkołę Podstawową ukończył w 1957 roku w Krążkowach. Uczęszczał do Technikum Kolejowego w Ostrowie Wlkp. w latach 1957–1962, gdzie uzyskał maturę. Studia wyższe odbył w latach 1963–1968 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu (WSE, a obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) uzyskując stopień zawodowy magistra ekonomii. Stopień naukowy doktor...

  Promocja
  okładka Silva rerum 2 czyli łacina bryka w puszczach w zagajnikach, Książka | Miazek-Męczyńska Monika

  Dlaczego powstała książka Silva rerum 2, czyli łacina bryka w puszczach, w zagajnikach? Ponieważ w pierwszej części nie starczyło miejsca, żeby wyjaśnić, co znaczy post scriptum, sensu stricto czy qui pro quo, a także wiele innych łacińskich fraz, złotych myśli i cytatów, na które możemy się natknąć w czasie codziennej lektury i rozmów. Przewodnikami po lesie łacińskich sentencji zostały ponownie zwierzęta, które w pięćdziesięciu fraszkach z animuszem i dowcipem posługują się...

  Promocja
  okładka Na obrzeżach polityki Część dwunasta, Książka |

  Na prezentowany tom składają się prace autorów z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza, którzy uczestniczyli w poprzednich częściach Na obrzeżach polityki – historyków, medioznawców i politologów, spośród których nie brakuje wieloletnich członków zespołu badań nad kulturą polityczną. Zespół ten kształtował się przez kilka dziesięcioleci, obejmując swym zasięgiem również przedstawicieli innych polskich ośrodków humanistycznych, którzy uczes...

  Promocja
  okładka Inwentarze kolegium jezuitów w Nowogródku oraz jego majątków ziemskich z przełomu roku 1773 i 1774, Książka | Andrea Mariani

  Edycja inwentarzy kolegium jezuickiego w Nowogródku i jego majątków, sporządzonych po kasacie Towarzystwa Jezusowego na przełomie roku 1773 i 1774, zawiera opracowanie krytyczne pięciu rękopisów dotychczas prawie niewykorzystanych, przechowywanych w archiwach rosyjskich i białoruskich. Materiał zawarty w edycji jest cenny dla przedstawicieli różnych dyscyplin, takich jak historia sztuki i architektury, historia książki i edukacji, historia miast, religioznawstwo, muzykologia,...

  Promocja
  okładka Pary dwujęzyczne w Polsce, Książka | Agnieszka Stępkowska

  Celem monografii jest zbadanie i opisanie stopnia językowej i kulturowej adaptacji cudzoziemców w parach dwujęzycznych z obywatelami polskimi. Podstawą badania są 24 wywiady pogłębione z parami dwujęzycznymi. Nadrzędna hipoteza zakłada, że postawy językowe kształtują się w procesie nauki poprzez komunikację, wykonywaną pracę i funkcjonowanie w związku z partnerem o innym języku i kulturze. Takie założenie daje wgląd w proces socjalizacji cudzoziemców w polską kulturę i język ...

  Promocja
  okładka Sen Antropologia, kultura, semiotyka, Książka | Hendrykowski Marek

  Studium kulturoznawcze poświęcone sekretom powszechnie przeżywanego fenomenu, jakim jest doświadczenie snu. Zagadnienie to stanowi obiekt badań z natury rzeczy niełatwy pod względem metodologicznym. Całość rozprawy składa się z serii esejów, w których autor rozważa poszczególne aspekty zjawiska snu, zwracając szczególną uwagę na jego kulturowe determinanty oraz aspekty semiotyczne.

  Promocja
  okładka Drugie wejrzenie Analizy i interpretacje, Książka | Marek Hendrykowski

  Zbiór szkiców i studiów zamieszczonych w tej książce obejmuje blisko półwiecze – począwszy od roku 1971 („Podwójny portret Lizy Pareńskiej”) aż po okres najnowszy. Ich wspólny mianownik stanowi nie tylko semiotyczna perspektywa spojrzenia na dzieło sztuki jako tekst kultury. Łączy je również to, iż wszystkie wzięły się z zafascynowania autora ich urzekającą niezwykłością. Zarówno gdy w grę wchodzą wielkie osiągnięcia sztuki filmowej, w rodzaju: „Towarzyszy broni”, „La strady”...

  Promocja
  okładka Smak drogi Podróże chorwackiego romantyzmu (1839-1860), Książka | Krystyna Pieniążek-Marković

  Przedmiotem zainteresowania autorki są chorwackie podróże z lat 1839–1860. Data początkowa to rok publikacji pierwszych chorwackich podróży czasu romantyzmu (iliryzmu), których autorem był Ivan Trnski, a równocześnie początki chorwackiego romantyzmu. Data zamykająca łączona jest – w dużym uproszczeniu – z końcem romantyzmu (także z końcem absolutyzmu przypadającego na lata 1851–1860). Do najbardziej znanych autorów podróży z lat 1839–1860 należą Ivan Trnski, Matija Mažuranić,...

  Promocja
  okładka Rzymskim szlakiem Sarbiewskiego, Książka | Mikołajczak WojciechAleksander, Rafał Dymczyk

  Książka jest literaturoznawczą monografią zawierającą opracowanie łacińskiej elegii Iter Romanum [Droga rzymska] jezuickiego poety Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (1595–1640). Jej treść obejmuje krytyczną edycję tekstu łacińskiego oraz jego nowy przekład opatrzony komentarzem egzegetycznym. Monografia metodologicznie wpisuje się w najnowszy nurt badań literackich, wykorzystujących narzędzia poststrukturalistycznej analizy, jest też próbą zastosowania w neolatynistyce środków...

  Promocja
  okładka Syndrom postcovidowy w języku Polsko-bułgarskie studium przypadku. Raport z badań eksperymentalnych, Książka | Długosz Natalia, Eftomiva Andreana

  O wpływie pandemii COVID-19 na język pisano już wiele. Niniejsze studium ma jednak odmienny charakter niż opracowania, które ukazały się dotychczas na polskim czy bułgarskim rynku wydawniczym – przede wszystkim ma charakter porównawczy polsko-bułgarski. Opisane w badaniu obserwacje były czynione ad hoc, zatem przedmiot eksploracji stanowi język „w jego dzianiu się”. Rzadko spotykane okazuje się wykorzystanie w badaniu danych pozyskanych w drodze eksperymentu asocjacyjnego ora...

  Promocja
  okładka Political Science, Politische Wissenschaft, Politologija Literatura politologiczna, Książka |

  Niniejsza praca powstała w ramach sfinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu pt. „Podstawowa literatura przedmiotu a kształt współczesnej politologii. Political Science, Politische Wissenchaft i Politologija w ujęciu porównawczym” (nr DEC-2012/05/B/HS5/00597). Starano się zarysować w niej – w sposób z natury rzeczy punktowy – kształt instytucjonalno-merytoryczny badań nad polityką oraz wyższej edukacji politologicznej w przestrzeni kultury anglosaskiej, niemieckiej ...

  Promocja
  okładka Rozwój kontroli przez hamowanie w okresie dzieciństwa, Książka | Sławomir Jabłoński

  Autor podejmuje analizę rozwoju kontroli przez hamowanie – jednego z najbardziej popularnych konstruktów we współczesnych badaniach z zakresu psychologii rozwoju, psychologii poznawczej i neuropsychologii. Jest ona najczęściej ujmowana jako jedna z najwcześniej rozwijających się funkcji wykonawczych, które odpowiedzialne są za podejmowanie przez człowieka działań celowych. Sprawność tych funkcji uznaje się współcześnie za jedne z najważniejszych wczesnych predyktorów prawidło...

  Promocja
  okładka O przedmiocie badań informatyki Studium filozoficzne, Książka | Izabela Bondecka-Krzykowska

  O przedmiocie badań informatyki. Studium filozoficzne to spojrzenie na informatykę okiem filozofa. Jest próbą zdefiniowania informatyki jako nauki przez pryzmat badanych przez nią obiektów. W książce przedstawiono analizę filozoficzną zagadnień związanych z komputerami, programami komputerowymi oraz informacją.

  Promocja
  okładka Przestrzeń i czas w malarskim przekazie historii Autorski projekt artystyczno-naukowy 2018, Książka | Izabela Rudzka

  Książka prezentuje projekt artystyczno-naukowy realizowany przez autorkę w 2018 r. jako twórcze upamiętnienie powstania wielkopolskiego 1918–1919 w 100. rocznicę jego wybuchu. W pracy zaprezentowano dokumentację malarską, osobistą rejestrację pejzażu historii miejsc związanych z powstaniem wielkopolskim. Pokazano ewolucję tego pejzażu przez stworzenie własnej czasoprzestrzeni malarskiej, która uwzględnia zmiany obserwowanej przestrzeni w czasie, i która generuje refleksje na ...

  Promocja
  okładka Jezuickie giętkie pióro Wczesna nowożytność przez pryzmat studiów nad Towarzystwem Jezusowym, Książka | Maryks AleksanderRobert

  Sześć esejów prezentowanych w zbiorze ukazuje kształtowanie się różnych gatunków jezuickiego piśmiennictwa (stąd tytuł – Jezuickie giętkie pióro) oraz jego znaczenie dla okresu wczesnonowożytnego. Część z tych pism była szeroko rozpowszechniona zarówno wewnątrz Towarzystwa Jezusowego, jak i poza nim, a także miała kluczowy wpływ na zmieniającą się politykę jezuitów. Większość z tekstów pojawia się w książce w polskim przekładzie po raz pierwszy. Ponieważ Towarzystwo powstało ...

  Promocja
  okładka Między apokalipsą a melancholią Oleś Ulianenko Twórczość konteksty wspomnienia, Książka | Horniatko-Szumiłowicz Anna, Kuczyńska Marzanna, Lis-Markiewicz Przemysława, Polishchuk Yaroslav, Puc

  Autorzy proponują przeanalizowanie wybranych aspektów życia i twórczości prozatorskiej wybitnego współczesnego pisarza ukraińskiego – Ołesia Ulianenki (1962–2010) w ukraińskim i bułgarskim kontekście historycznoliterackim oraz w świetle najnowszych teorii literaturoznawczych. W opracowaniu Monografii wzięli udział badacze zarówno z Polski, jak i Ukrainy, w tym Jarosław Poliszczuk, Marzanna Kuczyńska, Oksana Puchońska, Anna Horniatko-Szumiłowicz, Przemysław Lis-Markiewicz. Za...