Wydawnictwo Naukowe UAM

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Zawsze błądzić pośród wiatrów Antropologiczne studium ewolucji strukturalnej westernu filmowego, Książka | Fabiś Piotr

  Zawsze błądzić pośród wiatrów. Antropologiczne studium ewolucji strukturalnej westernu filmowego to książka o filmach, które są nośnikami mitu. Western filmowy jest mitem w pierwotnym znaczeniu tego słowa, które można określić następująco: mit jest opowieścią o rzeczach świętych. Przy czym rzeczy święte nie muszą należeć do porządku nadnaturalnego. Rzeczy święte to rzeczy, które są dla danego społeczeństwa najważniejsze. Mit jest też opowieścią o wydarzeniach tworzących struk...

  PromocjaNowość
  okładka „Życzę Ci krótkimi wyrazy, byś nie padł ofiarą zarazy”. Epidemie w piśmiennictwie XIX wieku, Książka | Ewa Krawiecka

  Sytuacje graniczne, jakimi są choroby, epidemie, lęk przed cierpieniem fizycznym i psychicznym, zagładą (jednostki, wspólnoty), od starożytności budziły grozę, pobudzały do szukania przyczyn w świecie realnym i pozazmysłowym (np. jako kara czy dopust sił nadprzyrodzonych). Efektem zmierzenia się z egzystencjalnymi koniecznościami były rozmaite próby opisu, wytłumaczenia przyczyn, przewidywanie i odkrywanie symptomów, dochodzenie do sensu owych niepożądanych a jednocześnie nie...

  PromocjaNowość
  okładka Fontes Historiae Antiquae nr 51: Klaudiusz Mamertinus, Podziękowanie dla cesarza Juliana za konsulat, Książka |

  Jest to pierwszy polski przekład mowy pochwalnej Klaudiusza Mamertinusa, konsula roku 362, zatytułowanej Podziękowanie dla cesarza Juliana za konsulat. Autor wygłosił ją 1 stycznia 362 r. w obecności cesarza, inaugurując w ten sposób swoje urzędowanie na stanowisku konsula. Mamy do czynienia z panegirykiem, przedstawiającym Juliana Apostatę jako władcę idealnego, wśród poprzedników nie mającego sobie równego. Udostępnienie tego tekstu w języku polskim jest spełnieniem oczekiw...

  PromocjaNowość
  okładka Konstruowanie wiedzy w pisemnych i asynchronicznych interakcjach online, Książka | Joanna Górecka

  Podejmowany w monografii temat wpisuje się w ważny obszar współczesnej dydaktyki języków obcych, jakim jest nauczanie/uczenie się wspomagane przez komputer. Głównym przedmiotem rozważań są możliwości organizowania w przestrzeni wirtualnej zadań wykonywanych w grupie, w których uczący się podejmują działania konstruowania wiedzy. W centrum naszej uwagi znajdują się działania inicjowania i prowadzenia interakcji online odpowiadającej gatunkowym właściwościom dyskusji rzeczowej ...

  PromocjaNowość
  okładka Od gatunku do wizerunku Autokreacje b(v)logerów modowych w mediach społecznościowych, Książka | Magdalena Szulc

  Monografia podejmuje temat autokreacji wizerunkowej w mediach społecznościowych wśród blogerów modowych w perspektywie genologii literackiej. Jej celem jest wskazanie zależności gatunkowości wybranych kanałów mediów społecznościowych i kreowanego za ich pomocą wizerunku oraz potwierdzenie hipotezy, że każdy omawiany kanał social mediów może być definiowany jako osobny gatunek lub makrogatunek, co w efekcie wpływa na rodzaj podejmowanych w nim działań. Praca podzielona jest na...

  Promocja
  okładka Państwo tańczące. Mitologiczne źródła Platona nauki o tańcu, Książka | Grzybowski ProtazyJuliusz

  W możliwym do obrony uproszczeniu książka dotyczy Platona nauki o tańcu. Z kilku jednak spraw dobrze by się było jednak wytłumaczyć. Platon o tańcu pisze sporo, ale nie zmienia to przecież tego, że jest to u niego kategoria szczególna i rzadko jest przedstawiana przez niego przedmiotowo. Raczej służy mu jako część zestawu narzędziowego. Przeniesienie jej zatem na obszar przedmiotowy musi być ostrożne i musi być szczególnie czułe na kłopoty związane z uprzedmiotowieniem właśni...

  Promocja
  okładka Człowiek dorosły w zróżnicowanych kontekstach życia. K sięga jubileuszowa prof. Ewy Solarczyk-Ambrozik, Książka |

  Księga jubileuszowa zawiera 24 teksty z zakresu szeroko rozumianej edukacji dorosłych, inspirowane tematyką badawczą oraz publikacjami prof. Ewy Solarczyk-Ambrozik. Monografia podzielona jest na trzy części. W pierwszej zamieszczono refleksje dotyczące teorii i praktyki edukacji całożyciowej. Część druga poświęcona jest tematyce doradztwa karierowego i funkcjonowania człowieka dorosłego w pracy. Trzecia część to refleksja nad rolą edukacji dorosłych we wspieraniu rozwoju jedn...

  Promocja
  okładka Bezdroża komunikacji Kontakt, porozumienie, akceptacja, Książka |

  Monografia naukowa pt. Bezdroża komunikacji – kontakt, porozumienie, akceptacja (księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Bogusławowi Zielińskiemu) to wielogłosowy projekt uchwycenia i omówienia fenomenu komunikacji w wymiarze antropologicznym, socjologicznym, literackim, językowym i kulturowym. Szeroki aspekt i wielość rozpoznań sugeruje w pierwszym rzędzie sytuację dialogu, rozmowy i ustalenia stanowisk, ale w dalszej perspektywie przytacza kwestie sporu, konfliktu, polem...

  Promocja
  okładka Jak wyjaśnić obraz? Metodologiczne tropy historii sztuki w epoce Ernsta H. Gombricha, Książka | Stanisław Czekalski

  Książka przynosi syntezę problematyki metodologicznej historii sztuki jako dyscypliny, która w XX wieku za jedno ze swoich naczelnych zadań obrała metodyczne i obiektywne wyjaśnianie obrazów. Od czasu wyodrębnienia nauk humanistycznych w metodologii W. Diltheya najwybitniejsi historycy sztuki próbowali umocnić jej pozycję wśród tych nauk przez oparcie się na rygorach naukowego obiektywizmu i empiryzmu, ścisłości i poprawności, sprawdzalności i poznawczej pewności, których wzo...

  Promocja
  okładka Jole Stanišić, List otwarty do komunistów wszystkich krajów, Książka | red. Bogusław Zieliński

  Autobiograficzne świadectwo Jole Stanišicia (1929-2017), czarnogórskiego i jugosłowiańskiego komunisty, wyniesione z Nagiej Wyspy, jugosłowiańskiego gułagu, jest wstrząsającym dokumentem terroru. List do komunistów wszystkich krajów powstał w 1959 roku i nigdy dotąd nie został opublikowany. Autor, konsekwentny zwolennik tej ideologii z intencją oskarżycielską wysyłał swoje świadectwo przywódcom światowego ruchu komunistycznego, przestrzegając przed podobnymi wynaturzeniami sy...

  Promocja
  okładka Historia wizualna, Książka | Dorota Skotarczak

  Monografia przedstawia historię wizualną jako subdyscyplinę badawczą zajmującą się analizą przedstawień (audio)wizualnych w kontekście historycznym. W tym rozumieniu zorientowana jest ona multidyscyplinarnie, obejmując swym zasięgiem wszystkie sfery, które występują na styku historii/historiografii, fotografii, filmu, sztuk plastycznych, nowych mediów oraz wszelkiej wizualizacji przeszłości i wiedzy historycznej. Do jej zadań należy z jednej strony wskazanie roli, jaką przeds...

  Promocja
  okładka SENEKA Apokolokyntoza Boskiego Klaudiusza czyli dyni(dei)fikacja, Książka | Łukasz Berger

  Apokolokyntoza Boskiego Klaudiusza, czyli dyni(dei)fikacja to szczególne dzieło w dorobku Seneki, słynącego głównie z twórczości filozoficznej, moralizatorskiej lub tragediowej. Ten niewielki utwór, napisany w konwencji satyry menippejskiej, miał być bezpośrednią reakcją autora na śmierć znienawidzonego cesarza Klaudiusza (13 października 54 r.), który ongiś zesłał go na Korsykę. Jeśli uznać Apokolokyntosis za rodzaj nieprzebierającej w środkach literackiej zemsty, byłby to a...

  Promocja
  okładka Pedagogika społeczna w służbie człowiekowi. Jubileusz poznańskiej pedagogiki społecznej, Książka |

  Jest to jubileuszowy tom poświęcony 50-letniej historii poznańskiego Zakładu Pedagogiki Społecznej. Zawiera teksty dwojakiego rodzaju - z jednej strony ilustrują one jego historię, z drugiej zaś dokumentują, zawartymi w nim analizami - rozprawami i studiami - kierunki kontynuacji jego merytorycznych tradycji i pedagogicznej reakcji na współczesność, nasyconą wciąż aktualnymi i niepokojącymi pedagogów wyzwaniami, określanymi przez nich problemami społecznymi czy społeczno-peda...

  Promocja
  okładka Kolory w języku i kulturze bułgarskiej, Książka | Walczak-Mikołajczakowa Mariola

  W monografii rozpatrywane jest nazewnictwo kolorów we współczesnym języku bułgarskim we wszystkich możliwych aspektach. Autorskie dociekania skupiają się na pochodzeniu poszczególnych nazw, a następnie analizie ich udziału w tworzeniu antoponimów, toponimów, chrematonimów i fitonimów. Ukazana są również ta część frazeologii, której istotnym składnikiem z punktu widzenia semantyki są nazwy kolorów. Uzupełnienie językoznawczych analiz stanowi prezentacja nazw kolorów utrwalonyc...

  Promocja
  okładka Wspieranie twórczej aktywności plastycznej dzieci ze środowisk defaworyzowanych społecznie. Studium, Książka | Michalina Kasprzak

  Monografia prezentuje aktualne wyniki badań i analiz naukowych dotyczących charakterystyki i porównania twórczej aktywności plastycznej dzieci pochodzących ze środowisk defaworyzowanych społecznie uczęszczających do lokalnych formach wsparcia i opieki. Na przykładzie funkcjonowania placówek z Poznania i Tarragony została ukazana złożoność podejmowanej problematyki i wzajemne zależności widoczne w pracy obu ośrodków. Zaprezentowane badania stanowią cenne źródło wiedzy w zak...

  Promocja
  okładka Polski język migowy w doświadczeniach osób niesłyszących, ich rodziców i rehabilitantów, Książka | Jakoniuk-Diallo Anna, Rożek Aleksandra

  Monografia Polski język migowy w doświadczeniach osób niesłyszących, ich rodziców i rehabilitantów to książka z zakresu surdopedagogiki, poruszająca problematykę miejsca, jakie w procesie wspomagania rozwoju osób niesłyszących i słabosłyszących zajmuje język migowy. Same autorki określają to miejsce jako istotne w odniesieniu do wczesnego wspomagania rozwoju, edukacji, budowania tożsamości, a także szeroko rozumianej integracji społecznej wyżej wymienionej grupy. Ilustracją d...

  Promocja
  okładka Ameryka Rewizje wizualnej mitologii Stanów Zjednoczonych, Książka | Lipiński Filip

  Książka stanowi krytyczną analizę formacji i późniejszych rewizji tego, co autor określa mianem amerykańskich wizualnych mitów. Mity te osadzone są w szeroko pojętej wizualności, modelach spojrzenia, obrazach, sztuce i innych przejawach kultury wizualnej, takich jak film. Ameryka została napisana przede wszystkim z perspektywy historyka sztuki, ale również amerykanisty, ma zatem charakter interdyscyplinarny, łączący refleksję z dziedziny historii sztuki, studiów nad kulturą w...

  Promocja
  okładka Doktorat Konteksty akademickie i społeczno-kulturowe, Książka | Emilia Grzesiak

  W książce przedstawiono – umieszczając w wielu kontekstach – zagadnienia dotyczące doktoratów i studiów doktoranckich. Scharakteryzowano w niej ich społeczne znaczenie, biorąc pod uwagę społeczną wartość oraz wyjaśniono utrzymującą się popularność. Publikacja ma uporządkowaną strukturę, składającą się z siedmiu rozdziałów. W pierwszym i drugim rozdziale dokonano rekonstrukcji pojęcia doktoratu, rozpoczynając od jego historii, a następnie przechodząc do możliwych sposobów rozu...

  Promocja
  okładka Inflacja dyplomu akademickiego w społeczeństwie współczesnym Studium z socjologii edukacji, Książka | Anna Sobczak

  Publikacja poświęcona jest występującemu obecnie zjawisku przeedukowania społeczeństwa i inflacji dyplomu akademickiego. Jej problematyka wpisuje się w polską oraz międzynarodową dyskusję na temat relacji między funkcjami uniwersytetu a rynkiem pracy oraz strukturą społeczną. Autorka podjęła próbę przeanalizowania tytułowego zagadnienia zarówno w kontekście teoretycznym, jak i w odniesieniu do rzeczywistości społecznej. W tym drugim przypadku dokonała jego rekonstrukcji tak, ...

  Promocja
  okładka Kształcenie zdalne Zmiany w polskiej edukacji po pierwszej dekadzie XXI wieku, Książka | Mariusz Przybyła

  Głównymi obszarami związanymi z podejmowaną problematyką badawczą i dydaktyczną Autora są nowe media oraz ich wpływ na jednostkę i zbiorowości, w tym: współczesne ujęcia i perspektywy rozwojowe kształcenia na odległość (m-learning, b-learning); platformy edukacji zdalnej; kreatywność, innowacyjność (online); zjawisko luki cyfrowej; konwergencja mediów; dydaktyka szkoły wyższej; zarządzanie szkołą wyższą; metodyki w organizacjach harcerskich; cyborgizacja edukacji; gamifikacja...

  Promocja
  okładka (Prze)trwanie przeszłości w trans kulturowych przestrzeniach, Książka | Aleksandra Boroń

  Książka pod tytułem (Prze)trwanie pamięci w transkulturowych przestrzeniach to analiza zjawisk kulturowych należących do świata sztuki, które – jak książka, muzyka, taniec czy ceramiczne płytki – są jednocześnie elementami towarzyszącymi nam w codziennym życiu i kulturowymi reprezentacjami pamięci przeszłości. Powiązanie ich z kluczowymi pojęciami: kulturowego dziedzictwa i kulturowej tożsamości umożliwiło ich umieszczenie w perspektywie transkulturowości. Kulturowe dziedzict...

  Promocja
  okładka Edukacja w Chinach Studium systemu edukacji i jego społeczno-kulturowych uwarunkowań, Książka | Anna Mańkowska

  Książka składa się z czterech głównych rozdziałów stanowiących określone sekcje tematyczne. Pierwsza sekcja przedstawia kulturowe uwarunkowania systemu edukacji w Chinach. Za pomocą autorskiej interpretacji pokazano kulturowe fundamenty edukacji w Państwie Środka. Opisano tradycje konfucjanizmu, buddyzmu, taoizmu oraz legalizmu w edukacji, chińską tradycję guanxi oraz podejście do zmian globalizacyjnych w obszarze edukacji. W drugiej sekcji czytelnik odnajdzie opis systemu ed...

  Promocja
  okładka Językoznawcze studia nad modalnością, Książka | Romana Łapa

  Językoznawcze studia nad modalnością są cyklem kilkunastu tekstów, które metodologicznie osadzone w nurcie językoznawczym przynoszą charakterystykę predykatywnych wyrażeń modalnych w polszczyźnie ogólnej i języku prawnym. Część z nich to materiał powstały współcześnie, w którym jest mowa o dotychczasowym stanie badań nad kategorią modalną, przydatności składni semantycznej tak w opisie modalności językoznawczej, jak i prawnej, czynnikach pozwalających lingwiście rozpoznać zna...

  Promocja
  okładka Współpraca dzieci w wieku przedszkolnym Zmieniające się konteksty i perspektywy, Książka | Rybińska Anna, Kuszak Kinga

  Wśród kompetencji kluczowych niezbędnych ludziom w XXI wieku wymienia się współpracę zwracając uwagę na znaczenie tej kompetencji w całożyciowym procesie uczenia się i rozwoju. Te kompetencje mogą się rozwijać w sytuacji, gdy jednostki funkcjonują w warunkach sprzyjających podejmowaniu wspólnych działań z innymi ludźmi. Dyspozycje do współdziałania przejawiają już dzieci młodsze (na co wskazują np. badania realizowane przez zespół M. Tomasello), zaś dzieci w wieku przedszkoln...