Akcja Czytaj na okrągło
okładka Zbiór cywilny PLUS (pdf) ebook | pdf | Opracowania Zbiorowe

Pobierz za darmo fragment ebooka

Promocja -15%

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Zbiór cywilny PLUS (pdf) Stan prawny: 28 marca 2022 r. Wydanie: 20 ebook

Moja ocena:

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Dodano do koszyka

Koszyk

Opis treści

Najważniejsze zmiany:

– ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny,ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2459);

– ustawa z...

Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów obejmuje zmiany opublikowane do dnia 25 marca 2022 r.

 K.C. – uwzględniono zmiany dotyczące m.in. zawieszenia biegu przedawnienia roszczeń objętych umową o mediację oraz wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej, skutków przerwania przedawnienia, uchylenia braku obowiązku zachowania formy aktu notarialnego przy współwłasności gruntów wniesionych jako wkład do rolniczej spółdzielni produkcyjnej, a także zmiany dotyczące zadośćuczynienia za ciężkie i trwałe uszkodzenie ciała oraz przedłużenia, wypowiedzenia i skutków nieodebrania rzeczy przy umowie składu.

od 19 września 2021 r. – ustawa z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. poz. 1509)

→ dotyczy: art. 4462.

od 5 października 2021 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 ze zm.)

→ dotyczy: art. 8594–8596.

od 30 czerwca 2022 r. – ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2459)

→ dotyczy: art. 121 pkt 5, 6; art. 123 § 1 pkt 3; art. 124 § 2; art. 159; art. 388 § 1, § 11, § 2; art. 6881 § 1.

 K.P.C. – uwzględniono zmiany dotyczące m.in.: zawieszenia biegu terminu przedawnienia w odniesieniu do roszczenia objętego wnioskiem o przeprowadzenie mediacji; wysyłania pism procesowych przez strony i uczestników; postępowania nakazowego w sprawach przeciwko konsumentom; określenia terminów na zaspokojenie roszczeń wynikających z wydanego przez sąd nakazu zapłaty; możliwości niestosowania wyłączeń spod egzekucji w przypadku, gdy dłużnikiem jest rolnik prowadzący gospodarstwo rolne; możliwości ustanowienia zabezpieczenia świadczenia na zapewnienie środków utrzymania w związku ze szkodą poniesioną wskutek przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, zabójstwa lub umyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z użyciem pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym.

od 19 września 2021 r. – ustawa z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1090)

→ dotyczy: art. 9861–98611.

od 24 września 2021 r. – ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655)

→ dotyczy: art. 165 § 2; art. 4802 § 1, § 2; § 21, § 22; art. 485 § 2, § 4, § 5.

od 4 października 2021 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. poz. 1805)

od 11 października 2021 r. – ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz.U. poz. 1666)

→ dotyczy: art. 833 § 9.

od 30 października 2021 r. – ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2070 ze zm.)

→ dotyczy: art. 9118 § 11.

od 30 listopada 2021 r. – ustawa z 1 października 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (Dz.U. poz. 2052)

→ dotyczy: art. 47968 pkt 2.

od 1 grudnia 2021 r. – ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.)

→ dotyczy: art. 1086 § 4.

od 1 grudnia 2021 r. – ustawa z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55 ze zm.)

→ dotyczy: art. 126 § 6.

od 23 grudnia 2021 r. – ustawa z 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz.U. poz. 2262)

→ dotyczy: art. 47928 § 1 pkt 6.

od 1 stycznia 2022 r. – ustawa z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1981)

→ dotyczy: art. 833 § 7.

od 1 stycznia 2022 r. – ustawa z 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. poz. 2270)

→ dotyczy: art. 833 § 6.

od 1 stycznia 2022 r. – ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2328)

→ dotyczy: art. 117 § 51–54; art. 733; art. 7533; art. 754.

od 4 stycznia 2022 r. – ustawa z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1 ze zm.)

→ dotyczy: art. 833 § 6.

od 10 stycznia 2022 r. – ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. poz. 2289)

→ dotyczy: art. 8291–8294.

od 26 lutego 2022 r. – ustawa z 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. poz. 366)

→ dotyczy: art. 8295.

od 28 lutego 2022 r. – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 23 lutego 2022 r., P 10/19 (Dz.U. poz. 480)

→ dotyczy: art. 49 § 1.

od 30 czerwca 2022 r. – ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2459)

→ dotyczy: art. 1836 § 3.

od 1 lipca 2022 r. – ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. poz. 1177)

→ dotyczy: art. 1025 § 5, § 6.

od 1 października 2022 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 ze zm.)

→ dotyczy: art. 125 § 5, § 6; art. 1312.

od 18 kwietnia 2026 r. – ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634)

→ dotyczy: art. 47945.

po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia – ustawa z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1515, oczekuje na podpis Prezydenta RP)

→ dotyczy: art. 4582 § 1 pkt 3.

 KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH

od 9 września 2021 r. – ustawa z 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. poz. 1557)

→ dotyczy: art. 98b.

od 24 września 2021 r. – ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655)

→ dotyczy: art. 19 ust. 4.

od 1 grudnia 2021 r. – ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.)

→ dotyczy: art. 54 pkt 1.

od 1 grudnia 2021 r. – ustawa z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1080)

→ dotyczy: art. 76a pkt 4.

od 7 grudnia 2021 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. poz. 2257)

od 1 stycznia 2022 r. – ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2328)

→ dotyczy: art. 96 ust. 1 pkt 16.

 P.A.S.C. – najnowsze zmiany dotyczą m.in. umożliwienia osobie, której dane przetwarzane są w rejestrze stanu cywilnego, jej małżonkowi, dzieciom oraz rodzicom nieodpłatnego pobierania zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych o wskazanej osobie przy użyciu usługi elektronicznej oraz umożliwienia pobrania zaświadczenia o stanie cywilnym bezpośrednio z rejestru na skrzynkę ePUAP wnioskodawcy; przyspieszenia i uproszczenia wydawania odpisów aktów urodzenia wydawanych z urzędu na skutek elektronicznego zgłoszenia urodzenia dziecka; rozszerzenia kręgu podmiotów posiadających dostęp do rejestru stanu cywilnego na organy paszportowe oraz konsulów RP, a także minimalizacji liczby dokumentów przedkładanych przez wnioskodawców na potrzeby realizacji sprawy paszportowej.

od 5 października 2021 r., od 1 stycznia 2023 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 ze zm.)

→ dotyczy: art. 10; art. 26 ust. 3, 4; art. 27 ust. 2, 3, 4 pkt 4; art. 32a; art. 33 pkt 1, pkt 3 lit. e–g; art. 44 ust. 6, 7; art. 53 ust. 1; art. 54 ust. 4, 5; art. 58a ust. 1, ust. 2 pkt 11, ust. 3, 4; art. 63 ust. 9, 10; art. 64 ust. 1; art. 67 ust. 7; art. 73 ust. 3; art. 76 ust. 1 pkt 1, ust. 4 pkt 9; art. 81 ust. 1; art. 83 ust. 1; art. 85 ust. 6, 7; art. 89 ust. 1, 2, 4; art. 99 ust. 3; art. 108 ust. 4; art. 124 ust. 7; art. 124a ust. 1; art. 132 ust. 3; art. 144 ust. 5–7.

od 14 stycznia 2022 r., od dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie zmienianych przepisów, określonym w komunikacie ogłoszonym co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie wskazanych przepisów na podstawie art. 6a ustawy z 14 października 2021 r. (Dz.U. poz. 1978 ze zm.), który wejdzie w życie z dniem 2 czerwca 2022 r. – ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1978 ze zm.)

→ dotyczy: art. 24 ust. 3; art. 45 ust. 2, 4, 6, 7; art. 47 ust. 3; art. 49 ust. 4–7; art. 69 ust. 2 pkt 1; art. 71 ust. 3; art. 72 ust. 4.

od dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dokumentów paszportowych zgodnie z przepisami ustawy z 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. poz. 350 ze zm.), określonym w komunikacie ogłoszonym co najmniej 14 dni przed wdrożeniem tych rozwiązań na podstawie art. 110a ustawy z 27 stycznia 2022 r. (Dz.U. poz. 350 ze zm.) – ustawa z 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. poz. 350 ze zm.)

→ dotyczy: art. 5 ust. 6, 6a; art. 76 ust. 2; art. 83 ust. 3; art. 125 ust. 2, 5.

 K.W.H. – uwzględniono zmiany dotyczące m.in. Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych oraz biegu terminu do wykreślenia z księgi wieczystej roszczeń osób, do których nie stosuje się ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

od 14 stycznia 2022 r. – ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1978 ze zm.).

→ dotyczy: art. 364 ust. 8 pkt 26.

od 1 lipca 2022 r. – ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. poz. 1177)

→ dotyczy: art. 19 ust. 3; art. 364 ust. 8 pkt 25.

 K.S.H. – uwzględniono zmiany dotyczące m.in. wzmocnienia nadzoru w spółkach kapitałowych oraz wprowadzenia do polskiego ustawodawstwa regulacji holdingowych, w tym: odseparowania interesu spółki od interesu wspólnika, wydawania przez spółkę dominującą wiążących poleceń spółce zależnej, wywłaszczenia wspólników mających 25 procent udziałów w spółce kapitałowej zamkniętej, aktywizacji rady nadzorczej przez zarząd, a także sankcji karnych wobec członków zarządu, pracowników i doradców spółki.

od 5 października 2021 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 ze zm.)

→ dotyczy: art. 5 § 2; art. 26 § 1 pkt 3; art. 74 § 1; art. 93 § 1 pkt 1; art. 130 pkt 7; art. 166 § 1 pkt 5, § 2; art. 188 § 1; art. 238 § 1; art. 277 § 1; art. 30012 § 3 pkt 5; art. 30033 § 1 pkt 5 i 6; art. 30087 § 1; art. 30093 § 1; art. 319 § 1; art. 3283 § 1 pkt 5 i 6; art. 3286 § 5 pkt 6; art. 330 § 4; art. 331 § 1; art. 3311 § 1, § 4; art. 402 § 3; art. 407 § 1, § 11; art. 434 § 3; art. 437 § 1; art. 438 § 4; art. 464 § 1.

od 30 listopada 2021 r. – ustawa z 1 października 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (Dz.U. poz. 2052)

→ dotyczy: art. 18 § 2.

od 1 grudnia 2021 r. – ustawa z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55 ze zm.)

→ dotyczy: art. 71 § 2.

po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia – ustawa z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1515, oczekuje na podpis Prezydenta RP)

→ dotyczy: art. 4 § 1 pkt 4 lit. f, § 1 pkt 51; art. 7; art. 18 § 2; art. 211; art. 212; art. 213; art. 214; art. 215; art. 216; art. 217; art. 218; art. 219; art. 2110; art. 2111; art. 2112; art. 2113; art. 2114; art. 2115; art. 2116; art. 202 § 2, § 3; art. 206 § 1 pkt 5; art. 2081; art. 2091; art. 2141; art. 218 § 2; art. 219 § 3, § 4, § 41, § 42, § 6; art. 2191; art. 2192; art. 221 § 1; art. 2211; art. 222 § 2, § 41, § 42, § 43; art. 228 pkt 6; art. 231 § 41; art. 293 § 2, § 3; art. 30058 § 5; art. 30061 § 1 pkt 5; art. 30069 § 3, § 31; art. 30071 § 1, § 11, § 12, § 2; art. 30071a; art. 30076 § 3, § 31, § 5; art. 30081 pkt 5; art. 30082 § 4; art. 369 § 1; art. 370 § 3; art. 374 § 1 pkt 5; art. 376; art. 3771; art. 3801; art. 382 § 3, § 31, § 4, § 5, § 6, § 7; art. 3821; art. 3841; art. 3871; art. 388 § 31, § 5; art. 389; art. 390; art. 3901; art. 393 pkt 7; art. 395 § 4; art. 483 § 2, § 3; art. 512 § 2; art. 526 § 3; art. 548 § 2; art. 5871, art. 5872.

 KOMORNICY SĄDOWI

od 1 grudnia 2021 r. – ustawa z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55 ze zm.)

→ dotyczy: art. 158 ust. 1; art. 158a; art. 202 ust. 1 pkt 19a; art. 221 ust. 2, ust. 2a.

 KOSZTY KOMORNICZE

od 5 października 2021 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 ze zm.)

→ dotyczy: art. 22 ust. 2.

 

 

Skorowidze do ustaw oraz tytuliki towarzyszące poszczególnym artykułom ustaw znacznie ułatwiają korzystanie ze zbioru. Publikację uzupełniono o wykazy wszystkich aktów zmieniających uwzględnione ustawy oraz wykazy aktów wykonawczych, a także wyciągi zawierające najważniejsze przepisy intertemporalne.

 

Zmiany, które weszły w życie między 12 sierpnia 2021 r. a 28 marca 2022 r., oznaczono tekstem pogrubionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejdą w życie po 28 marca 2022 r., oznaczono tekstem pogrubionym i mniejszym stopniem pisma. Na początku zbioru zamieszczono spis wszystkich aktów prawnych wprowadzających te zmiany.

Szczegółowe informacje na temat ebooka Zbiór cywilny PLUS (pdf)

    • Zbiór cywilny PLUS...

      Ebook

      84,00 zł  

    • bumerang

Opinie i oceny ebooka Zbiór cywilny PLUS (pdf)

0,0

0 ocen / 0 opinii

razem z Lubimy Czytać
Oceń
Zbiór cywilny PLUS (pdf)

Zbiór cywilny PLUS (pdf)

Opracowania Zbiorowe,

Moja ocena: