Wydawnictwo Naukowe UMK - książki, ebooki i audiobooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Mikołaj Kopernik Czasy studenckie Kraków, Bolonia, Rzym, Padwa i Ferrara (1491-1503) Miejsca - ludzi, Książka | Marian Chachaj

  Po raz pierwszy w historiografii autor w odrębnym opracowaniu przedstawia studenckie czasy Mikołaja Kopernika, przybliżając realia pobytu torunianina w Krakowie, Bolonii, Rzymie, Padwie i Ferrarze. Ze względu na skąpe informacje o samym Koperniku opisano środowisko, w którym przebywał, czyli miasta, uniwersytety, wspomniano o ludziach, z którymi się spotkał lub mógł spotkać, omówiono także książki, które w tym czasie nabył lub czytał. Dużo miejsca poświęcono przedstawieniu pr...

  Promocja
  okładka Z indeksem przez świat Studenckie lata Andrzeja Wantuły (1925-1931), Książka | Jarosław Kłaczkow

  Decyzja o pójściu na studia, szczególnie kiedyś, była wyborem życiowym. Opuszczało się, przeważnie już na zawsze, rodzinne strony i budowało swoje dorosłe życie już w innym, obcym dotychczasowym zwyczajom i tradycji, otoczeniu. Towarzyszem przez lata studiów był zaś indeks […]. Studencki indeks związał się z Andrzejem Wantułą nie tylko na okres studiów w Warszawie, o czym traktuje pierwsza część pracy. Towarzyszył mu również podczas studiów we Francji, najpierw w Montpellier,...

  Promocja
  okładka Dziedziczenie Perspektywa aksjologiczna, Książka | Paweł Rafałowicz

  Postawiony w książce problem sprowadza się do odtworzenia wartości chronionych i urzeczywistnianych w konstrukcji dziedziczenia przez polskiego ustawodawcę. Punktem wyjścia do podjętych rozważań jest teza, zgodnie z którą konstrukcja dziedziczenia jest osadzona w wartościach o charakterze gospodarczym i społecznym. Na kartach książki ukazano aksjologiczny wymiar poszczególnych instytucji prawa spadkowego: dziedziczenia ustawowego, dziedziczenia testamentowego i wydziedziczeni...

  Promocja
  okładka Religio Medici Religia lekarza, Książka | Thomas Browne

  Religio Medici. Religia lekarza (1642) to najbardziej znane dzieło angielskiego lekarza, filozofującego erudyty i pisarza, sir Thomasa Browne'a, Stanowi ono osobiste wyznanie żywionych przezeń przekonań religijnych, które należy odczytywać w kontekście literackim, teologicznym i filozoficznym. "Osią Religii lekarza jest egzystencjalny motyw autentyzmu własnych przeżyć religijnych, który decyduje o wyjątkowości dzieła Browne’a; jego twórczość pozostaje bowiem świadectwe...

  Promocja
  okładka Moralność kanibali, Książka | Drelich Sławomir

  W prezentowanej pracy zostanie ukazany jeden z aspektów myśli społeczno-politycznej Rand, który – jak się wydaje – może decydować o atrakcyjności prezentowanych przez nią konceptów. Tym aspektem jest sformułowana przez nią krytyka lewicowej wizji świata, którą określiła dosadnie mianem moralności kanibali. To właśnie moralność kanibali stanowi punkt odniesienia dla zarysowanej przez nią wizji człowieka, społeczeństwa, państwa i gospodarki. Czym byłby bowiem amerykański sen wi...

  Promocja
  okładka Świat po omacku, Książka | Pietrowiak Kamil

  Książka stanowi wielostronny opis życia osób niewidomych, w tym w szczególności niewidzących od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa. Autor przybliża specyficzne doświadczenia, możliwości i ograniczenia przedstawicieli tej grupy, a także ogólniejsze kulturowe i społeczne uwarunkowania ich życia. Celem książki jest odpowiedzenie na następujące pytania: Jak osoby niewidzące od urodzenia uczą się przypisanej im roli „nienormalnych” i „niepełnosprawnych”? Jaki wpływ na życie ucz...

  Promocja
  okładka Kierunek Zachód przystanek emigracja Adaptacja polskich emigrantów w Austrii, Szwecji i we Włoszech, Książka | Wnuk Magdalena

  W ostatniej dekadzie PRL z Polski wyjechało na stałe ok. 1,3 mln Polek i Polaków. Wśród migrujących byli azylanci stanu wojennego, uchodźcy solidarnościowi, migranci zawodowi o bardzo różnych stopniach wykształcenia i kwalifikacji. Książka opisuje perypetie, jakie napotykali, usiłując wyjechać z PRL i osiedlić się za granicą. Relacjonuje trudne doświadczenia związane z pierwszymi miesiącami i latami pobytu w obcym kraju oraz ze zdobywaniem pozycji zawodowej i stabilności mate...

  Promocja
  okładka Miasto w ruchu, Książka | Radosław Bugowski

  Kiedy życie miejskie zaczęło tętnić dłużej i głośniej? Kiedy piesi utracili pierwszeństwo w ruchu drogowym, a dorożki konne zostały wyparte przez samochodowe taksówki? Co spowodowało, że na początku XX wieku urzędnik miejski podróżował ponaddwukrotnie szybciej od robotnika? Wraz z powstaniem i rozwojem silnika spalinowego oraz elektrycznego pojawiła się komunikacja miejska, powozy konne były zastępowane przez samochody, mieszkańcy korzystali z rowerów i motocykli. Zmieniły s...

  PromocjaNowość
  okładka The Horse (Equus caballus) in Early Medieval Poland (8th-13th/14th Century) According to Zooarchaeological Records, Książka |

  The book was conceived as a source compendium, which – for the first time – includes archaeozoological data collected from publications and unpublished reports, as well as and archaeozoological studies from as many sites as possible. As a result, for the first time in Polish archaeozoology and archaeology, such an extensive catalogue devoted to horse remains, as well as live stocks used in the Middle Ages on Polish lands, was collected. To do this, several key steps had to be...

  PromocjaNowość
  okładka Strożyska wieś z okresu późnego średniowiecza w Dolinie Nidy, Książka | Anna Mazur, Krzysztof Mazur

  Drogi Czytelniku, trzymasz w rękach pracę będącą szczegółowym opracowaniem zabytków archeologicznych pochodzących z średniowiecznej wsi Strożyska. Znajdziesz tutaj dokładne informacje o odnalezionych pozostałościach domostw, jam oraz miejsc związanych z produkcją (warsztatów). Uwzględniono również średniowieczne wytwory materialne, takie jak elementy stroju, narzędzi, przedmiotów codziennego użytku i – najpowszechniejsze – wyroby ceramiczne. Sporo uwagi poświęcono tematyce ...

  PromocjaNowość
  okładka Klimat religijny w diecezji pomezańskiej u schyłku XIV i w pierwszych dziesięcioleciach XV wieku, Książka | Kwiatkowski StefanM.

  Z Wprowadzenia „Ustalenia S. Kwiatkowskiego zawarte w monografii Klimat religijny w diecezji pomezańskiej u schyłku XIV i w pierwszych dziesięcioleciach XV wieku nie utraciły swej wartości. Praca wciąż zachowuje metodologiczną świeżość, imponuje interdyscyplinarnym podejściem oraz szeroką podstawą źródłową. Zawarte tutaj konkluzje nie zdezaktualizowały się, a nowsza historiografia ? poprzez uwzględnianie nowych kategorii źródłowych i stawianie kolejnych pytań ? wzbogaca nak...

  PromocjaNowość
  okładka Wspomnienia o życiu codziennym Torunian w okresie stanu wojennego, Książka | Głuchowski Jan

  Książka ta jest oparta na faktach, które autor spisywał prawie każdego dnia od 13 grudnia 1981 do 31 grudnia 1982 roku, aby ocalić je od zapomnienia. Jego zamysłem było utrwalenie w tym trudnym okresie wyłącznie toruńskiego życia codziennego na przykładzie nie tylko swoim, lecz także znajomych i przyjaciół. Stan wojenny wprowadzono dekretem Rady Państwa w momencie zapaści gospodarczej. Na rynku brakowało podstawowych artykułów żywnościowych – reglamentowano je w ramach syst...

  Promocja
  okładka Sport: język, społeczeństwo, kultura Tom 2 Sport współczesna problematyka, Książka |

  Dotychczasowe badania sportu jako szeroko rozumianego zjawiska społecznego mają przeważnie charakter zatomizowany, skoncentrowany na konkretnej dyscyplinie naukowej, a ich stosunkowo niewielka liczba wciąż nie odpowiada randze fenomenu sportu we współczesnym świecie. W szczególności odnosi się to do tak zwanego języka sportu. Pomysłodawcy serii i redaktorzy tomu wprawdzie wywodzą się ze środowiska językoznawców, jednak dają czytelnikowi zdecydowanie głębszy wgląd w wybrane za...

  Promocja
  okładka Wspomnienia z lat burzy i przełomu (1980-1990), Książka |

  Pamiętniki są dla historyka źródłem niezwykle ciekawym i wartościowym. W przeciwieństwie do źródeł urzędowych zawierają oprócz faktografii także warstwę refleksyjną, pozwalającą zrozumieć sposób myślenia ludzi w przeszłości, motywy ich działania, rozterki, triumfy i rozczarowania. Owa warstwa faktograficzna w pamiętnikach jest odmienna niż w dokumentacji aktowej. Składają się na nią opisy wydarzeń pozornie błahych, czasem anegdotycznych, a w istocie ważnych dla zrozumienia ro...

  Promocja
  okładka Za kulisami Toruńskie spotkania wokół dramatu. Edycja trzecia, Książka |

  Niniejszy tom z cyklu „Za kulisami. Toruńskie spotkania wokół dramatu” to zapis wywiadów, wykładów i wytłumaczeń gości biorących udział w trzeciej edycji festiwalu, która odbyła się w dniach 17–18 maja 2022 r., oraz osób zaproszonych do współtworzenia publikacji. Wydarzenie poświęcone francuskiemu dramatowi i teatrowi przygotował Zespół Badawczy „Performatyka i Studia nad Przekładem Dramatu” we współpracy z Katedrą Literaturoznawczą Filologii Romańskiej, Studenckim Kołem Te...

  Promocja
  okładka Księga szkiców pana Geoffreya Crayona, Książka |

  Podróż do świata, który już nie istnieje. Ale na cóż mamy wyobraźnię? Romantyzm w czystej postaci. Oto amerykański wędrowiec po starej Anglii pełnej historycznych pamiątek, wiejskich kościołów, ogrodów i ekscentryków jest naszym przewodnikiem, współczesnym cicerone, który intryguje opowieściami, legendami i porównaniami z przemianami w rodzinnym kraju: stare w świetle nowego, tradycyjne w tyglu nowoczesnego. Z wyszlifowanym szkiełkiem i z wnikliwym okiem pana Irvinga-Crayona ...

  Promocja
  okładka Codices et Fragmenta Średniowieczny kodeks rękopiśmienny w aspekcie historycznego trwania, Książka |

  Kolejny tom kodykologicznej serii „Studia nad skryptorium i spuścizną rękopiśmienną średniowiecza” jest zasadniczo pokłosiem czwartego toruńskiego spotkania konferencyjnego z cyklu „Textus et pictura” z 2022 roku, którego myślą przewodnią było „drugie” (po wyjściu z obiegu czytelniczego) oraz – „dalsze” życie wciąż na nowo użytkowanej i aktualizowanej książki średniowiecznej. Zagadnienie to, zogniskowane na substancji materialnej ksiąg – na wiele sposobów modyfikowanej i prze...

  Promocja
  okładka Historia naturalna Tom IV: Ziołolecznictwo Księgi XX-XXVII, Książka | Pliniusz GajuszSekundus

  Tekst, wstęp, przekład i komentarz – Ireneusz Mikołajczyk Czwarty już tom Historii naturalnej Pliniusza, liczący osiem ksiąg, został w całości poświęcony ziołolecznictwu. Wraz z księgą XX rozpoczyna się przegląd roślin wykorzystywanych jako lekarstwa, a więc różnych warzyw i roślin aromatycznych. W księdze XXI została naszkicowana, w sposób nieco pobieżny i pozostawiający miejsce na pewne dygresje, kategoria botaniczna, którą współcześnie trudno zapewne uznać za odrębną ka...

  Promocja
  okładka Dźwięki, ludzie i nasłuchiwanie miasta. Wybrane elementy fonosfery Warszawy na przełomie XIX i XX wi, Książka |

  W książce zanalizowano wybrane zdarzenia dźwiękowe będące elementami codziennej, gęstej tkanki sonicznej Warszawy przełomu XIX i XX wieku. Studia przypadków zaprezentowane w pracy dotyczą dźwięków: katarynki, fortepianu, na którym gra młoda kobieta, protestu, nawoływań ulicznych sprzedawców, wreszcie – dźwięków ciszy w mieszkaniu i poszukiwania ciszy w mieście. Każdy z tych elementów ukazuje wielopoziomowe splątania rozumienia dźwięku i reagowania na niego, które przecinają s...

  Promocja
  okładka Atopie Johanna Georga Hamanna, Książka |

  Johann Georg Hamann, niemiecki filozof i teolog drugiej połowy osiemnastego wieku, ekscentryczny mistrz stylu, pisał utwory, które stanowiły wyzwanie dla ówczesnych czytelników i pozostają nim do dziś. Hamann stosował idiosynkratyczne strategie pisarskie, posługiwał się aluzjami i ironią, zderzał ze sobą cytaty i kryptocytaty, a swoją argumentację formułował za pomocą metafor, analogii i obrazów. Monografia Atopie Johanna Georga Hamanna proponuje oryginalny klucz do zrozumien...

  Promocja
  okładka Esej o naturze naszych uczuć i afektów Przykłady działania zmysłu moralnego, Książka |

  Esej o naturze naszych uczuć i afektów oraz Przykłady działania zmysłu moralnego to obok Badań dotyczących pochodzenia naszych idei piękna i cnoty najważniejsze dzieła Francisa Hutchesona (1694–1746), klasyka oświeceniowej filozofii brytyjskiej. Przedstawia on w nich wpisującą się w szkołę emotywizmu etycznego koncepcję zmysłu moralnego, której bezpośrednich inspiracji można doszukiwać się w myśli Anthony’ego Ashleya Coopera Shaftesbury’ego i którą rozwijali później najwięksi...

  Promocja
  okładka Wspomnienia 1896-1945. W wojsku austriackim, w niewoli rosyjskiej, w 5 Dywizji Strzelców na Syberii,, Książka |

  Wstęp i opracowanie naukowe – Waldemar Rezmer Wielkie znaczenie dla poznania dziejów Wojska Polskiego we wschodniej Rosji i na Syberii po obaleniu caratu w 1917 r. oraz dla zrozumienia przebiegu wydarzeń na tym obszarze podczas wojny domowej mają wspomnienia osób, które w nich bezpośrednio uczestniczyły. Ich memuary zawierają bowiem masę spostrzeżeń, opisów, charakterystyk i opinii, których badacz nie znajdzie w dokumentach. To właśnie te źródła są w stanie przekazać niepowt...

  Promocja
  okładka Mikołaj Kopernik Życie po życiu Osiemnastowieczne kręgi pamięci, Książka | Stanisław Roszak

  Książka ukazuje miejsce Mikołaja Kopernika w kulturze pamięci najpierw społeczności lokalnych Torunia i Fromborka, następnie środowiska erudytów Rzeczypospolitej, a wreszcie kręgu europejskich encyklopedystów. Autorzy stawiają ważne pytania: kim był Kopernik dla ludzi XVIII stulecia?, co decydowało o pamięci i zapomnieniu? Najprościej można by odpowiedzieć, że wybitny astronom był taki, jakim chcieli go widzieć i jakiego potrzebowali twórcy jego biogramów, fundatorzy tablic p...

  Promocja
  okładka Od Bogurodzicy po XXI stulecie Historia Literatury polskiej dla cudzoziemców Poziom B1.2, Książka | Obremski Krzysztof

  Redakcja i konsultacja metodyczna – Magdalena Kowalska Książka zawiera konspekty 15 wykładów poświęconych historii literatury polskiej, od średniowiecznej pieśni Bogurodzica po teksty dwóch piosenek z lat 80. XX wieku, jakimi są Kazika Staszewskiego Polska i Grzegorza Ciechowskiego Nie pytaj o Polskę. Konspekty wykładów są przeznaczone dla cudzoziemców władających językiem polskim na poziomie B1.2. Ten podręcznik historii literatury polskiej będzie pomocny wszystkim, którzy ...