Ebooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  okładka Young Researches and the Problems of Polish Rural Areas, Ebook | Sylwia Michalska, Katarzyna Zajda
  okładka Young Researches and the Problems of Polish Rural Areas, Ebook | Sylwia Michalska, Katarzyna Zajda

  The aim of this publication is to look at the problems of Polish rural areas from the perspective of the young generation of researchers, to show what problems they are interested in and what study methods and techniques they use to describe the phenomena occurring in Polish villages. The results of their studies were also presented to underscore the importance of these phenomena for the development of knowledge concerning the dynamic transformations in Polish rural are...

  okładka Sandwich generation?, Ebook | Jolanta Grotowska-Leder, Katarzyna Roszak
  okładka Sandwich generation?, Ebook | Jolanta Grotowska-Leder, Katarzyna Roszak

  Książka dotyczy wsparcia udzielanego w trudnych sytuacjach życiowych w ramach rodziny trzypokoleniowej, powiązanego z przemianami wynikającymi z wyzwań demograficznych i zmian modelu polityki społecznej. Autorki skoncentrowały się na roli środkowej generacji jako źródle pomocy dzieciom i rodzicom, wykorzystując mało znaną w Polsce koncepcję sandwich generation. Zastosowały podejście jakościowe, które pozwoliło ujawnić nie tylko duże zróżnicowanie wzorów i form świadczonego ws...

  okładka Employer branding czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowania, procesy, pomiar, Ebook | Katarzyna Wojtaszczyk
  okładka Employer branding czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowania, procesy, pomiar, Ebook | Katarzyna Wojtaszczyk

  Employer branding jest jedną z najnowszych koncepcji zarządzania. Podejście to łączy ze sobą zarządzanie dwoma najważniejszymi niematerialnymi zasobami organizacji: zasobami ludzkimi oraz marką._x000D_ Każda organizacja, która występuje w roli podmiotu zatrudniającego, ma swoją, mocniejszą lub słabszą, markę pracodawcy. W przypadku Polski, o czym świadczyć mogą liczne doniesienia medialne lub doświadczenia dużej części pracujących rodaków, dbałość o markę pracodawcy nie należ...

  okładka Rozmowy przy filmie, Ebook | Katarzyna Żakieta, Mikołaj Góralik, Agata Pospieszyńska
  okładka Rozmowy przy filmie, Ebook | Katarzyna Żakieta, Mikołaj Góralik, Agata Pospieszyńska

  Rozmowy przy filmie. Wywiady z polskimi filmoznawcami są efektem dwuletnich spotkań z cyklu „Poznaj swojego filmoznawcę”, zainicjowanych jesienią 2013 r. przez Koło Naukowe Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego._x000D_ Głównymi bohaterami Rozmów... nie są twórcy filmowi, lecz filmoznawcy, opowiadający nie tylko o swoich zainteresowaniach badawczych, lecz także o ulubionych dziełach i motywacjach wyboru dyscypliny naukowej. Pretekstem jest zawsze jedna konkretna publikacja, choć...

  okładka Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania, Ebook | Katarzyna Zajda, Elżbieta Psyk-Piotrowska, Agnieszka Kretek-Kamińska
  okładka Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania, Ebook | Katarzyna Zajda, Elżbieta Psyk-Piotrowska, Agnieszka Kretek-Kamińska

  Książka składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono założenia metodologiczne badań własnych, poprzedzone przeglądem literatury przedmiotu. Rozdział drugi obejmuje charakterystykę badanej zbiorowości – zarówno opis społeczno-demograficznych cech respondentów, ich członkostwa w LGD, jak i aktywności politycznej. W rozdziale trzecim dokonano prezentacji danych dotyczących struktury kapitału społecznego lokalnych grup działania, z uwzględnieniem jego różny...

  okładka Analityzmy leksykalne i ich syntetyczne odpowiedniki w prasie, Ebook | Katarzyna Burska
  okładka Analityzmy leksykalne i ich syntetyczne odpowiedniki w prasie, Ebook | Katarzyna Burska

  W książce przedstawiono obecne we współczesnej prasie analityczne konstrukcje leksykalne, które mają syntetyczne odpowiedniki. Praca ma charakter analityczno-materiałowy, zbiera dotychczasową wiedzę na temat tytułowego zjawiska. Autorka poddała obserwacji materiał pochodzący z wybranych periodyków polskich o zróżnicowanej tematyce i przeznaczonych dla różnego kręgu odbiorców. Treści teoretyczne łączą się z analizą zgromadzonych przykładów pod względem strukturalnym, semantycz...

  okładka Varia Mediaevalia, Ebook | Kirił Marinow, Kamil Szadkowski, Katarzyna Węgrzyńska
  okładka Varia Mediaevalia, Ebook | Kirił Marinow, Kamil Szadkowski, Katarzyna Węgrzyńska

  Książka jest zbiorem tekstów prezentujących szeroki wachlarz zagadnień dotyczących historii średniowiecznej Polski i Europy. W czterech działach – na wybranych, konkretnych przykładach – podjęto tematykę dotyczącą monarchów i ich rodzin, społeczeństwa i jego poczynań, sztuki, architektury i artefaktów życia codziennego, jak również światopoglądu ludzi wieków, średnich. Tak różnorodne problemy badawcze zaciekawią wszystkich, którzy interesują się historią średniowiecza, w tym ...

  okładka Zbieg odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, Ebook | Katarzyna Rydz-Sybilak
  okładka Zbieg odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, Ebook | Katarzyna Rydz-Sybilak

  Ustawa Prawo zamówień publicznych podlega ostatnio ciągłym nowelizacjom. Wszyscy praktycy, zobligowani do stosowania jej przepisów, są zmuszeni do systematycznej lektury zawartych w niej uregulowań, które wyznaczają kształt prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiany dotyczą nie tylko podmiotu zamawiającego, lecz także wskazują nowe reguły prowadzenia samego postępowania czy też eliminują z obowiązujących dotychczas przesłanek unieważnienia postępowani...

  okładka Teoria optymalnego obszaru walutowego z perspektywy gospodarki Polski, Ebook | Katarzyna Piłat
  okładka Teoria optymalnego obszaru walutowego z perspektywy gospodarki Polski, Ebook | Katarzyna Piłat

  Publikacja dotyczy teorii optymalnego obszaru walutowego, ze szczególnym uwzględnieniem synchronizacji wahań koniunkturalnych w Polsce i strefie euro. W okresie odnoszenia się ze sceptycyzmem do dalszego funkcjonowania strefy euro po wybuchu Wielkiej Recesji w 2008 roku wyniki przeprowadzonych badań pozwalają określić, czy na gruncie teorii optymalnego obszaru walutowego są spełnione przesłanki zastąpienia złotego wspólną walutą europejską. Zbadanie stopnia synchronizacji cyk...

  okładka Przywry Trematoda Część systematyczna Digenea Echinostomida, Ebook | Katarzyna Niewiadomska
  okładka Przywry Trematoda Część systematyczna Digenea Echinostomida, Ebook | Katarzyna Niewiadomska

  Kolejny tom serii „Fauna Słodkowodna Polski” poświęcony jest krajowym przywrom (Trematoda) z rzędu Echinostomida. opisano w nim anatomię, biologię, ekologię i taksonomię tych zwierząt. Zawiera również klucze do oznaczania żyjących w wodach śródlądowych Polski przedstawicieli tego taksonu. Uwzględnienie badań molekularnych, prowadzonych przez zespoły Cribba i Olsona spowodowało zmiany w przyjętej wcześniej klasyfikacji a także w ustaleniu związków filogenetycznych, samodzielno...

  okładka Biografia i wojna, Ebook | Katarzyna Waniek, Renata Dopierała
  okładka Biografia i wojna, Ebook | Katarzyna Waniek, Renata Dopierała

  W książce omówiono pionierskie badania z ostatniej dekady XX w., prowadzone w ramach projektu Biografia a tożsamość narodowa, będące próbą spojrzenia na II wojnę światową z perspektywy indywidualnej historii życia. Zebrane w niej artykuły zostały poddane dyskusji wśród Autorów, którzy dodatkowo opatrzyli komentarzem swoje teksty. Ich tematyka odnosi się do zjawisk: wojny (przemocy i cierpienia), pamięci (indywidualnej i zbiorowej), tożsamości oraz stereotypów. Zagadnienia te ...

  okładka Sen, marzenie, zaświaty w literaturze i kulturze, Ebook | Paulina Poterała, Katarzyna Ossowska, Michał Sadowski
  okładka Sen, marzenie, zaświaty w literaturze i kulturze, Ebook | Paulina Poterała, Katarzyna Ossowska, Michał Sadowski

  Poddane oglądowi obiekty reprezentują zróżnicowane gatunki/formy wypowiedzi – od dramatów, poprzez inscenizacje, powieści, eseje, nowele, małe traktaty filozoficzne, pamiętniki, ankiety, wywiady i wiersze opisujące zjawiska oniryczne z perspektywy psychologii. Sen i zaświaty jawią się też jako przestrzeń chętnie zagospodarowywana z zachowaniem optyki religijnej, bez niej albo wręcz wbrew niej. Wszystkie te wizje podporządkowane są przekonaniu o istnieniu sił dobra i zła, któr...

  okładka Integracja europejska a przemiany kulturowe w Europie, Ebook | Kaja Kaźmierska, Katarzyna Waniek
  okładka Integracja europejska a przemiany kulturowe w Europie, Ebook | Kaja Kaźmierska, Katarzyna Waniek

  Autorzy tekstów zawartych w książce zwracają uwagę na ważne zjawiska i procesy dokonujące się współcześnie w Europie Środkowej mające wpływ na przebieg procesów integracyjnych. Wykorzystują różne perspektywy badawcze, a swoje wywody osadzają w odpowiednio dobranych koncepcjach teoretycznych. Wykorzystują bogaty, umiejętnie zgromadzony materiał empiryczny. Rejestrują procesy zmian kulturowych na różnych poziomach i stawiają ważne pytania zarówno dla dalszych badań jak i dla pr...

  okładka Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie po 1990 roku, Ebook | Katarzyna Leśniewska-Napierała
  okładka Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie po 1990 roku, Ebook | Katarzyna Leśniewska-Napierała

  Kwestia mniejszości na¬rodowych, zwłaszcza w ostatnich latach, jest przedmiotem rozważań specjalistów z różnych dyscyplin naukowych. W pracy zostały zaprezentowane geograficzno-polityczne badania porównawcze mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie. Ukazano warunki funkcjonowania Polaków w obu krajach, co umożliwiło weryfikację wielokrotnie powielanych stereotypów na temat ich sytuacji. Dodatkowo podjęcie badań nad mniejszością polską na Łotwie jest próbą wypełnienia luki, jak...

  okładka Multimedialny wymiar edukacji, Ebook | Katarzyna Wójcik, Danuta Morańska
  okładka Multimedialny wymiar edukacji, Ebook | Katarzyna Wójcik, Danuta Morańska

  Żyjemy w czasach, które charakteryzuje niezwykła dynamika zmian we wszystkich obszarach funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. Dokonuje się przemiana cywilizacyjna, której cechą charakterystyczną jest rozwój nauki i związany z nim rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych. Powoli, ale systematycznie wchodzimy w erę społeczeństwa informacyjnego. Nowe multimedia i technologie sieciowe, tworząc wirtualną przestrzeń, spełniają coraz ważniejszą rolę w życiu człowieka. D...

  okładka Rzeczywistość i zapis, Ebook | Wojciech Doliński, Jerzy Żurko, Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska, Sylwia Męcfal
  okładka Rzeczywistość i zapis, Ebook | Wojciech Doliński, Jerzy Żurko, Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska, Sylwia Męcfal

  W książce omówiono aspekty interpretacji źródeł pisanych w naukach społecznych i humanistycznych z trzech perspektyw badawczych. W części pierwszej pokazano relacje między doświadczeniem, zapisem i tekstem, dotykając tym samym kwestii konstruowania podmiotu („figura autora”). Część druga zawiera rozważania na temat stopnia komplementarności i rozłączności propozycji badawczych różnych dyscyplin. Ostatnia część odnosi się do konsekwencji, jakie dla odczytania tekstu wynikają z...

  okładka Women’s Space and Men’s Space, Ebook | Katarzyna Ostalska
  okładka Women’s Space and Men’s Space, Ebook | Katarzyna Ostalska

  The articles included in this book explore the concept of space with regard to gender discourse. Their authors analyse how women and men address, re-define and shape their physical, topographical as well as cultural and literary space; they study how gender affects women’s and men’s spatial and discursive location and how it influences their (spatial) identities. The contributors to this book are young academics, Ph.D. students and university graduates. Apart of the freshness...

  okładka Komunikacyjne aspekty tekstów pisanych przez osoby z dysfunkcją słuchu, Ebook | Katarzyna Jachimowska
  okładka Komunikacyjne aspekty tekstów pisanych przez osoby z dysfunkcją słuchu, Ebook | Katarzyna Jachimowska

  Książka podejmuje temat bardzo ciekawy poznawczo i ważny społecznie. Może stać się istotnym głosem w dyskusji nad zagadnieniami związanymi z komunikacją interpersonalną, zwłaszcza z tą jej formą, która dotyczy porozumiewania się osób z dysfunkcją słuchu ze słyszącymi. Autorka ma całkowitą rację, kiedy pisze: „Znaczenie komunikowania uświadamiamy sobie szczególnie wtedy, gdy zetkniemy się z problemem jego braku (np. w przypadkach mutyzmu całkowitego lub autyzmu) czy zakłóceń i...

  okładka Wybrane zagadnienia jakości kształcenia i dokształcania, Ebook | Katarzyna Wójcik, Eugenia Rostańska, Wojciech Kojs
  okładka Wybrane zagadnienia jakości kształcenia i dokształcania, Ebook | Katarzyna Wójcik, Eugenia Rostańska, Wojciech Kojs

  Kategoria jakości często używana jest w toczących się współcześnie dyskursach o gospodarce, polityce, edukacji oraz kulturze. Jej znaczenie podkreśla się, mówiąc o „zarządzaniu jakością”, o „doskonaleniu jakości”, „poprawie jakości”, „ocenie jakości”, „mechanizmach zapewniania jakości”, „wskaźnikach jakości”, o „wewnętrznej i zewnętrznej ocenie jakości”, „materiałach dobrej jakości”. Kategoria ta nabrała szczególnego znaczenia_x000D_ w analizach edukacyjnej działalności: jako...

  okładka Metody klasyfikacji obiektów w wizji komputerowej, Ebook | Katarzyna Stąpor
  okładka Metody klasyfikacji obiektów w wizji komputerowej, Ebook | Katarzyna Stąpor

  Komputerowe systemy wizyjne znajdują liczne zastosowania w zakresie: _x000D_ • rozpoznawania zdjęć lotniczych i satelitarnych terenu dla celów rejestracji zmian w kartografii i meteorologii, _x000D_ • badań przesiewowych zdjęć rentgenowskich i innych w medycynie, analizy obrazów mikroskopowych dla wykrycia obecności pewnych faz, _x000D_ • systemy bioidentyfikacji na podstawie obrazu odcisków palców, tęczówki oka i innych cech biometrycznych, _x000D_ • kontroli jakości...

  okładka Towards Female Empowerment, Ebook | Katarzyna Poloczek
  okładka Towards Female Empowerment, Ebook | Katarzyna Poloczek

  This monographic study analyses in depth the poetry written by four most significant Irish authors born in the 1970s. Together with insightful interpretations of the explored poetry, it offers a new reading of philosophy, social and cultural studies, and psychology connected with the subject matter of women’s empowerment. The poetry of Vona Groarke studies resistance articulated in historical terms, as resistance against political domination (colonisation). Sinéad Morrissey q...

  okładka Elastyczność zachowań organizacyjnych pracowników, Ebook | Katarzyna Januszkiewicz
  okładka Elastyczność zachowań organizacyjnych pracowników, Ebook | Katarzyna Januszkiewicz

  Zaprezentowana w książce koncepcja EZOP stanowi autorską propozycję opisu i wyjaśnienia elastyczności zachowań organizacyjnych pracowników. Umożliwia ona śledzenie kierunku i tempa dokonujących się przeobrażeń, a także może być punktem wyjścia do dalszych analiz, np. związku wdrażanych zmian organizacyjnych z zachowaniami pracowników czy oceny ich kosztów psychologicznych, ekonomicznych, społecznych i zawodowych._x000D_ Oprócz walorów poznawczych publikacja posiada też wartoś...

  okładka Zginęła mi sosna, Ebook | Katarzyna Ryrych
  okładka Zginęła mi sosna, Ebook | Katarzyna Ryrych

  Opowieść o poszukiwaniu tożsamości i wychodzeniu z cienia drugiego człowieka.A także historia rodzinnych tajemnic, które determinują losy bohaterów, historia miłości i rezygnacji, małych zwycięstw i bolesnych upadków.Matylda. Ani piękna, ani młoda, ani bogata.Byle jakie małżeństwo, pozorny brak ambicji zawodowych, porażka uczuciowa.Niemożność złapania życiowej równowagi.Julia. Fascynująca, niespokojna, piękna.Ukrywająca porażki zawodowe, szukająca lekarstwa w kieliszku.Czy ki...

  okładka Jak działać za pomocą słów? Proza Olgi Tokarczuk jako dyskurs krytyczny, Ebook | Kantner Katarzyna
  okładka Jak działać za pomocą słów? Proza Olgi Tokarczuk jako dyskurs krytyczny, Ebook | Kantner Katarzyna

  Książka jest pierwszą opublikowaną monografią naukową w całości poświęconą twórczości Olgi Tokarczuk. Pisarka ukazana jest z jednej strony jako ktoś, kto słowo traktuje z ogromną powagą, zbliżając się do kabalistycznej wiary w jego sprawczą energię, z drugiej zaś jako literacka rewolucjonistka i aktywistka. Pisanie ma być dla niej „robieniem rzeczy ze słów” i rodzić się z potrzeby zmieniania świata (światów?), które również powstały z języka. Z tej perspektywy Olga Tokarczuk ...

Czym są ebooki?

Ebooki to książki, których treść została zapisana w formie elektronicznej. Są nazywane również e-książkami, publikacjami elektronicznymi czy książkami elektronicznymi. Ebooki można odczytywać na komputerach i laptopach, ale są one przeznaczone głównie do czytania na urządzeniach przenośnych takich jak smartfony, tablety i przede wszystkim czytniki książek elektronicznych. Ebooki posiadające swoje pierwowzory w formie papierowej są jej odwzorowaniem. Posiadają wszystkie elementy obecne w „tradycyjnej” wersji, takie jak okładkę, ilustracje, spis treści, przypisy itp.

Niepodważalną zaletą ebooków jest to, że w odróżnieniu od drukowanej książki można w nich zmieniać rodzaj oraz wielkość czcionki, formatować tekst, a w zależności od posiadanego czytnika istnieje też możliwość wyszukiwania pojedynczych słów w tekście, dodawania zakładek i robienia notatek.

Formaty ebooków

Ebooki są dostępne w wielu formatach. Najpopularniejsze z nich, będące standardem dla publikacji elektronicznych, to EPUB, MOBI i PDF.

Epub

To nowoczesny format będący standardem publikacji ebooków. Format EPUB umożliwia zmienianie wielkości fontu, co pomaga dopasować jego rozmiar do ekranu. Ebooki w tym formacie najlepiej odczytywać na urządzeniach posiadających ekran eINK (elektroniczny papier), chociaż można je odczytać także na smartfonie czy tablecie. Format EPUB jest możliwy do odczytania na komputerze, jednak do tego celu konieczne jest zainstalowanie właściwego oprogramowania.

Mobi

Jest formatem ebooków wykorzystywanym przez czytniki firmy Amazon – Kindle (oraz na innych urządzeniach i programach dostępnych na rynku). Publikacje MOBI są zapisane w formacie Mobipocket, można więc pobrać je na dowolny sprzęt elektroniczny posiadający oprogramowanie umożliwiające odczytanie plików MOBI. Format ten jest oparty na języku HTML, dlatego jego wyświetlanie jest możliwe na urządzeniach mobilnych.

PDF

To format zapewniający taki sam wygląd strony jak w wersji papierowej – w tym formacie podział na strony jest sztywny. PDF służy do długoterminowego archiwizowania elektronicznych danych i może być odczytywany na większości komputerów, laptopów, smartfonów, czytników czy tabletów.